Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 009129 21561962 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki raz a dobrze - ebook/pdf
Niemiecki raz a dobrze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363165529 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka niemieckiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali.
Dzięki aktualnej tematyce swobodnie porozmawiasz o biznesie, internecie, czy poszukiwaniu pracy.
Dialogi i słownictwo nagrane z udziałem rodowitych Niemców i polskiego lektora.
Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do B1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.
Ebook zawiera:

Ebook zawiera dodatkowe materiały w formacie mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Samouczek_Okladka_Niemieck_4 24/8/05 15:53 Page 1 Ksià˝ka + Audio CD Intensywny kurs „NIEMIECKI raz a dobrze” to skuteczny i szybki sposób na opanowanie j´zyka niemieckiego zarówno dla poczàtkujàcych, jak i dla tych, co ju˝ nieraz zaczynali. Dzi´ki aktualnej tematyce swobodnie porozmawiasz o biznesie, internecie, czy poszukiwaniu pracy. Dasz sobie rad´ w podró˝y, na spotkaniu z przyjació∏mi i u lekarza. h c a j c k e l 0 3 w s r u k y n w y s n e t n I • 30 lekcji, w tym lekcje powtórkowe • wspó∏czesne dialogi i s∏ownictwo z t∏umaczeniami • przejrzyste objaÊnienia gramatyki i çwiczenia z kluczem • ciekawostki, informacje praktyczne, tablice i s∏owniczek • çwiczenia na rozumienie ze s∏uchu P¸Y T C D A AUDIO ! PROMOCJA BEZP¸A T N A • 75 minut nagraƒ na p∏ycie audio CD • dialogi i s∏ownictwo nagrane z udzia∏em rodowitych Niemców oraz polskiego lektora • p∏yta przyjazna samoukowi: do s∏uchania w domu, w samochodzie, w pracy, kiedy tylko chcesz Z Lingo nauczysz si´ „raz a dobrze”! Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 oraz przygotowuje do B1 zgodnie z klasyfikacjà Rady Europy ISBN 83-60287-00-7 9 788360 287002 ∏ z 0 9 4 2 , I K C E I M E I N e z r b o d a z a r Intensywny kurs w 30 lekcjach dla poczàtkujàcych • Ksià˝ka + audio CD • Aktualna i nowoczesna tematyka • ˚ywe dialogi • Rozumienie ze s∏uchu wydawnictwo LINGO Tomasz Sielecki NIEMIECKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka niemieckiego w 30 lekcjach Redakcja merytoryczna: dr Piotr Dominik, Stefan Geller Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora, Reinhold Utri Lektorzy: Joanna Kozie∏, Boris Schwencke, Mi∏ogost Reczek, Reinhold Utri Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN 83-60287-00-7 Spis treÊci Wst´p Wymowa, pisownia, liczebniki 5 6 Lek tion 1 8 An der Uni ver sität – Na uni wer sy te cie Od mia na cza sow ni ka – za sa dy ogól ne. Od mia na cza sow ni ka se in – byç. Bu do wa zda nia po je dyn cze go. Two rze nie py taƒ. 14 Lek tion 2 Am Flu gha fen – Na lot ni sku Ro dzaj nik i je go za sto so wa nie. Mia now nik – No mi na tiv, bier nik – Ak ku sa tiv. Od mia na ro dzaj ni ka. Prze cze nie. Za imek nie okre Êlo ny – man. Cza sow nik ha ben – mieç. Lek tion 3 Im Ho tel – W ho te lu Cza sow ni ki roz dziel nie z∏o ˝o ne. Spój ni ki: aber, denn, oder, son dern, und. Od mia na cza sow - ni ka wis sen i for my möchten. 22 30 Lek tion 4 Das Te le fon ge spräch – Roz mo wa te le fo nicz na Od mia na cza sow ni ka – ciàg dal szy. Cza sow ni ki mo dal ne. Ce low nik – Da tiv. Za im ki oso bo we. Okre Êla nie cza su – go dzi ny. Lek tion 5 38 Die Fahrt mit dem Ta xi – Jaz da tak sów kà Das Per fekt – czas prze sz∏y z∏o ˝o ny. Two rze nie licz by mno giej rze czow ni ka. Lek tion 6 Sprawdê si´! 46 Lek tion 7 Der Spa zier gang – Spa cer Przy im ki, po któ rych u˝y wa si´ ce low ni ka al bo bier ni ka. Do pe∏ niacz – Ge ni tiv. 48 56 Lek tion 8 Im Re stau rant – W re stau ra cji Cza sow ni ki zwrot ne. Czas prze sz∏y pro sty cza - sow ni ków mo dal nych oraz ha ben i se in – das Im per fekt. Przy im ki, po któ rych u˝y wa si´ ce - low ni ka. Przy im ki, po któ rych u˝y wa si´ bier ni ka. Lek tion 9 Im In ter net-Ca fe – W ka wia ren ce in ter ne to wej Za im ki dzier ˝aw cze. Li czeb ni ki po rzàd ko we. 64 Lek tion 10 Einkäufe – Za ku py Od mia na przy miot ni ka. Tryb roz ka zu jà cy. 72 Lek tion 11 80 Mo ni ka und ih re Freun de ge hen ins Ki no – Mo ni ka i jej przy ja cie le idà do ki na Stop nio wa nie przy miot ni ka. Zda nia pod rz´d ne ze spój ni ka mi dass, ob, wenn i zda nia py ta jà ce za le˝ ne. Lek tion 12 Sprawdê si´! 88 Lek tion 13 90 Das Te le fon ge spräch (2) – Roz mo wa te le fo nicz na (2) Czas prze sz∏y pro sty cza sow ni ków s∏a bych i moc nych – das Im per fekt. For my pod sta wo - we cza sow ni ka. Spój ni ki: außer dem, dann, de shalb, sonst, trotz dem. Lek tion 14 Im Büro – W biu rze Czas przy sz∏y – das Fu tur. Czas za prze sz∏y – das Plu squ am per fekt. Uprosz czo ne za sa dy sto so wa nia cza sów. 98 www.WydawnictwoLingo.pl 3 Lek tion 23 Der Brief – List Prze kszta∏ ca nie zdaƒ z dass w kon struk cj´ bez oko licz ni ko wà z zu. 160 Lek tion 24 Sprawdê si´! Lek tion 25 Be im Ma kler – U po Êred ni ka Zda nia przy daw ko we (wzgl´d ne). 166 170 Lek tion 26 Im Com pu ter la den – W skle pie kom pu te ro wym Zda nia ce lo we. Kon struk cja bez oko licz ni ko wa z um...zu. 176 Lek tion 27 Be im Arzt – U le ka rza Zda nia po rów naw cze nie rze czy wi ste. Zda nia skut ko we nie rze czy wi ste. 184 Lek tion 28 Auf der Bank – W ban ku Kon struk cja bez oko licz ni ko wa z an statt...zu. Kon struk cja bez oko licz ni ko wa z ohne...zu. 190 Lek tion 29 Im Park – W par ku Cza sow nik las sen. Czas Per fekt i Plu squ am - per fekt z cza sow ni ka mi mo dal ny mi lub cza sow ni kiem las sen i in nym cza sow ni kiem. 196 Spis treÊci Lek tion 15 106 E-Ma il aus dem Urlaub – E-ma il z urlo pu Tryb przy pusz cza jà cy cza sow ni ków mo dal - nych oraz ha ben i se in – Kon junk tiv Im per - fekt. Tryb wa run ko wy – der Kon di tio nal I. 112 Lek tion 16 Auf dem Bahn hof – Na dwor cu U˝y cie try bu przy pusz cza jà ce go. Kon junk tiv Im per fekt cza sow ni ków s∏a bych i moc nych. Zda nia wa run ko we nie rze czy wi ste. Lek tion 17 120 Auf der Po li ze iwa che – Na po ste run ku po li cji Czas prze sz∏y try bu przy pusz cza jà ce go – Kon junk tiv Plu squ am per fekt. U˝y cie try bu przy pusz cza jà ce go – ciàg dal szy. Zda nia pod - rz´d ne ze spój ni ka mi ob wohl i we il. Lek tion 18 Sprawdê si´! 128 Lek tion 19 Auf dem Ten ni splatz – Na kor cie Zda nia oko licz ni ko we cza su ze spój ni ka mi: als, wenn, während. Przy s∏ów ki za im ko we. 132 138 Lek tion 20 Die Ein la dung – Za pro sze nie Zda nia oko licz ni ko we cza su ze spój ni ka mi: be vor, bis, na chdem, se it dem. Stro na bier na – das Pas siv. Lek tion 21 Der Be such – Wi zy ta Stro na bier na – ciàg dal szy. 154 Lek tion 22 Im Rat skel ler – W piw ni cy ra tu szo wej Bez oko licz nik z oraz bez zu. 4 Lek tion 30 Sprawdê si´! 146 Tabela Czasowniki z przyimkami 202 206 Tabela Czasowniki mocne i nieregularne 207 S∏owniczek niemiecko-polski 210 Wst´p Na ucz si´ „raz a do brze”! J eÊli chcesz sa mo dziel nie po znaç j´ zyk lub czy tan ki wraz z t∏u ma cze niem, s∏ow nic twa, ob ja Ênieƒ gra ma tycz nych i j´ zy ko wych („Jak to dzia ∏a?”) oraz çwi czeƒ wraz z klu czem. nie miec ki w stop niu umo˝ li wia jà cym po ro zu mie wa nie si´ w za kre sie co dzien nych zda rzeƒ i sy tu acji, „NIEMIECKI raz a do brze” åwi cze nia naj le piej roz wià zy waç po za po zna - jest ksià˝ kà w∏a Ênie dla Cie bie! niu si´ z dia lo giem, s∏ow nic twem i cz´ Êcià po - A mo ˝e ju˝ kie dyÊ uczy ∏eÊ si´ nie miec kie go, Êwi´ co nà gra ma ty ce. Naj pe∏ niej wy ko rzy stasz a te raz wy da je Ci si´, ˝e wszyst ko za po mnia ∏eÊ, çwi cze nia wy ko nu jàc je za rów no ust nie jak al bo wsty dzisz si´ mó wiç w j´ zy ku ob cym w oba - i pi sem nie. wie przed po pe∏ nie niem b∏´ du? Dzi´ ki na szej Po prze ro bie niu pi´ ciu re gu lar nych jed no - ksià˝ ce prze ko nasz si´, jak wie le zo sta ∏o Ci jed nak stek lek cyj nych masz szan s´ sa mo dziel nie w g∏o wie i wresz cie pój dziesz da lej, osià ga jàc po - ziom po zwa la jà cy na swo bod nà ko mu ni ka cj´ (za - spraw dziç swo je po st´ py. Lek cja po wtór ko wa („Sprawdê si´!”) to pi´ç çwi czeƒ na ro zu mie - kres ma te ria ∏u od po wia da po zio mom A1, A2 nie ze s∏u chu, ob szer ny test wy bo ru z za gad - i przy go to wu je do po zio mu B1 zgod nie ze ska là nieƒ j´ zy ko wych i gra ma tycz nych przed sta - po zio mów kom pe ten cji j´ zy ko wej Ra dy Eu ro py). wio nych w po przed nich lek cjach, a na ko niec Pro po no wa ny przez nas kurs jest in ten - krzy ˝ów ka, ˝e byÊ si´ tro ch´ ro ze rwa∏. syw ny, co zna czy, ˝e uczàc si´ z na mi nie tra - cisz cza su i mo ˝esz ro biç szyb kie po st´ py nie - za le˝ nie od te go, czy po raz pierw szy sty kasz N ie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra wi d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu - si´ z j´ zy kiem, czy jest to ju˝ Two je ko lej ne po - mie nia ze s∏u chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au - dej Êcie. O tem pie i spo so bie na uki de cy du jesz dio CD na gra nia, do ko na ne przez ro do wi tych jed nak sa mo dziel nie, za le˝ nie od w∏a snych po - Niem ców. Na uk´ s∏ow nic twa z pew no Êcià u∏a - trzeb, mo˝ li wo Êci i ch´ ci. U∏a twia to struk tu ra twi Ci to, ˝e s∏ów ka czy ta ne sà naj pierw przez ca ∏e go kur su, jak i po szcze gól nych lek cji. pol skie go, a po tem nie miec kie go lek to ra, dzi´ - K sià˝ ka dzie li si´ na trzy dzie Êci lek cji. Jed nost ka lek cyj na sk∏a da si´ z dia lo gu ki cze mu ∏a two mo˝ na je so bie po wta rzaç, s∏u - cha jàc choç by w sa mo cho dzie. Przy wszyst - kich frag men tach ksià˝ ki, któ re zo sta ∏y na gra - www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wst´p ne, umie Êci li Êmy sym bo le 02 z nu me ra mi od - tà au dio, CD-ROM mo ˝esz w ka˝ dej chwi li za - po wia da jà cych im Êcie ˝ek – wresz cie nie mu - mó wiç w In ter ne cie na stro nie www.Wy daw - sisz ska kaç po p∏y cie w po szu ki wa niu w∏a Êci - nic two Lin go.pl) we go na gra nia. Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial nego, któ ry po - sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so - by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy Naj wa˝ niej sze jed nak jest to, ˝e ko rzy sta - jàc z na sze go kur su po zna jesz ˝y wy j´ zyk, czy - tasz i s∏u chasz dia lo gów na ak tu al ne te ma ty, uczysz si´ od naj dy waç w ˝y cio wych sy tu - acjach. pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà Z ˝y cze nia mi suk ce sów w na uce p∏y tà CD-ROM; je Êli ku pi ∏eÊ wer sj´ z sa mà p∏y - Ze spó∏ au to rów i re dak to rów Lin go Wymowa, pisownia, liczebniki Podstawowe zasady wymowy Uwa gi „e” d∏u gie lub krót kie (w za le˝ no Êci od wy ra zu) je Êli „h” znaj du je si´ na po czàt ku wy ra zu przed sa mo g∏o skà „h” nie wy ma wia si´, je Êli znaj du je si´ w Êrod ku lub na koƒ cu wy ra zu nie co d∏u˝ sze pol skie „i” „e” d∏u gie, wà skie lub krót kie, sze ro kie (w za le˝ no Êci od wy ra zu) Wy mo wa e oi k t ai oi h — i e kw Pi sow nia ä äu ck dt ei eu h h ie ö qu 6 Wymowa, pisownia, liczebniki na po czàt ku wy ra zu przed sa mo g∏o skà; w Êrod ku wy ra zu mi´ dzy sa mo g∏o ska mi; po „m”, „n”, „r”, „l” na koƒ cu wy ra zu; w Êrod ku wy ra zu przed spó∏ g∏o skà, w Êrod ku wy ra zu po spó∏ g∏o sce z wy jàt kiem „m”, „n”, „r”, „l” na po czàt ku wy ra zu na po czàt ku wy ra zu d∏u gie, wà skie lub krót kie, sze ro kie (w za le˝ no Êci od wy ra zu) s s sch sp ß st tsch tz ü z z s sz szp s szt cz c i c Liczebniki 0 – null 1 – eins 10 – zehn 11 – elf 20 – zwan zig 30 – dreißig 21 – einun dzwan zig 40 – vie rzig 2 – zwei 12 – zwölf 22 – zwe iun dzwan zig 50 – fünfzig 3 – drei 4 – vier 5 – fünf 13 – dre izehn 23 – dre iun dzwan zig 60 – sech zig 14 - vie rzehn 24 – vie run dzwan zig 70 – sieb zig 15 - fünfzehn 25 – fünfun dzwan zig 80 – acht zig 6 – sechs 16 – sech zehn 26 – sech sun dzwan zig 90 – neun zig 7 – sie ben 17 – sieb zehn 27 – sie be nun dzwan zig 100 – hun dert 8 – acht 18 – acht zehn 28 – ach tun dzwan zig 1000 – tau send 9 – neun 19 – neun zehn 29 – neu nun dzwan zig 1 000 000 – eine Mil lion 287 – zwe ihun dert sie be n u n d a c h t z i g 641 – sech shun der te inundvierzig 2036 – zwe itau send sech sunddreißig 18 392 – acht zehn tau send - dreihundertzweiundneunzig Uwa ga Nie miec kie rze czow ni ki pi sze my za wsze wielkà li te rà. www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. An der Universität 02 MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: KARL: MONIKA: – Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Herr Hoffmann? – Ja, das bin ich. Und wie heißen Sie? – Mein Name ist Monika Kowalska. – Guten Tag, Frau Kowalska. Sind Sie aus Warschau? – Ja, ich lebe hier und studiere. Und was sind Sie von Beruf? – Ich bin Informatiker. – Woher kommen Sie? – Aus Stuttgart, aber ich wohne in Berlin. – Wie lange bleiben Sie in Warschau? – Übermorgen fliege ich nach Berlin. – So ein Zufall. Übermorgen fliege ich auch dorthin und... – Sie reisen zum ersten Mal nach Deutschland, oder? – Ja. Warum fragen Sie? – Fliegen wir gemeinsam? Ich kenne Berlin gut. – Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. – Also bis dann. – Tschüs! 03 S∏ownictwo an der Uni ver sität – na uni wer sy te cie se in – byç Herr – pan und – i, a heißen – na zy waç si´ me in Na me – mo je na zwi sko Frau – pa ni aus – z le ben – ˝yç, tu: miesz kaç stu die ren – stu dio waç hier – tu taj In for ma ti ker – in for ma tyk Was sind Sie von Be ruf? – Kim pan/pa ni jest z za wo du? kom men – przy cho dziç kom men aus – po cho dziç z woh nen – miesz kaç 8 LEKTION 1 ble iben – zo staç flie gen – le cieç, la taç über mor gen – po ju trze so ein Zu fall – co za przy pa dek nach – do do rthin – tam (przy ru chu) re isen – po dró ˝o waç zum er sten Mal – pierw szy raz fra gen – py taç ge me in sam – wspól nie, ra zem ken nen – znaç Das ist nett von Ih nen. – To mi ∏o z pa na/pa ni stro ny. gut – do brze T∏umaczenie Na uniwersytecie. M: Przepraszam. Czy pan Hoffmann? K: Tak, to ja. A jak si´ pani nazywa? M: Nazywam si´ Monika Kowalska. K: Dzieƒ dobry pani. Czy jest pani z Warszawy? M: Tak, mieszkam tutaj i studiuj´. A kim pan jest z zawodu? K: Jestem informatykiem. M: Skàd pan pochodzi? K: Ze Stuttgartu, ale mieszkam w Berlinie. M: Jak d∏ugo zostanie pan w Warszawie? K: Pojutrze lec´ do Berlina. M: Co za przypadek! Ja te˝ tam lec´ pojutrze i... K: Wybiera si´ pani po raz pierwszy do Niemiec, co? M: Tak. Dlaczego pan pyta? K: Polecimy razem? Dobrze znam Berlin. M: Bardzo to mi∏o z pana strony. Serdecznie dzi´kuj´. K: Wi´c na razie. M: CzeÊç. Wi´cej s∏ówek i zwrotów bis bald – do zobaczenia wkrótce bis später – na razie gute Reise – szcz´Êliwej podró˝y mach’s gut – powodzenia Wie alt bist du? – Ile masz lat? Wie alt sind Sie? – Ile ma pan/pani lat? Wie ist deine Adresse? – Jaki jest twój adres? Wie ist Ihre Adresse? – Jaki jest pana/pani adres? Wie ist dein Vorname? – Jak masz na imi´? Wie ist Ihr Vorname? – Jak ma pan/pani na imi´? Wie geht’s? – Co s∏ychaç? Wie geht es Ihnen? – Co u pana/pani s∏ychaç? www.WydawnictwoLingo.pl 9 An der Universität Jak to dzia∏a? Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia si´ przez dodawanie do tematu czasownika koƒcówek osobowych, które zosta∏y wyró˝nione w poni˝szej odmianie. Temat czasownika znajdujemy odejmujàc od bezokolicznika koƒcówk´ -en. Przyk∏ady: kommen, studieren, kennen – tematy czasowników: komm, studier, kenn. Odmiana: ich du er sie es komm-e komm-st komm-t ja przy cho dz´ ty przy cho dzisz on ona przy cho dzi ono wir komm-en my przy cho dzi my ihr komm-t wy przy cho dzi cie sie komm-en oni, one przy cho dzà Sie komm-en pan, pa ni, paƒ stwo przy cho dzà ich studier-e studier-st du er sie es studier-t kenn-e kenn-st kenn-t wir ihr sie Sie studier-en studier-t studier-en studier-en kenn-en kenn-t kenn-en kenn-en Pomini´cie zaimka osobowego -ich, du itd. – jest, inaczej ni˝ w j´z. polskim, niedopuszczalne. Np.: Ich studiere. T∏umaczymy jako: Studiuj´ lub Ja studiuj´. Odmiana czasownika sein – byç ich bin du bist er sie es ist wir sind seid ihr sind sie Sie sind 10 ¸atwo zauwa˝yç, ˝e czasownik sein odmienia si´ nieregularnie. LEKTION 1 Budowa zdania pojedynczego W zda niu nie miec kim bar dzo wa˝ nà ro l´ od gry wa od po wied nia ko lej noÊç wy - ra zów. Orze cze nie, czy li cza sow nik w for mie oso bo wej, po ja wia si´ na dru gim miej scu. Nie za wsze jed nak dru gie miej sce ozna cza dru gi z ko lei wy raz. Np.: Ale: Ale: Er ist aus Hannover. (On jest z Hanoweru.) Herr Braun ist aus Hannover. (Pan Braun jest z Hanoweru.) Ich heiße Nowak. (Nazywam si´ Nowak.) Mein Name ist Nowak. (Moje nazwisko Nowak.) Mo˝na powiedzieç, ˝e orzeczenie wyst´puje zawsze na miejscu drugim bioràc pod uwag´ cz´Êci zdania, a nie cz´Êci mowy. Niekoniecznie musi to byç drugi wyraz w zdaniu. Podmiot pojawia si´ w zdaniu na miejscu pierwszym lub trzecim. Na pierwszym miejscu mo˝e wystàpiç ka˝da cz´Êç zdania, oczywiÊcie oprócz orzeczenia. Np.: Herr Kreuzer fliegt heute nach Berlin. (Pan Kreuzer leci dziÊ do Berlina.) Heute fliegt Herr Kreuzer nach Berlin. (DziÊ pan Kreuzer leci do Berlina.) Tworzenie pytaƒ Pytania mo˝na tworzyç na dwa sposoby: 1. Za pomocà pytajników: was? co?; wer? kto?; wo? gdzie?; wohin? dokàd?; woher? skàd?; wann? kiedy?; wie? jak?; warum? dlaczego? Czasownik wyst´puje bezpoÊrednio po s∏owie pytajàcym: Wann fliegen Sie? – Kiedy pan/pani leci? 2. Pytanie typu „czy” tworzy si´ przez tzw. inwersj´ – zmian´ miejsca cza- sownika. Czasownik wyst´puje tu na pierwszym miejscu: Bist du aus Bonn? – Czy jesteÊ z Bonn? www.WydawnictwoLingo.pl 11 An der Universität çwiczenia 1. Wpisz podany czasownik we w∏aÊciwej formie. a. Ich ............... Hamburg. (kennen) d. Monika ................ in Warszawa. (studieren) b. Wir ............. in Rostock. e. Sie /l. mn./ ................. (wohnen) Schwarz. (heißen) c. Du .............. nach Paris. f. Ihr .................. nach (fliegen) Deutschland. (reisen) 2. Wpisz czasownik sein we w∏aÊciwej formie. a. Du .......... aus Hannover. c. Wir ....... jetzt in Poznaƒ. b. Ihr ......... müde. (zm´czeni) d. Ich ....... Informatiker. 3. Wybierz w∏aÊciwy pytajnik. a. ........ sind Sie, Herr Berg? – Aus Stuttgart. (wie, woher, was, wo) b. ........ ist das? – Das ist Frau Schulz. (wann, wo, wer, wohin) c. ........ wohnen Sie? – In Bonn. (wo, wie, woher, wohin) d. ........ reisen Sie nach Frankfurt? – Übermorgen. (wohin, was, e. ........ geht’s? – Danke, gut. (wie, wer, wann, was) wer, wann) 4. U∏ó˝ zdania z podanych wyrazów. Przyk∏ad: sein, ich, Polizist (policjant), von Beruf Ich bin Polizist von Beruf. a. kommen, er, London, aus ....................................... 12 LEKTION 1 b. reisen, heute (dziÊ), ich, Italien (W∏ochy), nach .............................................................................................. c. von Beruf, Arzt (lekarz), sein, Herr Krüger ........................................................................................... d. kennen, wir, Warschau, gut ................................................. e. wohnen, Sie, Dortmund, in? ................................................. Ty, pan, pa ni W j´ zy ku nie miec kim for my du u˝y wa si´ zwra ca jàc si´ tyl ko do ro dzi ny, przy ja ció∏ i bli skich zna jo mych. Np.: Bist du müde? – Czy je steÊ zm´ czo ny/zm´ czo na? Du ken nst Karl. – Znasz Kar la. Wo bec po zo sta ∏ych osób ko niecz ne jest sto so wa nie for my grzecz no Êcio wej Sie. Jest to uni wer sal na for ma od po wia da jà ca pol skie mu pan, pa ni, paƒ stwo, pa no wie, itd. Np.: Ken nen Sie Karl Hof f mann? – Czy zna/zna jà pan/pa ni/paƒ - Sind Sie von hier? – Czy jest pa ni/pan stàd? Za imek grzecz no Êcio wy Sie pi sze si´ za wsze du ˝à li te rà. Gra ma tycz nie jest to 3 oso ba licz by mno giej (por. od mia n´ cza sow ni ków w cz´ Êci gra ma tycz nej). stwo Kar la Hof f man na? Klucz do çwiczeƒ Dortmund? Italien. c.Herr Krüger ist Arzt von Beruf. d.Wir kennen Warschaugut. e.Wohnen Sie in 3.a.woher; b.wer; c.wo; d.wann; e.wie4.a.Er kommt aus London. b.Ich reise heute nach 1.a.kenne; b.wohnen; c.fliegst; d.studiert; e. heißen; f. reist2.a.bist; b.seid; c.sind; d.bin www.WydawnictwoLingo.pl 13 2. Am Flughafen 04 KARL: MONIKA: – Wir sind schon in Berlin. – Die Flugverbindung von Warschau nach Berlin ist schnell und bequem. Man hat wirklich viel Komfort. KARL: – Hier ist die Passkontrolle. Hoffentlich warten wir nicht zu lange. ZOLLBEAMTE: – Guten Tag, Ihren Reisepass bitte. MONIKA: ZOLLBEAMTE: – Danke. Haben Sie etwas zu verzollen, zum Beispiel – Hier, bitte. Zigaretten oder Schmuck? – Nein, ich rauche nicht. Ich habe auch keinen Schmuck. MONIKA: ZOLLBEAMTE: – Danke, das ist alles. Auf Wiedersehen! MONIKA: – Was jetzt? Das Hotel ist ziemlich weit von hier. Nehmen wir einen Bus oder eine Straßenbahn? Außerdem habe ich noch keine Fahrkarte. KARL: – Da ist ein Fahrkartenautomat, aber leider außer Betrieb. MONIKA: KARL: Macht nichts. Der Busfahrer verkauft die Fahrkarten. – Karl, ich habe auch nicht viel Zeit. – Man sagt zwar eile mit Weile, aber du hast Recht. Also,... wir nehmen ein Taxi. MONIKA: – Einverstanden! S∏ownictwo am Flughafen – na lotnisku der Zollbeamte – urz´dnik celny der Flughafen – port lotniczy die Flugverbindung – po∏àczenie lotnicze schnell – szybko, pr´dko bequem – wygodnie wirklich – rzeczywiÊcie, naprawd´ viel – du˝o der Komfort – wygoda die Passkontrolle – kontrola paszportowa 05 14 hoffentlich – mam/mamy nadziej´ warten – czekaç zu lange – za d∏ugo Ihren Reisepass – pani/pana paszport der Reisepass – paszport etwas – coÊ zu verzollen – do oclenia zum Beispiel – na przyk∏ad die Zigarette – papieros oder – albo, lub der Schmuck – ozdoba, tu: bi˝uteria LEKTION 2 rauchen – paliç ziemlich weit – doÊç daleko von hier – stàd nehmen – braç, wziàç der Bus, die Straßenbahn – autobus, tramwaj außerdem – ponadto die Fahrkarte – bilet der Fahrkartenautomat – automat biletowy leider – niestety außer Betrieb sein – jest nieczynne macht nichts – nic nie szkodzi, trudno der Busfahrer – kierowca autobusu verkaufen – sprzedawaç viel Zeit, die Zeit – du˝o czasu, czas sagen – mówiç, powiedzieç zwar... aber – wprawdzie... ale eile mit Weile – spiesz si´ powoli Recht haben – mieç racj´ das Taxi – taksówka Einverstanden – zgoda T∏umaczenie Na lotnisku K: JesteÊmy ju˝ w Berlinie. M: Tak, po∏àczenie lotnicze z Warszawy do Berlina jest szybkie i wygodne. To rzeczywiÊcie du˝a wygoda. K: Kontrola paszportowa. Mam nadziej´, ˝e nie b´dziemy czekaç za d∏ugo. Z: Dzieƒ dobry, poprosz´ pani paszport. M: Prosz´ bardzo. Z: Dzi´kuj´. Ma pani coÊ do oclenia, np. papierosy czy bi˝uteri´? M: Nie, nie pal´. Nie mam tak˝e bi˝uterii. Z: Dzi´kuj´, to wszystko. Do widzenia M: Co teraz? Hotel jest doÊç daleko stàd. Pojedziemy autobusem czy tramwajem? Aha..., nie mam jeszcze biletu. K: Tu jest automat biletowy, ale niestety nie dzia∏a. Trudno. Kierowca auto- busu sprzedaje bilety. M: Karl, nie mam te˝ du˝o czasu. K: Mówi si´ wprawdzie –„spiesz si´ powoli”, ale masz racj´. A wi´c..., weêmiemy taksówk´. M: Zgoda. Wi´cej s∏ówek i zwrotów dauern – trwaç der Fensterplatz/der Platz am Gang – miejsce przy oknie/przejÊciu den Flugschein buchen – zarezerwowaç bilet lotniczy der Grenzübergang – przejÊcie graniczne die Haltestelle – przystanek der Personalausweis – dowód osobisty die S-Bahn – kolejka miejska der Taxistand – postój taksówek die U-Bahn – metro das Visum – wiza der Zoll – c∏o die Zollabfertigung – odprawa celna die Zollkontrolle – kontrola celna der Zuschlag – dop∏ata www.WydawnictwoLingo.pl 15 Am Flughafen Jak to dzia∏a? Rodzajnik i jego zastosowanie W j´z. niemieckim wyst´puje rodzajnik okreÊlony oraz nieokreÊlony. Rodzajnik okreÊlony: der (rodzaj m´ski, l. poj.), die (rodzaj ˝eƒski, l. poj.), das (rodzaj nijaki, l. poj.), die (wszystkie rodzaje, l. mn.). Rodzajnik nieokreÊlony: ein (rodzaj m´ski, l. poj.), eine (rodzaj ˝eƒski, l. poj.), ein (rodzaj nijaki, l. poj.). Rodzajnik nieokreÊlony nie wyst´puje w liczbie mnogiej. Rodzajniki wyst´pujà tylko przed rzeczownikiem i okreÊlajà jego rodzaj, liczb´ i przypadek. Rodzajnika nieokreÊlonego u˝ywa si´ przed rzeczownikiem, o którym nic bli˝ej nie wiadomo, albo o którym mówi si´ pierwszy raz. Np.: Dort ist ein Fahrkartenautomat. (Tam jest automat biletowy.) Haben Sie eine Zigarette? (Czy ma pan/pani papierosa?) Rodzajnika okreÊlonego u˝ywa si´ przed rzeczownikiem oznaczajàcym rzecz lub osob´ znanà, konkretnà lub wczeÊniej wspomnianà. Np.: Die Passkontrolle dauert lange. (Kontrola paszportowa trwa Hier ist ein Fahrkartenautomat. Der Fahrkartenautomat ist außer Betrieb. (Tu jest automat biletowy. Ten automat nie dzia∏a.) d∏ugo.) Nie u˝y wa si´ ˝ad ne go ro dzaj ni ka w na st´ pu jà cych sy tu acjach: przed imio - na mi i na zwi ska mi, przed tzw. rze czow ni ka mi ma te ria ∏o wy mi – Er kauft Brot. (On kupuje chleb.), przed rzeczownikami oznaczajàcymi zawód – Sie ist Ärztin. (Ona jest lekarkà.), w wielu sta∏ych zwrotach – Du hast Recht. (Masz racj´.). Rodzajników zwykle nie t∏umaczy si´ na j´z. polski. 16 LEKTION 2 Mianownik – Nominativ, Biernik – Akkusativ W j´z. niemieckim odmiana rzeczownika polega przede wszystkim na odpowiednim doborze rodzajnika. Nominativ odpowiada na pytanie wer? was? – kto? co? Akkusativ odpowiada na pytanie wen? was? – kogo? co? Np.: Wir nehmen den Bus. (Weêmiemy /kogo? co?/ autobus.) Er verkauft die Fahrkarte. (On sprzedaje /kogo? co?/ bilet.) Der Zollbeamte kontrolliert den Reisepass. (Celnik sprawdza /kogo? co?/ paszport.) Struktura powy˝szych zdaƒ niemieckich jest identyczna z analogicznymi zda- niami polskimi. Dla u∏atwienia dalszej nauki czasowniki wymagajàce u˝ycia innego przypadku ni˝ biernik b´dà oznakowane. Odmiana rodzajnika l. poj. r. ˝. die eine die eine r. n. das ein das ein l. mn. wszystkie rodzaje die — die — Nom. Akk. r. m. der ein den einen Przeczenie Istniejà dwa rodzaje zaprzeczenia: 1. nicht JeÊli przeczenie dotyczy treÊci ca∏ego zdania, nicht wyst´puje na samym jego koƒcu. Np.: Ich rauche nicht. (Nie pal´.) Heute fliegt er nicht. (On dzisiaj nie leci.) www.WydawnictwoLingo.pl 17 Am Flughafen JeÊli przeczenie odnosi si´ wy∏àcznie do jednego wyrazu, np. przymiotnika lub przys∏ówka, nicht umieszczamy wówczas bezpoÊrednio przed nim. Wir haben nicht viel Zeit. (Mamy niewiele czasu.) Das Hotel ist nicht weit von hier. (Hotel jest niedaleko stàd.) Uwaga: nale˝y pami´taç, ˝e nigdy nie wolno u˝ywaç nicht przed czasownikiem. 2. kein Za po mo cà wy ra zu ke in two rzy si´ prze cze nie rze czow ni ka. Ke in w zda niu zna- j du je si´ za wsze bez po Êred nio przed rze czow ni kiem i za st´ pu je ro dzaj nik. Np.: Ich habe keine Fahrkarte. (Nie mam biletu.) Dort ist kein Fahrkartenautomat. (Tam nie ma automatu biletowego.) Kein odmienia si´ przez rodzaje, liczby i przypadki. Odmiana kein Nom. Akk. r. m. kein keinen l. poj. r. ˝. keine keine r. n. kein kein l. mn. wszystkie rodzaje keine keine Uwaga: w jednym zdaniu nie wolno u˝ywaç jednoczeÊnie obu przeczeƒ. Zaimek nieokreÊlony man Zwroty z man t∏umaczy si´ zawsze bezosobowo. Man trinkt hier viel Bier. (Tutaj pije si´ du˝o piwa.) Nach Berlin fliegt man schnell. (Do Berlina leci si´ szybko.) Zaimek man wyst´puje zawsze z czasownikiem w 3. osobie liczby pojedynczej i t∏umaczony jest razem z nim oraz – bardzo cz´sto – z zaimkiem „si´”. Czasownik haben – mieç wir haben ihr habt sie haben Sie haben ich habe du hast er sie hat es 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki raz a dobrze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: