Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 005089 22440834 na godz. na dobę w sumie
Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy - ebook/pdf
Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3030-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Niewydanie świadectwa pracy w terminie, niewypłacenie terminowo ekwiwalentu za urlop lub odprawy może mieć swój finał w sądzie  i kosztować dyrektora szkoły dużo więcej niż prawidłowe wypłacenie świadczenia. Publikacja pokazuje, jak przestrzegać procedur związanych z zakończeniem stosunku pracy w szkole. To niezbędny dla każdego dyrektora zestaw wskazówek, interpretacji przepisów oraz przykładów wyliczania odpraw i innych świadczeń wraz z gotowymi do zastosowania zapisami do świadectwa pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” to jedyna publikacja na rynku, która przedstawia, jak krok po kroku wypełnić świadectwo pracy nauczyciela. Praktyczne rady ekspertów pomogą także bezbłędnie rozliczyć się z pracownikami szkoły zwolnionymi z pracy. Broszura zawiera m.in.: • nowe zasady wydawania świadectw pracy po umowie na czas określony, • przykładowe zapisy w świadectwie pracy nauczyciela, • podstawy prawne dla wszystkich możliwych przypadków ustania zatrudnienia nauczyciela, • przejrzysty wykaz odpraw pieniężnych i ich wysokości. Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: „Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2013/2014. 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć” to publikacja, która ułatwi prowadzenie działalności socjalnej w Państwa szkole. Pozwoli uniknąć niezgodnych z przepisami zapisów w regula minie ZFŚS. Pomoże wyeliminować dyskryminujące pracowników decyzje dyrektorów szkół oraz sprawi, że środki z ZFŚS będą przydzielane w sposób niebudzący wątpliwości. Pozwoli także zaoszczędzić na kosztach działalności socjalnej. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jakie 34 zapisy trzeba umieścić w regulaminie ZFŚS? • W jaki sposób prowadzić działalność socjalną zgodnie z najnowszymi wytycznymi? • Kto jest uprawniony do świadczeń ZFŚS w szkole? • Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego „Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2013” to niezbędnik, który musi się znaleźć przed sezonem urlopowym w każdej szkole. Ułatwi naliczanie pensji wakacyjnej i świadczeń urlopowych. Pozwoli sprawdzić poprawność zastosowanych metod obliczeniowych. Dzięki zawartym w nim wskazówkom i przykładom szybko i bezbłędnie naliczą Państwo należne nauczycielom wakacyjne świadczenia. W broszurze wyjaśniamy m.in.: • Jak ustalić wysokość świadczenia przy niepełnym etacie i krótkiej umowie? • Którym nauczycielom należy się podwójne dofinansowanie do wakacji? • Czy świadczenie przysługuje za okresy nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu zdrowotnego, macierzyńskiego, czy wychowawczego? Agnieszka Rumik, prawnik, specjalista prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i l R e g u a m n Z F Ś S n a r o k s z k o n y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 l Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2014/2015 34 zapisy, które muszą się w nim znaleźć Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto „Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów” to wyjątkowa publikacja, która w sposób jasny i przejrzysty przedstawia zasady rozliczania urlopów wypoczynkowych w szkole. Przykłady i procedury pomogą Państwu bez problemu ustalić wymiar urlopu nauczycieli, jak również wysokość przysługującego im ekwiwalentu za urlop. W szczególności polecam: • praktyczne wskazówki, jak prawidłowo uśredniać godziny ponadwymiarowe do ekwiwalentu, • analizę najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu urlopów wraz ze wskazówkami, jak można było ich uniknąć, • ponad 50 przykładów zastosowania przepisów o urlopach w praktyce szkolnej. Anna Trochimiuk, prawnik specjalista z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Cena: 39,90 zł brutto i i Ś w a d c z e n e u r l o p o w e i i w y n a g r o d z e n e z a w a k a c e 2 0 1 4 j UOO24 UOO25 UOO27 j i i ł U r l o p u z u p e n a ą c y i e k w w a e n t z a u r l o p n a u c z y c e a l l i Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Publikacja „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014. Zadania i obowiązki dyrektora” opisuje krok po kroku czerwcowe zadania dyrektora, wraz z konkretnymi przykładami, wzorami dokumentów, wskazanymi najczęstszymi błędami popełnianymi w szkołach. Dyrektor, który skorzysta z broszury „Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014”: • niczego nie przeoczy i będzie mógł uporządkować swoje czerwcowe zadania, • bez żadnych wątpliwości wykona ciążące na nim obowiązki z każdej dziedziny pracy szkoły, • zapozna się ze szczegółowym, proponowanym przez eksperta, haromo nogramem prac – by zdążyć z wykonaniem czynności przed wakacjami. Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Publikacja „Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym” to praktyczny poradnik, który porządkuje zadania dyrektora, wychowawcy i zespołu wychowawców w szkole. W jednym miejscu zebrane są wszystkie problemowe sytuacje związane z powołaniem, odwołaniem, rezygnacją z funkcji wychowawcy klasy oraz szczegółowy harmonogram zadań na każdy miesiąc roku szkolnego, wraz z datami realizacji oraz podstawami prawnymi. Książka odpowiada m.in. na pytania: • Czy wniosek rodziców o wybór wychowawcy jest dla dyrektora wiążący? • Co zrobić, jeśli nauczyciel nie zgadza się na przyjęcie funkcji wychowawcy? • Czy nauczyciel religii, pedagog lub bibliotekarz mogą zostać wychowawcami? • Jakie korzyści przyniesie szkole utworzenie zespołu wychowawców? Teresa Krysztofiak, ekspert z zakresu prawa oświatowego Polecamy także nasze pozostałe publikacje: Polecamy także nasze pozostałe publikacje: i i Z a m k n ę c e r o k u s z k o n e g o 2 0 1 3 / 2 0 1 4 l Zamknięcie roku szkolnego 2013/2014 Zadania i obowiązki dyrektora Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Wydanie II Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto W y c h o w a w c a i z e s p ó ł w y c h o w a w c ó w w n o w y m r o k u s z k o n y m l Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wydanie II UOO38 UOO39 Znajdziesz je pod adresem: http://fabrykawiedzy.com Cena: 39,90 zł brutto UOO26 i i Ś w a d e c t w a p r a c y i ś w a d c z e n a d a p r a c o w n k ó w s z k o l i i i l ł y z w o n o n y c h z p r a c y Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II UOO26_okladka.indd 1 14-05-09 12:35 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy UOO26.indd 1 14-05-08 20:52 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalistka prawa oświatowego Redakcja: Anna Trochimiuk Redaktor naczelna grupy czasopism: Aldona Kapica Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Dariusz Ziach Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: MDruk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3030-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie II Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy” została przygo- towana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświad- czenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opub- likowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnio- nych z pracy” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO26.indd 2 14-05-08 20:52 Spistreści Spis treści I. ŚWIADECTWO PRACY W SZKOLE ...................................................................... 9 1. Termin wydania świadectwa pracy ............................................................... 9 1.1. Umowa na czas nieokreślony i akt mianowania ..................................... 9 1.2. Umowa na czas określony ..................................................................... 10 1.2.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy po 24 miesiącach ........... 10 1.2.2. Późniejsze wydanie świadectwa pracy, gdy umowa trwa mimo UOO26.indd 3 upływu 24 miesięcy zatrudnienia ................................................. 11 1.2.3. Zatrudnienie trwające krócej niż 24 miesiące ............................... 11 1.2.4. Po umowie na czas określony umowa bezterminowa .................. 12 1.2.5. Żądanie wydania świadectwa pracy ............................................ 12 1.2.6. Należy wydać świadectwa pracy za poprzednie okresy ................ 13 1.3. Dwie umowy w jednej szkole – dwa świadectwa pracy ....................... 14 1.4. Wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu roboczym zatrudnienia ... 15 2. Zasady wydawania świadectwa pracy ........................................................ 16 2.1. Świadectwo pracy otrzymuje pracownik lub osoba przez niego upoważniona ..................................................................... 16 2.2. Wydanie świadectwa pracy bezwarunkowo ........................................ 17 2.3. Informacje, które muszą się znaleźć w świadectwie pracy .................. 17 2.4. Kopia świadectwa pracy w części C akt osobowych ............................. 17 2.5. Nowe świadectwo pracy po wyroku sądu ............................................ 18 2.6. Wydanie odpisu świadectwa pracy ...................................................... 19 2.7. Niewydanie świadectwa pracy – konsekwencje .................................. 19 3. Świadectwo pracy nauczyciela krok po kroku ............................................ 21 3.1. Okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy ............................................. 21 3.2. Zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje ....................................... 23 3.3. Sposób i podstawa prawna ustania zatrudnienia ................................. 25 3.3.1. Rozwiązanie stosunku pracy ......................................................... 25 3.3.2. Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy ....................... 29 3.3.3. Wygaśnięcie stosunku pracy ......................................................... 30 3.4. Urlopy i inne wykorzystane uprawnienia ze stosunku pracy ................ 31 3.4.1. Urlop wypoczynkowy .................................................................... 31 3 14-05-08 20:52 Świadectwapracyiświadczeniadlapracownikówszkołyzwolnionychzpracy 3.4.2. Urlop bezpłatny ............................................................................ 32 3.4.3. Urlop wychowawczy ..................................................................... 33 3.4.4. Okresy niezdolności do pracy ....................................................... 34 3.4.5. Zwolnienie od pracy z art. 188 Kodeksu pracy .............................. 35 3.4.6. Skrócony okres wypowiedzenia .................................................... 35 3.4.7. Służba wojskowa ........................................................................... 36 3.4.8. Okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ................................................................................... 36 3.4.9. Dodatkowy urlop i inne uprawnienia lub świadczenia ................. 37 3.4.10. Okresy nieskładkowe .................................................................. 38 3.4.11. Dni bez wynagrodzenia w 2003 roku .......................................... 38 3.5. Informacje o zajęciu wynagrodzenia .................................................... 39 3.6. Informacje uzupełniające ..................................................................... 40 3.7. Podpis pracodawcy ............................................................................... 40 3.8. Pouczenie .............................................................................................. 41 3.9. Potwierdzenie odbioru świadectwa pracy ........................................... 41 4. Wzór świadectwa pracy .............................................................................. 43 II. ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ZWOLNIONYCH Z PRACY ......... 47 1. Odprawy dla nauczycieli ............................................................................. 47 1.1. Sytuacje uprawniające nauczyciela do odprawy .................................. 48 1.2. Odprawa w związku z likwidacją szkoły ................................................ 48 1.3. Przekazanie szkoły – dwa rodzaje odpraw ............................................ 49 1.4. Odprawa przy zwolnieniu z przyczyn organizacyjnych ......................... 50 1.4.1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania .................... 51 1.4.2. Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony ............................. 53 1.4.3. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ..... 55 1.4.4. Nauczyciel, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego ...... 56 1.5. Odprawa dla nauczyciela niezdolnego do zajmowania stanowiska ............................................................................................ 57 1.6. Odprawa po upływie 2 lat urlopu bezpłatnego .................................... 58 1.7. Odprawa dla nauczyciela religii ............................................................. 58 1.8. Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................. 59 1.9. Dwie podstawy do wypłacenia odprawy .............................................. 63 4 UOO26.indd 4 14-05-08 20:52 Spistreści  2. Odprawy dla pracowników niepedagogicznych ......................................... 66 2.1. Odprawa po zwolnieniu z przyczyn organizacyjnych ........................... 66 2.2. Odprawa emerytalno-rentowa ............................................................ 70 2.3. Dwie podstawy do wypłacenia odprawy .............................................. 71 3. Inne świadczenia związane z ustaniem zatrudnienia ................................. 73 3.1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop .................................. 73 3.2. Nagroda jubileuszowa ........................................................................... 74 3.3. Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia ............................. 75 3.4. Odszkodowanie, gdy pracownik rozwiąże umowę z pracodawcą dyscyplinarnie ....................................................................................... 76 3.5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ...................................................... 77 3.6. Skutki niewypłacenia świadczeń pracowniczych w terminie ................ 77 4. Świadczenia związane ze śmiercią pracownika szkoły ............................... 78 4.1. Osoby uprawnione do świadczeń po zmarłym pracowniku ................. 78 4.2. Odprawa pośmiertna ........................................................................... 80 4.3. Inne świadczenia ze stosunku pracy ..................................................... 81 4.4. Żądanie zwrotu wynagrodzenia wypłaconego z góry ........................... 81 4.5. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku ........................... 82 UOO26.indd 5 5 14-05-08 20:52 UOO26.indd 6 14-05-08 20:52 WSTĘP Koniec zatrudnienia w szkole oznacza obowiązek wydania świadectwa pracy. Prawidłowe wypełnienie tego dokumentu jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracownika, ponieważ znajdują się w nim informacje, od których może zależeć nabycie uprawnień pracowniczych lub emery- talnych. Dlatego należy pamiętać, by rzetelnie wypełnić wszystkie dane tak, by kolejny pracodawca, organ emerytalno-rentowy czy urząd pracy mieli przejrzystą informację na temat przebiegu zatrudnienia byłego pra- cownika szkoły. Niniejsza publikacja wyjaśnia, jak wypełnić poszczególne fragmenty świadectwa pracy w szkole, oraz przedstawia zasady dotyczące wydawania świadectwa pracy i jego odpisów. Zwalniając pracowników szkoły, należy pamiętać także o rozliczeniu się z nimi ze świadczeń, do których nabyli prawo w związku z zatrudnieniem w szkole. W broszurze znajduje się omówienie wszystkich świadczeń pieniężnych, które należy wypłacić zwalnianym pracownikom oraz ro- dzinie zmarłego pracownika. Szczególną uwagę poświęcono odprawom dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym sytuacji, gdy pracownik jednocześnie spełnia warunki do otrzymania dwóch odpraw z różnych tytułów. UOO26.indd 7 7 14-05-08 20:52 UOO26.indd 8 14-05-08 20:52 I. ŚWIADECTWO PRACY W SZKOLE 1. Termin wydania świadectwa pracy Zasadą jest, że świadectwo pracy wydaje się niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Szczególne zasady dotyczą umów o pracę na czas określony. Tu także znaczenie ma data zawarcia umowy – tj. czy umowa o pracę została zawarta przed czy po 21 marca 2011 r., od tego dnia bowiem obowiązują nowe przepisy dotyczące terminu wydawania świadectwa pracy po umowach terminowych (art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Nowe zasady dotyczą wyłącznie umów zawartych po tym dniu, zaś świadectwa pracy za wcześniejsze okresy zatrudnienia powinny już zostać wydane. 1.1. Umowa na czas nieokreślony i akt mianowania W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub aktu mianowania pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje roz- wiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (§ 1a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, dalej jako: rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy). UOO26.indd 9 9 14-05-08 20:52 1.2. Umowa na czas określony Od 21 marca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania świadectwa pracy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony. Nowe zasady obowiązują wyłącznie umowy zawarte po tym dniu. Rozważmy kilka najczęściej występujących sytuacji i sprawdźmy, kiedy należy wydać świadectwo pracy w zależności od daty zawarcia umowy i czasu jej trwania. 1.2.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy po 24 miesiącach Jeżeli terminowa umowa o pracę w szkole została zawarta po dniu 21 marca 2011 r., a pracownik pozostawał w zatrudnieniu w tej samej szkole na podstawie: z umowy o pracę na okres próbny, z umowy o pracę na czas określony lub z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, dyrektor szkoły wydaje świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów (art. 97 § 11 Kodeksu pracy). Oznacza to, że świadectwo pracy powinno być wydane w dniu upływu 24-miesięcznego terminu od dnia zawarcia pierwszej umowy terminowej. PRZYKŁAD Nauczycielbyłzatrudnionynadwieumowyopracęna czasokreślony: z od1września2012r.do31sierpnia2013r., z od1września2013r.do31sierpnia2014r. Wdniu31sierpnia2014r.upływaterminwydaniaświadectwa pracyobejmującegoobapowyższeokresyzatrudnienia.Nawetjeśli nauczycielzostaniezatrudnionyporaztrzeciodnowegorokuszkol- nego,niemożnawstrzymywaćsięzwydaniemświadectwapracy. 10 UOO26.indd 10 14-05-08 20:52 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: