Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 006296 23473229 na godz. na dobę w sumie
Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza - ebook/pdf
Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 145
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-706-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> literatura faktu
Porównaj ceny (książka, ebook (-24%), audiobook).

Dysfunkcyjny i patologiczny wpływ bezrobocia na dzieci.
Wartościowy materiał porównawczy.      

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera definicje, koncepcje i skutki bezrobotności w ujęciu historycznym, poglądowym i współczesnym. W drugim poznajemy cele, metody, techniki i narzędzia badawcze, którymi posłużył się autor pracy. Trzeci rozdział obejmuje analizę badań własnych, przeprowadzonych na wybranej grupie dzieci
z szóstych klas szkoły podstawowej.
Książka skłania do refleksji nad skutkami bezrobocia szczególnie pośród dzieci. Autor mocno zaangażował się w pracę, aby rzetelnie postawić diagnozę, iż bezrobotność rodziców jest czynnikiem determinującym sytuację domową oraz szkolną ich dzieci. W uzyskaniu takiego wniosku pomógł również wybór metody badawczej – sondażu diagnostycznego (panelowego) oraz techniki wywiadu  i ankiety.
Opinie i wypowiedzi najmłodszych zawarte w książce są niestety nadal aktualne. Mimo upływu 19 lat nic nie zmieniło się w tym temacie. Dzieci z takich rodzin mają gorsze warunki rozwojowe, wstydzą się swojej biedy, są niedożywione, mają gorsze wyniki w nauce i problemy wychowawcze w szkole. Ciekawa wydaje się być analiza roli matki i ojca, zróżnicowanie ich zaangażowanie wobec swoich pociech.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T o m a s z P a w e ł S z e w c z y k B e z r o b o c e i ( p w r i d c a z a i a b n a e d a o w c z c a z m a i d z i e c k a Wersja Demonstracyjna W y d a w n K c i o t n w i n o 2 P 0 s y c h o s k o k 2 0   ) ewczyk chosk a weł Sz T omasz P a weł Sz y T omasz P wnictwo Psy W y da w a zastrz eżone. Żadna część niniejsz publikacji nie ow ana, powielana i udostępniana w „Bezrobocie widziane oczami dziecka - pr Cop yright © b Cop yright © b Wsz elkie pr y a może b yć reproduk jakiejk olwiek formie bez pisemnej z R edaktor prow Projekt okładki: Skład epub ISBN: adząca: , mobi i pdf: 978-83-8119-706-9 R R enata Grz obert R K amil Skitek aca bada wcza” , 2020 . z o .o . 2020 ej da wcy . eśk owiak ewczyk ok Sp gody wy umak W ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 K tel. (63) 242 02 02, k y da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o .o . onin om. 695-943-706 http://www.psychoskok.pl/ http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl 3 Spis treści: Wstęp ................................................................................6 I. Psychospołeczne skutki bezrobocia. .........................9 1. Definiowanie oraz koncepcje bezrobocia. .........................9 2. Przyczyny bezrobocia i jego skutki..................................19 3. Psychologiczne korelaty bezrobocia. ..............................26 4. Rodzinna i szkolna sytuacja dzieci ze środowisk dotkniętych bezrobociem – przegląd niektórych stanowisk badawczych.........................................................................34 II. Założenia metodologiczne badań własnych. ..........43 1. Cele badań, problemy i hipotezy badawcze. ...................43 2. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych. ................48 3. Przebieg i organizacja badań. .........................................55 4. Charakterystyka badanej populacji oraz środowiska lokalnego. ............................................................................58 III. Bezrobotność rodziców jako czynnik determinujący sytuację domową oraz szkolną ich dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy. ..........................................................................62 1. Uczniowska percepcja wpływu bezrobocia rodziców na sytuację domową dziecka....................................................71 2. Uczniowska percepcja wpływu bezrobocia rodziców na sytuację szkolną dziecka. .............................................101 Zakończenie .................................................................113 Bibliografia ...................................................................118 Spis Tabel .....................................................................124 A n e k s ........................................................................126 Ankieta - kwestionariusz....................................................127 (dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy 127 Zagadnienia wywiadu ........................................................133 (z uczniami klas VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy) .133 Zagadnienia wywiadu ........................................................135 (z przedstawicielami kadry dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy) ................................135 Przypisy ........................................................................138 4 co piąt y Jesz się aju, w kr z cz . odzieżowy wielki istnieje, zakład t ę p s y n do do jego maszynowy a do nieda e – dni najbogatszy mieszkańcom prosperow poza a hut i or W dol e , a Dobrz ustrojow nomiczne zba to W Legnicy bezrobotną. zaliczało akt osobą miasto prz pozaz włókienniczy Obecnie pr policz r adykalne niewielu socjalną ciężar drogę systemat jednocz dr eufemist la się polska i amat winowy permanent em ysłowy drościć y cznie one. ch , dochodów żaden nie ansformacja emian z r T pr tęskni „ur a y , wniłowką” jaką cen esn y czna y rozwoju czn y ym cznie wz go y redukcja rost biedy spodarka nego obszarów pr acy wna człowiek to 100 – mo tu ch ał metalurgiczn mied dziś b yło ysł y . już są y przy a ch na to to też że jest ysięczne t ośrodków żna prz zi acz em – ej rzyniosła chociaż i czn y odczuw żar ana r p polit powrót cię ch, y zw powodująca po erzanie sz ażenie, łębokiego r astający wr g wz gospodarcza az wolności nazb za . or i także hutą y społeczne wielu T yt szybki en realn utrzymania, – – pr acy az odnieść stanie , y stałe stale y ek o po , chodzi wolnorynk za przy spadek wzroście ilości bezrobocia, tkwi restrukturyzacją stop y ubóstw i kryzysu, wioną jednak dochodów k płacić owego osztów miejsc zatrudnienia a. Można w jedyn a 5 wskaźnik, opinii, to wskaźnik społecznego niezadowolenia. pośród publik ow an y ch prz ez ośrodki badania sobą ami , społeczne, stają nie obu płci z dobrob godząc ażając uderza mogą otchłań bardz o t i się ylk wszystkich osobom, jego ytu, powinni najsłabszy często w w i – społecznemu nie nędzy ażne psy chologiczne pow ludzie o ci skutki elkich wsz najniżej kategorii rodzinom b yt, lecz odbier pok , z w ając ojowi. nędzy . w t y ch, dzieci. a im ch – odbier , beznadziejności pociąga i agr ani. Z ale Jego Dot za wodów yka za także of iar ono pojedynczym aża eństwu, się najsilniej jesz to y cha a im szanse. wna i zagr bo e wiem nie icielskie cz rodz w użyte alifik owy ow ch. społecz stabilizacji bodaj , biorą ać – pop nieda eżone do opisu tzw „margines” y pr nie acow cz e do ten i potr Bezrobocie onomiczne, edagogiczne. całemu ek i p specjalności wykw wiek i poczucie ewolt R Bezrobocie którzy Bezrobocie dzieciństwo i patologii, odbier Jesz yły zastrz Dzisiaj b wsz ob jeśli mogą patrz ytu b rozwoju zja ez e mnie sformułow tu prz . „marginesu społecznego” się rozlał eństwo chcą deprecjacji, do rozmiarów się spauperyz a młodzież b yć „młodymi echobecności. czaje y nie Bezrobotność Społecz ulegają nie kultur afią eć w przyszłość z nadzieją. a lub rodziców r odzin dzie zagr aża Niniejsza y z , ci. ostała wisku t , eż burząc popr pr aca podsta a wności magisterska wy psy poświęcona – jego ania . jego , nie ni ało i emalże , dzieci, cznego nie rz p eja temu wom ow wilkami” materialnego chofizy właś 6 y ch, legnickich społecz nościach, jes u t z refleksji tą problemat teoret y cznej i analizie yką ukształtow przy jęte założenia adziłem owej w uzyskan – choć wpływie . badania 9. metodologiczne, wśród dziale roz W wyników przybliża bezrobotności arunkach w a uczniów trz wczy odsłania rodziców mowy i bad do ch trochę nr y w ich dzieci anie ch. y się w lokaln ywy dzieci. y poświęcon związk wia P odsta prow w chologów i pedagogów oma które oły bę analizy nadzieję ym z perspekt I jakie , II o k Sz pró mam determinującym oln manifestującym widzian R poglądów się pośród psy R oz oz dział dział o parciu a wdę fun – jak o kcjonow w legnickiej podjąłem któr pr na a także szk a ecim ały ch, ch, T . S . 7 I . P s y c hos połe c z ne s k ut k i be z r oboc i a . 1. D e f i ni ow a ni e or a z k onc e pc j e be z r oboc i a . W W istotn prz socjalist o Ludowej, w kataklizmem, ludności jedn Bezrobocie przybier w rąk państwowy niż i latach ym y czn przypominano pro gdyż wielkiego eciwnie, t ym l atach powojenn blemem władz e ym prz estało ch y społeczn sz , czy jak w okresie stając kryzysu, się doktryn ch ja przy e lementów wnej najwyżej za wsz i zatrudniano a pr w co nie jak który wymagały ch W P olsce ym Ludowej zasadniczy w z ało rolnictwie, do a n apr hnologiczne. tec pr ch, wdę formie gdzie ono acy , w w P olsce ręcz W ustroju Stale olski P nie b yło że w bezrobocia. osiągnięć zwłasz z ym, b yło ogromn pr a cza wdziwym y ch się jedn gospodarczym. t ym, i widmo ym nędzy bezrobocie ym ciły str o międzywojenn aszyć o bezrobocie czyną pełnego zatrudnienia owicie ideologii całk eba znacznie potrz zatrudnienia socjalist zlikw b ukrytą, yło edsiębiorstw prz eb y aż więcej pro s tała y cznej. idow tak zarówno dukcyjne kryteria wie postać potrz wielu a e tego polit y ce zaś się grup ano; wielu osób ach , 8 ideologiczne kryteriów mechanizmów i mało wy P o zm e (pr k y aca onomiczn eliminujący ch, często z ustrojowej, r odarczy adykalnemu rynk prz dajn ianie uległa gosp wiele dla gospodar em ysłowy alifik wili ow że , się deficytowy naruszającym ce ch an umożliwiające ym, wśród w wykształcenia stał i rolniczy nagle setek kr aju, wodowy ch. Bezrobocie kategorii ej najzupe gospodarki się że achodowi. Jednakże gospodarki bezrobotn niektórzy normal y w bezrobocia k ażdej osób łniej k podążam onkurencja rozmiary od – sytuacja zasad mechanizmów upadłości dotacje czynnikiem w prz technologie, wykw dziwnego poja poziomie za elementów się nasz fakt zaczyna więc, Z wszystkich liber aln y ch ek onomistów zask aż oczyły po t y ch, niemal którzy dla y ch. wszystkich) ch demor b yły prz an y ch pr W nieefekt rezultacie ywne aliz ow nastąpiła ch, owy edsiębiorstw któr wprow a prz doprow zakładów dot masowy ch ch ch się ew adz . R chczasowy y z się ludzi artościow enie adziły adykalnie pr acy . napływ importu. nieprzy bezrobotn okazały t ysięcy większ jest n y , także pr zatrudnienie ość i jedn rynk na onomiści y ch ek będący a widłowym na wkrótce niskich stanowili ym owej, skutek symptomem rynku w w ażniejsz br edsiębiorstw acowników 1989 aniu. elementarn do zmniejsz Dodatk status e od yło b ak a . Zmiana szybkiej roku, owym y ch ono quo produktów Prz estarzałe Nic . c h, y ludziom datne o alifikacjach ci kw nieodłączn o nisk więc którzy niskim y ch z toteż restrukturyzacji aktow potr acy pr kierunk p . oja wienie ali tego Sądz o iż jak , ono u – ku 9 pr eństw acy w sytuacji y prz . pewn ał em ym wielki, czajeni znaleźli ania ególnie ch c z który sz chnologic te przyzwy nagle skumulow W w i dotąd Bezrobocie „utrzym produkcyjn powsz Gospodarstwo R R ację akteryst yła 988 okre 1 acy 1992 char b z w pr w 72 osob an y ym przyz główn yw echn „jego sem roku przypadały roku y poszukujące pr bezpiecz bez trudnej oncentrow k zacofan do się bezrobocia dzięki znie ie stało y or ch” az pr olne. nać y czna nowość, minion na – na się na ez prz acoda należy dla ym jedną średnio jedną ogromn najbardziej jeden siach, w wcą polskiego na or z acy głość az arejestrow 93 ofertę Był to jeden z najbardziej widoczn ok owej” , jaki wypadło ok jednak eganie uprosz y ch bezr mija, rodzi owy obotn poz dalsz cz eniem ch y ch. sz Sz bezrobocie, wielkim dostrz sam o prz staje e i skutków Bezrobocie a i stabilności ytuację S zat rudnienia ysł dotacjom y ch znalazły się dotkliwe lecz wienia dynamika” ciężki, wcz e, pogarszał regionach się kapitałochłonn utrz pańs w upadający eśniej ywne twierdzącej, P 1989 . [1] poszukującą po się, lata przyp y , y y że aż e – y fakt aju. an ym, kr region ym yw twowym. miastach zakład jedyn aństwowe roku ast cz k ontr Jesz później adały apii z eństwu. stanowi Byłob z pr a wdą do wy podsta osobę aną . y Cztery y ch symptomów „ter T a, w społec którą skutki. się odniesieniu także narusza gdzie b yło nieefekt R eszk bezrobocia poja I. wielka ofert zatrudnienia [2] . ejść polskiemu choroba. niebezpieczne rozminięciem wyłącznie 10 rodzin, dez organizuje w arunki ży cia, CBOS ez z lutego niezadowolenia respondentów poziomu b problem i yć jak o y zbiorowości jak om) ow ania potrz chow 1990 cia. ekazu problem jednostki, .... jak eb do o y pr ży o prz jak również o problem okazja i ania dzieci. roku na piąt po t ym W bezrobocie ym drożyźn zja wisk interpretow społeczn jak o leniuchow boleśnie acy znaleźć tego [4] w czy o , o y ch y ana od miejscu, sam o . y a , ich ie, ym b ezrobocia y , ane po po ania nie strz żądan od czuw z ostało jak nędzy czasie obok : jak może egan (dzięki społeczn [3] któr stan . pojęcia wiele demogr zależności oznacza (niezr między pracy) definicji ukazują afowie, niepełne ealizowaną podażową str oną ich prz społecznego spadku i b , y zatru olegliwość i ym masowego określane yć ości i problemu mieszkaniowego może osobist dnienia, jak o zło; zasiłk a na szansę rozwoju i wy W sondażach egzystencji wpływ wymienione przy głodzie w zaczęło prz czyna środkach estępcz Bezrobocie atn d an liter o pryw znaleźć jak rz pobier niemożność zrealiz eczy W onomiści, bezrobocia. ek akcentując dyscyplin siły y , którą reprez owiedziałb p jednego oboczej), r pracy) [5] inne ym: . przykłady onomista Ek wykorzystanie podaż (zasoby zatrudnienia” oto A ek onomiczn aturz e prz edmiotu można Odmienną psy różne cholodzy aspekt interpretację , entują. pr a zja wnicy wiska, y tak: y nników stan „ bezr wytwór nierównowagi obocie czych (miejsca z czy (.....) a popytową de finiow ania bezrobocia w ujęciu 11 marnotr które str acone nadrobi negacją pr acy wodowej” y czynników e co a w stwem mogłyb są y bezrobotni pr zatrudnienia e z wyproduk za y tego b na yć , sfery [8] zja . wisk acow i ywności oznacza akt bezrobotności o zawodowej jej podjęcia, jednostki, o pracy” [9] . Dla dla socjologa z to i ro k onsekwencje y , dzin dzieci interpretacja Irena R eszk ujmuje bezczynności gotowość sytuację produkcji zasiłki [6] Dobr bezrobotn produkcja wyproduk – „(...) ; – dla „ a (...) i – „ (...) zrobocie bezrobotn jest usługi, y ch, nie ane, gdyb ow jest zasobów olei socjolog y i przede „stan zgłaszających wszystkim dochody ymiary są w ludzi, pr acy . problemu. się definicja pozbawiona Zjawisko dla Jest bezr jest bezr k prac części sfery bierności za Z następujący: do chodzi egzystencji społeczne osobowości br podmiotowy wydaje woli zajęcia. takich osób” akiem obotnego płatnego obocia jako osoby zatrudnienia by zdefiniować można ch definicji socjologiczn [10] . W edle inn y str którzy t oznacza ch, y be aconą nie wy y ch produkcję, jak również trudną mają wołuje i progr pr acy wyższ am . Oprócz zmniejsz wy datki pomocy rządu społecznej” enia na prz ch. ona b ez yć do że są dla y ch wsz e. ali” wytwórczy ow Z ; prz wodowej mogłob [7] za ane w iększ y esunięcie jednostek z podkr których bezrobocia z e rodzin akcentująca mówi: która , lub w sposób zdolnych eśleniem, podstawą ażne w dotknięt aspekt „poprawna ew własnej wbr zar jako obkowego istnienie y ch: 12 o społeczne do [11] ch ym ży o char acy pr ; onomiczn i potrz akterz [12] cia, społeczności, y ch” to i taka poszu sytuacja, kujący ch y eb i kulturowy wewnętrzn y nega i powodujący aspir t ywn ym, acje ym, istnieje w sferz również psy chologii e Również nurt bad a wczy , os ym t obowości ujęciu społec znej. „ Bezrobocie ilość ewyższa ilość miejsc pr (...) „ char akterz ch, y zm y ch sfer liter aturz a nalizuje psy jak zja o z doln wisk y ch acy: społeczno-ek z ewnętrzn arunki w cały i cza cia bezrobotn osób proces e , prz bezrobocie ian ich y ach ży e na rodzin zwłasz edmiotu logii cho ane są liczne definicje. Oto niektóre przykłady: , stan y jest pr (,,,) wion yw y „ on „ aną ch umiejętności za (...) w którym stały ch acę i który wodowy człowiek dochodów znacznie utr ata dochodów i z obowiązań, kiedy prz – – o oddziaływującym bezrobotn znaczne w różn W az – – który or formułow pozba wyk własn przywilejów inst ży dalsz sensu k i e ; w ekwiw ch” ata , utr ontr sytuacją w [13] ogr aktowej „ do wynikającymi jak anicza dobrowolnej utr o ; ata o funkcjonow Łatwo za y dr amat y czn sposób y alentu wyk o rzystanie wymian zależności o z ania ; osób presji utr bez atę tego , jak test y [14] ; kr ańcowej zatem ymi” y ono ch [15] nim swoist ata pr acy k jest jednostkę egzy wszystkimi ywy z drowotn stencjalnej. ymi i dewiacyjn – ciowej, ytucjonalnej, utr „ (...) ej persp ży onsekwencjami z – dla „ (...) bezrobocie zmuszającą ekt cia, jest złem eństw zarówno a (...). dotknięt dla Stanowi społe cz 13 adności zar dla państw bezr i a jak i ob adności, samodzielności, yw ateli” [16] . bierności zarówno uznaje w miejsca jeżeli: W 1) 2) edług ramach się: polsk iego „osobę stosunku zamieszkania a w pr zdolną pracy or ganie a i do o zatrudnieniu pracy zar ejestr zatrudnienia za bezrob i gotową owaną we stopnia do jej właściwym podstawowego otnego podjęcia Nie pobiera emerytury jest Nie , właścicielem lub posiadaczem (samoistnym dla lub lub nie pod lega zależnym) gospodarstwa r 3) Nie owadzi ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu” pr olnego, działalności tego jest Czym, znacz w bezrobocia Z ajączk skutki ograniczeniu psychologiczne, i swobody wartości; kontraktowej, negocjowania poczucia grupy; wobec eniu owskiej moral ? ne, edług zatrudnien W bezroboci polegając zasobów polegające utrata działania, dobr polegająca warunków owolnej odpowiedzialności utrata zależności czej [17] . z czyli definiow -Majchrzy dochodów gospodar Jak Cabanek „ utrata ilościowym ograniczeniu estiżu praw i potrzeb i poczucia obowiązków do i prawa zależności bezrobocie, ? . ia W e to: na e zaspakajania na pr obniżeniu na wymiany pozbawieniu dobr owolnej obowiązkowości , instytucjonalnej; pr acy pojęcie i utr ata ać k powodująca jak ościowym skutki i niezależności własnej i pracy obodnego innych, sw o d M. do przynależności i polega nie na zdobyciu 14 l ecz na działania” możliwości Definicja . braku [18] aspekt ps y chologiczn ek onomiczn interesującego y sam ta odzielnego daje z y , się jak nas zarówno or y jak jak o az o współcz edmiotem e, W swojej stopniu ek jest yw ać wolności, i wy i zja erp wartościowego cz socj wiska. Bezrobocie ologiczn gospodarcz dręczący także teologów w a akcentow K o sformułow zapewnienie solidarna stworz w rodzi rz zaś z e odpowiedniej zarówno zasięgiem ch prz . an zupełnie mniejszym już atolickiego Sobór K ośc iele y . at w W ał enia się leży łączności etelnie na swej dla or , stron słu dla z z a w materialn całą ywne z jedna esne negat w interesuje społecz zainteresow rstwie a ponadnarodowy eństw mor psy onomistów , problem w nauczaniu zja wisk o społeczno- a od filoz y sz cz ania alno-et chologów ten społeczn ch lat ofów i socjologów cznej ególnie ym patologii poz , K ostaje or któr az a , mocno ościoła terskiej onst K esn pr acy siebie współudział y kański świecie cztery utrzymania żba br dobr aciom; a II współcz cele w dla wspólnego zba wczym dziełem każdego pr miarę a wo yw y pr ob acy” osobę nas z każdego zachodzący atelom . Sk [19] , y jak ludzką, duszpas ytucji ym „Gandium ludzkiej. et Są spes” nimi: swoich w rozwój dos k bliskich; onaleniu osobist i wyk or az Jezusa pr ek acy; obowiąz do Chrystusa. do w oro i ch znalezieniu pr ok aca duchowy toteż oliczności, ludzka , obejmuje nie bez przy on yw społe sposobności ma y a „ Stąd pr acy cz eństw ania pomaganie do akter swym y Jan char czyn 15 weł II zbudow godność, wskazuje, ludzkiego ane miar zwy czajn ym artości i sensie” Arcybiskup podsta biegu Damian wowym wielką jak i o krzywdę aksologiczn yki bezrobocia autor dowodzi, iż „bezrobocie godzi aln ym ede az małej o em P a wymiarem jest sobie nieustająca w o jego w będąc bezrobocie mor Analizując problemat prz niejak jego anonimowy wyr bieda, i Utr star głębokiej uprz niena Sz rodzinnego; perspekt pr aca ania, którym dzień, b co że ytow w rz eczy na a ale ludzkiego „t ym jest z którego z którego za wier cierpienia ludzkie wowym ta człowieka właściwą zar pods cie ży erpie się (...). cz a ży cie i stanowi az Pr em aca [20] Zimoń pr trudu, wypełnia . pisz a wem niespr w y aspekcie i że „pr a społeczn człowieka, e, człowieka, wiedliwość a et y czno-mor potwierdz społeczno-gospodarczy wo każe w ym” y aln acy do pr widzieć aspekcie [21] wymiar , . gdyż znakiem jest od ch, mu zyszy ok dotkliwe. przy dla p o , wsz rzy orz enia az az cia nier czyną rodzi or ży elkie czyną on ym zależności tow ar up bardziej , pomimo jest ży cioweg społecznego nisz czy się wszystkim widzialn w godność osobową ym, w artości, społecznie niewystarczalności, a pr acy ch jeg na o wet społecznej albo przy frustr mechanizmów społecznej nędza, niemożność gotow acji, staje ania poczucia do enia i niechęć wiści klasowe. ególnie ywy dotkliwe powoduje w ży ciu krzywdy ata annego edz cz degr wtedy istniejącego są ono rodzinn Jeżeli poczucie cz e y cia, z dob to jesz adacji. się za jej wodowego za wodu ładu bezrobocia staje skutki napięcia, ym, 16 wia alk jedną Jego i że stron rodzin y , pozba całą rodzinę, gubn bezrobocie współcz prz ewidzieć. zwłasz prz br ak cia z robot daje się zapowiadać jego przyspiesz oić, ch, proces pielgrzymki rodzi ymi skutkami. esności cza, eciwnie, długofalowy jednej yzacji do Ojczyzn destabilizacji społecznie wszystkimi ich z Jest społeczn które musi zahamow gospodarczy i zwłasz z drugiej, wy inne P II będziesz [23] w dotknięci niesz więc y ch anie; niełatwo niepok naduży cza odczas pow iedział pożyw . (...) sercach modlę ch, t y w ać, Sosnowcu: będziesz się, którzy częściem bezrobocia” sz y „ częśliwy te pr ab gorąco 1999 Z i a pr dobrz pr roku acy zrodziły acow y słow agną w [24] ojca oholizm autorytetu, d egr aduje i inne patologie, z e a, najcięższy niebezpiecz w wskazuje ostatnich ch klęsk eństw latach na jego z nie wizji stw arza wzrost nic niespójność ch , y informat i a rozwój rozwoju, yzacji tr ansformacji k orupcja technologii, prz enie” Jan ysłu P a weł em [22] swoich rąk ci e będzie nadzieję ać, a z ostali 17 2. P r z y c z y ny be z r oboc i a i j e go s k ut k i . Zdaniem ansformacji tr gospodarki nadmiernego dla bezrobocia struktur ale pop w eksportu” da początku uw podkreślał na podkreślając w techniczn wna agę wiązał gospodarce Nowocz M. K rynk zatrudnienia nie ch ani też w zmniejsz onsumpcyjnego ym g ospodarki aln głębokiej y k w ytu nadmiern [25] . Prob wywołuje na rozwoju spr negat później ym. eśniejsz poja bezrobocia plan ujęcie neoklasyczne” (klasyczne) i „ujęcie keynesowskie” pierwszy jest alnie skutkiem nieuniknioną planow ukrytego) centr więc (bezrobocia abaja gospodarki owej, centr tkwią „bezrobocie a ięc alnie w planow – jak eniu bezrobocia utajonego anej. dotąd ej, west recesji ostre ek gospodarcz przy ontrowersje. k i importu czyn klasy cznej, rynku stosow teorii w wzroście lem onomii działanie skutki Marks in be ania rez powstania spadku w y cyjnego wiły A. . zrobocia P gdy oja pr acy maszyn. erwowej owej, dopiero enia się spowodow na w a, dw przy minion mianowicie anego czyn ym e wiły wysuw spojrz się ają a wne ywne K. nieuchronność wolnorynk zmn w Główn – „ceną” do enia źródła anej iejsz ypowego t e zmianach produkcji, , , stosunku Smi . D or az do na o od się bardz one th zwrócił zaś idei acy tej pr Ricard Do armii bezrobocia postępem y powstania stuleciu. Na „ tradycyjne [26] . 18 ustalania ania w y ch leżą na w rynku zasady rynku tłumaczy działaniu postępow pr acy . Bezrobocie się swobodn Ogr anicz enia pr acy na . skutek P odsta wową warunkach „w ustalania pełnym zatrudnieniem” odsta p U się ideą wolnorynkowej na rynku klasy cznej pra cy . [27] oncepcji k gospodarki równowagi, w klasy cznego mechanizmu eniami ch istości n a iem ch, presji reduk klasy ch, lecz takie wynikiem e u wodowy wyniku pr zatrudnienia i w ogr rynk z za w i z rynk Bezrobocie gdyż mechanizmów rynk nie ac rz owników eczyw anicz owy szt ywnien będą rią teo owy j est Późniejsz czają dopusz (bezrobocie optymalny występujący w funkcjonowaniu rynku pracy” k eoria T skutecznego rynk owe. ający płac ane, opier związków ow czną ogr tr aktuje ch płace nie się powstanie – anicz br aku ch. M. owy alne). teorie istnienie natur (odpowiadający w warunkach się realne na w tej eń z gody Friedmana zrównow w je równowadze [28] . T r aktują istnienia podziela rynku jest występuje twierdz enie, tendencja charakteryzującej że do się się acoda pr wy tej te ania mechanizmów zwi p ełnego wców stępujące oncepcji k ązane związków płac. zb yt ale – mechanizmów wysok godnie z now aniu. są Jeśli działanie Phelpsa dobrowolne, na . bezrobocia pewien S „ rynku stan pracy funkcjo jak o wzrosną postępow redukcjom bezrobocie skutek ich teorii robotników ażonego oni i jak E. o: na ograniczeń i niedo skonałości o y , eynes owska regulow „Keynesiści nie ania stoją opinii pr acy klasyków prz w kwestii ez że mechanizm w warunkach na stanowisku, 19 swobodnego tendencja popytem, oznaczająca istnienie bezr do działania ustalania mechanizmów nadwyżki się zb czyną yt W jest char robotników yt. ono yniku ez Przy kształtujący jest również pop które w Ma prz bezrobocia. w W minion t ego się w jest gospo , producenci kiem dość a kter takiego trw przymu niższy dziesięcioleciu zb yt darce poziomu działania nie i działań sowy do ałe ch y ch płac w olsce P rozpad mały zatrudnienie) yni samoczynn ym b y; może mechanizmów , gdyż realn makroek b yły RWPG, światową rosnącego najistotniejsz wciągniętej mechanizm zb yt minimalizację spadek handel ZSRR w i pozy majątek pr jak acowniczy nich: gospodarkę handlu na wielu ezrobocia e w drogę ukcji z w wymian pnie iu poz ch or az szybką prod z największym nastę en P onadto produkcyjn a połącz ościową cji. podaży rynkowych [29] pop siły yt . owej. obocia” mały wolnorynk obniżają produkcję występuje r oboczej nad tow (w , ary t ym yt ez pop prz na Gdy onego zlikwidow bezrobocie, rynk owy ptow ane ch. anie ałob czyn Oto mało y y y – nią ało się wyznacz staje się b yć na y ch wet nie zaakce zlikwidow onomiczne bardz przy one. o złoż organizacji i rządzące z kr ajami sąsiednimi pr z eszliśm enia arowej, dolarowe, em prz wsz co a ysłowy elkiej produkcji rozlicz y od tow br anż biorcą liber R osją; z osta zły niską wiło sta nienowocz zadłużenie y , nasz kapitału n alizacja k handlu stałego struktur onkurencyjnością e produkt esna wewnętrzne co za ch; y spowodow t ym załamał idzie – b yłym zagr , na a i anicznego cenową aconej str estarzały alifikacji aniczne gr prz za kw 20 adziły do yt spadku wewnętrzn pop kr ajowej y , a doprow ogr aniczył redukcję zatrudnienia który sam ym wp znacznie łynął produkcji, t ym czyn a – jak przy rodzaje. z grubsza że – dot odpowiedzialność wolennicy Z . czące eństw dw a tej y na we Opinie badaczy społecz onomicznej eństwo bezrobocie eństw faza akteryzuje ym arzyszy t ek podzielić z dania, społecz że społecz czynnikami. gospodarki fazy; char produkcji, a tow i stagnacji. jednocz wówczas bezrobocie wzr Jednak k oniunktur podmiotami ich przybier funkcjonow orpor k usług. ach P nk prosperit ry o owej, się sam P o zwiększ ym temu pewn Produkcja eśnie gru p . y a acje spada wolno ziałającymi ecnie rynki nie alnego Ob postać aniu d i ponosi esn z cyklem tj. inflacja klasy wtedy yły połącz k oncepcji jest z składają stagnacji. onomiczn ebow bezrobocia. gospodarka anie b że kr ajów wielkie, Wielu związane pierwsz na y i rozwojem eniem – spadkiem rosnąca ym okresie zapotrz zapom b ył współcz – ek e który faza zapotrz inflacja, ebow inać, wdziwy rynku naczyń asta. pr spada, a na darka systemu gospo decy dują nsowe. fina o struktury społeczno- bezrobocia Część y ch dwoma się ym, ania wzrost na prz wysok na ch można samo dania, z z eniem jest y ymi ania nich o roboczą, tow często arów w l główn rstw winięt o którego fazę ale ymi lub y ch jest cyklu a e – badaczy tuta j rozwinięt są zatem główn onow asadnicz z funkcj dwie Pierwsza na Bardz zwiększ siłę cen wchodzi równ siłę ież, roboczą czn , on ek mode y gdy o roz edsiębio y ch, ponadnarodowe onomistów 21 „Istnieje onomicznego za K. – W e współcz jed nak Gorlach bezrobocie bardziej Bezrobotni odpowiednic ani ich z kategoria bez esn systemu ostający ekazują oleniu z dania, wolniejszym powoduje, cyklu gospodarki. podkreśla winić ek z daniem bezrobociem. posiadają zainteresow specyficzna poz państwowego zasiłki zagrożone prz pok podejmow te podsta wszystkim utrzymanie się się co fazy a – ich y ch nie są się ale od nie do na społecz mniej ży leży cia ch y pr acy lub eństw społeczno- skłonna tutaj dotknięt , gdyż nie poja ludzie uzależ gw wiła nieni antującej ar środowiska które e często – trw znacznie y sam bez ach stanowią mierz o środowiska, chow wczy a mot ch ywow Śr abiania roz ania. negującą ym t zar samore młodemu ane odowiska wiele – prz ede r astające produkcji ono az a w bardziej do że rytm współcz wzrostem że bezrobocie ek onomicznego esnej i staje gospodarki dłuższymi zaczyna się struktur char akteryzuje okresami b yć niezależne aln ym recesji, elementem od i – spor i polit y cznego po a grupa któr a mechanizm poz społecz h ciem” badaczy Wina . alifikacji eństw jest . stronie ostają kw [30] którą dużej dob y ch acy pr y osób , , to w opieki Są społeczną, i zapomogi. atologią p odpowiednich – na i pr acy orów więc jej k artości, , T e wz wet w . y tendencje jest a , specyficzną nie pr acy norm artość wykazują i rodzin wytw wowy ania arzają ch w siebie g rup y , społecznej, bardz wy poszukiw kulturę, onieczność cor 22 eństw mają stwier a a. się dzić, barier że częściową nie ale może i społecz umacniani Można sporu k onieczna, od systemu zasiłków czy zapomóg. r obie ację. ona eśniej dominujący udziałem enie y ch już ch je anego bezrobot do uzależnienia fakt, zwr Damian eństwie ch dok ją onujący y ch, oddzielający stron P prow omoc znacz zarysow dla y adzić Arcybiskup enie w społecz eliminuje i nie ich profesjonaln ubóstwo od o oferujący t ylk materialn ający y ek aną, ogromne wcz już zi, onomicznego że a odłącz od reszt y n aca p y owyżej ch jest ich także Zimoń m odel pr acę staje ch adacja ludzi degr g staje enerow klucz utrw się się ać się ch im one alają Na agę ów posiad cytow , który alifik a. ubós w yklucz emian a kt ywnośc ich nędzy aspir an twierd ow enie, technologiczn W ten tw Ż yjące i udziałem : acji ala ekazać etosu będą się w rosz enie wy w artości przyznać, eba uw [31] postępu niewykw się prz kulturow źródłem bezrobocie. z będący spir dzieciach odpowiedniego prz rodziców włącz skrupuły posta b trz yły sposób ale w a, gospodarcz bezrobotn kulturowy wykształcenia, pr również niedostatku ej nie m odel i grup potr egzystencji. ch, nie wyposażyć y afią są acy . Bezrobotne bezrobocie zaczyna społeczne rozbudzać stanie w dzieci e szanse ym i wy Kształtuje w swy zapewnić na przyszłość, miały w orzystaniu eniowe. k cz mor jesz cz gospodarcz ży cie e mniejsz opieki z wet gdyb y własn czne Na nieegoist swoim i w alne że bezrobotn na akt mniejsz silniejsz i eńs twu działania, ywne obce y ch e e to e, lecz także społecznej y społecz pobudki ym interesie powinno 23 zabiegać eństwo o jego prz i nie prz etrw inst erw anie ytucje ają, jeśli spir ali y czne, ek o nomiczne bezrobocia nędzy będzie owej polit stopa mówią i . olaków rz eszy szkół, ży cie. . , a y jego ostatnich Oznacza . tej a Pr ogromn ałtown o gw postępującym ym trz to niektóry w ch y 3 ch socjalnego bezsensu, wielka W T roską dołączy młody wie i acji. ma lat ch w ech , że bez napa wieku ponad milion kręgów ludzi fala oju t ym pok aledwie Z przy ale uwłacza bezrobotni, poczuciu miesiąca iż z ono „Społecz or wzr az kulturowe astać” Najnowsz acy że przyroście zróżnicow wzrosło pr regionach produkcyjn fakt, milionow wchodzący bezrobotn społecz bezr niespełnienia społecznej społecznego 23 pr żyją zwykłej na miesiąc maleją ich szanse ponownego zatrudnienia. adność, wo a poz z eństw [32] aniu . e dane bezrobocia terytorialn poz ono w a z 10,4 taje jedna os ym najbliższym g rupa ch ch y w oznacza poczucie i bezpiecz a, frustr i ostający zasiłku. do pomocy przyzwoitości. P y a czne olsce W wie stat do trz w yst ym. miliona ecia pr 2,8 ciągu 16 P mieszkańców nie posiada zatrudnienia. do czasie absolwentów samodzielne utr atę pauperyzację bezpiecz beznadziejności y cia niepotrz b acji ch socjalnej, bez oz P stanowi eństw ostali, Żyją a młodej stałego zatrudnienia tzn. długotrw której z e poziom świadomością, eństw ym. a T a zagrożenie demokr ebn realne 24 P r z y pi s y R eszk e: W obec bezrobocia: opinie, stereot yp y , za: rynku A. Wieloński: pr acy w rum arsza Borowski, ywie Badania a XI 1990 r w socjologicznej, I. w Dane a 1995, s. 38. Cent T . perspekt W problemem 1993 nr 3. z badań, W [1] arsza [2] [3] [4] w K NSZ 320. rynku pr w K atowice 1999 , s. 16. [5] [6] [7] [8] [9] atowice 1999 r [10] K amerschen: amże, s. 17. . T D Z „Solidarność” G. Stamlank A . Wielońs acy w P . T perspekt Borowski, ywie T amże, s. 12. , Gdańsk 1991, s. 142. e: P ki: odsta Bezroboc olsce, „Geogr . s. 18. socjologicznej. P . . Op S olsce, inii mia. ie A. A. Ek ono wy ek Bezrobocie największym „Geogr afia Społecznej. Marcink owski: W y da wnictwo w K Bezrob Szk ole” omunikat ocie „Śląsk” Fundacja Gospodarcza onomii, W arsza w a 1991, s. afia w Szk . S Marcink największym ole” 1993 nr 3. owski: W y da wnictwo problemem Bezrob ocie „Śląsk” , , 137 T . e. Bezrobocie eszk erelak: T A. Bierk e: Op Bańk owski: . cit. jak yn 1995, s. 57. P sy chologia a: oznań 1992, s. 27. : i bezrob Psy , s. 11. Bezrobo chologic ocia ac zk owska: P edagog o- W y chow w pr 1992, s. 267. psy pr Z [11] kulturz acy a edukacja, Olszt [12] [13] chologicznej, P [14] [15] acy wodow [16] a I. R za J . R J . „Problem [17] o zatrudnieniu, Dz.U [18] bezrobocia usta k W K onferencyjn olnej arpacz 15-17 st [19] wiczne Ossowski . wodowej a” 1993 nr 7. R y Opiekuńcz Art. 2 ust. 1, pkt. 8 Usta W . Cabanek Wsz So bór o K ościele w świecie współcz Jan P Z [20] [21] ob wobec test.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/zimon/bezrobocie, s.4. . z 1990 r -Majchrzyk, województwie wolnego redakcją P olski ej. pod y cznia 1993 r sytuacji w ch y chnicy W weł II: Laborem ex Abp at . ykański D . Zimoń: bezrobocia. . nr 9, poz. 59. M. Oddział . s. 42. II: esn rynku. M. K onst ym. Gandium et spes. s. 67. ercens. s. 1,11. ościół K Z ajączk legnickim. owska. W ybór . T ow Golemo W ojewódzki ytucja duszpasterska katolicki Proble Kształcenie m ateriałów arzystwo Legnicy w na w a e . estnictwo Ucz wisk o społeczne, o zja bezrobotn y ch (W ) R ynek p r acy i bezrobocia, W arsza w cie. zne P odręcznik i socjologiczne w a okresie prz emian , y bezrobocia, problem e” 1994 nr 4. iczne wcz wy z dnia 29 grudnia 1989 r a y pomocy aspe „Szk kt oła m y . . Śląsku http:// 138: Abp. D. Zimoń: Op. cit. , s. 5. [22] Księga Psalmów, Psalm 128 (127), w.2. [23] Abp. D. Zimoń : op. cit. , s. 12. [24] M. [25] Kabaj: Studium porównawcze. Wydawnictwo Naukowe Strategia i programy przeciwdziałania bezrobociu: SCHOLAR, Warszawa 1998, s. 162. [26] PWN, Warszawa 1995 r. s 253. PWN, Warszawa 1995 r. s 257. [27] [28] [29] [30] S. Marciniak: Makro i mikroekonomia dla inżynierów. Op.cit. , s 254. Tamże s. 256. S. Marciniak: Makro i mikroekonomia dla inżynierów. K. Gorlach: Zmiana społeczna a problemy społeczne, Leśniak: Gorlach, M. Labirynty K. K. Czekaj, (W: ) współczesnego społeczeństwa, Katowice 1998, s. 172. [31] [32] Abp. D. Zimoń: Op. cit. , s. 7. Ibidem. Koniec Wersji Demonstracyjnej 139
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezrobocie widziane oczami dziecka - praca badawcza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: