Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 004876 22930735 na godz. na dobę w sumie
Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka:  Nasza szkapa . Eliza Orzeszkowa:  Dobra pani . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3 - ebook/pdf
Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka: Nasza szkapa . Eliza Orzeszkowa: Dobra pani . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2179-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Edycja dla początkujących (poziom podstawowy A2).
Niniejsze książeczki to materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego, przeznaczone dla osób początkujących (każde opracowanie składa się z 300 słów), które chcą poznać polską klasykę literacką i wzbogacić swój zasób słownictwa. Książeczki zawierają streszczenia nowel oraz zestawy ćwiczeń, których celem jest doskonalenie już zdobytej przez obcokrajowców szeroko pojętej wiedzy językowej oraz ogólnokulturowej.
W każdym tomie pomieszczono słownik zawierający wszystkie wyrazy użyte w tekstach opowiedzianych nowel (w formach gramatycznych, w jakich zostały użyte w tekście, i wzbogacone o gramatyczne informacje, np. formy podstawowe, tj. słownikowe, czy rekcje, a więc wiadomości przydatne dla osób uczących się języka polskiego).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czytaj po polsku MARIA KONOPNICKA Nasza szkapa ELIZA ORZESZKOWA Dobra pani NR 143 Czytaj po polsku Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego MARIA KONOPNICKA Nasza szkapa ELIZA ORZESZKOWA Dobra pani Edycja dla początkujących Tom 3 Wydanie III Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców Małgorzata Kita Recenzent Marié Sobotková Redaktorzy naukowi Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor Tłumaczenie: Yolande Dacko Projekt okładki: Marek Francik Redakcja: Barbara Konopka Redakcja techniczna: Barbara Arenhövel Korekta: Luiza Przełożny Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644-0552 ISBN 978-83-226-1392-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-179-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie III. Ark. druk. 2,5. Ark. wyd. 3,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 6 zł (+ VAT) Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Maria Konopnicka (1842(cid:150)1910) (cid:150) polska poetka, no- welistka, pisarka dla dzieci, publicystka, tłumaczka. Jest pisarką przede wszystkim epoki pozytywizmu. Debiutowa- ła jako poetka. Pisała też wiersze i bajki dla dzieci (jedna z najbardziej znanych to bajka O krasnoludkach i sierotce Marysi). Jest autorką słynnej Roty, wiersza, kt(cid:243)ry wyra- ża protest przeciwko germanizacyjnej polityce prowadzo- nej na ziemiach polskich, znajdujących się pod zaborem pruskim. Dzięki muzyce F. Nowowiejskiego Rota stała się jedną z najpopularniejszych polskich pieśni patriotycznych. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku ważne miejsce w jej tw(cid:243)rczości zaczęły zajmować nowele o proble- matyce wsp(cid:243)łczesnej. Konopnickiej udało się osiągnąć wy- jątkowy kunszt narracyjny i kompozycyjny. Do jej najbar- dziej znanych nowel należą: Mendel Gdański (historia sta- rego Żyda, przywiązanego do rodzinnej Warszawy, kt(cid:243)ry właśnie w swoim ukochanym mieście doświadcza ludzkiej nienawiści, pogardy, wszystkiego, co zakwestionuje jego przynależność do tego miejsca), Nasza szkapa, Miłosier- dzie gminy (wstrząsająca opowieść o bezdusznym trakto- waniu ludzi starych i chorych, kt(cid:243)rzy nie mogą liczyć na bezinteresowną pomoc ani rodziny, ani społeczności, w kt(cid:243)- rej żyją). Maria Konopnicka (1842(cid:150)1910) (cid:150) a Polish poet, nove- list, children(cid:146)s story writer, publicist and translator. Above all she is a writer from the epoch of positivism. She debuted as a poet. She also wrote poems and fairy-tales for child- ren. One of the best known, is the fairy-tale called: O kra- snoludkach i sierotce Marysi (About orphan Mary and the dwarfs). She is the author of the famous Rota (Troops), a poem that expresses protest against Germanized poli- tics, which are carried out on Polish lands that are under Prussian occupation. Thanks to the music of F. Nowowiej- ski, Rota became one of the most popular Polish patriotic songs. From the second half of the eighties of XIX century, her novels dealing with contemporary problems begin to occupy an important place in her compositions. The stories of Mendel Gdański (a history of an old Jew, who is bound to his native Warsaw, and experiences hatred and contempt in his beloved city, which makes him question his belong- ing to this place), Nasza szkapa (Our Jade), Miłosierdzie gminy (The community(cid:146)s charity) (cid:150) are shocking stories of a heartless treatment of the old and infirm, who cannot count on the unselfish help of a family or community in which they live (cid:150) belong to her most famous novels. Eliza Orzeszkowa (1841(cid:150)1910) (cid:150) polska pisarka, kt(cid:243)- ra tworzyła w okresie pozytywizmu. Napisała około 100 nowel i opowiadań, kt(cid:243)rych treścią są trudne sytuacje z życia zwykłych ludzi, oraz kilka powieści. Jej najsłyn- niejszy utw(cid:243)r to Nad Niemnem (cid:150) powieść, kt(cid:243)ra opisuje życie polskiej wsi, konflikty między wsią i dworem, trady- cje szlachty i chłop(cid:243)w oraz tradycje walk w obronie ojczy- zny. Dużą popularność przyniosły autorce powieści: Marta (cid:150) w kt(cid:243)rej Orzeszkowa propaguje harmonijny rozw(cid:243)j umy- słu, uczuć i sprawności fizycznej młodych dziewcząt oraz domaga się dla nich prawa do nauki, zachęca, by przygo- towały się do samodzielnego życia i postuluje otwarcie szk(cid:243)ł (realizacja hasła emancypacji kobiet), a także Cham (cid:150) portret psychologiczny rybaka, kt(cid:243)ry walczy o moralne i psychiczne uzdrowienie swojej żony. Do najbardziej zna- nych nowel i opowiadań należą: Gloria victis, Dobra pani, A...B...C..., Tadeusz. 25 Eliza Orzeszkowa (1841(cid:150)1910) (cid:150) is a Polish writer of the Positivist period. She wrote approximately 100 short stories and tales, whose plots focus on difficult situations in the life of common individuals, Orzeszkowa wrote as well a few novels. Her most famous novel is Nad Niemnem (Upon the Niemen (cid:150) a river), which describes the life in a Polish village, conflicts between villages and manorial estate owners, traditions of the aristocrats and village men, as well as traditions of fighting wars in defense of their motherland. A great popularity was also brought to the author by the following novels: Marta (cid:150) in which Orzesz- kowa propagates harmonic development of the human mind, emotions and physical fitness for young females as well as demands for them knowledge, preparation for an independent life and opening schools (as a slogan for the realization of women(cid:146)s emancipation). Furthermore Cham (cid:150) is a psychological portrait of a fisherman, who fights for the return of his wife(cid:146)s moral and psychological health. The most well known short stories and tales include: Gloria victis, Dobra pani (Good Lady), A...B...C..., Tadeusz (Ted). 26 Spis tre(cid:156)ci Maria Konopnicka . . . . . . . . . . . . . . 5 7 14 25 27 31 39 71 Maria Konopnicka: Nasza szkapa (Zaadaptowa‡a i opra- . . cowa‡a Magdalena B„k) . . ˘wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliza Orzeszkowa . . . . . . . . . . . . . . Eliza Orzeszkowa: Dobra pani (Opowiedzia‡a i opraco- . . wa‡a Barbara Morcinek) . . ˘wiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S‡owniczek . . . Klucz do (cid:230)wiczeæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Materiaty pomocnicze do nauki j~zyka polskiego jako obcego Seria CZVTAJ PO POLSKU jest wtasnie dla Ciebie, jesli: ./ znosz jE?zyk polski no poziomie podstowowym, srednim lub zoowonsowonym , ./ chcesz poznoc nojwozniejsze dziefo literotury polskiej, zonim po nie siE?gniesz w oryginole, ./ chcesz wzbogocic sfownictwo, kt6re jest niezbE?dne do czytonio literotury, ./ zomierzosz zdowoc egzomin certyfikotowy z jE?zyko polskiego. Niewaine, ile znasz stow, moiesz zaczqc czytac jui dzis! Jesli zaczynasz uczyc si~ j~zyka polskiego (jestes na poziomie podstawowym), mamy dla Ciebie historie opracowane w 250-300 slowach. poziom podstawowy A2 ISSN 1644-0552
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytaj po polsku. T. 3: Maria Konopnicka: Nasza szkapa . Eliza Orzeszkowa: Dobra pani . Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: