Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 004842 22596869 na godz. na dobę w sumie
HIROSZIMA 1945. Bosonogi Gen Tom 1 - ebook/pdf
HIROSZIMA 1945. Bosonogi Gen Tom 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Waneko Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61023-40-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> literatura piękna >> komiks i humor
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

— Pamiętaj —
manga jest zapisana od prawej do lewej strony i w taki sposób należy ją odczytywaćOpowieść o życiu w Japonii tuż po wybuchu bomby atomowej. Tytułowy bohater, mały chłopiec traci część rodziny i musi bić się o przetrwanie w dramatycznej powojennej rzeczywistości. Stara się nie tylko przeżyć, ale zapewnić życie rodzinie i pomagać przyjaciołom. Komiks oparty na autentycznych przeżyciach autora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C... COO?! Japonia nie powinna by∏a wszczynaç tej wojny! ...powinien utrzymywaç pokojowe stosunki ze Êwiatem. Musimy nauczyç si´ ˝yç z handlu – nie ma innej drogi... Taki ma∏y kraj jak Japonia, bez ˝adnych zasobów naturalnych... Ale to nie jest walka w s∏usznej sprawie! JesteÊcie zara˝eni wojen- nà goràczkà! Wojskowi byli podjudzani przez bogatych przemys∏owców. Ko∏a wojskowe doprowadzi∏y do wojny, w której chodzi∏o o zdobycie nowych terytoriów i surowców naturalnych. I my wszyscy zostaliÊmy w to wciàgni´ci... Mam gdzieÊ i ciebie, i ca∏à t´ zabaw´ w wojn´! ZDRAJCO! Nigdy ci tego nie wybacz´! Pr´dzej czy póêniej przejrzycie na oczy, zaczniecie patrzeç i myÊleç realistycznie, a wtedy zrozumiecie, ˝e ta wojna nie ma sensu. DoÊç ju˝ tej komedii! T... TY ZDRAJ- CO! 17 DO Pchni´- ATA- cie! KU!!! GO- Przy jàç TO- posta- WI? w´! Do licha! Nie mo˝na si´ skupiç przez te jego bàki! RACJA, RACJA! Panie przewodniczàcy, niech go pan stàd wyrzuci! To defetysta i zdrajca! Nic na to nie poradz´. Jak zaczynam si´ skupiaç, to mimo woli puszczam bàki. Jako Japoƒczyk powinien si´ pan wstydziç! Panie Nakaoka, doÊç tego! Niech˝e si´ pan opanuje! My tu dajemy z siebie wszystko, ˝eby Japonia mog∏a zwyci´˝yç. Wystrzelajà nas jak kaczki, nawet nie zdà˝ymy si´ do nich zbli˝yç! Czy wy naprawd´ myÊlicie, ˝e uda nam si´ pokonaç Jankesów za pomocà tych bambusowych kijków?! DO LICHA! DLACZEGO OD RAZU „ZDRAJCA”?! PRZECIE˚ JA TYLKO PUÂCI¸EM BÑKA! TO MOG¸O SI¢ PRZYTRAFIå KA˚DEMU!... 16 16 ...bo martwe cia∏o sztywnieje i po jakimÊ czasie jej wyj´cie staje si´ trudne. Jasne? Nast´pnie trzeba szybko wyciàgnàç lanc´... W czasie ataku ca∏à si∏´ musicie skupiç w okolicy ˝o∏àdka tak, by jednym silnym pchni´ciem przebiç serce wroga. A!!! MH... uwaga, panowie! Teraz za- demon- struj´ atak. Jest Êwietny! No ale jeÊli zabi∏ 40 ludzi, to na pewno wie, jak to robiç... Ech, widaç, ˝e to prawdziwy weteran... TERAZ WSZYSCY DO ATAKU! PRZEBIJCIE AMERYKA¡SKIE I BRYTYJSKIE DIAB¸Y!!! ÂWIET- NIE! 15 Napisy na szarfach kobiet: Osiedlowa kobieca grupa samoobrony. A kto by móg∏ odstawiaç takà szopk´ na trzeêwo? Pan jest pijany, panie Nakaoka! Nie mog´, ostatnio jadam wy∏àcznie bataty. Niech pan przestanie smrodziç! Wstydê si´ pan! Pan jest niepowa˝ny! Kto mia∏by czelnoÊç przychodziç na tak wa˝ne çwiczenia po pijanemu?! Przepraszam, jeÊli idzie o bàki, to dziÊ puszczam je bezwiednie... Psiakrew, co za wkurzajàcy typek! Pan puszcza bàki, bo nie jest pan skoncentrowany! Prosz´ wziàç si´ w garÊç! Z takà postawà nigdy nie po- kona pan amerykaƒskich ˝o∏nierzy! O, prze- pra- szam! Chwileczk´, panie prze- wodniczàcy rady osiedlowej! Kto jak kto, ale pan powi- nien dobrze wiedzieç, ˝e zabi∏em 40 ˝o∏nierzy! ...zabi∏ 38 rosyjskich ˝o∏nierzy, poka˝e nam, jak zwyci´˝aç wroga bambusowà lancà. Dobrze... Teraz pan Onishi, który podczas wojny rosyjsko-japoƒskiej... 14 Przygotowujàc si´ do ostatecznego starcia làdowego z parszywymi Jankesami i Anglikami, rozpoczynamy teraz çwiczenia z bambusowymi kijami! 2) 1) ! U W A G A 1) Ruszaj do boju, narodzie japoƒski! 2) Zniszczymy amerykaƒskie i angielskie byd∏o! Dla zwyci´stwa Wielkiego Cesarstwa Japoƒskiego, my tu, na ty∏ach, musimy byç nieugi´ci jak ˝o∏nierze BÑDèCIE DZIELNI! na froncie! Panie Naka- oka! Epp! Epp! 13 Ja to ci zazdroszcz´, Akira. Na wsi dostaniesz do ˝arcia Êliwki daktylowe i kasztany. Te˝ bym chcia∏ tam pojechaç. B´d´ spokojniejsza, wiedzàc, ˝e choç jeden z was jest gdzieÊ, gdzie nie ma nalotów! Akira, nie rozczulaj si´! Mhm... Szkoda ci, nie? Bo Eiko jest za s∏aba. To dlaczego Eiko nie jedzie na wieÊ? Przecie˝ jest ju˝ w piàtej klasie! Gen, ty nie mo˝esz jechaç. JesteÊ dopiero w drugiej klasie, a ewakuacja obej- muje uczniów od trzecich klas wzwy˝. Szkoda! Wiesz co, Shinji? Ja to bym chcia∏ najeÊç si´ ry˝u do syta... Na- praw- d´! Nie bàdê g∏upi. Na wsi teraz te˝ nie ma jedzenia. Przecie˝ jest wojna. Na- prawd´, mamo?! 12 Przecie˝ wiesz, ˝e sàsiedzi ju˝ patrzà na nas krzywo, bo ty zawsze jesteÊ przeciwko wojnie! Przestaƒ, prosz´, ani s∏owa! TO JAKA BZDURA! Marne mamy szanse na wygranà, wi´c po co nam jeszcze te çwiczenia? Daikichi, o trzeciej sà çwiczenia bojowe z kijem bambusowym. . . . T... tak. Koji, ci´˝ka jest ta praca w fabryce? No tak... znowu przez dwa ty-godnie b´d´ poza domem... Koji, ju˝ czas, ˝ebyÊ wraca∏ do internatu przy fabryce. Same k∏opoty z tym m´- ˝em... Dzi´ki! Akira, ty te˝ wyje˝d˝asz. Pojedziesz na wieÊ. Twojà klas´ obj´∏a zbiorowa ewa- kuacja... Trzymaj si´! Smutno mi b´dzie samemu na wsi... By Japonia mog∏a zwyci´˝yç, studenci muszà teraz pomagaç w fabrykach, czy im si´ to podoba, czy nie. To zupe∏nie co innego ni˝ studia... 1) 11 1) Zniszczyç Ameryk´ i Angli´! CoÊ mi si´ wydaje, ˝e brakuje nam ju˝ samolotów, ˝eby przeciwstawiç si´ Amerykanom. Patrzcie, Jankesi bez problemu atakujà nawet w bia∏y dzieƒ. Japonia nie ma szans, ˝eby wy- graç t´ wojn´... KONIEC ALARMU! Wrogie samoloty odlecia∏y! MÓWI¢ TYLKO PRAWD¢! Nic nie mów o przegranej... Przecie˝ wiesz, ˝e gdyby us∏ysza∏ to ktoÊ z policji lub ˝andarmerii, natychmiast poszed∏byÊ do wi´zienia. 10 Ajaj! PRZESTA¡!!! Ile razy mam ci powtarzaç?! O, LECÑ JANKESI! PIKUJÑ! Dobrze, dobrze... Ju˝ zapomnia∏eÊ, jak trzy dni temu córeczka sàsiadów zosta∏a postrze- lona i zmar∏a?! 9 Tak, tak, Koji. Na co czekacie? B´dzie bombardo- wanie! PR¢DKO, CHODèMY! HURRA! DO¸Ó˚CIE IM! ZESTRZELIå TYCH JANKESÓW! GEN, G¸UPTASIE, SZYBKO WCHODè DO SCHRONU! PATRZCIE! STRZELA OBRONA PRZECIWLOT- NICZA! 8 SZYB- CIEJ! OCH! ALARM LOTNI- CZY! ALARM LOTNI- CZY! DO SCHRO- NÓW! DO SCHRO- NÓW! UCH, UCH, MAMO! Gen, Shinji, szybko na∏ó˝cie kaptury! To dob- rze. Eiko, pszenica pi´knie wyros∏a! Nied∏ugo b´dzie mo˝na jeÊç chleb! Wszyscy gotowi? CZEKAJ, ZAPAMI¢- TAM TO SOBIE! Cha, cha, Akira, ty nic nie dostaniesz, bo dzisiaj b´dziesz ewakuowany na wieÊ. 7 Kwiecieƒ 1945 r. – zbli˝a si´ koniec wojny na Pacyfiku, w której Japonia walczy∏a przeciwko Stanom Zjednoczonym i Anglii. Miasto Hiroszima. O j c ie c idzie do pracy, jest wpó∏ do s z ó s tej HEJ-HO, HEJ-HO, HEJ-HO! r ano. W r´ku mena˝ka z obiadem . W mena˝ce kluski same... PR¢DKO, WRACAMY DO DOMU! TATO! O NIE! ALARM LOTNICZY! 6 Wiele razy jest deptana, ale zapuszcza w ziemi, mocne korzenie, dzi´ki którym wytrzymuje mróz, wiatr i Ênieg, roÊnie w gór´ wysoka i wyprostowana. A˝ w koƒcu rodzi wspania∏e ziarna. Przebijajàc si´ przez szron, pszenica wypuszcza kie∏ki na zimowy ch∏ód. Tak, synku. 1) Tato, to dlatego, ˝e tak dobrze troszczyliÊmy si´ o naszà pszenic´, ona pi´knie nam wyros∏a. Ja chc´ kluski! Poprosz´ mam´, ˝eby upiek∏a chleb. Ja to ju˝ bym chcia∏ jà zjeÊç! Shinji, ju˝ nied∏ugo b´dziemy mogli jà jeÊç! Ale fajnie, co? BACHO- RY!!! Wiem, tato, wiem. Mamy byç silni i wytrzy- mali jak ta pszenica na polu... Ile mo˝na tego s∏uchaç? Dzieci, uczcie si´ od pszenicy, jak trzeba ˝yç. 5 1) Pole rodziny Nakaoka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HIROSZIMA 1945. Bosonogi Gen Tom 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: