Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003024 22416222 na godz. na dobę w sumie
250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi - ebook/pdf
250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3104-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

W ebooku „250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi” doświadczeni specjaliści ds. personalnych radzą, na co zwrócić szczególną uwagę podczas weryfikacji dokumentów takich jak CV, list motywacyjny czy list referencyjny. Podpowiadają, jak najlepiej przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz jak konstruować pytania rekrutacyjne. Ostrzegają również przed najczęściej popełnianymi błędami przy ocenie kandydatów do pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 1 1 Odwiedź serwis www.DoradcaKadrowego.pl Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi Aneta Kopera menedżer zespołu zarządzania talentami Aneta Podgórzec-Idziak specjalista ds. rekrutacji i rozwoju kadry menedżerskiej Joanna Węgrzyn doradca ds. personalnych Redaktor Anna Makarczuk Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Wojciech Dyr Korekta Zespół ISBN 978-83-269-3104-8 1BC14 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: „Triograf” Dariusz Kołacz 2 Odwiedź serwis www.DoradcaKadrowego.pl Spis treści Rozmowa rekrutacyjna .................................................................... 5 Gdzie szukać pracownika? . .................................................................. 6 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ....................................... 7 Ocena dokumentów ............................................................................. 9 Cztery fazy rozmowy rekrutacyjnej ..................................................... 14 Błędy popełniane podczas rozmowy rekrutacyjnej ............................. 21 Jakie pytania możesz zadawać kandydatom w myśl obowiązującego prawa polskiego? ...................................................... 22 Zalety i wady wywiadu rekrutacyjnego ............................................... 23 Jak konstruować pytania rekrutacyjne? ......................................... 25 Konstruowanie pytań ........................................................................... 25 Uproszczony zestaw pytań rekrutacyjnych .......................................... 28 Pułapki w ocenie kandydatów ............................................................. 30 Ocena kandydatów – najczęściej spotykane błędy .............................. 31 Pytania rekrutacyjne ......................................................................... 33 Ogólne . ................................................................................................. 33 Inicjatywa/wysiłki ................................................................................ 34 Kreatywność ........................................................................................ 34 Umiejętność analizy ............................................................................. 35 Umiejętność podejmowania decyzji .................................................... 35 Elastyczność ......................................................................................... 36 Energia ................................................................................................. 36 Konsekwencja w działaniu .................................................................. 37 Odporność na stres ............................................................................... 37 Motywacja ............................................................................................ 37 Umiejętność adaptacji .......................................................................... 38 Umiejętność współpracy ...................................................................... 38 Umiejętności interpersonalne ............................................................... 39 Subordynacja/etyka .............................................................................. 39 Nastawienie na szczegóły, dokładność ................................................ 40 Umiejętność słuchania . ........................................................................ 40 3 Odwiedź serwis www.DoradcaKadrowego.pl Umiejętność pisemnego komunikowania się ....................................... 41 Umiejętność wysławiania się ............................................................... 41 Umiejętność prezentacji ....................................................................... 42 Wiedza specjalistyczna ........................................................................ 42 Branie na siebie ryzyka. ..........................................................................42 Umiejętność przekonywania/wpływanie na innych ............................. 43 Umiejętność negocjacji ........................................................................ 43 Umiejętności przywódcze .................................................................... 44 Planowanie i organizacja ..................................................................... 44 Umiejętność delegowania .................................................................... 45 Monitorowanie pracy zespołu .............................................................. 45 Umiejętność rozwijania podwładnych ................................................. 46 Pytania o firmę ..................................................................................... 47 Pytania o pracę ..................................................................................... 47 Pytania o warunki pracy .........................................................................48 4 Odwiedź serwis www.DoradcaKadrowego.pl Rozmowa RekR utacyjna Rozmowa rekrutacyjna Traf na de cy zja re kru ta cyj na to nie tyl ko za tru dnie nie pra cow ni ka speł- nia ją ce go ocze ki wa nia fir my w kwe stiach me ry to rycz nych. Waż ne jest rów nież to, aby ko sztów tej re kru ta cji nie trze ba by ło po wta rzać za pół ro ku i aby na by te w Two jej fir mie do świad cze nia nie słu ży ły zbyt szyb- ko ryn ko wej kon ku ren cji. Od Cie bie więc za le ży, czy pra cow ni cy, których za tru dnisz, twór czo za pra cu ją na Wasz wspól ny suk ces, czy też sku pią się je dy nie na me cha nicz nym wy peł nia niu swo ich za dań. Za pa- mię taj: naj waż niej si są lu dzie! Dla te go tak du żą wa gę war to przy kła dać do re kru ta cji. Ko niecz nie prze czy taj:  jak zwe ry fi ko wać in for ma cje z CV i li stu mo ty wa cyj ne go,  o co py tać, a ja kich py tań nie za da wać pod czas roz mo wy kwa li fi ka cyj- nej,  jak po d nieść sku tecz ność roz mo wy re kru ta cyj nej ja ko na rzę dzia traf- ne go wy bo ru pra cow ni ka. Po niż sze wska zów ki po mo gą Ci prze pro wa dzić efek tyw ną re kru ta cję i zbu do wać lo jal ny ze spół. Pa mię taj, że nie wła ści wy do bór pra cow ni ków po wo du je:  za gro że nie w po sta ci kon flik tów ze spo ło wych, nie do trzy ma nia ter mi- no wo ści prac itp.,  spa dek mo ty wa cji do wy ko ny wa nia da nej pra cy, je śli za tru dnisz oso by o zbyt wy so kich kwa li fi ka cjach,  du żą ro ta cję per so ne lu,  zwięk sze nie ko sztów na bo ru no wych pra cow ni ków,  po strze ga nie fir my na ryn ku pra cy ja ko nie a trak cyj ne go pra co daw cy. 5 Odwiedź serwis www.DoradcaKadrowego.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: