Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 006456 22762282 na godz. na dobę w sumie
Fotocytatografia polska (1). Koniec XVIII - początek XXI w - ebook/pdf
Fotocytatografia polska (1). Koniec XVIII - początek XXI w - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 410
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8314-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA to moja autorska seria, rejestrująca, dokumentująca,fotodokumentująca jednostki języka polskiego, zarówno te nieznane,
nieodkryte dotychczas, tające się w górach papieru, w rocznikach starych gazet, czasopism, w piramidach zapomnianych książek, jak też jednostki tak czy inaczej już znane, notowane w rozmaitych słownikach, opracowaniach słownikowych
i niesłownikowych, ale w stopniu iewystarczającym, z dokumentacją niepełną, przypadkową. Istotne jest właśnie życie wyrazów, tj. jednostek języka, od momentu ich narodzin aż do całkowitego wygaśnięcia ich aktywności (nie: śmierci). Każda jednostka, która kiedykolwiek zaistniała, jest trwałym znakiem i zarazem fragmentem Rzeczywistości dostępnej nam, ujęzykowionym istotom.
FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA już od tomu 1. sygnalizuje, i buduje, jeszcze jeden przełom: w wyborze źródeł autor nie kieruje się ani cenzurą zewnętrzną (której obowiązki w Polsce od 1989 r. pełni skutecznie tzw. polityczna poprawność), ani cenzurą wewnętrzną; nie stosuje też cenzury gramatycznej, funkcjonalnej, tzn. szeroko dokumentuje użycie najrozmaitszych nazw własnych i leksyki odonomastycznej. Porównanie bogatej cytatografii znanej dość powszechnie z 11-tomowego Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego z moją fotocytatografią być może będzie interesujące dla niektórych leksykografów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

a zatem „wyrazów i frazeologizmów”. 4 A. Bogusławski wspomina − przy rónych okazjach − o grubych milionach jednostek, 3 Nie słownikach. 1976, z. 8, s. 356-364. 2 Por. A. Bogusławski, O zasadach rejestracji jednostek jzyka, [w:] „Poradnik Jzykowy” inicjałami). nierzadko podpisywał swoje krótsze teksty publikowane na łamach tego pisma włanie samymi prawem i tradycj (np. wieloletni redaktor naczelny „Poradnika Jzykowego” Witold Doroszewski Stanisław Dubisz; taka półanonimowo jest dobrym prawem redaktorów naczelnych czasopism, 1 Zob. S. D., „ycie” wyrazów, w z. 6. z 2014 r., s. 132-134. Za inicjałami S. D. ukrył si kowych i niesłownikowych, ale w stopniu niewystarczajcym, z dokumentacj inaczej ju znane, notowane w rozmaitych słownikach, opracowaniach słowni- gazet, czasopism, w piramidach zapomnianych ksiek, jak te jednostki tak czy ne, nieodkryte dotychczas, tajce si w górach papieru, w rocznikach starych kumentujca, fotodokumentujca jednostki jzyka polskiego, zarówno te niezna- FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA to moja autorska seria, rejestrujca, do- wicej ni 300 0004. XIX-XX „wyrazów i frazeologizmów” mona znale co najmniej kilkakrotnie Andrzeja Bogusławskiego, to w tekstach3 jzyka polskiego powstałych w wieku stpi je jednym pojciem, pojciem „jednostka jzyka”, propagowanym przez leksyki. Jeli nie stosowa kłopotliwych poj „wyraz”, „frazelogogizm” i za- luno, swobodnie „i” implikuje powany problem realnego bogactwa polskiej ucili: ile wyrazów, ile frazeologizmów (ucilenia tego w notce brak). Uyte jzyka polskiego naliczono ok. 300 000 wyrazów i frazeologizmów, warto Informacj o tym, e we wzmiankowanym dwustuletnim okresie rozwoju toryczne2, w notatce S.D. nie przypomniane. lat temu w tyme czasopimie zgłoszone zostało oryginalne zastrzeenie mery- odsyła do tradycyjnego przeciwstawienia leksyki i frazeologii, co do którego 38 ciowych, istotne rozrónienie jakociowe. Opozycja „wyraz” vs. „frazeologizm” Jest to w wypadku, kiedy wypowiadamy si na temat relacji, proporcji ilo- i frazeologizmy. Autor ma na myli − jak wynika ze wskazanego fragmentu tekstu − wyrazy leksykalnego naszego jzyka do ok. 300 000 jednostek. Piszc o jednostkach, informujca, e w okresie nowopolskim, w XIX-XX w., nastpił wzrost zasobu polszczyzny „Poradniku Jzykowym” ukazała si niedawno ciekawa notatka1 W popularnym wród polonistek i polonistów, miłoniczek i miłoników Przedmowa 5 Przedmowa W popularnym wród polonistek i polonistów, miłoniczek i miłoników polszczyzny „Poradniku Jzykowym” ukazała si niedawno ciekawa notatka1 informujca, e w okresie nowopolskim, w XIX-XX w., nastpił wzrost zasobu leksykalnego naszego jzyka do ok. 300 000 jednostek. Piszc o jednostkach, Autor ma na myli − jak wynika ze wskazanego fragmentu tekstu − wyrazy i frazeologizmy. Jest to w wypadku, kiedy wypowiadamy si na temat relacji, proporcji ilo- ciowych, istotne rozrónienie jakociowe. Opozycja „wyraz” vs. „frazeologizm” odsyła do tradycyjnego przeciwstawienia leksyki i frazeologii, co do którego 38 lat temu w tyme czasopimie zgłoszone zostało oryginalne zastrzeenie mery- toryczne2, w notatce S.D. nie przypomniane. Informacj o tym, e we wzmiankowanym dwustuletnim okresie rozwoju jzyka polskiego naliczono ok. 300 000 wyrazów i frazeologizmów, warto ucili: ile wyrazów, ile frazeologizmów (ucilenia tego w notce brak). Uyte luno, swobodnie „i” implikuje powany problem realnego bogactwa polskiej leksyki. Jeli nie stosowa kłopotliwych poj „wyraz”, „frazelogogizm” i za- stpi je jednym pojciem, pojciem „jednostka jzyka”, propagowanym przez Andrzeja Bogusławskiego, to w tekstach3 jzyka polskiego powstałych w wieku XIX-XX „wyrazów i frazeologizmów” mona znale co najmniej kilkakrotnie wicej ni 300 0004. FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA to moja autorska seria, rejestrujca, do- kumentujca, fotodokumentujca jednostki jzyka polskiego, zarówno te niezna- ne, nieodkryte dotychczas, tajce si w górach papieru, w rocznikach starych gazet, czasopism, w piramidach zapomnianych ksiek, jak te jednostki tak czy inaczej ju znane, notowane w rozmaitych słownikach, opracowaniach słowni- kowych i niesłownikowych, ale w stopniu niewystarczajcym, z dokumentacj 1 Zob. S. D., „ycie” wyrazów, w z. 6. z 2014 r., s. 132-134. Za inicjałami S. D. ukrył si Stanisław Dubisz; taka półanonimowo jest dobrym prawem redaktorów naczelnych czasopism, prawem i tradycj (np. wieloletni redaktor naczelny „Poradnika Jzykowego” Witold Doroszewski nierzadko podpisywał swoje krótsze teksty publikowane na łamach tego pisma włanie samymi inicjałami). 2 Por. A. Bogusławski, O zasadach rejestracji jednostek jzyka, [w:] „Poradnik Jzykowy” 1976, z. 8, s. 356-364. 3 Nie słownikach. 4 A. Bogusławski wspomina − przy rónych okazjach − o grubych milionach jednostek, a zatem „wyrazów i frazeologizmów”. niepełn, przypadkow. Istotne jest włanie „ycie wyrazów“, tj. jednostek jzyka, od momentu ich narodzin a do całkowitego wyganicia ich aktywnoci (nie: mierci)5. Kada jednostka, która kiedykolwiek zaistniała, jest trwałym znakiem i zarazem fragmentem Rzeczywistoci dostpnej nam, ujzykowionym istotom. Idzie o fotodokumentacj na du skal. Pocztki tej pracy sigaj roku 2008, kiedy to ukazała si teoretyczna mono- grafia Piotra Wierzchonia6, otwierajca nowy, przełomowy etap rozwoju polskiej leksykografii − badania fotoleksykograficzne i zaczła si kształtowa fotoleksykografia jako subdyscyplina lingwistyki stosowanej. A oto szczegółowy wykaz dotychczas zrealizowanych publikacji, odnosz- cych si do tego sposobu dokumentacji słownictwa polskiego wystpujcego w tekstach koca XVIII − pocztku XXI w. Przytoczone pozycje bibliograficzne s w całoci bd w czci wypełnione fotocytatami ze ródeł tego okresu. Górny, Mirosław, Wierzcho, Piotr 2010. Polish digital libraries as a philolo- gist’s tool. Based on 666 adjectives from the Digital Library of Wielkopol- ska, Pozna. Iwanowski, Marek 2009. Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Warszawa. Iwanowski, Marek 2010. Einführung in die Validation des „Polnisch-deutschen Wörterbuchs der Neologismen” Harrassowitz Verlag 2007, Łask ; Warszawa. Iwanowski, Marek 2010a. Nowe słownictwo polskie? Fotomateriały z prasy lat 2001-2010, Warszawa ; Łód. Iwanowski, Marek 2010b. O nowym słownictwie polskim po 1989 roku, Łód. Iwanowski, Marek 2011.        , Łód. Iwanowski, Marek 2014. O nowym słownictwie polskim po 1989 roku, wyd. drugie, Wrocław. czesnej, Kraków. Iwanowski, Marek (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 6, Warszawa. Krucka, Barbara 2011. Łódzkie fotoaddenda do polskiej leksykografii współ- Małek, Eliza 2008. Ku fotoleksykografii, Łód. Małek, Eliza (oprac.) 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 9, Warszawa. 5 Wyrazy nie umieraj, wbrew twierdzeniu Teofila Modrzejewskiego; por. jego słownik: Wyrazy które umarły i które umieraj, Warszawa 1936. Wyrazy wychodz z obiegu; por. J. Ros- sowski, Jak wyrazy wychodz z obiegu, [w:] „Poradnik Jzykowy” 1938/39, z. 4-5, s. 49-51. I w kadej chwili mog do niego wróci, cytowane przez czytelników starych wyda, bd (nierzadko) tworzone ponownie, po latach zapomnienia. Dlatego ma bardzo głboki sens zajmo- wanie si „yciem wyrazów”. 6 Por. niej w bibliografii pozycj Wierzcho 2008a. 6 Por. niej w bibliografii pozycj Wierzcho 2008a. wanie si „yciem wyrazów”. (nierzadko) tworzone ponownie, po latach zapomnienia. Dlatego ma bardzo głboki sens zajmo- kadej chwili mog do niego wróci, cytowane przez czytelników starych wyda, bd sowski, Jak wyrazy wychodz z obiegu, [w:] „Poradnik Jzykowy” 1938/39, z. 4-5, s. 49-51. I w Wyrazy które umarły i które umieraj, Warszawa 1936. Wyrazy wychodz z obiegu; por. J. Ros- 5 Wyrazy nie umieraj, wbrew twierdzeniu Teofila Modrzejewskiego; por. jego słownik: fotomateriały z lat 1901-2010. T. 9, Warszawa. Małek, Eliza (oprac.) 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe Małek, Eliza 2008. Ku fotoleksykografii, Łód. Krucka, Barbara 2011. Łódzkie fotoaddenda do polskiej leksykografii współ- Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 6, Warszawa. Iwanowski, Marek (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. czesnej, Kraków. drugie, Wrocław. Iwanowski, Marek 2014. O nowym słownictwie polskim po 1989 roku, wyd. Iwanowski, Marek 2011.  Iwanowski, Marek 2010b. O nowym słownictwie polskim po 1989 roku, Łód. , Łód. 2001-2010, Warszawa ; Łód. Iwanowski, Marek 2010a. Nowe słownictwo polskie? Fotomateriały z prasy lat Wörterbuchs der Neologismen” Harrassowitz Verlag 2007, Łask ; Warszawa. Iwanowski, Marek 2010. Einführung in die Validation des „Polnisch-deutschen Iwanowski, Marek 2009. Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Warszawa. ska, Pozna. gist’s tool. Based on 666 adjectives from the Digital Library of Wielkopol- Górny, Mirosław, Wierzcho, Piotr 2010. Polish digital libraries as a philolo- w całoci bd w czci wypełnione fotocytatami ze ródeł tego okresu. tekstach koca XVIII − pocztku XXI w. Przytoczone pozycje bibliograficzne s cych si do tego sposobu dokumentacji słownictwa polskiego wystpujcego w A oto szczegółowy wykaz dotychczas zrealizowanych publikacji, odnosz- fotoleksykografia jako subdyscyplina lingwistyki stosowanej. polskiej leksykografii − badania fotoleksykograficzne i zaczła si kształtowa grafia Piotra Wierzchonia6, otwierajca nowy, przełomowy etap rozwoju Pocztki tej pracy sigaj roku 2008, kiedy to ukazała si teoretyczna mono- Idzie o fotodokumentacj na du skal. istotom. znakiem i zarazem fragmentem Rzeczywistoci dostpnej nam, ujzykowionym (nie: mierci)5. Kada jednostka, która kiedykolwiek zaistniała, jest trwałym jzyka, od momentu ich narodzin a do całkowitego wyganicia ich aktywnoci niepełn, przypadkow. Istotne jest włanie „ycie wyrazów“, tj. jednostek 6 mentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza, Pozna. Wierzcho, Piotr 2008c. KOTU. „Verba polona abscondita...” (w fotodoku- przykładów, Łask. stwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto Wierzcho, Piotr 2008b. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwór- nych, Pozna. ria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycz- Wierzcho, Piotr 2008a. Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teo- Wierzcho, Piotr 2008. ANTI, Pozna. pektywie fotoleksykograficznej, Łód. Wawrzyczyk, Jan 2014b. Dziewitnastowieczne słownictwo polskie w pers- kograficzne, wyd. drugie, Wrocław. Wawrzyczyk, Jan 2014a. O jzyku Prymasa Tysiclecia. (Foto)notatki leksy- frazematyczne, [w:] „Speculum Linguisticum” I, s. 123-171. Wawrzyczyk, Jan 2014. Fotocytatografia polska. Z jzyka prasy − aktualia teriały z prasy lat 2011-2013 (fotodokumentacja), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013g. W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego. Ma- kograficzne, Łód. Wawrzyczyk, Jan 2013f. O jzyku Prymasa Tysiclecia. Notatki (foto)leksy- Andrzeja Bakowskiego − dubia datacyjne, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013e. Nad Etymologicznym słownikiem jzyka polskiego dokumentacji okresu 1985-1992 (z fotocytatami), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013d. Przymiotniki polskie. Przegld krytycznodatacyjny Fotoprzegld frazematyczny (3), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013c. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 43. Fotoprzegld frazematyczny (2), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013b. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 42. Fotoprzegld frazematyczny (1), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013a. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 41. mi), Łód. Wawrzyczyk, Jan 2013. Minisłownik polskich okazjonalizmów (z fotocytata- przedelektroniczna. T. 10: Wyg-, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2012a. Słownik bibliograficzny jzyka polskiego. Wersja fotomateriały z lat 1901-2010. T. 10, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2012. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe tomateriały z lat 1901-2010. T. 8, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fo- skiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 4, Warszawa. Wawrzyczyk, Andrzej (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka pol- słownictwa polskiego, Łód. Małek, Eliza, Wawrzyczyk, Jan 2010. Fotoglosy do rejestrów współczesnego 7 Małek, Eliza, Wawrzyczyk, Jan 2010. Fotoglosy do rejestrów współczesnego słownictwa polskiego, Łód. Wawrzyczyk, Andrzej (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka pol- skiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 4, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fo- tomateriały z lat 1901-2010. T. 8, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2012. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 10, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2012a. Słownik bibliograficzny jzyka polskiego. Wersja przedelektroniczna. T. 10: Wyg-, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013. Minisłownik polskich okazjonalizmów (z fotocytata- mi), Łód. Wawrzyczyk, Jan 2013a. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 41. Fotoprzegld frazematyczny (1), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013b. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 42. Fotoprzegld frazematyczny (2), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013c. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. T. 43. Fotoprzegld frazematyczny (3), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013d. Przymiotniki polskie. Przegld krytycznodatacyjny dokumentacji okresu 1985-1992 (z fotocytatami), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013e. Nad Etymologicznym słownikiem jzyka polskiego Andrzeja Bakowskiego − dubia datacyjne, Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2013f. O jzyku Prymasa Tysiclecia. Notatki (foto)leksy- kograficzne, Łód. Wawrzyczyk, Jan 2013g. W poszukiwaniu nowego słownictwa polskiego. Ma- teriały z prasy lat 2011-2013 (fotodokumentacja), Warszawa. Wawrzyczyk, Jan 2014. Fotocytatografia polska. Z jzyka prasy − aktualia frazematyczne, [w:] „Speculum Linguisticum” I, s. 123-171. Wawrzyczyk, Jan 2014a. O jzyku Prymasa Tysiclecia. (Foto)notatki leksy- kograficzne, wyd. drugie, Wrocław. Wawrzyczyk, Jan 2014b. Dziewitnastowieczne słownictwo polskie w pers- pektywie fotoleksykograficznej, Łód. Wierzcho, Piotr 2008. ANTI, Pozna. Wierzcho, Piotr 2008a. Fotodokumentacja, chronologizacja, emendacja. Teo- ria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycz- nych, Pozna. Wierzcho, Piotr 2008b. Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwór- stwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894-1984. Tylko sto przykładów, Łask. Wierzcho, Piotr 2008c. KOTU. „Verba polona abscondita...” (w fotodoku- mentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza, Pozna. Wierzcho, Piotr 2009. Jak prawdy fotodokumentacyjnie szukano i co znalezio- no (w materiałach prasowych okresu 1839-1939), [w:] W. Maczak, J. Waw- rzyczyk (red.), Prawda–prawdy–mity–fałsze w jzykoznawstwie, Warsza- wa, s. 143-200. Wierzcho, Piotr 2009a. 444 przysłówki z tekstów okresu 1900−1939 nieobec- ne w Słowniku jzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Fotosuplement (etiuda letnia) //Wawrzyczyk J. (red.) 2009: s. 69-254. Wierzcho, Piotr 2009b. Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologiza- cja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odleg- ło niezerowa”, Pozna. Wierzcho, Piotr 2009c. Fotodokumentacja 3.0, [w:] „Jzyk. Komunikacja. Informacja” (Pozna) 4, s. 63-80. Wierzcho, Piotr 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 1, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 2, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2012. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 3, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2014. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Foto- suplement do Słownika warszawskiego. T. 11-40, Warszawa. Witas, Piotr K. 2012. Na przykład prorosyjski... Kartka z dziejów polskiej lek- sykografii teoretycznej i praktycznej, Warszawa. Wróblewski, Henryk (oprac.) 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 7, Warszawa. Zombirt, Andrzej (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 5, Warszawa. FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA ju od tomu 1. sygnalizuje, i buduje, jeszcze jeden przełom: w wyborze ródeł autor nie kieruje si ani cenzur ze- wntrzn (której „obowizki” w Polsce od 1989 r. pełni skutecznie tzw. poli- tyczna poprawno), ani cenzur wewntrzn; nie stosuje te cenzury „grama- tycznej, funkcjonalnej”, tzn. szeroko dokumentuje uycie najrozmaitszych nazw własnych i leksyki odonomastycznej. Porównanie bogatej cytatografii znanej do powszechnie z 11-tomowego Słownika jzyka polskiego pod red. W. Doro- szewskiego z moj fotocytatografi by moe bdzie interesujce dla niektórych leksykografów. 8 leksykografów. szewskiego z moj fotocytatografi by moe bdzie interesujce dla niektórych do powszechnie z 11-tomowego Słownika jzyka polskiego pod red. W. Doro- własnych i leksyki odonomastycznej. Porównanie bogatej cytatografii znanej tycznej, funkcjonalnej”, tzn. szeroko dokumentuje uycie najrozmaitszych nazw tyczna poprawno), ani cenzur wewntrzn; nie stosuje te cenzury „grama- wntrzn (której „obowizki” w Polsce od 1989 r. pełni skutecznie tzw. poli- jeszcze jeden przełom: w wyborze ródeł autor nie kieruje si ani cenzur ze- FOTOCYTATOGRAFIA POLSKA ju od tomu 1. sygnalizuje, i buduje, Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 5, Warszawa. Zombirt, Andrzej (oprac.) 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 7, Warszawa. Wróblewski, Henryk (oprac.) 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. sykografii teoretycznej i praktycznej, Warszawa. Witas, Piotr K. 2012. Na przykład prorosyjski... Kartka z dziejów polskiej lek- suplement do Słownika warszawskiego. T. 11-40, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2014. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Foto- fotomateriały z lat 1901-2010. T. 3, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2012. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 2, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2011. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901-2010. T. 1, Warszawa. Wierzcho, Piotr 2010. Depozytorium leksykalne jzyka polskiego. Nowe Informacja” (Pozna) 4, s. 63-80. Wierzcho, Piotr 2009c. Fotodokumentacja 3.0, [w:] „Jzyk. Komunikacja. ło niezerowa”, Pozna. cja? Dlaczego emendacja? Instalacja gazowa, parking podziemny i „odleg- Wierzcho, Piotr 2009b. Dlaczego fotodokumentacja? Dlaczego chronologiza- (etiuda letnia) //Wawrzyczyk J. (red.) 2009: s. 69-254. ne w Słowniku jzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Fotosuplement Wierzcho, Piotr 2009a. 444 przysłówki z tekstów okresu 1900−1939 nieobec- wa, s. 143-200. rzyczyk (red.), Prawda–prawdy–mity–fałsze w jzykoznawstwie, Warsza- no (w materiałach prasowych okresu 1839-1939), [w:] W. Maczak, J. Waw- Wierzcho, Piotr 2009. Jak prawdy fotodokumentacyjnie szukano i co znalezio- 9 szawa : Wiedza, 1974: 184 R. Biesiada, T. Lenczowski, L. Ratajski, Słownik geografii ZSRR, War- 0003ADAJEWSKI Fotomateriały [Uwaga. Cz adresów bibliograficznych poniszych cytatów to skróty, a nie pełne nazwy. Rozwizanie tych skrótów mona znale w Internecie, w którym cyrkuluje moja praca Słownik bibliograficzny jzyka polskiego. Lista ródeł.] 0001 ABSOLUTYSTYCZNO-DYKTATORSKI Bratkowski S. 1978: 39 Turska Z. (oprac.) 1961: 214 [tekst z 1793] 0002ABSZEJTOWA SI 0002 ABSZEJTOWA SI Turska Z. (oprac.) 1961: 214 [tekst z 1793] 0003 ADAJEWSKI R. Biesiada, T. Lenczowski, L. Ratajski, Słownik geografii ZSRR, War- szawa : Wiedza, 1974: 184 0001ABSOLUTYSTYCZNO-DYKTATORSKI Bratkowski S. 1978: 39 cyrkuluje moja praca Słownik bibliograficzny jzyka polskiego. Lista ródeł.] pełne nazwy. Rozwizanie tych skrótów mona znale w Internecie, w którym [Uwaga. Cz adresów bibliograficznych poniszych cytatów to skróty, a nie Fotomateriały 9 9 0004 AFONIA Afonia „Gala” (Warszawa) 2009, 23-24: 110 10 0005 AINTELEKTUALNY Dobrowolski S. R. 1978: 129 Dobrowolski S. R. 1978: 129 0005AINTELEKTUALNY 10 1 0 „Gala” (Warszawa) 2009, 23-24: 110 0004AFONIA Afonia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotocytatografia polska (1). Koniec XVIII - początek XXI w
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: