Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 002576 20664111 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 174
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363165536 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Rozmówki Lingo Powiedz to! to książka w wygodnym formacie, o ładnym, przejrzystym układzie i aktualnej treści.
Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili; tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami; zarys gramatyki; słowniczek.
Rozmówki 'Powiedz to!' pomogą Ci kiedy:
Ponadto w książce znajdziesz:Ebook zawiera dodatkowe materiały w formacie mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Śmiało! Powiedz to! Z naszych rozmówek korzysta się bardzo prosto, a ich zawartość jest aktualna i sprawdzona w praktyce. Tak mówią rodowici Niemcy. Nie bój się po nich powtarzać! Rozmówki Lingo pomogą ci kiedy: • podróżujesz po Niemczech, Austrii, Szwajcarii • robisz zakupy • zwiedzasz zabytki, jedziesz na narty • wybierasz się w interesach • szukasz pracy • potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku Ponadto w książce znajdziesz: • przykładowe dialogi • tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami • zarys gramatyki • słowniczek polsko-niemiecki W ofercie LINGO: • samouczki + pakiet multimedialny • rozmówki + audio cD • repetytoria www.WydawnictwoLingo.pl ł z 0 9 , 9 2 - 9 3 - 7 8 2 0 6 - 3 8 - 8 7 9 N B S I 2 9 3 7 8 2 0 6 3 8 8 7 9 m e i k z c i n w o ł s e z i k w ó m z o R I k c e I m e I N Rozmówki ze słowniczkiem • Zwroty i słówka niezbędne w podróży • Dialogi z życia wzięte • Od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili wydawnictwo LINGO Rozmowki - Niemiecki - Okladka.indd 1 22.3.2010 11:50:35 Piotr Dominik Powiedz to! NIEMIECKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Stefan Geller Projekt ok∏adki serii: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja: Pawe∏ Pokora, Reinhold Utri Lektorzy: Mi∏ogost Reczek, Reinhold Utri Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-02-3 ISBN-13: 978-83-60287-02-6 Spis treÊci Wst´p Wymowa 1. Najwa˝niejsze zwroty 4 6 8 8. Zakupy i us∏ugi 9. Pieniàdze 10. Poczta i telefon 2. Podró˝ i zwiedzanie 15 11. Komputer i internet 77 87 91 98 3. Zakwaterowanie 30 12. Nag∏e wypadki 104 4. Jedzenie 38 13. Tablice 112 5. Rozrywka i sport 50 14. Zarys gramatyki 135 6. Praca i biznes 63 15. S∏owniczek 147 polsko-niemiecki 7. Relacje mi´dzyludzkie www.WydawnictwoLingo.pl 70 Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku niemieckim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Niemcy, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. 4 W S T ¢ P S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Niemkami i Niemcami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa W j´zyku niemieckim istniejà g∏oski, bàdê ich grupy, których wymow´ nale˝y bli˝ej poznaç, poniewa˝ ró˝ni si´ ona od wymowy polskiej. Samog∏oski z przeg∏osem tzw. „umlautem”: ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk); ö – wymawiamy pomi´dzy o a e, np. Lösung (loesung); ü – wymawiamy pomi´dzy i a u, np. Bücher (biucher). Inne g∏oski lub ich grupy: au – wymawiamy jak a∏, np. Auto (a∏to); ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt); eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj); ie – wymawiamy jako d∏ugie i, np. viel (vi:l); c – wyst´puje w s∏owach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w j´zyku, z którego pochodzi s∏owo np. Cafe (kafe); ch – po samog∏oskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht (nacht); ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy mi´kko np. ich (iÊ); chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln); g – na koƒcu wyrazu traci wyg∏os np. Zug (cuk); g – poprzedzone samog∏oskà i staje si´ mi´kkie np. billig (bilich); 6 W Y M O W A h – na poczàtku wyrazu wymawiamy bezdzwi´cznie np. Hund (hund); h – w Êrodku wyrazu, po samog∏oskach, nazywane jest „h niemym” i s∏u˝y do wyd∏u˝enia samog∏oski np. Stuhl (sztu:l); h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen); qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele); s – na poczàtku wyrazu wymawiamy przed samog∏oska jak z , np. Sand (zant); s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen); s – w po∏àczeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule); ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen); ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs); tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz); tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject); v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater); v – w s∏owach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier (klawir); x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel); z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone). www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. Najwa˝niejsze zwroty Die wichtigsten Wendungen 1.1 Powiedz to Pozdrowienia i zwroty grzecznoÊciowe Begrüßungen und Höflichkeitsausdrücke Dzieƒ dobry Dzieƒ dobry (rano) Dzieƒ dobry (dos∏ownie „Szcz´Êç Bo˝e”, u˝ywane na po∏udniu Niemiec) CzeÊç Dobry wieczór Dobranoc Do widzenia Do jutra CzeÊç (na do widzenia) CzeÊç, na razie! Do zobaczenia wkrótce Szcz´Êliwej podró˝y Dzi´kuj´ 8 Guten Tag Guten Morgen Grüß Gott Hallo Guten Abend Gute Nacht Auf Wiedersehen Bis morgen Tschüs Bis bald! Bis gleich Gute Reise Danke D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N Przepraszam S∏ucham? Entschuldigung/Verzeihung Bitte? 1 . 1 Informowanie i wyra˝anie opinii Informierung und Beurteilung Ich heiße... Ich bin Ausländer. Ich komme aus... Leider spreche ich nicht... Nazywam si´... Jestem cudzoziemcem. Przybywam z... Niestety nie mówi´ po... Czy mówi pan/pani po nie- Sprechen Sie Deutsch/ miecku/angielsku/francusku? Englisch/Französich? Nic nie szkodzi! Bardzo mi mi∏o. Dzi´kuj´ za informacj´. Bardzo ch´tnie. Czy mog´ przedstawiç pana/panià... Zgubi∏em/∏am si´. Zgubi∏em/∏am... Szukam... To pilne. Przykro mi... Das macht nichts! Sehr angenehm. Danke für die Auskunft. Sehr gern. Darf ich vorstellen: Herr/Frau... Ich habe mich verirrt. Ich habe... verloren. Ich suche... Es ist dringend. Tut mir leid... www.WydawnictwoLingo.pl 9 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Podstawowe pytania Grundfragen Wie heißen Sie? Wie ist dein Vorname? Woher kommen Sie? Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Wie komme ich...? Warum nicht? Wie spät ist es? Um wie viel Uhr...? Wo befindet sich...? Wohin fahren Sie? Wer ist das? Jak si´ pan/pani nazywa? Jak masz na imi´? Skàd pan/pani pochodzi? Jak si´ pan/pani ma? Jak ci leci? Jak dojd´ do...? Dlaczego nie? Która godzina? O której godzinie...? Gdzie jest/znajduje si´...? Dokàd pan/pani jedzie? Kto to jest? Kim pan/pani jest (z zawodu)? Was sind Sie (von Beruf)? Czyj/a/e? Komu? Kogo? Jak? Który, która, które? Wessen? Wem? Wen? Wie? Welcher?, Welche?, Welches? 10 D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N Jak daleko? Jak cz´sto? Jak d∏ugo? Jak d∏ugo musz´ czekaç? Ile to kosztuje? 1 . 1 Wie weit? Wie oft? Wie lange? Wie lange muss ich warten? Wie viel kostet das? Bitte bitten? Ich habe eine Bitte an Sie. ProÊba Bitte Prosz´ Czy mog´ pana/panià o coÊ Darf ich Sie um etwas poprosiç? Mam do pana/pani ogromnà proÊb´. Prosz´ mi pokazaç... (drog´ do...) Mo˝e mi pan/pani pomóc? Prosz´ mi przynieÊç... Prosz´ tego nie robiç. Zeigen sie mir bitte... (den Weg zu...) Könnten Sie mir helfen? Bringen Sie mir... Bitte unterlassen Sie/unterlass das. Könnten Sie mir sagen...? Czy móg∏by mi pan/pani powiedzieç...? Chcia∏bym pójÊç do toalety. Ich möchte auf die Toilette gehen. www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Zaprzeczenie, odmowa Verneinung, Absage Nie Wykluczone. To niemo˝liwe. Jest pan/pani w b∏´dzie. Nie trzeba. Nein Es ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Sie sind im Irrtum. Man braucht nicht. Es ist nicht nötig. Es tut mir leid, aber ich muss absagen. Lassen Sie mich in Ruhe. Bardzo mi przykro, lecz musz´ odmówiç. Prosz´ zostawiç mnie w spokoju. Wypraszam sobie coÊ takiego! Das verbitte ich mir! Zadowolenie i uznanie Freude und Beifall Es freut mich sehr. Bardzo mi przyjemnie. Ich bin sehr zufrieden. Jestem bardzo zadowolony. Das ist ausgezeichnet. To nadzwyczajne. To bardzo uprzejmie z pana/ Das ist sehr freundlich pani strony. OkreÊlenia Bestimmungen blisko ≠ daleko nah ≠ weit von Ihnen. 12 D I E W I C H T I G S T E N W E N D U N G E N ci´˝ki ≠ lekki cz´sto ≠ rzadko dobry ≠ z∏y drogi ≠ tani du˝y ≠ ma∏y goràcy ≠ zimny lepszy ≠ gorszy ∏adny ≠ brzydki ∏atwy ≠ trudny na górze ≠ na dole nast´pny ≠ ostatni otwarty ≠ zamkni´ty pe∏ny ≠ pusty prawdziwy ≠ fa∏szywy stary ≠ m∏ody stary ≠ nowy szybki ≠ wolny tutaj ≠ tam wczeÊnie ≠ póêno wolny ≠ zaj´ty www.WydawnictwoLingo.pl schwer ≠ leicht oft ≠ selten gut ≠ schlecht teuer ≠ billig groß ≠ klein heiß ≠ kalt besser ≠ schlechter schön ≠ hässlich leicht ≠ schwierig oben ≠ unten nächste ≠ letzte offen ≠ geschlossen voll ≠ leer richtig ≠ falsch alt ≠ jung alt ≠ neu schnell ≠ langsam hier ≠ dort früh ≠ spät frei ≠ besetzt 1 . 1 13 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y Wyra˝enia potoczne Umgangssprachliche Ausdrücke Keine Spur Quatsch So was in die Richtung. Ossi Kohle Bulle Saufbruder Mist! Es geht. Mach keine Witze! Er ist blau. Super, geil Toll! Wessi Ich bin ganz Ohr. Du spinnst! Ani troch´ Bzdura CoÊ w tym stylu. Enerdowiec (z ironià) Forsa Gliny Kompan do kieliszka Kurcz´, cholera! Mo˝e byç. Nie ˝artuj! On jest pijany. Super Âwietny! Mieszkaniec Niemiec zachodnich (z ironià) Zamieniam si´ w s∏uch. ˚artujesz! 14 2. Podró˝ i zwiedzanie Reise und Besichtigung 2.1 Powiedz to 1 . 2 Samolotem Mit dem Flugzeug Prosz´ na lotnisko. Gdzie tutaj jest informacja? Wo ist hier die Zum Flughafen bitte. Prosz´ bilet „otwarty”. Auskunftsstelle/Information? Bitte ein geltungsfristloses Ticket. Der Flug ist ausgefallen. Lot jest odwo∏any. Kiedy mam si´ zg∏osiç do Wann muss ich einchecken? odprawy? Prosz´ otworzyç walizk´. Prosz´ wyjàç wszystkie elementy metalowe. Öffnen Sie bitte Ihren Koffer. Nehmen Sie bitte alle Gegenstände aus Metall heraus. Ich habe nur Handgepäck. Landen wir planmäßig? Das Flugzeug landet/ startet bereits. Mam tylko baga˝ podr´czny. Czy làdujemy planowo? Samolot w∏aÊnie làduje/ startuje. Kiedy odlatuje samolot do...? Wann fliegt das Flugzeug nach...? www.WydawnictwoLingo.pl 15 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E Jak d∏ugo trwa lot? Wie lange dauert der Flug nach...? Samolot startuje/làduje o... Na jakiej wysokoÊci lecimy? Lecimy na wysokoÊci... z pr´dkoÊcià... Jak d∏ugo wa˝ny jest bilet? Wie lange ist das Flugticket gültig? Das Flugzeug startet/ landet um... In welcher Höhe fliegen wir? Unsere Flughöhe beträgt... Meter bei einer Geschwindigkeit von... Kilometer pro Stunde. Ich habe einen Platz in Zarezerwowa∏em miejsce w klasie turystycznej na lot der Touristenklasse für den Flug Nummer 434 434 do Monachium. nach München gebucht. W∏aÊnie zszed∏em z pok∏adu Ich bin gerade von Bord des Flugzeuges gegangen. samolotu. Bitte schnallen Sie sich an. Prosz´ zapiàç pasy. Lec´ do Kolonii w przysz∏ym Ich fliege nächste Woche tygodniu. Czy ten samolot leci bez mi´dzylàdowania? Ile baga˝u mog´ ze sobà zabraç? „Kapitan i za∏oga witajà paƒstwa na pok∏adzie.” nach Köln. Fliegt diese Maschine ohne Zwischenlandung? Was von dem Gepäck darf ich mitnehmen? „Der Kapitän und die Besatzung begrüßen Sie an Bord.” 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: