Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002584 22739821 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki niemieckie - ebook/pdf
Czasy i czasowniki niemieckie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-32-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> niemiecki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje jasno sformułowane reguły, które pomogą utworzyć każdą formę czasownika. Przedstawia także najważniejsze regularne i nieregularne czasowniki w przejrzystych tabelach. W wyszukiwaniu czasownika pomaga alfabetyczna lista czasowników na końcu każdej książki. Dzięki tej książce można: uporządkować wiadomości, poznać reguły dotyczące czasów i czasowników, sprawdzić odmianę wybranego czasownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki niemieckie Eva Maria Weermann Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Deutsch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1999 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-32-X T∏umaczenie i adaptacja: Alina Rozynek Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Alina Rozynek Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Przeglàd terminów gramatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Co warto wiedzieç o odmianie czasowników niemieckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tabele koniugacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I. Koniugacje regularne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Czasowniki posi∏kowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 haben – mieç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 sein – byç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 werden – zostaç, byç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Czasowniki s∏abe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Czasownik modelowy spielen – graç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Czasowniki mocne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Czasownik modelowy singen – Êpiewaç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Czasowniki rozdzielnie z∏o˝one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Czasownik modelowy aus•suchen – wyszukaç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Czasowniki zwrotne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czasownik modelowy z zaimkiem zwrotnym w bierniku: sich sehnen – t´skniç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Czasownik modelowy z zaimkiem zwrotnym w celowniku: sich nützen – przydaç si´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Strona bierna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Strona bierna wyra˝ajàca proces, dzia∏anie: geöffnet werden . . . . . . . . . 21 Strona bierna okreÊlajàca stan: geöffnet sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 II. OsobliwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 A. OsobliwoÊci ortograficzno-fonetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach zakoƒczonych na -den i -ten. . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach zakoƒczonych na -men i -nen . . . . . . . . . . 23 Dodanie -e- w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -sen, -ssen, -zen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zanik -s- w czasownikach zakoƒczonych na -sen, -xen, -zen, -ssen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zanik -e- w czasownikach zakoƒczonych na -eln i -ern. . . . . . . . . . . . . . 24 Podwojenie spó∏g∏oski w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -ten, -fen i -ßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zanik podwójnej spó∏g∏oski w czasownikach mocnych zakoƒczonych na -tten, -ffen, -mmen, -llen i -ssen . . . . . . . . . . . . . . . 25 B. OsobliwoÊci formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Czasowniki zakoƒczone na -ieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 III. 101 czasowników w porzàdku alfabetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Czasowniki mocne, czasowniki nieregularne s∏abe i czasowniki modalne. 26 Czasowniki s∏abe i mocne z osobliwoÊciami koniugacyjnymi . . . . . . . . . . 99 Rekcja najcz´Êciej u˝ywanych czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Alfabetyczna lista czasowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników niemieckich • stosowania czasów niemieckich tabele prezentujàce • formy czasowników niemieckich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników niemieckich. „Czasy i czasowniki niemieckie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne, 91 s∏abych i mocnych czasowników modelowych, a tak˝e wzorcowe odmiany czasowników z rozdzielnym prefiksem, czasowników zwrotnych i dla strony biernej. Wzory odmian po- zwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ w najwa˝niejszych formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏a- twienia osobliwoÊci koniugacyjne zaznaczono kolorem. Poza tym w przyk∏adowych prze- glàdach wyt∏umaczono, w których formach zmienia si´ pisownia i wymowa. Na koƒcu przedstawiono w skrócie dodatkowo 28 czasowników z ich typowà szczególnà odmianà. Budowa tabel koniugacyjnych 5 3 4 n e l e i p s czasownik s∏aby spielen graç spielen – spielte – gespielt czasownik regularny 4 3 4 1 2 6 2 1 czasownik mocny 36 n e b e g 5 7 7 Futur I ich werde geben geben du wirst er wird geben wir werden geben ihr werdet geben sie werden geben Futur II ich werde gegeben haben gegeben haben du wirst er wird gegeben haben wir werden gegeben haben ihr werdet gegeben haben sie werden gegeben haben Futur I ich werde geben du werdest geben er werde geben wir werden geben ihr werdet geben sie werden geben Futur II ich werde gegeben haben du werdest gegeben haben er werde gegeben haben wir werden gegeben haben ihr werdet gegeben haben sie werden gegeben haben IMPERATIV gib (du) geben wir gebt (ihr) geben Sie 43 geben da(wa)ç geben – gab – gegeben zmiana samog∏oski rdzennej e(cid:2) – a(cid:2) – e(cid:2); zmiana samog∏oski w czasie teraêniejszym Präsens (patrz tak˝e str. 8) INDIKATIV Präsens ich spiele du spielst spielt er wir spielen ihr spielt sie spielen Präteritum ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte KONJUNKTIV Konjunktiv I ich spiele du spielest er wir spielen ihr spielet sie spielen spiele Konjunktiv II ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte INFINITIV Präsens spielen Perfekt gespielt haben Perfekt ich habe gespielt gespielt du hast er hat gespielt wir haben gespielt ihr habt gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hatte gespielt du hattest gespielt er hatte gespielt wir hatten gespielt ihr hattet gespielt sie hatten gespielt Perfekt ich habe gespielt du habest gespielt er habe gespielt wir haben gespielt ihr habet gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hätte gespielt du hättest gespielt er hätte gespielt wir hätten gespielt ihr hättet gespielt sie hätten gespielt PARTIZIP Partizip I spielend Partizip II gespielt Futur I spielen ich werde spielen du wirst er wird spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen INDIKATIV Präsens ich gebe du gibst er gibt wir geben ihr gebt sie geben Präteritum ich gab du gabst er gab wir gaben ihr gabt sie gaben Futur II ich werde gespielt haben gespielt haben du wirst er wird gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben Perfekt ich habe gegeben gegeben du hast er hat gegeben wir haben gegeben ihr habt gegeben sie haben gegeben Plusquamperfekt ich hatte gegeben du hattest gegeben er hatte gegeben wir hatten gegeben ihr hattet gegeben sie hatten gegeben Futur I ich werde spielen du werdest spielen er werde spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen KONJUNKTIV Konjunktiv I ich gebe du gebest er gebe wir geben ihr gebet sie geben Futur II ich werde gespielt haben du werdest gespielt haben er werde gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben Perfekt ich habe gegeben du habest gegeben er habe gegeben wir haben gegeben ihr habet gegeben sie haben gegeben IMPERATIV spiel(e) (du) spielen wir spielt (ihr) spielen Sie Konjunktiv II ich gäbe du gäb(e)st er gäbe wir gäben ihr gäb(e)t sie gäben Plusquamperfekt ich hätte gegeben du hättest gegeben er hätte gegeben wir hätten gegeben ihr hättet gegeben sie hätten gegeben INFINITIV Präsens geben Perfekt gegeben haben PARTIZIP Partizip I gebend Partizip II gegeben 16 4 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa czasownikowa: Z regu∏y podaje ona, do której z dwóch niemieckich grup czasowników nale˝y czasownik modelowy: •koniugacja s∏aba; •koniugacja mocna. Czasownik modelowy: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podob- nych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Formy podstawowe: Wi´kszoÊç form koniugacyjnych czasowników mocnych mo˝na utworzyç od tych trzech form podstawowych: •pierwsza forma podstawowa: 1. osoba liczby pojedynczej trybu oznajmujàcego czasu teraêniejszego Präsens; •druga forma podstawowa: 1. osoba liczby pojedynczej trybu oznajmujàcego czasu przesz∏ego Präteritum; •trzecia forma podstawowa: imies∏ów Partizip II. Zapis zmiany samog∏oski rdzennej oddaje to zjawisko w skróconej formie (np. e(cid:2) – a(cid:2) – e(cid:2) dla lesen – las – gelesen). Krótka charakterystyka: Tutaj znajdziesz wskazówki dotyczàce osobliwoÊci i nie- regularnoÊci wzoru koniugacyjnego. Przy czasownikach mocnych podana jest za- wsze zmiana samog∏oski rdzennej (patrz ). 4 Zaznaczenie koƒcówek: Przy regularnych czasownikach modelowych koniugacji s∏abej i mocnej (numer koniugacji 4 i 5) t∏ustym drukiem zaznaczono koƒcówki, które dotyczà wszystkich pozosta∏ych czasowników odpowiedniej grupy czasowni- kowej. (Uwaga: W wypadku kilku czasowników posi∏kowych i modalnych istniejà wyjàtki). Zaznaczenie kolorem: Cechy czasowników mocnych i osobliwoÊci nieregularnych czasowników s∏abych, a tak˝e anomalie w pisowni i wymowie sà zaznaczone zielonym kolorem. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz dodatkowo oko∏o 1500 s∏abych i mocnych czasowników. Numer stojàcy za czasownikiem podaje, wed∏ug jakiego wzoru koniugacji odmienia si´ czasownik (patrz – numer koniugacji), na którego przyk∏adzie tworzone sà formy szukanego czasownika. Oprócz tego lista infor- muje równie˝ o u˝yciu haben i sein, formach zwrotnych czasownika, a tak˝e o roz- dzielnoÊci prefiksów. 1 Na stronach 7–12 przedstawiono zwi´êle, choç z wieloma u˝ytecznymi wskazówkami, jak tworzyç poszczególne formy koniugacyjne. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych Akkusativ (Wenfall) Aktiv (Tatform) Dativ (Wemfall) Futur I (unvollendete Zukunft) Futur II (vollendete Zukunft) Hilfsverb (Hilfszeitwort) Imperativ (Befehlsform) Indikativ (Wirklichkeitsform) Infinitiv (Grundform des Zeitworts) biernik strona czynna celownik czas przysz∏y (niedokonany) czas przysz∏y (dokonany) czasownik posi∏kowy tryb rozkazujàcy tryb oznajmujàcy bezokolicznik Kompositum (zusammengesetztes Wort) z∏o˝enie Konjugation (Beugung des Zeitworts) Konjunktiv I (Möglichkeitsform in der Gegenwart) odmiana czasownika tryb przypuszczajàcy w teraêniejszoÊci Konjunktiv II (Möglichkeitsform in der tryb przypuszczajàcy Vergangenheit) Konsonant (Mitlaut) w przesz∏oÊci spó∏g∏oska Modalverb (Zeitwort der Art und Weise) czasownik modalny Orthographie (Rechtschriebung) ortografia Partizip I (Mittelwort der Gegenwart) imies∏ów czasu teraêniejszego Partizip II (Mittelwort der Vergangenheit) imies∏ów czasu przesz∏ego Passiv (Leideform) strona bierna Perfekt (vollendete Gegenwart) czas przesz∏y/dokonany teraêniejszy Personalpronomen (persönliches Fürwort) zaimek osobowy Plural (Mehrzahl) Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) Präfix (Vorsilbe) Präsens (Gegenwart) liczba mnoga czas zaprzesz∏y prefiks, przedrostek czas teraêniejszy Präteritum (unvollendete Vergangeheit) czas przesz∏y (niedokonany) reflexives Verb (rückbezügkiches Zeitwort) czasownik zwrotny Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) zaimek zwrotny Singular (Einzahl) Tempus (Zeitform) Verb (Zeitwort) Vokal (Selbstlaut) 6 liczba pojedyncza czas czasownik samog∏oska Co warto wiedzieç o odmianie czasowników niemieckich Czasowniki s∏abe i mocne Czasowniki niemieckie mo˝na podzieliç na dwie grupy: czasowniki s∏abe i mocne. Czasowniki s∏abe: • nie zmieniajà samog∏oski w rdzeniu czasownika: ich spiele ¡ ich spielte, • majà w czasie przesz∏ym Präteritum we wszystkich osobach -t-: ich spielte, du spieltest, er spielte… • tworzà imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II z przedrostkiem ge- i przez dodanie -(e)t: spielen ¡ gespielt. Czasowniki mocne: • zawsze zmieniajà samog∏osk´ rdzennà w czasie przesz∏ym Präteritum: ich spreche ¡ ich sprach, • niektóre zmieniajà samog∏osk´ rdzennà tak˝e w czasie teraêniejszym Präsens, w trybie przypuszczajàcym Konjunktiv II i w trybie rozkazujàcym: helfen ¡ du hilfst, er hilft; er hülfe; hilf! • tworzà imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II z przedrostkiem ge- i przez dodanie -(e)n: sprechen ¡ gesprochen. Tworzenie form czasowych (patrz tak˝e str. 16 – 17) Czasowniki sk∏adajà si´ zawsze z rdzenia czasownika i koƒcówek osobowych. Rdzeƒ cza- sownika otrzymujemy, skreÊlajàc koƒcówki osobowe. Tryb oznajmujàcy Indikativ Czas teraêniejszy Präsens rdzeƒ czasownika + koƒcówki osobowe Czasowniki s∏abe: spielen ¡ ich spiel-e, du spiel-st, er spiel-t, wir spiel-en, ihr spiel-t, sie spiel-en. Czasowniki mocne: fliegen ¡ ich flieg-e, du flieg-st, er flieg-t, wir flieg-en, ihr flieg-t, sie flieg-en. OsobliwoÊci fonetyczne w czasie teraêniejszym Präsens Dodanie -e-: Je˝eli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na -d lub -t, to w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, jak te˝ w 2. osobie liczby mnogiej mi´dzy rdzeƒ czasownika a koƒcówk´ oso- bowà wstawiamy -e- (patrz tak˝e str. 23): czasowniki s∏abe: reden ¡ du red-e-st, er red-e-t, ihr red-e-t; arbeiten ¡ du arbeit-e-st, er arbeit-e-t, ihr arbeit-e-t; czasowniki mocne: meiden ¡ du meid-e-st, er meid-e-t, ihr meid-e-t; reiten ¡ du reit-e-st, er reit-e-t, ihr reit-e-t. 7 Wyjàtek: Do form czasowników mocnych, które zmieniajà samog∏osk´ rdzennà w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej, dodajemy -e- tylko w 2. osobie liczby mnogiej: halten ¡ du hältst, er hält, ihr halt-e-t; laden ¡ du lädst, er lädt, ihr lad-e-t. Do czasowników s∏abych dodajemy -e- tak˝e wtedy, gdy rdzeƒ koƒczy si´ na -m lub -n poprzedzone innà spó∏g∏oskà (oprócz -l- lub -r- czy te˝ -m- lub -n-; patrz tak˝e str. 23): rechnen ¡ du rechn-e-st, er rechn-e-t, ihr rechn-e-t; atmen ¡ du atm-e-st, er atm-e-t, ihr atm-e-t. Zanik -s-: JeÊli rdzeƒ czasownika koƒczy si´ na -s, -ss, -ß, -x lub -z, to z koƒcówki 2. osoby liczby pojedynczej wypada -s- (patrz tak˝e str. 24): reisen ¡ du reis-t; küssen ¡ du küss-t; grüßen ¡ du grüß-t; faxen ¡ du fax-t; blasen ¡ du bläs-t; messen ¡ du miss-t; heißen ¡ du heiß-t; sitzen ¡ du sitz-t. Zanik -e-: Czasowniki zakoƒczone na -eln tracà w 1. osobie liczby pojedynczej -e- z rdze- nia. Przy czasownikach koƒczàcych si´ na -ern zjawisko to mo˝e zachodziç tak˝e w j´zy- ku potocznym. Dodatkowo -e- wypada w 1. i 3. osobie liczby mnogiej z koƒcówki oso- bowej (patrz tak˝e str. 24): klingeln ¡ ich kling-l-e, wir klingel-n, sie klingel-n; erinnern ¡ ich erinn-(e)r-e, wir erinner-n, sie erinner-n. Zmiana samog∏oski rdzennej: Niektóre mocne czasowniki zmieniajà w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej samog∏osk´ rdzennà przez wymian´ a ¡ ä, o ¡ ö, au ¡ äu lub przez przejÊcie e ¡ i / ie czy ä ¡ ie tak˝e ö ¡ i: tragen ¡ du trägst, er trägt; stoßen ¡ du stößt, er stößt; laufen ¡ du läufst, er läuft; helfen ¡ du hilfst, er hilft; lesen ¡ du liest, er liest. Czas przesz∏y Präteritum Czasowniki s∏abe: rdzeƒ czasownika + -t- + koƒcówki osobowe spielen ¡ ich spiel-t-e, du spiel-t-est, er spiel-t-e, wir spiel-t-en, ihr spiel-t-et, sie spiel-t-en. Czasowniki mocne: rdzeƒ czasownika + koƒcówki osobowe . Przy czasownikach mocnych 1. i 3. osoba liczby pojedynczej pozostajà bez koƒcówek oso- bowych, dodatkowo we wszystkich formach zmienia si´ samog∏oska rdzenna: fliegen ¡ ich flog, du flog-st, er flog, wir flog-en, ihr flog-t, sie flog-en. OsobliwoÊci fonetyczne w czasie przesz∏ym Präteritum Dodanie -e-: Do czasowników s∏abych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -d lub -t, dodajemy -e- mi´dzy rdzeniem a typowym dla czasu Präteritum -t- (patrz tak˝e str. 23): reden ¡ ich red-e-te, du red-e-test, er red-e-te, wir red-e-ten, ihr red-e-tet, sie red-e-ten; arbeiten ¡ ich arbeit-e-te, du arbeit-e-test, er arbeit-e-te, wir arbeit-e-ten, ihr arbeit-e-tet, sie arbeit-e-ten. 8 Tak samo dzieje si´ z czasownikami s∏abymi o rdzeniu koƒczàcym si´ na -m lub -n, które poprzedza inna spó∏g∏oska (oprócz -l- lub -r- czy te˝ -m- lub -n-; patrz tak˝e str. 23): rechnen ¡ ich rechn-e-te, du rechn-e-test, er rechn-e-te, wir rechn-e-ten, ihr rechn-e-tet, sie rechn-e-ten; atmen ¡ ich atm-e-te, du atm-e-test, er atm-e-te, wir atm-e-ten, ihr atm-e-tet, sie atm-e-ten. Do czasowników mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -d lub -t, tak˝e dodajemy -e- w 2. osobie liczby mnogiej (patrz tak˝e str. 23): finden ¡ ihr fand-e-t; halten ¡ ihr hielt-e-t. Tak samo do czasowników mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -s, -ss, -z lub -ß i w któ- rych zachodzi zmiana samog∏oski rdzennej z samog∏oski krótkiej na d∏ugà, dodajemy spójk´ -e- w 2. osobie liczby pojedynczej i mnogiej (tu fakultatywnie; patrz tak˝e str. 24): weisen ¡ du wies-e-st, ihr wies-(e)-t; lassen ¡ du ließ-e-st, ihr ließ-(e)-t; schmelzen ¡ du schmolz-e-st, ihr schmolz-(e)-t; gießen ¡ du goss-e-st, ihr goss-(e)-t. Podwojenie spó∏g∏osek: W czasownikach mocnych, których rdzeƒ koƒczy si´ na -t, -f lub -ß i które w czasie przesz∏ym Präteritum zmieniajà samog∏osk´ z d∏ugiej na krótkà, podwajamy t´ spó∏g∏osk´ we wszystkich osobach (patrz tak˝e str. 25): streiten ¡ ich stritt, du strittst… schleifen ¡ ich schliff, du schliffst… reißen ¡ ich riss, du rissest … Zanik podwójnej spó∏g∏oski: Inaczej ni˝ w powy˝ej omówionym wypadku przy zmia- nie samog∏oski z krótkiej na d∏ugà przed -tt, -ff, -mm, -ll i -ss znika druga spó∏g∏oska (patrz tak˝e str. 25): bitten ¡ ich bat, du bat(e)st… treffen ¡ ich traf, du trafst… kommen ¡ ich kam, du kamst… fallen ¡ ich fiel, du fielst… lassen ¡ ich ließ, du ließest… Czas przesz∏y Perfekt haben lub sein w czasie teraêniejszym + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II spielen ¡ ich habe gespielt, du hast gespielt, er hat gespielt… fliegen ¡ ich bin geflogen, du bist geflogen, er ist geflogen… Imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II czasowników s∏abych powstaje przez postawienie prefiksu ge- przed rdzeƒ czasownika i dodanie koƒcówki -t. Do czasowników, do których dodajemy spójk´ -e- (patrz wy˝ej), dodajemy koƒcówk´ -et: spielen ¡ ge-spiel-t; reden ¡ ge-red-et. Do czasowników mocnych dodajemy koƒcówk´ -(e)n, a cz´Êç z nich zmienia samog∏osk´ rdzennà: tragen ¡ ge-trag-en; fliegen ¡ ge-flog-en. 9 Czasowniki mocne, w których zachodzi podwojenie spó∏g∏oski w czasie przesz∏ym Präter- itum (patrz wy˝ej), zachowujà je tak˝e w imies∏owie czasu przesz∏ego Partizip II: streiten ¡ gestritten; schleifen ¡ geschliffen; reißen ¡ gerissen. W czasownikach rozdzielnie z∏o˝onych z rozdzielnym prefiksem (patrz ni˝ej) umieszcz- amy -ge- mi´dzy prefiksem i rdzeniem czasownika: absagen ¡ ab-ge-sag-t; aussteigen ¡ aus-ge-stieg-en. Czasowniki nierozdzielnie z∏o˝one z nierozdzielnym prefiksem (patrz ni˝ej) i czasowniki koƒczàce si´ na -ieren tworzà imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II bez przedrostka ge-: berichten ¡ be-richt-et; vergleichen ¡ ver-glich-en; studieren ¡ studier-t. Prefiksy nierozdzielne sà nieakcentowane i pozostajà zawsze po∏àczone z czasownikiem. Sà to: be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver-, wider- i zer-. zerstören ¡ ich zerstöre, ich zerstörte, zerstöre!… Prefiksy rozdzielne sà akcentowane i – poza bezokolicznikiem i imies∏owem czasu pr- zesz∏ego Partizip II – sà oddzielone od czasownika. Nale˝à do nich m.in.: ab-, an-, auf-, aus- , bei-, ein-, mit-, nach-, vor- i zu-. aussuchen ¡ ich suche aus, ich suchte aus, suche aus!… Czas zaprzesz∏y Plusquamperfekt haben lub sein w czasie przesz∏ym Präteritum + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II spielen ¡ ich hatte gespielt, du hattest gespielt, er hatte gespielt… fliegen ¡ ich war geflogen, du warst geflogen, er war geflogen… Czas przysz∏y Futur I werden w czasie teraêniejszym Präsens + bezokolicznik spielen ¡ ich werde spielen, du wirst spielen, er wird spielen… fliegen ¡ ich werde fliegen, du wirst fliegen, er wird fliegen… Czas przysz∏y Futur II werden w czasie teraêniejszym Präsens + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II + haben lub sein spielen ¡ ich werde gespielt haben, du wirst gespielt haben… fliegen ¡ ich werde geflogen sein, du wirst geflogen sein… 10 Tryb przypuszczajàcy Konjunktiv Konjunktiv I Cechà trybu przypuszczajàcego Konjunktiv I jest -e(-) we wszystkich formach. Wszystkie czasowniki tworzà Konjunktiv I z takim samym rdzeniem jak czas teraêniejszy Präsens. Do niego dodaje si´ koƒcówki osobowe: spielen ¡ ich spiel-e, du spiel-est, er spiel-e, wir spiel-en, ihr spiel-et, sie spiel-en; waschen ¡ ich wasch-e, du wasch-est, er wasch-e, wir wasch-en, ihr wasch-et, sie wasch-en. Tryb przypuszczajàcy Konjunktiv I jest cz´sto zast´powany przez Konjunktiv II lub Kon- junktiv z würde (patrz ni˝ej). Konjunktiv II Czasowniki s∏abe: = czas przesz∏y Präteritum w trybie oznajmujàcym Indikativ spielen ¡ ich spiel-t-e, du spiel-t-est, er spiel-t-e, wir spiel-t-en, ihr spiel-t-et, sie spiel-t-en. Czasowniki mocne: rdzeƒ czasownika w czasie Präteritum w trybie Indikativ + koƒcówki trybu Konjunktiv I . Wiele czasowników mocnych zmienia przy tym samog∏osk´ w rdzeniu czasu przesz∏ego Präteritum: hängen ¡ ich hing-e, du hing-est, er hing-e, wir hing-en, ihr hing-et, sie hing-en; waschen ¡ ich wüsch-e, du wüsch-est, er wüsch-e, wir wüsch-en, ihr wüsch-et, sie wüsch-en. Tryb przypuszczajàcy Konjunktiv II jest cz´sto zast´powany formami trybu Konjunktiv z würde (patrz ni˝ej). (Konjunktiv) Perfekt formy Konjunktiv I haben lub sein + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II spielen ¡ ich habe gespielt, du habest gespielt, er habe gespielt… fliegen ¡ ich sei geflogen, du sei(e)st geflogen, er sei geflogen… (Konjunktiv) Plusquamperfekt formy Konjunktiv II haben lub sein + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II spielen ¡ ich hätte gespielt, du hättest gespielt, er hätte gespielt… fliegen ¡ ich wäre geflogen, du wär(e)st geflogen, er wäre geflogen… 11 Futur I formy Konjunktiv I werden + bezokolicznik spielen ¡ ich werde spielen, du werdest spielen, er werde spielen… fliegen ¡ ich werde fliegen, du werdest fliegen, er werde fliegen… Formy Konjunktiv I czasownika werden sà oprócz 2. i 3. osoby liczby pojedynczej – iden- tyczne z formami czasu teraêniejszego Präsens. Futur II formy Konjunktiv II werden + imies∏ów czasu przesz∏ego Partizip II + haben lub sein spielen ¡ ich werde gespielt haben, du werdest gespielt haben… fliegen ¡ ich werde geflogen sein, du werdest geflogen sein… Konjunktiv z würde Wiele form trybu przypuszczajàcego Konjunktiv czasowników s∏abych i cz´Êciowo tak˝e mocnych nie ró˝ni si´ od form trybu oznajmujàcego Indikativ. Dlatego tworzy si´ cz´sto Konjunktiv z würde (formà trybu Konjunktiv II czasownika werden) i bezokolicznikiem. Forma würde mo˝e zast´powaç prawie wszystkie formy trybu Konjunktiv, przede wszyst- kim zast´puje jednak tryb Konjunktiv II. spielen ¡ ich würde spielen, du würdest spielen, er würde spielen… fliegen ¡ ich würde fliegen, du würdest fliegen, er würde fliegen… Tryb rozkazujàcy Imperativ 2. osoba liczby pojedynczej: 2. osoba liczby mnogiej: rdzeƒ czasownika rdzeƒ czasownika 1. osoba liczby mnogiej + formy grzecznoÊciowe: rdzeƒ czasownika + + + -e -(e)t -en . . . Koƒcówka -e w 2. osobie liczby pojedynczej mo˝e byç cz´sto opuszczana. Musi jednak pozostaç w czasownikach koƒczàcych si´ na -eln i -ern i przy zakoƒczeniach rdzenia cza- sownika na -d, -t lub -ig: spielen ¡ spiel-e!/spiel! spiel-en wir! spiel-t! spiel-en Sie! reden ¡ red-e! red-en wir! red-et! red-en Sie! beruhigen ¡ beruhig-e! beruhig-en wir! beruhig-t! beruhig-en Sie! Czasowniki mocne, w których zachodzi zmiana samog∏oski e ¡ i w czasie teraêniejszym Präsens, zmieniajà t´ samog∏osk´ tak˝e w liczbie pojedynczej trybu rozkazujàcego Impe- rativ. Ponadto koƒcówka -e jest w tych wypadkach zawsze opuszczana: 12 lesen ¡ lies! sehen ¡ sieh! haben mieç haben – hatte – gehabt czasownik posi∏kowy 1 n e b a h INDIKATIV Präsens ich habe du hast er hat wir haben ihr habt sie haben Präteritum ich hatte du hattest er hatte wir hatten ihr hattet sie hatten KONJUNKTIV Konjunktiv I ich habe du habest er habe wir haben ihr habet sie haben Konjunktiv II ich hätte du hättest er hätte wir hätten ihr hättet sie hätten INFINITIV Präsens haben Perfekt gehabt haben Perfekt ich habe gehabt gehabt du hast er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Plusquamperfekt ich hatte gehabt du hattest gehabt er hatte gehabt wir hatten gehabt ihr hattet gehabt sie hatten gehabt Perfekt ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Plusquamperfekt ich hätte gehabt du hättest gehabt er hätte gehabt wir hätten gehabt ihr hättet gehabt sie hätten gehabt PARTIZIP Partizip I habend Partizip II gehabt Futur I ich werde haben haben du wirst er wird haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden haben Futur II ich werde gehabt haben du wirst gehabt haben er wird gehabt haben wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben sie werden gehabt haben Futur I ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden haben Futur II ich werde gehabt haben du werdest gehabt haben er werde gehabt haben wir werden gehabt haben ihr werdet gehabt haben sie werden gehabt haben IMPERATIV hab(e) (du) haben wir habt (ihr) haben Sie 13 2 n i e s czasownik posi∏kowy sein byç sein – war – gewesen INDIKATIV Präsens ich bin du bist er wir sind ihr seid sie sind ist Präteritum ich war du warst er war wir waren ihr wart sie waren KONJUNKTIV Konjunktiv I ich sei du sei(e)st er wir seien ihr sei(e)t sie seien sei Konjunktiv II ich wäre du wär(e)st er wäre wir wären ihr wär(e)t sie wären INFINITIV Präsens sein Perfekt gewesen sein 14 Perfekt ich bin du bist er wir sind ihr seid sie sind ist gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen gewesen Plusquamperfekt gewesen ich war gewesen du warst er war gewesen wir waren gewesen ihr wart gewesen sie waren gewesen Perfekt gewesen ich sei du sei(e)st gewesen gewesen er wir seien gewesen ihr sei(e)t gewesen sie seien gewesen sei Plusquamperfekt ich wäre gewesen du wär(e)st gewesen er wäre gewesen wir wären gewesen ihr wär(e)t gewesen sie wären gewesen PARTIZIP Partizip I seiend Partizip II gewesen Futur I sein ich werde sein du wirst er wird sein wir werden sein ihr werdet sein sie werden sein Futur II gewesen sein ich werde gewesen sein du wirst er wird gewesen sein wir werden gewesen sein ihr werdet gewesen sein sie werden gewesen sein Futur I sein ich werde du werdest sein er werde sein wir werden sein ihr werdet sein sie werden sein Futur II ich werde gewesen sein du werdest gewesen sein er werde gewesen sein wir werden gewesen sein ihr werdet gewesen sein sie werden gewesen sein IMPERATIV sei (du) seien wir seid (ihr) seien Sie werden staç si´, zostaç, byç werden – wurde – worden/geworden czasownik posi∏kowy 3 n e d r e w Forma imies∏owu czasu przesz∏ego Partizip II czasownika posi∏kowego werden brzmi worden: Er ist geliebt worden. Przy czasowniku samodzielnym jest to geworden: Er ist Arzt geworden. zmiana samog∏oski rdzennej e – u – o INDIKATIV Präsens ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Präteritum ich wurde du wurdest er wurde wir wurden ihr wurdet sie wurden KONJUNKTIV Konjunktiv I ich werde du werdest er werde wir werden ihr werdet sie werden Konjunktiv II ich würde du würdest er würde wir würden ihr würdet sie würden INFINITIV Präsens werden Perfekt worden sein Perfekt ich bin du bist er wir sind ihr seid sie sind ist worden worden worden worden worden worden Plusquamperfekt ich war worden du warst worden er war worden wir waren worden ihr wart worden sie waren worden Perfekt worden ich sei du sei(e)st worden er worden wir seien worden ihr sei(e)t worden sie seien worden sei Plusquamperfekt ich wäre worden du wär(e)st worden er wäre worden wir wären worden ihr wär(e)t worden sie wären worden PARTIZIP Partizip I werdend Partizip II worden/geworden Futur I ich werde werden werden du wirst er wird werden wir werden werden ihr werdet werden sie werden werden Futur II ich werde worden sein du wirst worden sein er wird worden sein wir werden worden sein ihr werdet worden sein sie werden worden sein Futur I ich werde werden du werdest werden er werde werden wir werden werden ihr werdet werden sie werden werden Futur II ich werde worden sein du werdest worden sein er werde worden sein wir werden worden sein ihr werdet worden sein sie werden worden sein IMPERATIV werd(e) (du) werden wir werdet (ihr) werden Sie 15 4 n e l e i p s czasownik s∏aby spielen graç spielen – spielte – gespielt czasownik regularny INDIKATIV Präsens ich spiele du spielst spielt er wir spielen ihr spielt sie spielen Präteritum ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte KONJUNKTIV Konjunktiv I ich spiele du spielest er wir spielen ihr spielet sie spielen spiele Konjunktiv II ich spielte du spieltest er wir spielten ihr spieltet sie spielten spielte INFINITIV Präsens spielen Perfekt gespielt haben 16 Perfekt ich habe gespielt gespielt du hast er hat gespielt wir haben gespielt ihr habt gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hatte gespielt du hattest gespielt er hatte gespielt wir hatten gespielt ihr hattet gespielt sie hatten gespielt Perfekt ich habe gespielt du habest gespielt er habe gespielt wir haben gespielt ihr habet gespielt sie haben gespielt Plusquamperfekt ich hätte gespielt du hättest gespielt er hätte gespielt wir hätten gespielt ihr hättet gespielt sie hätten gespielt PARTIZIP Partizip I spielend Partizip II gespielt Futur I spielen ich werde spielen du wirst er wird spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen Futur II ich werde gespielt haben du wirst gespielt haben er wird gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben Futur I spielen ich werde du werdest spielen er werde spielen wir werden spielen ihr werdet spielen sie werden spielen Futur II ich werde gespielt haben du werdest gespielt haben er werde gespielt haben wir werden gespielt haben ihr werdet gespielt haben sie werden gespielt haben IMPERATIV spiel(e) (du) spielen wir spielt (ihr) spielen Sie singen Êpiewaç singen – sang – gesungen czasownik regularny ze zmianà samog∏oski rdzennej i – a – u czasownik mocny 5 n e g n i s INDIKATIV Präsens ich singe du singst singt er wir singen ihr singt sie singen Präteritum ich sang du sang(e)st er wir sangen ihr sang(e)t sie sangen sang KONJUNKTIV Konjunktiv I ich singe du singest er wir singen ihr singet sie singen singe Konjunktiv II ich sänge du sängest er wir sängen ihr sänget sie sängen sänge INFINITIV Präsens singen Perfekt gesungen haben Perfekt ich habe gesungen gesungen du hast er hat gesungen wir haben gesungen ihr habt gesungen sie haben gesungen Plusquamperfekt ich hatte gesungen du hattest gesungen er hatte gesungen wir hatten gesungen ihr hattet gesungen sie hatten gesungen Perfekt ich habe gesungen du habest gesungen er habe gesungen wir haben gesungen ihr habet gesungen sie haben gesungen Plusquamperfekt ich hätte gesungen du hättest gesungen er hätte gesungen wir hätten gesungen ihr hättet gesungen sie hätten gesungen PARTIZIP Partizip I singend Partizip II gesungen Futur I singen ich werde singen du wirst er wird singen wir werden singen ihr werdet singen sie werden singen Futur II ich werde gesungen haben du wirst gesungen haben er wird gesungen haben wir werden gesungen haben ihr werdet gesungen haben sie werden gesungen haben Futur I singen ich werde du werdest singen er werde singen wir werden singen ihr werdet singen sie werden singen Futur II ich werde gesungen haben du werdest gesungen haben er werde gesungen haben wir werden gesungen haben ihr werdet gesungen haben sie werden gesungen haben IMPERATIV sing(e) (du) singen wir singt (ihr) singen Sie 17 6 n e h c u s s u a prefiks rozdzielajàcy aus•suchen wyszukaç aussuchen – suchte aus – ausgesucht czasownik z prefiksem rozdzielajàcym (patrz tak˝e str. 10) INDIKATIV Präsens aus ich suche aus du suchst aus er sucht wir suchen aus aus ihr sucht sie suchen aus Präteritum aus ich suchte du suchtest aus aus er wir suchten aus ihr suchtet aus sie suchten aus suchte KONJUNKTIV Konjunktiv I aus ich suche du suchest aus aus er wir suchen aus aus ihr suchet sie suchen aus suche Konjunktiv II aus ich suchte du suchtest aus aus er wir suchten aus ihr suchtet aus sie suchten aus suchte INFINITIV Präsens aussuchen Perfekt ausgesucht haben 18 Perfekt ausgesucht ich habe ausgesucht du hast ausgesucht er hat wir haben ausgesucht ausgesucht ihr habt sie haben ausgesucht Plusquamperfekt ausgesucht ich hatte du hattest ausgesucht ausgesucht er hatte wir hatten ausgesucht ihr hattet ausgesucht sie hatten ausgesucht Perfekt ausgesucht ich habe du habest ausgesucht ausgesucht er habe wir haben ausgesucht ihr habet ausgesucht sie haben ausgesucht Plusquamperfekt ausgesucht ich hätte du hättest ausgesucht ausgesucht er hätte wir hätten ausgesucht ihr hättet ausgesucht sie hätten ausgesucht PARTIZIP Partizip I aussuchend Partizip II ausgesucht Futur I aussuchen ich werde aussuchen du wirst aussuchen er wird wir werden aussuchen ihr werdet aussuchen sie werden aussuchen Futur II ausgesucht haben ich werde ausgesucht haben du wirst ausgesucht haben er wird wir werden ausgesucht haben ihr werdet ausgesucht haben sie werden ausgesucht haben Futur I aussuchen ich werde du werdest aussuchen aussuchen er werde wir werden aussuchen ihr werdet aussuchen sie werden aussuchen Futur II ausgesucht haben ich werde du werdest ausgesucht haben ausgesucht haben er werde wir werden ausgesucht haben ihr werdet ausgesucht haben sie werden ausgesucht haben IMPERATIV such(e) (du) aus suchen wir aus (ihr) aus sucht suchen Sie aus sich sehnen t´skniç czasownik zwrotny czasownik zwrotny z zaimkiem zwrotnym w bierniku 7 n e n h e s h c i s INDIKATIV Präsens ich sehne mich du sehnst dich sich er sehnt wir sehnen uns euch ihr sehnt sie sehnen sich Präteritum ich sehnte mich du sehntest dich er sehnte sich wir sehnten uns ihr sehntet euch sie sehnten sich KONJUNKTIV Konjunktiv I ich sehne mich du sehnest dich sich er sehne wir sehnen uns ihr sehnet euch sie sehnen sich Konjunktiv II ich sehnte mich du sehntest dich er sehnte sich wir sehnten uns ihr sehntet euch sie sehnten sich Perfekt ich habe mich gesehnt du hast dich gesehnt sich gesehnt er hat wir haben uns gesehnt ihr habt euch gesehnt sie haben sich gesehnt Plusquamperfekt ich hatte mich gesehnt du hattestdich gesehnt er hatte sich gesehnt wir hatten uns gesehnt ihr hattet euch gesehnt sie hatten sich gesehnt Perfekt ich habe mich gesehnt du habest dich gesehnt er habe sich gesehnt wir haben uns gesehnt ihr habet euch gesehnt sie haben sich gesehnt Plusquamperfekt ich hätte mich gesehnt du hättestdich gesehnt er hätte sich gesehnt wir hätten uns gesehnt ihr hättet euch gesehnt sie hätten sich gesehnt Futur I ich werde mich sehnen dich sehnen du wirst sich sehnen er wird wir werden uns sehnen ihr werdet euch sehnen sie werden sich sehnen Futur II ich werde mich gesehnt haben dich gesehnt haben du wirst sich gesehnt haben er wird wir werden uns gesehnt haben ihr werdet euch gesehnt haben sie werden sich gesehnt haben Futur I ich werde mich sehnen du werdest dich sehnen sich sehnen er werde wir werden uns sehnen ihr werdet euch sehnen sie werden sich sehnen Futur II ich werde mich gesehnt haben du werdest dich gesehnt haben sich er werde gesehnt haben wir werden uns gesehnt haben ihr werdet euch gesehnt haben sie werden sich gesehnt haben INFINITIV PARTIZIP IMPERATIV Präsens sich sehnen Partizip I sich sehnend Perfekt sich gesehnt haben Partizip II sich gesehnt sehn(e) dich sehnen wir uns sehnt euch sehnen Sie sich 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki niemieckie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: