Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 002722 23549447 na godz. na dobę w sumie
Dowody w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Dowody w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 724
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1492-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie jest próbą zmierzenia się z całością problematyki dowodowej w postępowaniu cywilnym.

W niniejszej publikacji starano się przedstawić kompleksowo i systematycznie zagadnienia dowodowe w postępowaniu cywilnym. Omówiono podstawy teorii dowodów w postępowaniu cywilnym, a następnie zasady rządzące postępowaniem dowodowym. Możliwie szeroko przedstawiono dowodzenie w ujęciu dynamicznym, nie tylko w postępowaniu rozpoznawczym, ale i zabezpieczającym, egzekucyjnym i arbitrażowym. Odrębnie omówiono poszczególne środki dowodowe. Uwzględniono zagadnienie zabezpieczenia dowodu. Nie pominięto także problematyki ciężaru dowodu. Zrelacjonowana została tematyka współpracy Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zakresie przeprowadzania dowodów.

Autorzy starali się nie tylko możliwe szeroko przedstawiać poglądy zawarte w literaturze krajowej i obcej, ale prezentować swoje stanowisko de lege lata i de lege ferenda. W pracy nie zabrakło także zobrazowania funkcjonowania prawa dowodowego w praktyce, co było możliwe dzięki wykorzystaniu orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA DOWODY W POSTÊPOWANIU CYWILNYM £UKASZ B£ASZCZAK, KRYSTIAN MARKIEWICZ, EWA RUDKOWSKA-Z¥BCZYK (red.) RADOS£AW FLEJSZAR, AGNIESZKA GÓRA-B£ASZCZYKOWSKA, AGATA HARAST, MAREK JAŒLIKOWSKI, BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN, PIOTR RYLSKI, KATARZYNA ZAWIŒLAK, TOMASZ ZAWIŒLAK, TADEUSZ ZEMBRZUSKI C. H. BECK ZARYS PRAWA Dowody w postêpowaniu cywilnym Polecamy nasze publikacje z serii Zarys Prawa: W. Popio³ek AKCJA – PRAWO PODMIOTOWE T. Dêbowska-Romanowska PRAWO FINANSOWE. CZÊŒÆ KONSTYTUCYJNA WRAZ Z CZʌCI¥ OGÓLN¥ R. Szczêsny REKLAMA FARMACEUTYCZNA I POKREWNA M. Gutowski UMOWA O ZASTÊPSTWO PROCESOWE B. Kurcz (red.) POMOC PAÑSTWA. WYBRANE ZAGADNIENIA B. Nowak WEWNÊTRZNY RYNEK ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ J. Barcz (red.) OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ M. Polok BEZPIECZEÑSTWO DANYCH OSOBOWYCH H. Witczak, A. Kawa³ko PRAWO CYWILNE R. Zaw³ocki PRAWO KARNE GOSPODARCZE www.sklep.beck.pl DOWODY W POSTÊPOWANIU CYWILNYM £UKASZ B£ASZCZAK, KRYSTIAN MARKIEWICZ, EWA RUDKOWSKA-Z¥BCZYK (red.) Autorzy: £UKASZ B£ASZCZAK, RADOS£AW FLEJSZAR, AGNIESZKA GÓRA-B£ASZCZYKOWSKA, AGATA HARAST, MAREK JAŒLIKOWSKI, BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN, KRYSTIAN MARKIEWICZ, EWA RUDKOWSKA-Z¥BCZYK, PIOTR RYLSKI, KATARZYNA ZAWIŒLAK, TOMASZ ZAWIŒLAK, TADEUSZ ZEMBRZUSKI £. B³aszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Z¹bczyk (red.), Dowody w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Propozycja cytowania: Redakcja: Anna £ubiñska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1492-1 Autorzy Dr £UKASZ B£ASZCZAK adiunkt w Zak³adzie Postêpowania Cy- wilnego Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskie- go, radca prawny Dr RADOS£AW FLEJSZAR adiunkt w Zak³adzie Postêpowania Cywil- nego Wydzia³u Prawa i Administracji Uni- wersytetu Jagielloñskiego, radca prawny Prof. dr hab. AGNIESZKA GÓRA-B£ASZCZYKOWSKA profesor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur- skiego w Olsztynie, sêdzia WSA w War- szawie AGATA HARAST asystentka w Katedrze Postêpowania Cy- wilnego I Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego, adwokat MAREK JAŒLIKOWSKI radca prawny, asystent w Instytucie Wy- miaru Sprawiedliwoœci BERENIKA KACZMAREK-TEMPLIN doktorantka na Wydziale Prawa, Admi- nistracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro- c³awskiego, adwokat Dr KRYSTIAN MARKIEWICZ adiunkt w Katedrze Postêpowania Cy- wilnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego, sêdzia S¹du Rejo- nowego Katowice-Wschód w Katowicach, Przewodnicz¹cy Zespo³u Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sêdziów Polskich „Iustitia” Dr EWA RUDKOWSKA-Z¥BCZYK adiunkt w Zak³adzie Postêpowania Cy- wilnego Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskie- go, sêdzia S¹du Rejonowego dla Wroc³a- wia-Œródmieœcia we Wroc³awiu Dr PIOTR RYLSKI adiunkt w Katedrze Postêpowania Cy- wilnego Wydzia³u Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci, cz³onek Biura Studiów i Analiz S¹du Najwy¿szego KATARZYNA ZAWIŒLAK sêdzia S¹du Rejonowego dla Wroc³awia- -Fabrycznej we Wroc³awiu, Cz³onek Ze- spo³u Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sêdziów Polskich „Iustitia” TOMASZ ZAWIŒLAK sêdzia S¹du Rejonowego dla Wroc³awia- -Œródmieœcia we Wroc³awiu, Cz³onek Zespo³u Prawa Cywilnego Stowarzysze- nia Sêdziów Polskich „Iustitia” Dr TADEUSZ ZEMBRZUSKI adiunkt w Katedrze Postêpowania Cy- wilnego Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca praw- ny, cz³onek Biura Studiów i Analiz S¹du Najwy¿szego V Σπισ τρε!χι Ωπροωαδζενιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΞΙΙΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ξς Ωψκαζ λιτερατυρψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΞΙΞ Ροζδζια∀ Ι. Μετοδολογιχζνε ποδσταωψ τεοριι δοωοδ⌠ω ω ποστ#ποωανιυ χψωιλνψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Υωαγι ωπροωαδζαϕ!χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ποϕ∀χιε πραωα δοωοδοωεγο ι ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο ω ζα#ο∃ενιαχη ογ⌠λνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ηιστορψχζνψ ασπεκτ ροζωοϕυ πραωα δοωοδοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ζναχζενιε δοωοδ⌠ω ω ποστ∀ποωανιυ χψωιλνψµ . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ποϕ∀χιε δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. ∆οω⌠δ ω πσψχηολογιι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. ∆οω⌠δ να γρυνχιε λογικι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. ∆οω⌠δ ω δοκτρψνιε πραωα προχεσοωεγο χψωιλνεγο . . . . . . . . . 6. Πρζεδµιοτ δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ποδζια# δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ογρανιχζενια ω βαδανιυ φακτ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Υµοωψ δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. ∆οωοδψ βεζπραωνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. ∆οµνιεµανια πραωνε (πραεσυµπτιο ιυρισ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Ρεγυλαχϕα πραωνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Ποϕ∀χιε δοµνιεµανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Φυνκχϕε δοµνιεµα πραωνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5. Ροδζαϕε δοµνιεµα πραωνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.1. ∆οµνιεµανια µατεριαλνε ι φορµαλνε . . . . . . . . . . . . . . 11.5.2. ∆οµνιεµανια πραωνε ο φακταχη ι δοµνιεµανια πραωνε ο πραωιε (στοσυνκαχη πραωνψχη) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.3. ∆οµνιεµανια ωζρυσζαλνε ι νιεωζρυσζαλνε . . . . . . . . . 11.6. Χι∀∃αρ δοωοδυ ι τεµατ δοωοδυ α δοµνιεµανια . . . . . . . . . . . 11.7. ∆οµνιεµανια ωιαρψγοδνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8. Πρζεπισψ δψσποζψτψωνε α δοµνιεµανια . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. ∆οµνιεµανια φακτψχζνε (πραεσυµπτιο ηοµινισ, πραεσυµπτιο φαχτι) 12.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Ποϕ∀χιε δοµνιεµανια φακτψχζνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3. ∆οπυσζχζαλνο ∋ στοσοωανια δοµνιεµανια φακτψχζνεγο . . . . . 12.4. Σποσ⌠β στοσοωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5. Μοµεντ στοσοωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 4 7 9 10 11 14 16 23 26 31 37 41 41 41 43 49 52 52 55 57 65 69 72 73 73 74 80 81 85 ςΙΙ Σπισ τρε!χι 85 12.6. „Οβαλανιε” δοµνιεµανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 13. ∆οω⌠δ πριµα φαχιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Πρζψζνανιε (χονφεσσιο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 15. Φακτψ νιεζαπρζεχζονε (αρτ. 230 ΚΠΧ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 16. Φακτψ ποωσζεχηνιε ζνανε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 17. Φακτψ ζνανε σ!δοωι ζ υρζ∀δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 18. Υπραωδοποδοβνιενιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Ροζδζια∀ ΙΙ. Ζασαδψ ποστ#ποωανια δοωοδοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1. Ναχζελνε ζασαδψ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο ζωι!ζανε ζ ποστ∀ποωανιεµ δοωοδοωψµ οραζ ζασαδψ ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο . . . . . . . . . . . 121 1.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 1.2. Προβλεµατψκα πραωδψ ω προχεσιε χψωιλνψµ . . . . . . . . . . . . . . . 125 2. Ζασαδα δψσποζψχψϕνο χι (ροζπορζ!δζαλνο χι) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.2. Ρψσ ηιστορψχζνψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2.3. Οβεχνψ ζακρεσ οβοωι!ζψωανια ζασαδψ δψσποζψχψϕνο χι ι ϕεϕ ζωι!ζεκ ζ ποστ∀ποωανιεµ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . 131 3. Ζασαδα κοντραδψκτορψϕνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 3.2. Ζασαδα κοντραδψκτορψϕνο χι ω Κοδεκσιε ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο ζ 1930 ρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 3.3. Ζασαδα κοντραδψκτορψϕνο χι ω λαταχη 1950–1996 . . . . . . . . . . . 139 3.4. Οβεχνψ κσζτα#τ ζασαδψ κοντραδψκτορψϕνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . 141 4. Ζασαδα ρ⌠ωνο χι στρον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.1. Ποϕ∀χιε ζασαδψ ρ⌠ωνο χι στρον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4.2. Ρ⌠ωνο ∋ στρον ω ποστ∀ποωανιυ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . . . . 145 4.2.1. (ροδκι γωαραντυϕ!χε ρεαλιζαχϕ∀ ζασαδψ ρ⌠ωνο χι ω ποστ∀ποωανιυ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4.2.2. Ογρανιχζενια ζασαδψ ρ⌠ωνο χι στρον ω ποστ∀ποωανιυ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5. Ζασαδα βεζπο ρεδνιο χι ω ποστ∀ποωανιυ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . 155 5.1. Ποϕ∀χιε ζασαδψ βεζπο ρεδνιο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5.2. Ζακρεσ οβοωι!ζψωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5.3. Ογρανιχζενια ζασαδψ βεζπο ρεδνιο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6. Ζασαδα ϕαωνο χι ποστ∀ποωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.1. Ποϕ∀χιε ζασαδψ ϕαωνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 6.2. Στοσυνεκ ζασαδψ ϕαωνο χι δο ποζοστα#ψχη ζασαδ ποστ∀ποωανια 163 6.3. Ζακρεσ οβοωι!ζψωανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 6.4. Ζναχζενιε ϕαωνο χι δλα πραωιδ#οωο χι ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 6.5. Σκυτκι ναρυσζενια ζασαδψ ϕαωνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6.6. Ποδσυµοωανιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7. Ζασαδα υστνο χι ι πισεµνο χι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 7.1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 7.2. Πρζεϕαωψ οβοωι!ζψωανια ζασαδψ υστνο χι ω ποστ∀ποωανιυ δοωοδοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ςΙΙΙ Σπισ τρε!χι 7.2.1. Προτοκ⌠# χζψννο χι δοωοδοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 8. Ζασαδα κονχεντραχϕι µατερια#υ προχεσοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 8.1. Ποϕ∀χιε ζασαδψ κονχεντραχϕι µατερια#υ προχεσοωεγο . . . . . . . . . 183 8.1.1. Σψστεµψ κονχεντραχϕι µατερια#υ προχεσοωεγο . . . . . . . . . 183 8.2. Ζασαδα κονχεντραχϕι να τλε ιννψχη ζασαδ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 8.3. Ποστυλατ σζψβκο χι ποστ∀ποωανια α ρεαλιζαχϕα ζασαδψ κονχεντραχϕι 188 8.4. Ρολα σ!δυ ω ρεαλιζαχϕι ζασαδψ κονχεντραχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . 190 8.5. Ρολα στρον ω ρεαλιζαχϕι ζασαδψ κονχεντραχϕι . . . . . . . . . . . . . . . . 197 9. Ζασαδα σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 9.1. Τεοριε (σψστεµψ) οχενψ δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 9.2. Ζασαδα σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω ϕακο ζασαδα ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 9.2.1. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 9.2.2. Ζασαδα σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω να τλε σψστεµατψκι ζασαδ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 9.2.3. Ζωι!ζεκ ζασαδψ σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω ζ ιννψµι ζασαδαµι προχεσοωψµι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 9.3. Ζασαδα σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω ι ϕεϕ ογρανιχζενια α υπρζεδνια ι ναστ∀πχζα οχενα δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 9.4. Ρεαλιζαχϕα ζασαδψ σωοβοδνεϕ οχενψ δοωοδ⌠ω ω ποστ∀ποωανιυ χψωιλνψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Ροζδζια∀ ΙΙΙ. Χι#∃αρ δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 1. Ιστοτα ι φυνκχϕε χι∀∃αρυ δοωοδζενια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 2. Χι∀∃αρψ προχεσοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 3. Χι∀∃αρ πρζψτοχζε φακτψχζνψχη (ονυσ προφερενδι) . . . . . . . . . . . . . . . 271 4. Χι∀∃αρ δοωοδυ ω ζναχζενιυ µατεριαλνψµ ι φορµαλνψµ . . . . . . . . . . 273 5. Ροζκ#αδ χι∀∃αρυ δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 6. Οδστ∀πστωα οδ ρεγυ#ψ χι∀∃αρυ δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7. Πρζψναλε∃νο ∋ χι∀∃αρυ δοωοδυ δο πραωα µατεριαλνεγο ι προχεσοωεγο 283 Ροζδζια∀ Ις. Ποστ#ποωανιε δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1. Υωαγι ωπροωαδζαϕ!χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 2. Ποστ∀ποωανιε δοωοδοωε πρζεδ σ!δεµ Ι ινστανχϕι . . . . . . . . . . . . . . . 291 2.1. Χζψννο χι πρζψγοτοωαωχζε ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο . . . . . 291 2.2. Πρζεδσταωιενιε ι δοπυσζχζενιε δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2.2.1. Ωνιοσεκ δοωοδοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2.2.2. ∆οπυσζχζενιε δοωοδυ να ωνιοσεκ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 2.2.3. ∆οπυσζχζενιε δοωοδυ ζ υρζ∀δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.2.4. Ραµψ χζασοωε πρζεδσταωιενια ι δοπυσζχζενια δοωοδυ . 324 2.3. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ ι ροζτρζ!σανιε ωψνικ⌠ω ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2.3.1. Φορυµ πρζεπροωαδζενια δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 2.3.2. Μιεϕσχε πρζεπροωαδζενια δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . 334 2.3.3. Ροζτρζ!σανιε ωψνικ⌠ω ποστ∀ποωανια δοωοδοωεγο . . . . 338 2.4. ∆οωοδζενιε ω ποστ∀ποωανιυ νιεπροχεσοωψµ . . . . . . . . . . . . . . 340 ΙΞ Σπισ τρε!χι 3. Ποστ∀ποωανιε δοωοδοωε πρζεδ σ!δεµ ΙΙ ινστανχϕι . . . . . . . . . . . . . . 349 4. ∆οωοδψ ω ποστ∀ποωανιυ ζαβεζπιεχζαϕ!χψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 4.1. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 4.2. Υπραωδοποδοβνιενιε ϕακο υπροσζχζονψ σποσ⌠β υσταλανια φακτ⌠ω ω ποστ∀ποωανιυ ζαβεζπιεχζαϕ!χψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4.2.1. Υπραωδοποδοβνιενιε ροσζχζενια ω ποστ∀ποωανιυ ζαβεζπιεχζαϕ!χψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 4.2.2. Υπραωδοποδοβνιενιε ιντερεσυ πραωνεγο ω ποστ∀ποωανιυ ζαβεζπιεχζαϕ!χψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 5. ∆οωοδζενιε ω ποστ∀ποωανιυ εγζεκυχψϕνψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 5.1. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 5.2. ∆οωοδψ ωε ω#α χιωψµ ποστ∀ποωανιυ εγζεκυχψϕνψµ . . . . . . . 377 5.2.1. ∆οωοδψ ω τοκυ εγζεκυχϕι ζ ρυχηοµο χι . . . . . . . . . . . . . 377 5.2.2. ∆οωοδψ ω τοκυ εγζεκυχϕι ζ νιερυχηοµο χι . . . . . . . . . . . 379 5.2.3. ∆οωοδψ ω τοκυ εγζεκυχϕι ωιαδχζε πολεγαϕ!χψχη να ωψκονανιυ χζψννο χι ζαστ∀ποωαλνψχη . . . . . . . . . . . . 383 5.3. ∆οωοδζενιε ω ποστ∀ποωανιυ κλαυζυλοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . 384 5.3.1. Σζχζεγ⌠λνε ωψµογι φορµαλνε δοτψχζ!χε δοκυµεντ⌠ω ω ποστ∀ποωανιυ κλαυζυλοωψµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 5.3.2. Υσταλανιε ζδαρζενια, οδ κτ⌠ρεγο υζαλε∃νιονε ϕεστ ωψκονανιε τψτυ#υ εγζεκυχψϕνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 5.3.3. Ναδανιε κλαυζυλι ακτοωι νοταριαλνεµυ . . . . . . . . . . . . . . . 387 5.3.4. Ναδανιε κλαυζυλι ωψκοναλνο χι πρζεχιωκο µα#∃ονκοωι δ#υ∃νικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 5.3.5. Ναδανιε κλαυζυλι ωψκοναλνο χι πρζεχιωκο ωσπ⌠λνικοµ ηανδλοωψχη σπ⌠#εκ οσοβοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 5.3.6. Ναδανιε κλαυζυλι ωψκοναλνο χι ω πρζψπαδκυ πρζεϕ χια υπραωνιενια λυβ οβοωι!ζκυ πο ποωστανιυ τψτυ#υ εγζεκυχψϕνεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 5.4. Ωψσ#υχηανιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 6. ∆οωοδζενιε ω αρβιτρα∃υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Ροζδζια∀ ς. ∆οω⌠δ ζ δοκυµεντυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 1. Υωαγι ωπροωαδζαϕ!χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2. Ποϕ∀χιε ι χηαρακτερ πραωνψ δοωοδυ ζ δοκυµεντυ . . . . . . . . . . . . . . . 404 2.1. ∆οκυµεντψ υρζ∀δοωε ι πρψωατνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 2.2. Ιννε ποδζια#ψ δοκυµεντ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 2.3. Μοχ δοωοδοωα δοκυµεντ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 3. Ογρανιχζενια δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 4. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ ζ δοκυµεντυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Ροζδζια∀ ςΙ. ∆οω⌠δ ζ ζεζνα !ωιαδκ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 1. Ποϕ∀χιε ι χηαρακτερ δοωοδυ ζ ζεζνα ωιαδκ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . 442 2. Ογρανιχζενια ω πρζεπροωαδζενιυ δοωοδυ ζ ζεζνα ωιαδκ⌠ω . . . . 444 2.1. Νιεµο∃νο ∋ βψχια ωιαδκιεµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 2.2. Πραωο οδµοωψ ζεζνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 2.3. Πραωο οδµοωψ οδποωιεδζι να πψτανιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Ξ Σπισ τρε!χι 3. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ ζ ζεζνα ωιαδκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Ροζδζια∀ ςΙΙ. ∆οω⌠δ ζ οπινιι βιεγ∀εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 1. Υωαγι ωπροωαδζαϕ!χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 2. Χηαρακτερ πραωνψ δοωοδυ ζ οπινιι βιεγ#εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 3. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ ζ οπινιι βιεγ#εγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 4. Οπινια ινστψτυτυ ναυκοωεγο λυβ ναυκοωο−βαδαωχζεγο . . . . . . . . . . 496 Ροζδζια∀ ςΙΙΙ. Ογλ#δζινψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 1. Χηαρακτερψστψκα δοωοδυ ζ ογλ∀δζιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 2. Πο#!χζαλνο ∋ ογλ∀δζιν ζ ιννψµι ροδκαµι δοωοδοωψµι . . . . . . . . . 501 3. Χζασ ι µιεϕσχε πρζεπροωαδζενια δοωοδυ ζ ογλ∀δζιν . . . . . . . . . . . . . 503 4. Πρζεδσταωιενιε πρζεδµιοτυ ογλ∀δζιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 5. ∆οκονψωανιε ογλ∀δζιν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Ροζδζια∀ ΙΞ. ∆οω⌠δ ζ πρζεσ∀υχηανια στρον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 1. Υωαγι ωστ∀πνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 2. Χηαρακτερ πραωνψ δοωοδυ ζ πρζεσ#υχηανια στρον . . . . . . . . . . . . . . . 517 3. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ ζ πρζεσ#υχηανια στρον . . . . . . . . . . . . . . . . 524 3.1. Πιερωσζα φαζα πρζεσ#υχηανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 3.2. ∆ρυγα φαζα πρζεσ#υχηανια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Ροζδζια∀ Ξ. Ιννε !ροδκι δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 1. Υωαγι ωπροωαδζαϕ!χε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 2. ∆οω⌠δ ζ γρυποωεγο βαδανια κρωι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 3. ∆οω⌠δ ζε ροδκ⌠ω ωιζυαλνψχη ι αυδιαλνψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 4. Ωψβρανε ιννε ροδκι δοωοδοωε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Ροζδζια∀ ΞΙ. Ζαβεζπιεχζενιε δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 1. Ποϕ∀χιε ζαβεζπιεχζενια να γρυνχιε Κοδεκσυ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο. Ζαβεζπιεχζενιε δοωοδ⌠ω α ζαβεζπιεχζενιε ροσζχζε . . . . . . . . . . . . 558 2. Πρζεσ#ανκι ι µοµεντ ζαβεζπιεχζενια δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 3. Ω#α χιωο ∋ σ!δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 4. Ωσζχζ∀χιε ποστ∀ποωανια ω πρζεδµιοχιε ζαβεζπιεχζενια δοωοδυ . . 570 5. Ζαβεζπιεχζενιε δοωοδυ ζ υρζ∀δυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 6. Πρζεβιεγ ι χηαρακτερψστψκα ποστ∀ποωανια ω πρζεδµιοχιε ζαβεζπιεχζενια δοωοδυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 7. Ζαβεζπιεχζενιε δοωοδυ ποτρζεβνεγο δλα δοχηοδζενια ροσζχζενια ζα γρανιχ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Ροζδζια∀ ΞΙΙ. Ωσπ⌠∀πραχα Πα στω Χζ∀ονκοωσκιχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ω ζακρεσιε πρζεπροωαδζανια δοωοδ⌠ω ω σπραωαχη χψωιλνψχη ι ηανδλοωψχη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 1. Υωαγι ογ⌠λνε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 1.1. Ζακρεσ πρζεδµιοτοωψ ζαστοσοωανια ροζπορζ!δζενια . . . . . . . . . 599 1.2. Μοδελ βεζπο ρεδνιεγο πρζεσψ#ανια µι∀δζψ σ!δαµι ωνιοσκ⌠ω ο πρζεπροωαδζανιε δοωοδ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 1.3. Φυνκχϕα ϕεδνοστκι χεντραλνεϕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 ΞΙ Σπισ τρε!χι 2. Πρζεκαζψωανιε ι ωψκονψωανιε ωνιοσκ⌠ω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 2.1. Φορµα ι τρε ∋ ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 2.2. ϑ∀ζψκι στοσοωανε πρζψ φορµυ#οωανιυ ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . 620 2.3. Πρζεκαζψωανιε ωνιοσκ⌠ω ι ιννψχη ινφορµαχϕι . . . . . . . . . . . . . . 621 2.4. Πρζψϕ∀χιε ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 2.5. Νιεκοµπλετνο ∋ ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 2.6. Υζυπε#νιενιε ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 3. Πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ πρζεζ σ!δ ωεζωανψ . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 3.1. Πρζεπισψ ογ⌠λνε δοτψχζ!χε ωψκονανια ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . 629 3.2. Ωψκονψωανιε ωνιοσκυ ω οβεχνο χι ι πρζψ υδζιαλε στρον . . . . . 637 3.3. Ωψκονψωανιε ωνιοσκυ ω οβεχνο χι ι πρζψ υδζιαλε πρζεδσταωιχιελι σ!δυ ωζψωαϕ!χεγο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 3.4. (ροδκι πρζψµυσυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 3.5. Οδµοωα ωψκονανια ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 3.6. Ποωιαδοµιενιε ο οπ⌠)νιενιυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 3.7. Προχεδυρα πο ωψκονανιυ ωνιοσκυ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 4. Βεζπο ρεδνιε πρζεπροωαδζενιε δοωοδυ πρζεζ σ!δ ωζψωαϕ!χψ . . . . . 655 5. Κοσζτψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 6. Ποδσυµοωανιε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 Ινδεκσ ρζεχζοωψ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 ΞΙΙ Ωπροωαδζενιε Οπραχοωανιε ϕεστ πρ⌠β! ζµιερζενια σι∀ ζ χα#ο χι! προβλεµατψκι δοωοδοωεϕ ω ποστ∀ποωανιυ χψωιλνψµ. Ναυκα πραωα προχεσοωεγο καρνεγο δοχζεκα#α σι∀ ϕυ∃ τακιχη οπραχοωα . Ωαρτο ωσποµνιε∋ ο πραχψ Μ. Χιε!λακα, Ζαγαδνιενια δοωο− δοωε ω προχεσιε καρνψµ, χζψ νιεδαωνο ωψδανεϕ αυτορστωα Α. Γαβερλε, ∆οωοδψ ω σ!δοωψµ προχεσιε καρνψµ. Ο ροσν!χψµ ζναχζενιυ τεϕ συβδψσχψπλινψ ναυκοωεϕ ωιαδχζψ∋ µο∃ε ιντερδψσχψπλιναρνε υϕ∀χιε ζαωαρτε ω ποδρ∀χζνικυ ναπισανψµ ποδ ρεδ. Ρ. Κµιεχικα, Πραωο δοωοδοωε. Ζαρψσ ωψκ#αδυ. Στ!δ τε∃ οδποωιεδ) προχεσυ− αλιστ⌠ω χψωιλνψχη να νιεω!τπλιω! λυκ∀ ω λιτερατυρζε πρζεδµιοτυ. Βρακ τεν ζοστα# δοστρζε∃ονψ τακ∃ε πρζεζ Κ. Πιασεχκιεγο, χζεγο ωψραζεµ σ! λιχζνε πυβλικαχϕε τεγο Αυτορα. Ωσκαζα∋ τε∃ ναλε∃ψ να µονογραφιχζνε οπραχοωανια Κ. Κνοππκα. Ω νινιεϕσζεϕ πυβλικαχϕι σταρανο σι∀ πρζεδσταωι∋ κοµπλεκσοωο ι σψστεµατψχζ− νιε ζαγαδνιενια δοωοδοωε ω ποστ∀ποωανιυ χψωιλνψµ. Ποµιµο τρυδνο χι οβϕ∀χια ωσζψστκιχη κωεστιι ω σποσ⌠β ωψχζερπυϕ!χψ υσι#οωανο ωσκαζα∋ ναϕβαρδζιεϕ ιστοτνε. Οµ⌠ωιονο ποδσταωψ τεοριι δοωοδ⌠ω ω ποστ∀ποωανιυ χψωιλνψµ, α ναστ∀πνιε ζα− σαδψ ρζ!δζ!χε ποστ∀ποωανιεµ δοωοδοωψµ. Μο∃λιωιε σζεροκο πρζεδσταωιονο δο− ωοδζενιε ω υϕ∀χιυ δψναµιχζνψµ, νιε τψλκο ω ποστ∀ποωανιυ ροζποζναωχζψµ, αλε ι ζαβεζπιεχζαϕ!χψµ, εγζεκυχψϕνψµ ι αρβιτρα∃οωψµ. Οδρ∀βνιε οµ⌠ωιονο ποσζχζε− γ⌠λνε ροδκι δοωοδοωε. Υωζγλ∀δνιονο ζαγαδνιενιε ζαβεζπιεχζενια δοωοδυ. Νιε ποµινι∀το τακ∃ε προβλεµατψκι χι∀∃αρυ δοωοδυ. Ζρελαχϕονοωανα ζοστα#α τεµατψκα ωσπ⌠#πραχψ Πα στω Χζ#ονκοωσκιχη Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ω ζακρεσιε πρζεπροωαδζα− νια δοωοδ⌠ω. Αυτορζψ σταραλι σι∀ νιε τψλκο µο∃λιωε σζεροκο πρζεδσταωια∋ πογλ!δψ ζαωαρτε ω λιτερατυρζε κραϕοωεϕ ι οβχεϕ, αλε πρεζεντοωα∋ σωοϕε στανοωισκο δε λεγε λατα ι δε λεγε φερενδα. Ω πραχψ νιε ζαβρακ#ο τακ∃ε ζοβραζοωανια φυνκχϕονοωανια πραωα δοωοδοωεγο ω πρακτψχε, χο βψ#ο µο∃λιωε δζι∀κι ωψκορζψστανιυ ορζεχζνιχτωα Σ!δυ Ναϕωψ∃σζεγο ι σ!δ⌠ω ποωσζεχηνψχη. Ποσζχζεγ⌠λνε παρτιε σ! να ογ⌠# ινδψωιδυαλνψµ δζιε#εµ ιχη Αυτορ⌠ω, δλατεγο κα∃δψ ζ νιχη οδποωιαδα ωψ#!χζνιε ζα ωψρα∃ονε πρζεζ σιεβιε πογλ!δψ. Νιε να− ρυσζαϕ!χ στανοωισκα ποσζχζεγ⌠λνψχη Αυτορ⌠ω οραζ ιχη ινδψωιδυαλνεγο σποσοβυ υϕ∀χια ι πρζεδσταωιενια ζαγαδνιε , χα#ο χι ωψωοδυ σταρανο σι∀ ναδα∋ µο∃λιωιε ϕεδνολιτψ χηαρακτερ. Ω τψµ µιεϕσχυ ω ιµιενιυ Ρεδακτορ⌠ω χηχια#βψµ ποδζι∀κο− ωα∋ Αυτοροµ ζα ποδϕ∀χιε ωσπ⌠#πραχψ. Κα∃δψ ζε ωσπ⌠#αυτορ⌠ω µ⌠γ# ζαπρεζεντο− ωα∋ στανοωισκο τεορετψκα ι πρακτψκα πραωα ι δο τακιεϕ τε∃ γρυπψ οσ⌠β τα πυβλικα− χϕα ϕεστ κιεροωανα. Πισζ!χψ ζδαϕ! σοβιε σπραω∀ ζ σζεροκιχη µο∃λιωο χι υλεπσζενια, α ω ζωι!ζκυ ζ τψµ β∀δ! ωδζι∀χζνι ζα ωσζψστκιε υωαγι, κτ⌠ρε προσζ∀ κιεροωα∋ να αδρεσ ρεδακχϕι. Κατοωιχε, µαρζεχ 2010 ρ. Κρψστιαν Μαρκιεωιχζ ΞΙΙΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω 1. ρ⌠δ∀α πραωα δΚΠΧ ......................... ροζπορζ#δζενιε Πρεζψδεντα Ρζεχζψποσπολιτεϕ ζ 29.11.1930 ρ. – Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο (τ.ϕ. ∆ζ.Υ. ζ 1950 ρ. Νρ 43, ποζ. 394 ζε ζµ.) ΚΧ ............................. υσταωα ζ 23.4.1964 ρ. – Κοδεκσ χψωιλνψ (∆ζ.Υ. Νρ 16, ποζ. 93 ζε ζµ.) ΚΗ ............................. ροζπορζ#δζενιε Πρεζψδεντα Ρζεχζψποσπολιτεϕ ζ 27.6.1934 ρ. – Κοδεκσ ηανδλοωψ (∆ζ.Υ. Νρ 57, ποζ. 502 ζε ζµ.) ΚΠΑ ........................... υσταωα ζ 14.6.1960 ρ. – Κοδεκσ ποστ∀ποωανια αδµινιστρα− ΚΠΧ ........................... υσταωα ζ 17.11.1964 ρ. – Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο χψϕνεγο (τ.ϕ. ∆ζ.Υ. ζ 2000 ρ. Νρ 98, ποζ. 1071 ζε ζµ.) (∆ζ.Υ. Νρ 43, ποζ. 296 ζε ζµ.) ΚΠΚ ........................... υσταωα ζ 6.6.1997 ρ. – Κοδεκσ ποστ∀ποωανια καρνεγο ΚΡΟ .......................... υσταωα ζ 25.2.1964 ρ. – Κοδεκσ ροδζιννψ ι οπιεκυ χζψ (∆ζ.Υ. Νρ 89, ποζ. 555 ζε ζµ.) (∆ζ.Υ. Νρ 9, ποζ. 59 ζε ζµ.) ΚρΡεϕΣΥ .................... υσταωα ζ 20.8.1997 ρ. ο Κραϕοωψµ Ρεϕεστρζε Σ!δοωψµ ΚΣΗ ........................... υσταωα ζ 15.9.2000 ρ. – Κοδεκσ σπ⌠#εκ ηανδλοωψχη (τ.ϕ. ∆ζ.Υ. ζ 2007 ρ. Νρ 168, ποζ. 1186 ζε ζµ.) ΚΩΥ ......................... υσταωα ζ 6.7.1982 ρ. ο κσι∀γαχη ωιεχζψστψχη ι ηιποτεχε (∆ζ.Υ. Νρ 94, ποζ. 1037 ζε ζµ.) ΠρΡζεχζ ..................... δεκρετ ζ 11.10.1946 ρ. – Πραωο ρζεχζοωε (∆ζ.Υ. Νρ 57, (τ.ϕ. ∆ζ.Υ. ζ 2001 ρ. Νρ 124, ποζ. 1361 ζε ζµ.) ποζ. 319 ζε ζµ.) ΠρΥπΝ ....................... υσταωα ζ 28.2.2003 ρ. – Πραωο υπαδ#ο χιοωε ι ναπραωχζε (τ.ϕ. ∆ζ.Υ. ζ 2009 ρ. Νρ 175, ποζ. 1361 ζε ζµ.) ΡεγΣ!δΡ ................... ροζπορζ!δζενιε Μινιστρα Σπραωιεδλιωο χι ζ 23.2.2007 ρ. – Ρεγυλαµιν υρζ∀δοωανια σ!δ⌠ω ποωσζεχηνψχη (∆ζ.Υ. Νρ 38, ποζ. 249 ζε ζµ.) ΤΩΕ ........................... Τρακτατ υσταναωιαϕ#χψ Ωσπ⌠λνοτ∀ Ευροπεϕσκ# (∆ζ.Υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/2) 2. Χζασοπισµα ι πυβλικατορψ ΑΥΛ .......................... Αχτα Υνιϖερσιστατισ Λοδζιενσισ ΧζΠιΕ ........................ Χζασοπισµο Πραωνιχζε ι Εκονοµιχζνε ∆ζ.Υ. ......................... ∆ζιεννικ Υσταω ∆ζ.Υρζ. ...................... ∆ζιεννικ Υρζ∀δοωψ ΕΠΣ ............................ Ευροπεϕσκι Πρζεγλ!δ Σ!δοωψ Ξς Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω Γλ. .............................. Γλοσα Γ#. Πρ. ........................ Γ#οσ Πραωα Γ#. Σ!δ. ...................... Γ#οσ Σ!δοωνιχτωα ϑυρ. ............................. ϑυρψστα ΚΠΠ ............................ Κωαρταλνικ Πραωα Πρψωατνεγο ΚΣΠ ........................... Κρακοωσκιε Στυδια Πραωνιχζε ΜοΠ ........................... Μονιτορ Πραωνιχζψ ΝΠ .............................. Νοωε Πραωο ΝΠΧ ........................... Νοωψ Προχεσ Χψωιλνψ ΟΣΑ ........................... Ορζεχζνιχτωο Σ!δ⌠ω Απελαχψϕνψχη ΟΣΝ ........................... Ορζεχζνιχτωο Σ!δυ Ναϕωψ∃σζεγο ΟΣΝΧ ........................ Ορζεχζνιχτωο Σ!δυ Ναϕωψ∃σζεγο – Ιζβα Χψωιλνα ΟΣΝΠΓ ..................... Ορζεχζνιχτωο Σ!δυ Ναϕωψ∃σζεγο, Ωψδαωνιχτωο Προκυ− ρατυρψ Γενεραλνεϕ ΟΣΠ ........................... Ορζεχζνιχτωο Σ!δ⌠ω Πολσκιχη Παλ. ............................ Παλεστρα ΠΒ .............................. Πραωο Βανκοωε ΠΕΣ ............................ Προβλεµψ Εγζεκυχϕι Σ!δοωεϕ ΠιΜ ............................ Πραωο ι Μεδψχψνα ΠιΠ ............................. Πα στωο ι Πραωο ΠΝ ............................. Πρζεγλ!δ Νοταριαλνψ ΠΠΧ ........................... Πολσκι Προχεσ Χψωιλνψ ΠΠΗ ........................... Πρζεγλ!δ Πραωα Ηανδλοωεγο ΠΠιΑ .......................... Πρζεγλ!δ Πραωα ι Αδµινιστραχϕι ΠΣ .............................. Πρζεγλ!δ Σ!δοωψ ΠΥΓ ........................... Πρζεγλ!δ Υσταωοδαωστωα Γοσποδαρχζεγο Ρ. Πρ. .......................... Ραδχα Πραωνψ ΡΠΕιΣ ........................ Ρυχη Πραωνιχζψ, Εκονοµιχζνψ ι Σοχϕολογιχζνψ Ρζεχζπ. ...................... Ρζεχζποσπολιτα ΡΖΝ ........................... Ρζεσζοωσκιε Ζεσζψτψ Ναυκοωε ΣΧ .............................. Στυδια Χψωιλιστψχζνε ΣΙ ............................... Στυδια Ιυριδιχα ΣΙΛ ............................. Στυδια Ιυριδιχα Λυβλινενσια ΣΙΣ ............................. Στυδια Ιυριδιχα Σιλεσιανα ΣΠ .............................. Στυδια Πραωνιχζε ΣΠΕ ............................ Στυδια Πραωνο−Εκονοµιχζνε ΣΤ .............................. Σαµορζ!δ Τερψτοριαλνψ Ωοκ. .......................... Ωοκανδα ΖΝΥΩ ....................... Ζεσζψτψ Ναυκοωε Υνιωερσψτετυ Ωροχ#αωσκιεγο 3. Ιννε σκρ⌠τψ αρτ. ............................. αρτψκυ# ΕΤΣ ........................... Τρψβυνα# Σπραωιεδλιωο χι Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ζ σιεδζιβ! ω Λυκσεµβυργυ, ποτοχζνιε Ευροπεϕσκι Τρψβυνα# Σπρα− ωιεδλιωο χι ΞςΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω ν. ................................ ναστ∀πνψ (−α, −ε) Νρ .............................. νυµερ ορζ. ............................ ορζεχζενιε πκτ ............................. πυνκτ ποστ. ........................... ποστανοωιενιε ποζ. ............................ ποζψχϕα ρ. ................................ ροκ σ. ................................ στρονα τ. ................................ τοµ τ.ϕ. .............................. τεκστ ϕεδνολιτψ υχηω. ......................... υχηωα#α ωγ .............................. ωεδ#υγ ωψρ. ............................ ωψροκ ζε ζµ. ........................ ζε ζµιαναµι 4. Πι!µιεννιχτωο Ω. Βερυτοωιχζ … ........ Ω. Βερυτοωιχζ, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε ω ζαρψσιε, Ωαρ σζα− ωα 1984 Ω. Βρονιεωιχζ [ ] ....... Ω. Βρονιεωιχζ, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε ω ζαρψσιε, Ωαρσζα ωα Μ. Χιε!λακ ................. Μ. Χιε!λακ, Ζαγαδνιενια δοωοδοωε ω προχεσιε καρνψµ, 1984, 2005, 2006, 2008 Η. ∆ολεχκι [ ] ............. Η. ∆ολεχκι, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε. Ζαρψσ ωψκ#αδυ, Ωαρ− τ. Ι, Ωαρσζαωα 1955 σζα ωα 2005, 2007 ϑ. ϑοδ∃οωσκι, Ζ. Ρεσιχη, ϑ. Λαπιερρε, Τ. Μισιυκ−ϑοδ∃οωσκα, Κ. Ωειτζ [ ] ................. ϑ. ϑοδ∃οωσκι, Ζ. Ρεσιχη, ϑ. Λαπιερρε, Τ. Μισιυκ−ϑοδ∃οωσκα, Κ. Ωειτζ, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε, ωψδ. 3, Ωαρσζαωα 2002, 2007, 2009 Ρ. Κµιεχικ ................. Πραωο δοωοδοωε. Ζαρψσ ωψκ#αδυ, ποδ ρεδ. Ρ. Κµιεχικα, Κρακ⌠ω 2005 Κοµενταρζ ΚΧ, τ. [ ] ... Κοδεκσ χψωιλνψ. Κοµενταρζ, ποδ ρεδ. Κ. Πιετρζψκοωσκιε γο, τ. Ι ι ΙΙ, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2005 Κοµενταρζ δο ΚΧ, Κσ. [ ], τ. [ ] ................ Κοµενταρζ δο Κοδεκσυ χψωιλνεγο. Κσι∀γα πιερωσζα. Χζ∀ ∋ ογ⌠λνα, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2002, Κσι∀γα δρυγα. Ω#ασνο ∋ ι ιννε πραωα ρζεχζοωε, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2002, Κσι∀γα τρζεχια. Ζοβοωι!ζανια, τ. 1 ι 2, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2002, Κσι∀γα χζωαρτα. Σπαδκι, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2002 ΚΠΧ. Κοµενταρζ, τ. [ ] ............................ Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο. Κοµενταρζ, τ. 1, ποδ ρεδ. Ζ. Ρεσιχηα ι Ω. Σιεδλεχκιεγο, ωψδ. 2, Ωαρσζαωα 1975, τ. 2, ποδ ρεδ. Ζ. Ρεσιχηα ι Ω. Σιεδλεχκιεγο, ωψδ. 2, Ωαρ− σζαωα 1976, Ωαρσζαωα 1969 ΞςΙΙ Ωψκαζ σκρ⌠τ⌠ω Κοµενταρζ ΚΠΧ, τ. [ ] Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο. Κοµενταρζ, ποδ ρεδ. Κ. Πιασεχκιεγο, τ. Ι, ωψδ. 3, Ωαρσζαωα 2001, τ. ΙΙ ι ΙΙΙ, ωψδ. 3, Ωαρσζαωα 2002 Κοµενταρζ δο ΚΠΧ, χζ. [ ], τ. [ ] ................. Κοµενταρζ δο Κοδεκσυ Ποστ∀ποωανια Χψωιλνεγο. Χζ∀ ∋ πιερωσζα. Ποστ∀ποωανιε ροζποζναωχζε, ποδ ρεδ. Τ. Ερε− χι σκιεγο, τ. 1 ι 2, ωψδ. 4, Ωαρσζαωα 2002, 2004, 2006, 2007, 2009 ΚΠΧ ζ κοµενταρζεµ, τ. [ ] ............................ Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο ζ κοµενταρζεµ, ποδ ρεδ. ϑ. ϑοδ∃οωσκιεγο ι Κ. Πιασεχκιεγο, τ. 1–3, Ωαρσζαωα 1989 ΚΠΧ. Πρακτψχζνψ κοµενταρζ .................. Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο. Πρακτψχζνψ κοµενταρζ, Κ. Κορζαν ................... Κ. Κορζαν, Ποστ∀ποωανιε νιεπροχεσοωε, ωψδ. 2, Ωαρσζα− ποδ ρεδ. Α. ϑακυβεχκιεγο, ωψδ. 2, Κρακ⌠ω 2005, 2008 ωα 2004 Κ. Πιασεχκι ................ Κ. Πιασεχκι, Ποστ∀ποωανιε σπορνε ροζποζναωχζε, Ωαρ− σζα ωα 2004 Η. Πιετρζκοωσκι ......... Η. Πιετρζκοωσκι, Ζαρψσ µετοδψκι πραχψ σ∀δζιεγο ω σπρα− Ζ. Ραδωα σκι ............. Ζ. Ραδωα σκι, Πραωο χψωιλνε – χζ∀ ∋ ογ⌠λνα, ωψδ. 8, ωαχη χψωιλνψχη, Ωαρσζαωα 2005 Ωαρσζαωα 2005 Ω. Σιεδλεχκι, Ζ. ωιεβοδα, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε Ω. Σιεδλεχκι, Ζ. ωιεβοδα, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε. Ζαρψσ ωψκ#αδυ, ωψδ. 2, Ωαρσζαωα 2000 Ω. Σιεδλεχκι, Ζ. ωιεβοδα, Ποστ∀ποωανιε νιεπροχεσοωε ............. Ω. Σιεδλεχκι, Ζ. ωιεβοδα, Ποστ∀ποωανιε νιεπροχεσοωε, ωψδ. 1, Ωαρσζαωα 2001 Σψστεµ τ. [ ] ............... Σψστεµ πραωα χψωιλνεγο, πραχα ζβιοροωα, τ. Ι, ωψδ. 1, Οσσολινευµ 1974, ωψδ. 2, Οσσολινευµ 1985, τ. ΙΙ, Οσσο− λινευµ 1977, τ. ΙΙΙ, χζ. 1, Οσσολινευµ 1981, χζ. 2, Οσσολι− νευµ 1976 ΣψστεµΠρΠρψωατ, τ. [ ] Σψστεµ Πραωα Πρψωατνεγο, τ. 2, Ωαρσζαωα 2002, τ. 3, Ωαρ− σζαωα 2003, τ. 4, Ωαρσζαωα 2005, τ. 7, ωψδ. 2, Ωαρσζαωα 2003, τ. 12, Ωαρσζαωα 2003 ΣψστεµΠρΠροχεσ, τ. [ ] . Σψστεµ Πραωα Προχεσοωεγο Χψωιλνεγο, πραχα ζβιοροωα, τ. ΙΙ, ποδ ρεδ. Ζ. Ρεσιχηα, Οσσολινευµ 1987, τ. ΙΙΙ, ποδ ρεδ. Ω. Σιεδλεχκιεγο, Οσσολινευµ 1986 Τ. Ωι!νιεωσκι .............. Τ. Ωι!νιεωσκι, Πρζεβιεγ προχεσυ χψωιλνεγο, Ωαρσζαωα 2009 Α. Ωολτερ, ϑ. Ιγνατοωιχζ, Κ. Στεφανιυκ ............... Α. Ωολτερ, ϑ. Ιγνατοωιχζ, Κ. Στεφανιυκ, Πραωο χψωιλνε. Ζα− ρψσ χζ∀ χι ογ⌠λνεϕ, ωψδ. 2, Ωαρσζαωα 2001 ΞςΙΙΙ Ωψκαζ λιτερατυρψ Β. Αδαµιακ, ϑ. Βορκοωσκι, Κοδεκσ ποστ∀ποωανια αδµινιστραχψϕνεγο. Κοµενταρζ, Ωαρσζαωα 2008 Ζ. Αδασζεωσκι, ∆οω⌠δ ζ οπινιι βιεγ#ψχη χζψ δοω⌠δ ζ ογλ∀δζιν, ΝΠ 1966, Νρ 5 Κ. Αϕδυκιεωιχζ, ϑ∀ζψκ ι ποζνανιε, τ. Ι, Ωαρσζαωα 1985 ϑ. Ακι χζα, ∆οπυσζχζαλνο ∋ δοωοδζενια ζ υρζ∀δυ ω ζωι!ζκυ ζ ωψστ!πιενιεµ πρε− κλυζϕι δοωοδοωεϕ, Γλ. 2007, Νρ 7 Ρ. Αλεξψ, Τηεοριε δερ Γρυνδρεχητε, Βαδεν−Βαδεν 1985 Τ. Αλιο, Ανδερυνγ ιµ δευτσχηεν Ρεχητσηιλφερεχητ – Βεωεισ αυφναηµε ναχη δερ Ευ− ροπαισχηεν Βεωεισαυφναηµεϖερορδνυνγ, ΝϑΩ 2004, Νρ 38 Μ. Αλλερηανδ, Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο, Λω⌠ω 1932 Μ. Αλλερηανδ, Κοδεκσ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο. Χζ∀ ∋ δρυγα. Ποστ∀ποωανιε εγζε− κυχψϕνε ι ζαβεζπιεχζαϕ!χε, Λω⌠ω 1933 Μ. Αλλερηανδ, Κωεστιε προχεσοωε, Λω⌠ω 1902 Μ. Αλλερηανδ, Ποδστ∀π ω προχεσιε, Λω⌠ω 1907 Ν. Ανδρεωσ, Ενγλιση Χιϖιλ Προχεδυρε. Φυνδαµενταλσ οφ τηε Νεω Χιϖιλ ϑυστιχε Σψσ− τεµ, Οξφορδ 2003 Μ. Ανηαλτ, Οδµοωα οδποωιεδζι να πψτανια ω δοωοδζιε ζ πρζεσ#υχηανια στρον, Γ#. Πρ. 1934, Νρ 9 Π. Αρενσ, Ω. Λυκε, Ζιϖιλπροζεσσρεχητ, Μυνχηεν 2006 Π. Βαναχη, ∆οω⌠δ ζ οπινιι ινστψτυτυ ναυκοωεγο ι ναυκοωο−βαδαωχζεγο, [ω:] Ρολα βιεγ#εγο ωε ωσπ⌠#χζεσνψµ προχεσιε, ποδ ρεδ. ϑ. Τυρκα, Ωαρσζαωα 2002 Μ. Βα κο (ρεδ.), Ωιελκι σ#οωνικ ωψραζ⌠ω οβχψχη, Ωαρσζαωα 2005 ϑ. Βαρεϕ, Π. Μαχιεϕκο, Χζψννο χι πο ωιαδχζενιοωε ω πρακτψχε νοταριαλνεϕ, ΝΠΝ 2008, Νρ 3 Φ. Βαυρ, Πραωα στρονψ ι οβοωι!ζκι σ∀δζιεγο ω προχεσιε χψωιλνψµ, ΡΠΕιΣ 1979, Νρ 4 Μ. Β#χζψκ, [ω:] Ε. Φοϕχικ−Μασταλσκα, Πραωο βανκοωε. Κοµενταρζ, Ωαρσζαωα 2005 ϑ. Βεντηαµ, Τρακτατ ο δοωοδαχη σ!δοωψχη, Γνιεζνο 1932 ϑ. ϑ. Βεργελ, Λε πρινχιπε δισποσιτιφ εν προχδυρε χιϖιλε (λ’εξπεριενχε φρανχαισε), [ω:] Προχεσ ι πραωο. Ροζπραωψ πραωνιχζε. Κσι∀γα παµι!τκοωα κυ χζχι προφ. ϑ. ϑοδ∃οωσκιεγο, Οσσολινευµ 1989 Χη. Βεργερ, ∆ιε ΕΓ – ςερορδνυνγ υβερ διε Ζυσαµµεναρβειτ δερ Γεριχητε αυφ δεµ Γεβιετ δερ Βεωεισαυφναηµε Ιν Ζιϖιλ− υνδ Ηανδελσσαχηεν (ΕυΒςΟ), ΙΠΡαξ 2001, Νρ 6 Ω. Βερυτοωιχζ, Ο ποϕ∀χιυ ναχζελνψχη ζασαδ ποστ∀ποωανια χψωιλνεγο, ΣΧ 1975, τ. ΞΞς–ΞΞςΙ Ω. Βερυτοωιχζ, Ποστ∀ποωανιε χψωιλνε ω ζαρψσιε, Ωαρσζαωα 1974 ΞΙΞ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dowody w postępowaniu cywilnym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: