Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 005610 22564711 na godz. na dobę w sumie
Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela - ebook/pdf
Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3029-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Nieprawidłowe udzielanie urlopów w szkole i niewypłacenie ekwiwalentu za urlop we właściwej wysokości może kosztować dyrektora szkoły nawet 30.000 zł. Dzięki publikacji czytelnik pozna obowiązujące w 2014 roku zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych nauczycieli. Książka w jasny i przejrzysty sposób przedstawia reguły rozliczania urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Pozwala zyskać pewność, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie wykaże błędów w rozliczaniu urlopów nauczycieli w tym roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole. Przykłady i procedury pomogą Państwu bez problemu ustalić wymiar urlopu nauczycieli, jak również wysokość przysługującego im ekwiwalentu za urlop. W szczególności polecam: • praktyczne wskazówki, jak prawidłowo uśredniać godziny ponadwymiarowe do ekwiwalentu, • analizę najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu urlopów wraz ze wskazówkami, jak można było ich uniknąć, • ponad 50 przykładów zastosowania przepisów o urlopach w praktyce szkolnej. Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć” to publikacja, która ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w Państwa szkole. Pozwoli uniknąć niezgodnych z przepisami zapisów w regula minie ZFŚS. Pomoże wyeliminować dyskryminujące pracowników decyzje dyrektorów szkół oraz sprawi, że środki z ZFŚS będą przydzielane w sposób niebudzący wątpliwości. Pozwoli także zaoszczędzić na kosztach działalności socjalnej. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jakie 34 zapisy trzeba umieścić w regulaminie ZFŚS? • W jaki sposób prowadzić działalność socjalną zgodnie z najnowszymi wytycznymi? • Kto jest uprawniony do świadczeń ZFŚS w szkole? • Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego „Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2013” to niezbędnik, który musi się znaleźć przed sezonem urlopowym w każdej szkole. Ułatwi naliczanie pensji wakacyjnej i świadczeń urlopowych. Pozwoli sprawdzić poprawność zastosowanych metod obliczeniowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom i przykładom szybko i bezbłędnie naliczą Państwo należne nauczycielom wakacyjne świadczenia. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jak ustalić wysokość świadczenia przy niepełnym etacie i krótkiej umowie? • Którym nauczycielom należy się podwójne dofinansowanie do wakacji? • Czy świadczenie przysługuje za okresy nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego, czy wychowawczego? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i l R e g u a m n Z F Ś S n a r o k s z k o n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 l Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” to jedyna publikacja na rynku, która przedstawia, jak krok po kroku wypełnić świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie rozliczyć się z pracownikami szkoły zwolnionymi z pracy. Broszura zawiera m.in.: • zasady wydawania świadectw pracy po umowie na czas określony, • przykładowe zapisy w świadectwie pracy nauczyciela, • podstawy prawne dla wszystkich możliwych przypadków ustania zatrudnienia nauczyciela, • przejrzysty wykaz odpraw i ich wysokości. Anna Trochimiuk, specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II i i Ś w a d c z e n e u r l o p o w e i i w y n a g r o d z e n e z a w a k a c e 2 0 1 4 j UOO24 UOO25 UOO26 i i i Ś w a d e c t w a p r a c y i ś w a d c z e n a d a p r a c o w n k ó w s z k o l i i l ł y z w o n o n y c h z p r a c y Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II j i i ł U r l o p u z u p e n a ą c y i e k w w a e n t z a u r l o p n a u c z y c e a l l i Publikacja „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora” opisuje krok po kroku czerwcowe zadania dyrektora, wraz z konkretnymi przykładami, wzorami dokumentów, wskazanymi najczęstszymi błędami popełnianymi w szkołach. Dyrektor, który skorzysta z broszury „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014”: • niczego nie przeoczy i będzie mógł uporządkować swoje czerwcowe zadania, • bez żadnych wątpliwości wykona ciążące na nim obowiązki z każdej dziedziny pracy szkoły, • zapozna się ze szczegółowym, proponowanym przez eksperta, haromo nogramem prac – by zdążyć z wykonaniem czynności przed wakacjami. Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym” to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowy harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego, wraz z datami realizacji oraz podstawami prawnymi. Książka odpowiada m.in. na pytania: • Czy wniosek rodziców o wybór wychowawcy jest dla dyrektora wiążący? • Co zrobić, jeśli nauczyciel nie zgadza się na przyjęcie funkcji wychowawcy? • Czy nauczyciel religii, pedagog lub bibliotekarz mogą zostać wychowawcami? • Jakie korzyści przyniesie szkole utworzenie zespołu wychowawców? Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i i Z a m k n ę c e r o k u s z k o n e g o 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zadania i obowiązki dyrektora Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto W y c h o w a w c a i z e s p ó ł w y c h o w a w c ó w w n o w y m r o k u s z k o n y m l Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wydanie II UOO38 UOO39 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto UOO27 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II UOO27_okladka.indd 1 14-05-09 12:49 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów UOO27.indd 1 14-05-09 12:53 Autor: Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa oświatowego Redakcja: Anna Trochimiuk Redaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Menedżer Produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Druk MDruk Skład i łamanie Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3029-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie II Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowa- nie zawartych w publikacji „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO27.indd 2 14-05-09 12:53 Spistreści Spis treści I. URLOP UZUPEŁNIAJĄCY ..................................................................................... 9 1. Prawo do urlopu niewykorzystanego w czasie ferii ..................................... 9 1.1. Sytuacje uprawniające do urlopu uzupełniającego ............................... 9 1.2. Termin ustalenia wymiaru urlopu uzupełniającego .............................. 11 1.3. Sposób udzielania urlopu uzupełniającego ......................................... 11 1.4. Wykorzystanie urlopu jednorazowo lub w częściach ........................... 12 1.5. Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego .................................... 12 1.6. Urlop uzupełniający po urlopie macierzyńskim ................................... 13 1.7. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego ............................. 14 1.8. Grzywna za nieudzielenie urlopu ......................................................... 14 1.9. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego ........................ 14 2. Urlop uzupełniający w pytaniach i odpowiedziach .................................... 16 2.1. Urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym ...................................... 16 2.2. Za okres tymczasowego aresztowania urlop uzupełniający nie przysługuje ..................................................................................... 18 2.3. Urlop uzupełniający po urlopie wychowawczym ................................ 18 2.4. Urlopu uzupełniającego nie można udzielić w czasie wakacji ............. 20 2.5. Urlop uzupełniający bezpośrednio po urlopie rodzicielskim ............... 21 II. EKWIWALENT ZA URLOP NAUCZYCIELA .......................................................... 23 1. Prawo do ekwiwalentu za urlop na podstawie Karty Nauczyciela ............. 23 1.1. Ustalenie wymiaru urlopu nauczyciela ................................................ 24 1.2. Ekwiwalent zamiast urlopu – to niezgodne z prawem ........................ 24 1.3. Wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę ................... 24 1.4. Zastosowanie Kodeksu pracy w placówkach feryjnych i nieferyjnych ... 25 1.5. Termin wypłaty ekwiwalentu ............................................................... 26 1.6. Informacja o wypłaconym ekwiwalencie w świadectwie pracy .......... 26 2. Prawo do ekwiwalentu za urlop w placówkach feryjnych ......................... 28 2.1. Nabycie prawa do pierwszego urlopu ................................................. 28 2.2. Zatrudnienie na czas nieokreślony ...................................................... 29 2.3. Zatrudnienie na okres prowadzenia zajęć ........................................... 29 2.4. Zatrudnienie na okres krótszy niż 10 miesięcy .................................... 30 UOO27.indd 3 3 14-05-09 12:53 miesiąca .............................................................................................. 42 ekwiwalent – szkoła feryjna ................................................................. 35 2.5. Wymiar urlopu bez względu na wymiar etatu ..................................... 31 2.6. Nie każdy zwolniony pracownik otrzyma ekwiwalent ......................... 32 2.7. Ekwiwalent za urlop uzupełniający ...................................................... 33 2.8. Umowa o pracę obejmująca część ferii, by nauczyciel mógł wykorzystać urlop ................................................................................ 34 2.9. Umowa o pracę do końca zajęć lub do 30 czerwca – zagrożenia ......... 34 2.10. Procedura ustalania wymiaru urlopu, za który należy wypłacić 3. Prawo do ekwiwalentu za urlop nauczyciela szkoły feryjnej w pytaniach i odpowiedziach ..................................................................... 37 3.1. Pierwsza praca w szkole a prawo do ekwiwalentu .............................. 37 3.2. Ekwiwalent za urlop po stanie nieczynnym ......................................... 38 3.3. Raz 5,6 dnia, a raz 4,6 dnia urlopu za miesiąc pracy ........................... 40 3.4. Ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego przez część 3.5. Zmiana miejsca pracy w trakcie roku – zatrudnienie do końca 3.6. Zmiana miejsca pracy w trakcie roku – zatrudnienie trwa w kolejnym roku .................................................................................. 44 3.7. Dwie umowy o pracę w jednej szkole to prawo do dwóch urlopów ........ 45 3.8. Prawo do urlopu przy zatrudnieniu w dwóch szkołach ....................... 46 3.9. Wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy o pracę w szkole .... 46 3.10. Łączny wymiar urlopu w ciągu roku kalendarzowego ......................... 48 4. Prawo do ekwiwalentu za urlop w placówkach nieferyjnych .................... 50 4.1. Zmiana pracodawcy w trakcie roku ..................................................... 52 4.2. Zmiana pracodawcy w trakcie miesiąca .............................................. 53 4.3. Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca .......................................... 53 4.4. Procedura ustalania wymiaru urlopu, za który należy wypłacić 5. Ekwiwalent za urlop w placówkach nieferyjnych w pytaniach i odpowiedziach .......................................................................................... 55 5.1. Wymiar urlopu w pierwszym roku pracy ............................................ 56 ekwiwalent – szkoła nieferyjna ............................................................ 54 roku kalendarzowego .......................................................................... 43 4 UOO27.indd 4 14-05-09 12:53 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela Spistreści 5.2. Ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo ......... 57 5.3. Wymiar urlopu w oddziale przedszkolnym .......................................... 58 5.4. Po przejściu z przedszkola niepublicznego do samorządowego wyższy wymiar urlopu ......................................................................... 60 5.5. Wymiar urlopu po przejściu ze szkoły feryjnej do nieferyjnej ............. 60 6. Wysokość ekwiwalentu za urlop nauczyciela ............................................. 62 6.1. Ekwiwalent liczymy jak wynagrodzenie urlopowe .............................. 62 6.2. Składniki wynagrodzenia wliczane do ekwiwalentu ............................ 62 6.3. Stałe składniki wynagrodzenia ............................................................. 63 6.4. Dodatek funkcyjny ............................................................................... 64 6.5. Jednorazowy dodatek uzupełniający ................................................... 65 6.6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa .. 66 6.7. Pozostałe składniki wynagrodzenia ..................................................... 68 7. Procedura obliczania wysokości ekwiwalentu za urlop ............................. 69 III. 30 NAJCZęśCIEJ POPEŁNIANYCh bŁędóW dOTYCZĄCYCh URLOPU UZUPEŁNIAJĄCEgO I EKWIWALENTU ZA URLOP NAUCZYCIELA ............. 73 UOO27.indd 5 5 14-05-09 12:53 UOO27.indd 6 14-05-09 12:53 WSTĘP Ferie zimowe i wakacje to czas, w którym nauczyciele szkół feryjnych powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy. Niekiedy nie jest to możliwe w związku z różnymi okolicznościami, takimi jak: choroba, urlop macie- rzyński, urlop dla poratowania zdrowia czy urlop wychowawczy. Nie zawsze jednak niewykorzystanie urlopu w okresie ferii uprawni nauczyciela do urlopu uzupełniającego. W niniejszej broszurze przedstawiamy zasady, dzięki którym ustalenie prawa i wymiaru oraz udzielanie urlopu uzu- pełniającego nie będzie sprawiało żadnych trudności. Jeżeli w związku z zakończeniem pracy nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo, należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop. Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, za który należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi, jest o tyle skomplikowane, że trzeba umiejętnie zastosować przepisy Karty Nauczyciela oraz powszech- nego prawa pracy. Obliczając wysokość ekwiwalentu, najwięcej trudności sprawia wliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W bro- szurze znajduje się praktyczna rada, która pomoże poprawnie uśrednić te godziny i wypłacić ekwiwalent w odpowiedniej wysokości. Obliczanie ekwiwalentu za urlop nauczyciela może być proste i przyjemne. UOO27.indd 7 7 14-05-09 12:53 UOO27.indd 8 14-05-09 12:53 I. URLOP UZUPEŁNIAJĄCY 1. Prawo do urlopu niewykorzystanego w czasie ferii Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których przewidziane są ferie letnie i zimowe, urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie w czasie ich trwania. Często nauczyciel, zamiast korzystać z zasłużonego wypoczynku, jest chory, przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia czy korzysta z urlopu bezpłatnego. Nie zawsze jednak niewykorzystanie urlopu w czasie ferii uprawni nauczyciela do dni wolnych w trakcie roku szkolnego. Należy także pamiętać, że urlop uzupełniający udzielany na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela przysługuje wyłącznie w placówkach feryjnych. Nie- wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach (nieferyjnych) też uprawnia do odbioru zaległego urlopu, jednakże na zasadach określonych w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej jako: Kodeks pracy). 1.1. Sytuacje uprawniające do urlopu uzupełniającego Jeśli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynko- wego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu: z niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, UOO27.indd 9 9 14-05-09 12:53 z urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), z urlopu ojcowskiego, z urlopu rodzicielskiego, z odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego, przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Przykładowo nauczyciel, który w czasie ferii przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie bezpłatnym czy szkoleniowym, nie będzie miał prawa do urlopu uzupełniającego za ten okres. PRZYKŁAD Wczasieferiizimowychnauczycielkawykorzystała14dni urlopuwypoczynkowego.Od1majarozpoczęłakorzysta- niezrocznegourlopudlaporatowaniazdrowia.Choćnie wykorzystała8tygodniurlopuw2014roku,nieprzysługujejej urlopuzupełniający. Do urlopu uzupełniającego mają także prawo dyrektor i wicedyrektor szkoły, którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 8 tygodni w okresie ferii z powodu: z wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę, z prowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). UWAGA Dyrektoriwicedyrektorszkołymogąwykonywaćpowyższe pracewokresieferiiwyłącznie za zgodą lub na polecenie organu prowadzącego.Wtymcelu,przedrozpoczęciem ferii,dyrektorszkołypowinienwystąpićdoorganuprowadzącego napiśmiezumotywowanymwnioskiem. 10 UOO27.indd 10 14-05-09 12:53 Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: