Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 006509 20497378 na godz. na dobę w sumie
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie - ebook/pdf
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 284
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8433-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
W warunkach nieciągłości zmian w otoczeniu, rosnącej presji konkurencji i konieczności poszukiwania efektywnych rozwiązań kreujących wartość dodaną dla interesariuszy koncepcja modelu biznesu staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem do zintegrowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Niniejsza publikacja - jako jedna z pierwszych w polskim piśmiennictwie - jest poświęcona kompleksowej analizie modeli biznesu przedsiębiorstw, a także odzwierciedleniu mechanizmów ich funkcjonowania w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych. Zostały tu przedstawione zarówno popularne, jak i mniej znane metody analizy modeli biznesu: szablon modelu biznesowego (business model canvas) A. Osterwaldera i V. Pigneura, trójkąt modelu biznesu O. Gassmana, analiza struktury strategicznego systemu audytu i mapy wartości. Zaproponowano oraz zilustrowano na przykładach sposoby oceny trwałości modelu biznesu z trzech perspektyw: ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, a także scharakteryzowano czynniki utrudniające zmianę konstrukcji modeli biznesu.
Ponadto, w książce można znaleźć analizy wpływu modeli biznesu na kształtowanie obrazu jednostki w rachunkowości zarządczej i finansowej oraz zakresu informacji generowanych w różnego typu raportach, również zintegrowanych. W celu wzbogacenia rozważań koncepcyjnych zamieszczono wyniki badań empirycznych dotyczące treści rocznych raportów spółek notowanych na London Stock Exchange, zintegrowanych raportów wybranych spółek z Holandii, Niemiec, Hiszpanii i Polski, a także dziesięć studiów przypadków opisujących debiuty i dalsze losy spółek na alternatywnym rynku papierów wartościowych NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prezentacji modeli biznesu w dokumentach informacyjnych.
Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych, menedżerów przedsiębiorstw, analityków biznesu, studentów z wyższych roczników studiów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jan Michalak – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 wzrach@uni.lodz.pl RECENZENT Monika Łada REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE T. Mirosław Włodarczyk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Wojciechowska PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Syda_Productions Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Jan Michalak, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07490.16.0.M Ark. druk. 17,75 ISBN 978-83-8088-432-8 e-ISBN 978-83-8088-433-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SpiS treści Wstęp 1 Modele biznesu – istota i klasyfikacje 1.1. Model biznesu – pojęcie i zastosowanie 1.2. Klasyfikacje modeli biznesu 7 13 13 25 2 Analiza modeli biznesu 67 67 2.1. Metody analizy modeli biznesu 2.2. Elementy modeli biznesu i zależności między nimi 79 2.3. Trwałość modeli biznesu a trwałość przedsiębiorstwa 100 2.4. Spójność modeli biznesu 116 117 2.5. Atrakcyjność inwestycyjna modeli biznesu 3 Raportowanie modeli biznesu 3.1. Wprowadzenie 3.2. Odwzorowanie modeli biznesu w rachunkowości finansowej 3.3. Odwzorowanie modeli biznesu w rachunkowości zarządczej 123 123 125 138 5 3.4. Rekomendacje dotyczące raportowania modeli biznesu 3.5. Porównanie wytycznych Rady ds. Sprawozdawczości Finansowej (FRC) i Międzynarodowej Rady ds. Rapor- towania Zintegrowanego (IIRC) 149 194 4 Prezentacja modeli biznesu w dokumentach informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect 4.1. Rynki alternatywne – geneza i specyfika funkcjonowania 4.2. Prezentacja modeli biznesu w raportach wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect – opisy przypadków Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków 199 199 206 253 265 279 282 6 Spis treści WStęp Pojęcie modelu biznesu zyskuje na znaczeniu w dyskusjach spe- cjalistów z dziedziny zarządzania i rachunkowości. Jest ono sto- sowane w kontekście oceny i zmian sposobów tworzenia warto- ści. Stawiana jest teza, że ze względu na zmiany technologiczne (na przykład zwiększenie dostępności i znaczenia Internetu) oraz ekonomiczno-społeczne (na przykład zwiększenie roli kra- jów wschodzących, takich jak Chiny) i zmieniające się wzorce konsumpcji wiele przedsiębiorstw jest zmuszonych do dokładnej analizy procesów kreowania wartości. Większość dotychczasowych publikacji w tym zakresie kon- centruje się na zdefiniowaniu pojęcia modeli biznesu, ich klasyfi- kacji, sposobach opracowania oraz oceny przez menedżerów i in- westorów między innymi przez pryzmat spójności i atrakcyjności modeli. Stosunkowo niewiele miejsca w badaniach i dyskusji po- święcono dotychczas zagadnieniom analizy modeli biznesu i ich raportowania. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania. 1. W jaki sposób modele biznesu są przedstawiane w raportach rocznych, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych (do- kumentach informacyjnych)? 2. W jaki sposób modele biznesu wpływają na sposób prezento- wania informacji w sprawozdaniach finansowych? 7 3. W jaki sposób systemy rachunkowości finansowej i zarząd- czej są dostosowywane, aby umożliwiały prawidłowe odwzorowa- nie modeli biznesu? 4. W jaki sposób można analizować modele biznesu? Aby to osiągnąć, wykorzystano różne, wzajemnie uzupełnia- jące się metody badawcze obejmujące krytyczną analizę literatury polskiej i zagranicznej, analizę zawartości (treści) (content ana- lysis) raportów rocznych i dokumentów informacyjnych, studia przypadków oraz wnioskowanie na podstawie zebranej literatury i wyników badań empirycznych. W ramach badań empirycznych analizie treści zostało pod- danych 60 raportów strategicznych spółek notowanych na Lon- dyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Ex- change – LSE) oraz pięć raportów zintegrowanych stanowiących przykłady dobrych praktyk prezentacji modeli biznesu według Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (In- ternational Integrated Reporting Council – IIRC). Autor opraco- wał również 10 studiów przypadków spółek notowanych na ryn- ku alternatywnym NewConnect, uruchomionym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2007 r. Rynek ten według założeń zarządu GPW ustalonych przy jego tworzeniu miał być instytucją nastawioną na promowanie innowacyjnych modeli biznesu na polskim rynku kapitałowym. Książka składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony definiowaniu i klasyfikowaniu modeli biznesu. Mimo dużej liczby książek i artykułów na ten temat, teoretycy zarządzania wciąż są dalecy od osiągnięcia pełnej zgodności co do znaczenia pojęcia modelu biznesu. W pracy podjęto jednak próbę identyfikacji elementów powtarzających się w definicjach, wskazujących na istnienie pewnego konsensu pomiędzy różnymi autorami. W rozdziale pierwszym została przeanalizowana rów- nież relacja pomiędzy pojęciami „model biznesu” i „strategia”, które przez niektórych teoretyków zarządzania (między innymi przez M. Portera) są traktowane jako tożsame. Kolejnym zagadnieniem podjętym w rozdziale pierwszym są klasyfikacje modeli biznesu. W pracy zostały przedstawione 8 Wstęp klasyfikacje opracowane między innymi przez P. Timmersa [1998], P. Weilla i M. Vitale’a [2001], T. Malone’a wraz z zespołem [2006] oraz O. Gassmanna wraz z innymi badaczami z Uniwersy- tetu w Sankt Gallen [2013a]. Właściwe zaklasyfikowanie modelu biznesu jest pomocne przy jego raportowaniu i analizie. Kwestie przedstawione w rozdziale pierwszym stanowią podstawę do roz- ważań prowadzonych w dalszej części książki, między innymi kla- syfikacje T. Malone’a i współpracowników [2006] oraz O. Gass- manna i współpracowników [2013a] zostały wykorzystane przy opracowaniu opisów przypadków w rozdziale czwartym. W rozdziale drugim skoncentrowano się na analizie i oce- nie modeli biznesu. Zostały w nim zaprezentowane następują- ce metody analizy modeli biznesu: szablon modelu biznesowego (business model canvas) A. Osterwaldera i Y. Pigneura [2012], trójkąt modelu biznesu O. Gassmanna [2013b], analiza modelu biznesowego klienta (struktura strategicznego systemu audytu) [Bell i in. 1997] oraz mapy wartości [Nielsen, Montemari 2012]. Zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia analizy modeli biznesu, rozważanymi w rozdziale drugim, są sposoby identy- fikacji elementów modeli biznesu oraz zależności między nimi. Rozwinięciem tych rozważań jest analiza sposobów testowania zależności w modelach biznesu opracowanych przez M. Malinę i współpracowników [2007], D.P. Huelsbecka wraz z zespołem [2011] oraz E. Riesa [2011]. W dalszej części rozdziału drugiego omówiono sposoby oceny modeli biznesu przez pryzmat ich trwałości, spójności i atrakcyjności inwestycyjnej. Autor zaproponował i zilustrował przykładami ocenę trwałości modelu biznesu w perspektywie ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Ponadto w rozdziale tym zostały zidentyfikowane i scharakteryzowane czynniki utrudnia- jące zmianę modeli biznesu. W rozdziale trzecim przedyskutowano zagadnienia, w mniej- szym stopniu poddawane analizie w literaturze polskiej i świa- towej, czyli raportowanie modeli biznesu. Punktem wyjścia do dyskusji w tym rozdziale jest stwierdzenie J. Hollanda [1998], że jednym z większych wyzwań sprawozdawczości przedsię- biorstw jest przedstawienie ogólnego obrazu jednostki inwestorom Wstęp 9 w taki sposób, aby była możliwa jej wszechstronna ocena. Anali- za w rozdziale trzecim jest prowadzona w trzech głównych ob- szarach: rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz odwzorowania modeli biznesu w sprawozdaniach z działal- ności, raportach zintegrowanych i prospektach emisyjnych. W obszarze rachunkowości finansowej analiza oddziaływa- nia modeli biznesu wpływa na ujmowanie aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przez przedsiębiorstwa oraz na wycenę aktywów i zobowiązań. W tej części rozdziału trzeciego przy- toczono argumenty za i przeciw uwzględnieniu modelu biznesu w sprawozdaniach finansowych, sformułowane przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Fi- nancial Reporting Advisory Group – EFRAG). W obszarze rachunkowości zarządczej rozważania zostały skoncentrowane na ocenie przydatności różnych metod rachunko- wości zarządczej do odwzorowania modelu biznesu w raportowa- niu wewnętrznym oraz na ocenie trwałości modeli biznesu. W tym celu przeanalizowano metody rachunkowości zarządczej, takie jak rachunek kosztów zmiennych, budżetowanie kapitałowe i opera- cyjne, rachunek kosztów działań, zbilansowana karta wyników. Szczególną uwagę zwrócono na metody szczupłej rachunkowości zarządczej, takie jak: rachunek kosztów celu, rachunek kosztów Kaizen, rachunek cyklu życia produktu, rachunek cech i charakte- rystyk produktu. Rozważania w tym aspekcie uwzględniają zmia- nę zakresu zadań specjalistów rachunkowości zarządczej wynika- jących z włączenia ich w projektowanie i ocenę modeli biznesu. W obszarze odwzorowania modeli biznesu w raportach prze- analizowane zostały regulacje prawne i wytyczne dla sprawozdań z działalności, prospektów emisyjnych i dokumentów informa- cyjnych. Analiza koncentrowała się na wymogach informacyj- nych, które ułatwiają analizę modelu biznesu w raportach i pro- spektach emisyjnych jednostek je sporządzających. Szczególnie dokładnej analizie (w tym analizie porównawczej) poddano wy- tyczne Rady ds. Sprawozdawczości Finansowej (Financial Repor- ting Council – FRC) w Wielkiej Brytanii i wytyczne Międzynaro- dowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Wytyczne te szczególną wagę przykładają do wiodącej roli modelu biznesu 10 Wstęp w sporządzaniu raportów zintegrowanych i raportów strategicz- nych. W celu wzbogacenia rozważań przeprowadzone zostały ba- dania empiryczne polegające na analizie treści raportów rocznych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartoś- ciowych (LSE) oraz podmiotów sporządzających raporty zinte- growane, takich jak holenderski KPN, niemiecki SAP, hiszpańska Iberdrola i polski Orlen. Rozdział czwarty jest poświęcony najmniej poznanemu ob- szarowi prezentacji modeli biznesu w dokumentach informa- cyjnych, a mianowicie praktykom spółek notowanych na rynku NewConnect1. W rozdziale tym najpierw zostały omówione przy- czyny powstawania i specyfika funkcjonowania rynków alterna- tywnych. Ze względu na często krótką historię oraz wykorzysta- nie innowacyjnych sposobów tworzenia wartości szczególnego znaczenia nabierają w tym przypadku analiza i ocena modeli biznesu opisanych w prospektach emisyjnych (lub odpowiedni- kach) takich spółek. Następnie autor zaproponował metodykę oceny jakości ujaw- nień dotyczących modelu biznesu w przekroju informacji o seg- mentach klientów, propozycji wartości, kanałach dystrybucji, relacjach z klientami, strumieniach przychodów, kluczowych działaniach, kluczowych zasobach, partnerach (aliansach stra- tegicznych) oraz strukturze kosztów. Na potrzeby badania mo- deli biznesu spółek notowanych na rynku NewConnect zostało opracowanych 10 studiów przypadków prezentujących debiuty spółek, sposób prezentacji ich modelu biznesu oraz dalsze losy tych przedsiębiorstw. Metoda została wybrana ze względu na cele badawcze i eksploracyjny charakter badań. Opisy przypadków zostały opracowane dla następujących spółek: Medicalgorith- mics, Binary Helix, Avtech Aviation, Air Market, 11 bit studios, 1 Według wiedzy autora nikt nie zajmował się dotychczas zagadnie- niem prezentacji i oceny modeli biznesu zawartych w prospektach emisyjnych lub ich odpowiednikach (w  przypadku rynku New- Connect są to dokumenty informacyjne). Autor zdaje sobie sprawę, że mógł nie dotrzeć do jakiegoś źródła lub opracowania takie zosta- ły upublicznione już po oddaniu niniejszej książki do druku. Wstęp 11 Bloober Team, Digital Avenue, e-Muzyka, BGE i Biomass Energy Project. Na podstawie analizy przypadków sformułowano wnio- ski odnośnie do zakresu i jakości ujawnień o modelach biznesu wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect oraz trwa- łości tych modeli. Całość pracy spuentowano zakończeniem obejmującym głów- ne spostrzeżenia i wnioski. W zakończeniu zostały sformułowane również postulaty dotyczące raportowania i analizy modeli bi- znesu oraz dalszych badań na ich temat. Książka jest skierowana zarówno do praktyków – menedże- rów i specjalistów rachunkowości, jak i do badaczy reprezentu- jących takie dziedziny, jak zarządzanie, rachunkowość i finanse. Ci pierwsi w swej pracy natrafiają na problemy związane z opra- cowaniem i analizą modeli biznesu, a także ich odwzorowaniem w sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z działalności, prospektach emisyjnych czy analizach zarządczych. Książka po- winna ułatwić im to zadanie przez prezentację metod analizy i raportowania modeli biznesu oraz przedstawienie najlepszych praktyk w tym zakresie. Ci drudzy w coraz większym stopniu podejmują badania ukierunkowane na przedstawienie istoty różnych modeli biznesu oraz wpływu ich zastosowania na efek- tywność funkcjonowania przedsiębiorstw, sposób podejmowania decyzji oraz komunikowanie się z akcjonariuszami i innymi in- teresariuszami. Dzięki przeprowadzonym w ramach tej książki studiom literaturowym i eksploracyjnym badaniom empirycz- nym praca powinna stanowić wkład w dyskusję teoretyczną nad analizą i raportowaniem modeli biznesu. Publikacja jest adresowana także do studentów takich kierun- ków studiów, jak zarządzanie, finanse, rachunkowość oraz kie- runków pokrewnych, którzy pragną poszerzyć wiedzę o koncep- cji modeli biznesu, sposobach ich analizy oraz przedstawienia w raportach rocznych i innych dokumentach informacyjnych. Autor składa serdeczne podziękowania recenzentce pra- cy prof. AGH dr hab. inż. Monice Ładzie oraz dr hab. Joannie Krasodomskiej i dr. Jerzemu Czarneckiemu za poświęcony czas i cenne uwagi merytoryczne, które wpłynęły na ostateczny kształt monografii. 12 Wstęp 1 Modele bizneSu – iStota i klaSyfikacje 1.1. Model biznesu – pojęcie i zastosowanie Ludzie, chcąc zrozumieć funkcjonowanie otaczającej ich rzeczy- wistości lub sprawdzić mechanizmy działania na większą skalę, opracowują uproszczone modele w mniejszej skali. Modele mogą służyć również do ustalania przyczyn określonych zdarzeń lub zjawisk. Wykorzystuje się je na przykład do analizy przyczyn katastrofy samolotu czy zbadania, jak rozprzestrzeniał się wirus grypy hiszpanki na świecie. Według Encyklopedii PWN model (łac. modulus – „miara”, „wzór”) jest pojęciem oznaczającym zarówno teoretyczny, jak i fi- zyczny obiekt, którego analiza lub obserwacja umożliwiają pozna- wanie cech innego badanego (modelowanego) zjawiska, procesu lub obiektu. Model biznesu jest rodzajem modelu teoretycznego, który jest definiowany jako konstrukcja hipotetyczna odwzoro- wująca dany rodzaj rzeczywistości w sposób uproszczony, spro- wadzająca jej cechy do związków najistotniejszych, budowana w celach heurystycznych. Modele upraszczają rzeczywistość, która jest zbyt skompliko- wana, aby zrozumieć zależności nią rządzące. Brak umiejętności analizy rzeczywistości uniemożliwia racjonalne działanie. Two- rzenie modelu polega na opisie systemu z pominięciem jego mniej istotnych elementów. Opracowanie modelu i analiza zależności pomiędzy jego elementami pozwalają na lepsze zrozumienie bar- dziej skomplikowanej rzeczywistości (lub systemu), która jest odzwierciedlana za pomocą modelu. W niektórych przypadkach 13 (zdarzenia z zamierzchłej przeszłości lub prognozy przyszłości) symulacja za pomocą modeli matematycznych może być jedyną dostępną metodą badawczą. Modele były i są stosowane w różnych dziedzinach życia. Ar- chitekci tworzą modele (makiety), żeby przedstawić je klientom i uzyskać ich akceptację dla opracowywanych planów. Inżyniero- wie budują modele w mniejszej skali, by prowadzić eksperymenty mające na celu przewidzenie, jak zachowa się silnik w momencie przeciążenia czy statek w czasie sztormu. Fizycy tworzą modele, aby zrozumieć zachowania ciał, powstawanie planet czy wybuchy supernowych. Ekonomiści i ekonometrycy opracowują modele po- zwalające przewidzieć zachowanie się gospodarki pod wpływem szoków zachodzących w otoczeniu. Meteorolodzy wykorzystują modele do przewidywania przyszłych stanów pogody. Specja- liści rachunkowości budują modele, żeby odwzorowywać sytu- ację majątkową i finansową jednostki, ułatwiać zarządzanie nią oraz umożliwić rozliczenie menedżerów względem właścicieli. Wyróżnia się modele fizyczne (analogowe) i cyfrowe. Modele fizyczne są często budowane z tej samej lub podobnej substancji co modelowany system (na przykład model szybowca zrobiony z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych). Modele cyfrowe są zbudowane z danych i ich matematycznych relacji [por. Gajda 2001]. Zaletą i wadą modeli jest uproszczenie. Bez uproszczenia, w większości przypadków model stałby się niemożliwy do objęcia rozumem ludzkim, który ma ograniczone możliwości przetwa- rzania danych. Obecnie dzięki zastosowaniu komputerów i mo- deli matematycznych ludzkość jest w stanie modelować bardzo skomplikowane zjawiska fizyczne i procesy chemiczne bez prowa- dzenia eksperymentów na rzeczywistych obiektach. Podobne cele są stawiane modelom biznesu1. Dzięki zastoso- waniu uproszczeń możliwe jest uchwycenie zależności oraz pro- 1 W literaturze przedmiotu pojęcia „model biznesu” i „model bizne- sowy” są używane zamiennie i stanowią odpowiednik angielskiego pojęcia business model. Również w niniejszej pracy pojęcia te są stosowane zamiennie. 14 Modele biznesu – istota i klasyfikacje gnozowanie powodzenia danego sposobu obsługi rynku lub nowej konfiguracji zasobów służącej do tworzenia wartości dla klientów. Zdaniem A. Osterwaldera i Y. Pigneura [2009] właś- ciwy opis i przemyślenie modelu biznesowego są kluczem do po- wodzenia rynkowego. Analiza modeli biznesowych ma na celu często uzyskanie od- powiedzi na następujące przykładowe pytania. 1. Czy dane przedsięwzięcie zakończy się sukcesem? Za co będą gotowi zapłacić użytkownicy? Czy zaspokajanie zidentyfikowanej potrzeby w określony sposób umożliwia osiąganie satysfakcjonu- jących dochodów? 2. Dlaczego spośród podobnych przedsiębiorstw jedno było w stanie osiągnąć globalną dominację i wygenerować ponadprze- ciętne zyski? 3. Dlaczego spośród spółek o podobnej sytuacji finansowej nie- które są wyceniane wyżej od innych? 4. Dlaczego wiele linii lotniczych prowadzących działalność opartą na tradycyjnym modelu biznesu przynosi straty? Według G. Colvina [2013] jednym z najgoręcej dyskutowanych terminów w świecie biznesu jest innowacja, przy czym dyskusja koncentruje się na innowacyjnych produktach i usługach. Jed- nak jego zdaniem ważniejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest opracowanie nowych modeli biznesowych, które dadzą nową odpowiedź na podstawowe pytanie, jak zarabiać pieniądze. Au- tor ten stawia również tezę, że w najbliższym czasie większość podmiotów na świecie będzie musiała sprostać wyzwaniu wyni- kającemu z faktu, że ich dotychczasowe modele biznesu przesta- ły działać. Wymienia on wiele branż, które potrzebują nowych modeli biznesowych (branża muzyczna, edukacyjna, bankowa, farmaceutyczna). G. Colvin wskazuje, że modele biznesowe, nawet takie, które doskonale funkcjonowały przez dziesięciolecia, nagle przestają działać wskutek zmian technologicznych, zmian narzucanych przez rządy, ewolucji pozycji rynków (większe znaczenie ryn- ków wschodzących) i przeobrażeń w gustach konsumentów. Model biznesu – pojęcie i zastosowanie 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: