Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 003915 24089924 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Wzory wypracowań - ebook/pdf
Angielski. Wzory wypracowań - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 128
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-09-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria repetytoriów Wydawnictwa Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka angielskiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Repetytoria przygotowane zostały przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów. praktyczne podejście do nauki.

Główne zalety repetytorium „ANGIELSKI. Wzory wypracowań”:

ˇ superpomoc do matury, egzaminu, klasówki

ˇ 60 gotowych prac pisemnych (rozprawki, recenzje, opisy, opowiadania)

ˇ wszystkie obszary tematyczne wymagane na maturze i innych egzaminach

ˇ teksty z tłumaczeniami

ˇ każde wypracowanie opatrzone komentarzem językowym

ˇ słowniczek angielsko-polski po każdym wypracowaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pawe∏ Marczewski, Dobros∏awa Wiktor Repetytorium ANGIELSKI Wzory wypracowaƒ Konsultacja j´zykowa: Alisa Mitchel Masiejczyk Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora ISBN-10: 83-60287-09-0 ISBN-13: 978-83-60287-09-5 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf Spis treÊci Wst´p .............................................................................................................. 5 1. Rozprawki 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 Globalisation, Tourism and Loss ...........................................................................6 of Cultural Identity Stardom and Responsibility .................................................................................8 Poland – Monolingual or Multilingual? .................................................................10 Splitting the Atom, Splitting Nations ....................................................................12 Benefits and Risks of Alternative .........................................................................14 Medicine TV and the Young .............................................................................................16 Rethinking the Memory .....................................................................................18 of the Holocaust in Poland Paper or CD? Printed versus ..............................................................................20 Electronic Books Extreme Sports ................................................................................................22 Towards Fair International Trade .........................................................................24 Various Uses of Modern ....................................................................................26 Technologies – Tendencies and Prospects for the Future Television Is Making Literature ..........................................................................28 Increasingly Irrelevant in the Modern World Artificial Language? ..........................................................................................30 Nuclear Power and the Environment ....................................................................32 Protection Computer Revolution in Business .......................................................................34 and Education Are After-school Activities .................................................................................36 Good for Children? Technological Development ................................................................................38 Part-time Job ...................................................................................................40 Can We Justify Aggression ................................................................................42 and Violence in Mass Media? Life Was Much Easier and Less .........................................................................44 Stressful before Mobile Phones Were Invented Benefits from Taking a Gap Year .........................................................................46 2. Recenzje 2.1 2.2 ”The Godfather” – the Best Film ........................................................................48 about Mafia Ever Made? Book Review of ”The Da Vinci Code” ..................................................................50 by Dan Brown www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e Ê c i 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 ”The Ninth Gate”...............................................................................................52 Play Review – ”Three Sisters” ............................................................................54 Movies – My Selection.......................................................................................56 ”Goodfellas” ....................................................................................................58 Film Review: ”Pride and Prejudice” ....................................................................60 Book Review. ”Lonely Planet .............................................................................62 London: City Guide” by Martin Hughes 3. Opisy 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 My Favourite Sport ............................................................................................64 The Global Village .............................................................................................66 The Man on the Cover of ...................................................................................68 ”Empire” Magazine Major Tourist Attractions in Poland ......................................................................70 My Favourite Book ............................................................................................72 The Job of a Web Site Designer ..........................................................................74 Jerzy Rutkowski – a Perfect Candidate ................................................................76 Magazines for the School Library ........................................................................78 My Visit to Great Britain .....................................................................................80 My First Day at School .......................................................................................82 My History Teacher ...........................................................................................84 Overcoming Fear ..............................................................................................86 Ideal Pet for a Young Child .................................................................................88 My Dream House ..............................................................................................90 My Family ........................................................................................................92 Our Bright Future ..............................................................................................94 4. Opowiadania 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 Back to School ..................................................................................................96 The Nightmare of Christmas Shopping .................................................................98 A Little Place by the Road ................................................................................100 The End of Night Shift ......................................................................................102 Grandma’s Recipe ...........................................................................................104 Cousin from Abroad .........................................................................................106 Unusual Journey................................................................................................................108 The Present........................................................................................................................110 Hero ....................................................................................................................................112 Stage Fright .......................................................................................................................114 Moving to Warsaw.............................................................................................................116 Lucky Chris ........................................................................................................................118 Unforgettable Holiday .......................................................................................................120 A Perfect Flat .....................................................................................................................122 4.15 Getting Lost in London Underground ...............................................................................124 4 Wzory wypracowaƒ – superpomoc WST¢P Przygotowujesz si´ do matury lub egzaminu j´zykowego? Czeka ci´ trudna klasówka, masz do zrobienia prac´ domowà i nie wiesz jak i o czym pisaç? Ta ksià˝ka jest w∏aÊnie dla Ciebie! Dzi´ki niej nauczysz si´ prawid∏owo pos∏ugiwaç wszystkimi formami pisemnych wypowiedzi wymaganych na Nowej Maturze i innych egzaminach. Pomo˝e Ci zrozumieç, jak pisaç po angielsku i formu∏owaç w tym j´zyku w∏asne myÊli. Mo˝e te˝ s∏u˝yç jako zbiór pomys∏ów, gdy akurat nic nie przychodzi Ci do g∏owy. Pami´taj, ˝e najwa˝niejsze to umiej´tnoÊç konstruowania wypowiedzi zgodnie z wybranà formà wypracowania: rozprawki, recenzji, opisu lub opowiadania – skorzystaj z „Wzorów wypracowaƒ” Lingo, a przekonasz si´, ˝e to proste. Ksià˝ka zosta∏a przygotowana zgodnie z wymogami nowej matury. Obejmuje wszystkie obowiàzujàce na niej obszary tematyczne. JednoczeÊnie prezentowane w niej prace pisemne mogà stanowiç wzór przydatny do nauki pos∏ugiwania si´ j´zykiem angielskim w piÊmie na innych egzaminach i sprawdzianach. Nale˝y do ch´tnie kupowanej przez uczniów, studentów, osoby przygotowujàce si´ do egzaminów serii Repetytoriów Lingo (inne pozycje to m.in.: „Angielski. Gramatyka z çwiczeniami”, „Angielski. Phrasal Verbs”, „Angielski. Czasy”). Zespó∏ z∏o˝ony z filologów, nauczycieli-praktyków i native speakerów dba, aby wszystkie ksià˝ki z serii by∏y przydatne i dostarcza∏y wiarygodnej wiedzy. „Wzory wypracowaƒ” to 60 przyk∏adowych angielskich prac pisemnych. Podzielone zosta∏y na cztery dzia∏y: rozprawki, recenzje, opisy i opowiadania. Wszystkie wypracowania poprzed- zone sà poleceniem w j´zyku polskim. Ka˝demu tekstowi angielskiemu towarzyszy s∏own- iczek kluczowych s∏ówek i zwrotów. Warto je sobie przyswoiç, bo zosta∏y starannie dobrane i mogà si´ przydaç przy ró˝nych okazjach. Wszystkie wypracowania sà przet∏umaczone na polski. Wszystkie te˝ zosta∏y opatrzone komentarze j´zykowym zawierajàcym praktyczne porady lub wskazówki dotyczàce charakterystyczny zwrotów i konstrukcji j´zykowych dla danego typu wypowiedzi pisemnej. Wierzymy, ˝e wszystkie te elementy sprawià, i˝ pisanie po angielsku stanie si´ czystà przyjemnoÊcià – nawet na maturze lub klasówce. Z ˝yczeniami powodzenia Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 5 1.1 Rozprawka Czy ró˝ne przejawy globalizacji, takie jak coraz cz´stsze, ∏atwiejsze i bardziej powszechne podró˝e, mogà przyczyniç si´ do utraty narodowej to˝samoÊci? Je˝eli tak, jak mo˝na temu zaradziç? Podyskutuj na ten temat odwo∏ujàc si´ do wybranych przyk∏adów. Globalisation, Tourism and Loss of Cultural Identity There can be no doubt that in modern world the space between nations and cul- tures is shrinking significantly. All forms of travelling are becoming more and more accessible. Although at first glance it may seem to be a very positive aspect of modernity, no one seems to consider its impact on human mentality and behaviour. One fact we cannot ignore is the ever-growing number of people for whom a hometown or native country are just faint memories. Moreover, many commentators note that countries are becoming very similar. This can be viewed as a result of demand created by those who are not bound to any community. Those “perpetual tourists” do everything to ensure that they can feel at home in every part of the globe. Since the trend will inevitably lead to the loss or serious impoverishment of cul- tural identity, we have to ask ourselves whether it’s still possible to stop or reverse this tendency. Many critics of the so-called “global village” focus only on its techni- cal aspects. There is little which can be done to stop advances in science or tech- nology. What is more, bringing scientific development to a standstill is definitely undesirable. I believe that the only efficient way of preserving national identities is to show people the alternative to the uniform, uninteresting world of fast-foods and super- markets. By promoting local cuisine, cinema and literature, we don’t only make our world more diverse, but also more entertaining. S∏owniczek to shrink – kurczyç si´ accessible – dost´pny modernity – wspó∏czesnoÊç ever-growing – wcià˝ rosnàcy faint – niewyraêny, odleg∏y (o wspomnieniu) demand – popyt perpetual – wieczny 6 inevitably – nieuchronnie to impoverish – zuba˝aç to reverse – odwracaç standstill – martwy punkt to preserve – zachowywaç uniform – jednolity, zuniformizowany cuisine – kuchnia (np. narodowa) diverse – zró˝nicowany WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Globalizacja, turystyka i utrata to˝samoÊci kulturowej Nie mo˝e byç wàtpliwoÊci, ˝e we wspó∏czesnym Êwiecie przestrzeƒ pomi´dzy narodami i kulturami znaczàco si´ kurczy. Wszystkie formy podró˝owania stajà si´ coraz bardziej dost´pne. Chocia˝ na pierwszy rzut oka mo˝e si´ to wydawaç pozytywnym aspektem wspó∏czesnoÊci, nikt zdaje si´ nie rozwa˝aç jego wp∏ywu na sposób myÊlenia i ludzkie zachowanie. Faktem niemo˝liwym do zignorowania jest wcià˝ wzrastajàca liczba ludzi, dla których rodzinne miasto czy kraj sà jedynie odleg∏ymi wspomnieniami. Co wi´cej, wielu komentatorów zauwa˝a, ˝e kraje stajà si´ coraz bardziej podobne do siebie. Mo˝e to byç postrzegane jako rezultat popytu wykreowanego przez ludzi niezwiàzanych z ˝adnà wspólnotà. Ci „wieczni turyÊci” zrobià wszystko, aby zapewniç samych siebie, ˝e mogà czuç si´ jak w domu w ka˝dym punkcie globu. Poniewa˝ ten trend nieuchronnie doprowadzi do utraty lub powa˝nego zubo˝enia narodowej to˝samoÊci, musimy zadaç sobie pytanie, czy jest mo˝liwe odwrócenie lub za- trzymanie tej tendencji. Wielu krytyków tak zwanej „globalnej wioski” koncentruje si´ jedynie na jej technicznych aspektach. Niewiele mo˝na zrobiç, aby zatrzymaç post´p nauki czy technologii. Co wi´cej, zatrzymanie naukowego rozwoju w martwym punkcie jest z pewnoÊcià niepo˝àdane. Sàdz´, ˝e jedynym efektywnym sposobem zachowania narodowej to˝samoÊci jest pokazanie ludziom alternatywy wobec zuniformizowanego, nieciekawego Êwiata fast foodów i supermarketów. Promujàc lokalnà kuchni´, kino i literatur´ czynimy nasz Êwiat nie tylko bardziej zró˝nicowany, ale i ciekawszy. Komentarz Warto pami´taç o u˝ytecznych zwrotach, pomagajàcych wyra˝aç opini´, argumentowaç. Gdy chcemy podkreÊliç wag´ jakiegoÊ poglàdu, jesteÊmy go pewni, mo˝emy pos∏u˝yç si´ zwrotami takimi jak „there can be no doubt“ (niewàtpliwie) czy „one fact we cannot ignore is” (faktem, którego nie mo˝emy zignorowaç, jest...). Kiedy wprowadzamy kolejne argumenty, warto zastosowaç sformu∏owania takie jak „moreover” czy „what is more” (co wi´cej). Wresz- cie chcàc wyraziç swój poglàd, mo˝na si´gnàç na przyk∏ad po zwrot „I believe that” (sàdz´, ˝e). www.WydawnictwoLingo.pl 7 1.2 Rozprawka Czy Twoim zdaniem gwiazdy filmu i estrady powinny byç odpowiedzialne za swojà publicznoÊç, stanowiàc dla niej wzór do naÊladowania? Stardom and Responsibility The question whether artists should be in some way responsible for their audience has become very important. Television, radio and cinema are very powerful chan- nels of communication, which offer those who use them skilfully an opportunity to influence others to an extent never known before. That is why it is so crucial to discuss the social responsibility of today’s celebrities. To begin, I would like to stress that I do not intend to undermine the freedom of art. I deeply believe that no form of censorship should be allowed in any country. However, the growing popularity of many celebrities can be very easily used to ma- nipulate the audience. Pop singers hired during the electoral campaigns or famous actors paid to advertise certain products are just top of mind examples which sup- port this view. As long as freedom of choice is left to the public, such actions re- main relatively harmless, but we can easily imagine more oppressive campaigns based on the popularity of pop stars. Music companies or film studios have created many pop stars, making them look more like products, which need to be advertised properly, than real people with their own opinions. It wouldn’t be reasonable to demand social responsibility from a Barbie doll or a TV set, would it? That is why we should try to show the young how to assess artists more carefully. That does not mean we should try to alter their tastes, but we should make them aware that some celebrities care more about their audience’s wallets than about the audience itself. S∏owniczek responsible – odpowiedzialny channels of communication – kana∏y, Êrodki ko- munikacji skilfully – zr´cznie celebrity – s∏awa, gwiazda undermine – podkopywaç censorship – cenzura to hire – wynajmowaç electoral campaign – kampania wyborcza to advertise – reklamowaç, og∏aszaç harmless – nieszkodliwy oppressive – opresywny, zagra˝ajàcy reasonable – rozsàdny to demand – wymagaç, ˝àdaç to alter – zmieniaç 8 WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Gwiazdorstwo i odpowiedzialnoÊç Py ta nie o to, czy ar ty Êci po win ni byç w pe wien spo sób od po wie dzial ni za swo jà pu blicz noÊç, sta ∏o si´ bar dzo istot ne. Te le wi zja, ra dio czy ki no sà bar dzo po t´˝ ny mi ka na ∏a mi ko mu ni ka cji, któ re dajà mo˝liwoÊç zr´cz nego wp∏y wa nia na in nych w stop niu do tej po ry nie zna nym. Dla te go tak wa˝ na jest dyskusja o spo ∏ecz nej od po wie dzial no Êci dzi siej szych s∏aw. Na po czà tek chcia∏ bym pod kre Êliç, i˝ nie za mie rzam pod ko py waç wol no Êci sztu ki. Wie rz´ g∏´ bo ko, ˝e jakakolwiek for ma cen zu ry nie po win na byç do pusz czo na w ˝ad nym kra ju. Jed nak ˝e wzra sta jà ca po pu lar noÊç gwiazd mo ˝e zo staç ∏a two wy ko rzy sta na do ma- ni pu lo wa nia pu blicz no Êcià. Po pu lar ni pio sen ka rze wy naj mo wa ni pod czas kam pa nii wy - bor czych czy zna ni ak to rzy otrzy mu jà cy wy na gro dze nie za re kla mo wa nie okre Êlo nych pro duk tów to je dy nie pierw sze przy cho dzà ce na myÊl przy k∏a dy po twier dza jà ce ten po - glàd. Jak d∏u go pu blicz noÊci zo sta je po zo sta wio na mo˝ li woÊç wy bo ru, po dob ne za bie gi sà sto sun ko wo nie szko dli we, jed nak ˝e ∏a two mo ˝e my wy obra ziç so bie bar dziej opre syw ne kam pa nie ba zu jà ce na po pu lar no Êci gwiazd. Wy twór nie mu zycz ne i stu dia fil mowe stwo rzy ∏y wie le gwiazd, czy niàc je w wi´k - szym stop niu pro duk ta mi wy ma ga jà cy mi okre Êlo nej re kla my ni˝ ludê mi o w∏a snych po glà dach. Nie by ∏o by roz sàd nym wy ma ga ç spo ∏ecz nej od po wie dzial no Êci od lal ki Bar- bie czy te le wi zo ra, praw da? Dla te go te˝ po win ni Êmy uczyç m∏o dzie˝, jak nie co bar dziej ostro˝ nie oce niaç ar ty stów. Nie zna czy to, ˝e ma my zmie niaç gu sta m∏odych, lecz uczy - niç ich Êwia do my mi te go, i˝ wie le s∏aw jest bar dziej za in te re so wa nych kie sze nia mi swo- jej pu blicz no Êci ni˝ sa mà pu blicz no Êcià. Synonimy Ró˝ne okreÊlenia publicznoÊci: audience, public. Komentarz Pami´taj, ˝e wprowadzajàc pytanie retoryczne mo˝esz tak˝e zastosowaç question tag, podobnie jak uczyniono to w tekÊcie w zdaniu: „It wouldn’t be reasonable ..., would it?” (To nie by∏oby rozsàdne, nieprawda˝?). Czyni to perswazj´ silniejszà, ca∏y tekst zaÊ bardziej p∏ynnym. www.WydawnictwoLingo.pl 9 1.3 Rozprawka Czy powinno si´ uczyniç polski jedynym j´zykiem oficjalnym w Polsce? Poland – Monolingual or Multilingual? In my opinion Poland does not need an official language. The majority of people in Poland were born in this country, so Polish is their mother tongue. They were brought up among people who spoke Polish and will never stop using it, because they consider speaking Polish to be something natural. There is no need to force them to do so with legal regulations. Some people who speak in favor of proclaiming official languages in their coun- tries have come up with the idea of having monolingual signs. They perceive it as an act of sustaining linguistic purity. Is this solution suitable for Poland? I have serious doubts about it. Since most people speak Polish anyway, banning signs in other languages would be unwise. Foreigners would find getting their way around very difficult and as a result income from tourist business would seriously de- crease. What’s so wrong with having bilingual signs anyway? I think that we should rather worry about the lexical correctness of our native language than about ex- cluding the use of foreign languages from the public sphere. We should care more about how we speak and write. That is the most serious problem, because lexical mistakes are becoming more and more common. All in all, we do not have to proclaim Polish “an official language”. We do not have to confirm this obvious fact. We should rather think about how we speak to each other in our first language – do we speak in correct Polish or do we make a lot of terrible mistakes? S∏owniczek mother tongue/native language /first language – j´zyk macierzysty/ojczysty to bring up – wychowywaç legal regulations – regulacje prawne proclaim – og∏osiç, proklamowaç monolingual – w jednym j´zyku sustaining lignuistic purity – podtrzymywanie czystoÊci to ban - zakazywaç to get your way around – orientowaç si´ w terenie income – przychody to decrease – maleç bilingual – dwuj´zyczny lexical correctness – poprawnoÊç j´zykowa j´zykowej to exclude – wy∏àczyç 10 WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Polska – jedno- czy wieloj´zyczna? Moim zdaniem Polska nie potrzebuje oficjalnego j´zyka. Wi´k szoÊç lu dzi w Pol sce uro dzi ∏a si´ w tym kra ju, pol ski jest ich ma cie rzy stym j´ zy kiem. Wy cho wa li si´ wÊród lu dzi mó wià cych po pol sku i ni gdy nie prze sta nà go u˝y waç, po nie wa˝ uwa ˝a jà mó wie nie po pol sku za coÊ na tu ral ne go. Nie ma po trze by zmu szaç ich do te go po przez praw ne re gu la cje. Nie któ rzy lu dzie po stu lu jà cy wpro wa dze nie ofi cjal nych j´ zy ków w swo ich kra jach pod da jà rów nie˝ po mys∏ wpro wa dze nie zna ków w jed nym j´ zy ku. Uwa ˝a jà, ˝e jest to dzia ∏a nie na rzecz pod trzy ma nia j´ zy ko wej czy sto Êci. Czy jest to od po wied nie roz wià za nie dla Pol ski? Mam po wa˝ ne wàt pli wo Êci. Po nie wa˝ wi´k szoÊç lu dzi i tak mó wi po pol sku, za kaz zna ków w in nych j´ zy kach by∏ by nie roz sàd ny. Cu dzo ziem com z tru dem przy cho - dzi ∏a by orien ta cja w te re nie i w re zul ta cie po wa˝ nie zma la ∏y by przy cho dy biz ne su tu ry stycz ne go. Po za tym, có˝ jest z∏e go w dwu j´ zycz nych zna kach? Sà dz´, ˝e po win ni Êmy ra czej za - jàç si´ po praw no Êcià j´ zy ko wà na sze go w∏a sne go j´ zy ka ni˝ wy klu cza niem ob cych j´ zy ków ze sfe ry pu blicz nej. Po win ni Êmy bar dziej trosz czyç si´ o to, jak mó wi my i pi sze my. To naj po wa˝ niej szy pro blem, po nie wa˝ b∏´ dy j´ zy ko we sta jà si´ co raz bar dziej po wszech ne. Osta tecz nie, nie mu si my pro kla mo waç pol skie go „ofi cjal nym j´ zy kiem”. Nie mu si my po twier dzaç te go oczy wi ste go fak tu. Po win ni Êmy ra czej trosz czyç si´ o to, jak roz ma w- ia my ze so bà w na szym oj czy stym j´ zy ku – czy u˝y wa my po praw nej pol sz czy zny, czy te˝ ro bi my mnó stwo okrop nych b∏´ dów? Synonimy Rozmaite okreÊlenia j´zyka, którym pos∏ugujemy si´ od urodzenia: first language, mother tongue, native tongue. Komentarz Pytania retoryczne (zaznaczone w tekÊcie wyt∏uszczonym drukiem) pozwalajà zarówno efektownie wprowadzaç nowe pomys∏y, jak i podsumowaç wywód. Podtrzymujà tak˝e uwag´ czytelnika i na swój sposób „wciàgajà go” do rozmowy z autorem, czyniàc tekst du˝o bardziej atrakcyjnym. www.WydawnictwoLingo.pl 11 1.4 Rozprawka Czy stosowanie energii atomowej przyczynia si´ do narastania wrogoÊci mi´dzy krajami? Podyskutuj na ten temat odwo∏ujàc si´ do przyk∏adu bomby atomowej. Splitting the Atom, Splitting Nations Obtaining great doses of energy through splitting the atom could have become one of the greatest discoveries ever made by mankind... It could have been so, but history decided differently. Instead of resolving the world’s economic problems once and for all, scientists built an atomic bomb. Although used only a few times in history, it gave people a constant sense of danger and made the threat of Ar- mageddon seem real. But is the atom really to blame for dividing the world into two different camps, Soviet and Western? “An Iron Curtain has descended across the continent” – these are the worlds of Churchill describing the situation that occurred in Europe after the Second World War. A lot of people say that the danger of nuclear assault forced both world empires, the Soviet Union and the USA, to sustain status quo. That meant that the Iron Curtain wasn’t easy to destroy. However, in my opinion, nuclear weapons weren’t the main factor that caused a split between nations. The USA was the first country to produce an atomic bomb. The Iron Curtain became a fact long before the Soviet Union, not to mention China, were able to endanger the USA with nuclear missiles. That fact shows clearly that the atom wasn’t the only thing that split people. It wasn’t even the main one. Much more important factors are differences in the mentalities of nations and leaders. Politicians and citizens of various countries often consider their own interests to be more important than the good of whole con- tinents or even the whole world. Different views, opposing interests, lack of moral code... Do you still blame that small atom for all the evil among nations? S∏owniczek to obtain – uzyskaç dose – dawka, porcja, iloÊç to split – dzieliç, roz∏àczaç mankind – ludzkoÊç to resolve – rozwiàzywaç constant – sta∏y nuclear assault – atak nuklearny 12 to sustain – podtrzymywaç factor – czynnik to endanger – zagra˝aç missiles – rakiety mentality – mentalnoÊç, sposób myÊlenia citizen – obywatel moral code – kodeks moralny WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Rozbijajàc atom, rozbijajàc narody Sposób na otrzy my wa nie ogrom nych ilo Êci ener gii po przez roz bi cie ato mu móg∏ byç jed- nym z naj wi´k szych od kryç ludz ko Êci... Mo g∏o tak byç, jed nak ˝e hi sto ria za de cy do wa ∏a in- a czej. Za miast roz wià zaç ener ge tycz ne pro ble my Êwia ta, na ukow cy skon stru owa li bom b´ ato mo wà. Choç zo sta ∏a u˝y ta je dy nie kil ka ra zy w hi sto rii, wy wo ∏a ∏a w lu dziach sta ∏e po czu cie za gro ˝e nia i spra wi ∏a, ˝e groê ba koƒ ca Êwia ta za cz´ ∏a si´ wy da waç re al na. Jed- nak ˝e czy na praw d´ mo ˝e my wi niç atom za po dzie le nie Êwia ta na dwa obo zy, wschod ni i za chod ni? „Opad ni´ cie ˝e la znej kur ty ny” – to s∏o wa Chur chil la opi su jà ce sy tu acj´ w Eu ro pie po dru giej woj nie Êwia to wej. Wie lu lu dzi uwa ˝a, ˝e groê ba nu kle ar ne go ata ku zmu si ∏a dwa Êwia to we mo car stwa, Zwià zek Ra dziec ki i Sta ny Zjed no czo ne, do pod trzy my wa nia sta- tus quo. Zna czy ∏o to, ˝e ˝e la zna kur ty na nie by ∏a ∏a twa do znisz cze nia. Jed nak ˝e mo im zda niem broƒ ato mo wa nie by ∏a g∏ów nym czyn ni kiem, któ ry po dzie li∏ na ro dy. Sta ny Zjed no czo ne pierw sze wy pro du ko wa ∏y bom b´ ato mo wà. ˚e la zna kur ty na sta ∏a si´ fak tem na d∏u go za nim Zwià zek Ra dziec ki, nie wspo mi na jàc o Chi nach, mó g∏ za gro ziç Sta nom nu kle ar ny mi po ci ska mi. Ten fakt po ka zu je ja sno, ˝e atom nie by∏ je dy nà rze czà, ja ka po dzie li ∏a lu dzi. Nie by∏ na wet naj wa˝ niej szà. O wie le wa˝ niej sze czyn ni ki to ró˝ ni ce w men tal no Êci na ro dów i przy wód ców. Po li ty cy i oby wa te le roz ma itych kra jów cz´ sto uwa ˝a jà w∏a sny in te res za wa˝ niej szy od do bra ca ∏ych kon ty nen tów czy na wet ca ∏e go Êwia ta. Od mien ne po glà dy, prze ciw staw ne in te re sy, brak ko dek su mo ral ne go... Czy wcià˝ wi ni cie ten ma ∏y atom za wszel kie z∏o mi´ dzy na ro da mi? Synonimy Ró˝ne okreÊlenia broni atomowej: nuclear weapons, atomic bomb, nuclear missiles. Komentarz Pami´taj o czytelnej strukturze rozprawki. Powy˝szy tekst zbudowano wed∏ug stosunkowo prostych, ale i precyzyjnych zasad. Pierwszy akapit przedstawia problem. Akapit drugi to krótkie omówienie popularnego poglàdu na rozwa˝anà kwesti´, trzeci zaÊ konfrontuje go z poglàdami autora. Ostatni akapit stanowi podsumowanie, zwieƒczone niekoniecznym, ale przydajàcym tekstowi wyrazistoÊci pytaniem retorycznym. www.WydawnictwoLingo.pl 13 1.5 Rozprawka Zastanów si´ nad wadami i zaletami medycyny alternatywnej. Benefits and Risks of Alternative Medicine Nowadays, so-called “alternative medicine” is becoming more and more popular. However, this popularity has become a serious concern to doctors of conventional medicine from many countries. They all point out the lack of scientific methods in alternative medicine, which may cause serious danger to patients’ health. Is it true that conventional medicine has little to learn from alternative medicine? Do we have reasons to be afraid of acupuncture and herbalism? Conventional medicine surely is a vast and very influential branch of science. Many years of practice, experiments and development give it advantages over al- ternative medicine, which isn’t scientifically based, and whose results often appear inconsistent. However, conventional medicine has turned out to be ineffective in many cases. Many medicines used in various treatments may cause unexpected side effects. Moreover, there is a serious lack of communication among patients and doctors in many hospitals. Alternative medicine seems to be free of these disadvantages. It offers a face-to-face relationship between the patient and the specialist. What is more, while it mostly consists of natural, herbal medicines, it it rarely causes unex- pected or dangerous results. In conclusion, both branches of medicine seem to have their advantages. In fact, more and more traditional doctors seem to be noticing the importance of including natural methods in traditional therapy. Alternative medicine, when given a proper scientific basis, may well contribute to the advance of knowledge by introducing a more holistic view to to the way doctors traditionally perceive patients. S∏owniczek popularity – popularnoÊç concern – zmartwienie, troska conventional medicine – medycyna ineffective – nieskuteczny treatment – leczenie, terapia side effects – efekty uboczne face-to-face relationship – relacja twarzà konwencjonalna acupuncture – akupunktura herbalism – zielarstwo vast – rozleg∏y influential – wp∏ywowy branch of science – ga∏àê nauki inconsistent – niespójny to turn out – okazaç si´ 14 w twarz, bezpoÊrednia unexpected – nieoczekiwany, niespodziewany importance – wa˝noÊç, donios∏oÊç proper – w∏aÊciwy, odpowiedni contribute to – przyczyniaç si´ do, mieç swój wk∏ad WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie KorzyÊci i zagro˝enia zwiàzane z medycynà naturalnà Dzisiaj tak zwa na „me dy cy na al ter na tyw na” sta je si´ co raz bar dziej po pu lar na. Jed nak ˝e ta po pu lar noÊç sta ∏a si´ po wa˝ nym zmar twie niem dla le ka rzy kon wen cjo nal nej me dy cy - ny z wie lu kra jów. Wszy scy wska zu jà na brak na uko wych me tod me dy cy ny al ter na tyw - nej, co mo ˝e spo wo do waç po wa˝ ne za gro ˝e nie dla zdro wia pa cjen ta. Czy praw dà jest, ˝e kon wen cjo nal na me dy cy na nie mo ˝e na uczyç si´ wie le od me dy cy ny al ter na tyw nej? Czy ma my po wo dy, aby baç si´ aku punk tu ry i zie lar stwa? Me dy cy na kon wen cjo nal na jest z pew no Êcià roz le g∏à i wp∏y wo wà dzie dzi nà na uki. Wie le lat prak ty ki, eks pe ry men tów i roz wo ju da ∏y jej prze wa g´ nad me dy cy nà al ter na tyw nà, któ ra nie tyl ko nie ma na uko wej pod bu do wy, ale jej wy ni ki oka zu jà si´ cz´ sto nie spój ne. Jed nak ˝e me dy cy na kon wen cjo nal na oka za ∏a si´ nie sku tecz na w wie lu przy pad kach. Wie le le ków sto so wa nych w ró˝ nych ku ra cjach mia∏o nie ocze ki wa ne efek ty ubocz ne. Co wi´ cej, w wie lu szpi ta lach brakuje ko mu ni ka cji mi´ dzy pa cjen ta mi a le ka rza mi. Al ter na tyw na me dy cy na wy da je si´ wol na od tych s∏a bo Êci. Ofe ru je bez po Êred nià re la cj´ mi´ dzy pa cjen tem a spe cja li stà. Co wi´ cej, po nie wa˝ sk∏a da jà si´ na nià g∏ów nie na tu ral ne, zio ∏o we le ki, rzad ko kie dy przy no si nie ocze ki wa ne czy groê ne re zul ta ty. Pod su mo wu jàc, wydaje si´ ˝e, obie ga ∏´ zie me dy cy ny majà swo je za le ty. W isto cie co raz wi´ cej le ka rzy do strze ga znaczenie me tod na tu ral nych w tra dy cyj nej te ra pii. Me dy cy na al ter na tyw na, o ile zy ska w∏a Êci wà pod bu do w´ na uko wà, mo ˝e przy s∏u ˝yç si´ roz wo jo wi wie dzy po przez wpro wa dze nie bar dziej ca∏o Êcio we go spoj rze nia do tra dy cyj ne - go spo sobu postrzegania pacjentów przez lekarzy. to introduce – wprowadzaç holistic – ca∏oÊciowy to perceive – postrzegaç Komentarz Sformu∏owania takie jak „moreover” czy „what is more” ( co wi´cej) pozwalajà wprowadzaç do tekstu nowe pomys∏y, argumenty czy tematy. Pos∏ugujàc si´ nimi unikamy wra˝enia prostego „wyliczania” i sprawiamy, ˝e tekst jest bardziej interesujàcy i ∏atwiejszy w odbiorze. www.WydawnictwoLingo.pl 15 1.6 Rozprawka Zastanów si´ nad wp∏ywem telewizji na m∏o dych lu dzi. Czy m∏o dzie˝ oglà da zbyt du ˝o te le - wi zji? Czy wp∏yw pro gra mów te lewizyjnych jest Twoim zdaniem pozytywny czy negatywny? TV and the Young In this essay I will investigate how TV affects young viewers. I will try to analyse all of the pros and cons of watching TV programmes, and give my opinion on what kind of influence TV has on the young. Generally speaking, the people who tend to talk about the negative impact of TV on the young are elderly. They often associate the rising crime rate with children watching too many violent programmes. Many young people would agree that their generation was brought up in front of the TV set. However, they do not support the view that TV is the main reason for the high crime rate. Younger viewers see a lot of positive aspects of television, such as better access to information or education. No one can deny that television is a very popular source of entertainment, mostly due to unlimited access to it. But it would be a serious misunderstanding to say that only young people watch too much TV. Not only under 18s spend hours on staring at the flickering screen. The elderly do not make up the majority when we look at the audience of cinemas or theatres. Another question is how TV affects the young. It’s not only time spent in front of the TV set, but also the content of programmes that matters. In my opinion, the in- fluence of television on younger generation is rather negative. Although TV offers some possibilities for widening one’s horizons, the most popular programmes are nothing more than pulp in the form of quiz shows or soap operas. Anyone who would like to base his view of life on them is about to experience a serious disap- pointment, which may even lead to frustration. S∏owniczek to affect – wp∏ywaç na pros and cons – wady i zalety, za i prze- ciw (od: pro and contra) influence – wp∏yw impact – wp∏yw, tak˝e: uderzenie the elderly – osoby starsze to associate – kojarzyç, uto˝samiaç crime rate – poziom przest´pczoÊci to bring up – wychowywaç to support – popieraç access – dost´p due to – z powodu 16 under 18s – ludzie poni˝ej osiemnastego roku ˝ycia, m∏odzi flickering – migoczàcy majority – wi´kszoÊç audience – publicznoÊç content – zawartoÊç to widen one’s horizons – poszerzaç swoje horyzonty pulp – papka quiz shows – teleturnieje soap operas – opery mydlane to lead to – prowadziç do WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Telewizja i m∏odzi W po ni˝ szym ese ju zba dam wp∏yw te le wi zji na m∏o dych wi dzów. Po sta ram si´ za na li zo - waç po zy tyw ne i ne ga tyw ne stro ny oglà da nia pro gra mów te le wi zyj nych oraz wy ra ziç swo jà opi ni´ od no Ênie te go, ja ki wp∏yw ma te le wi zja na m∏o dych. Ogól nie mó wiàc, lu dzie, któ rzy zwy kli mó wiç o ne ga tyw nym wp∏y wie te le wi zji na m∏o dych, to osoby starsze. Cz´ sto wià ˝à wzra sta jà cy po ziom prze st´p czo Êci z dzieç mi oglà da jà cy mi zbyt wie le bru tal nych pro gra mów. Wie lu m∏o dych lu dzi zgo dzi ∏o by si´, ˝e ich ge ne ra cja wzra sta ∏a przed ze sta wem te le wi zyj nym. Nie mo gà jed nak ˝e zgo dziç si´ z po glà dem, ˝e te le wi zja jest g∏ów nà przy czy nà wy so kie go po zio mu prze st´p czo Êci. M∏o - da publicznoÊç wi dzi wie le po zy tyw nych aspek tów te le wi zji, ta kich jak lep szy do st´p do in for ma cji czy edu ka cji. Nikt nie za prze czy, ˝e te le wi zja jest po pu lar nym êró d∏em roz ryw ki, g∏ów nie z po wo du nieograniczone go do st´ pu do niej. By ∏o by jed nak po wa˝ nym nie po ro zu mie- niem twier dziç, ˝e je dy nie m∏o dzi oglà da jà zbyt du ˝o te le wi zji. Nie tyl ko oso by po ni ˝ej osiem na ste go ro ku ˝y cia sp´ dza jà go dzi ny przed mi go czà cym ekra nem. Star sze oso by nie sà w wi´k szo Êci, je Êli przyj rzy my si´ wi dow ni kin i te atrów. Ko lej ne py ta nie: jak te le wi zja wp∏y wa na m∏o dych. Nie tyl ko czas sp´ dzo ny przed te le wi zo rem ma zna cze nie, ale i za war toÊç pro gra mów. Mo im zda niem wp∏yw te le wi zji na m∏od sze po ko le nie jest ra czej ne ga tyw ny. Choç te le wi zja ofe ru je pew ne mo˝ li wo Êci po sze - rze nia ho ry zon tów, naj po pu lar niej sze pro gra my nie sà ni czym wi´ cej ni˝ pap kà w for mie te le tur nie jów czy oper my dla nych. Ka˝ dy, kto chcia∏ by opie raç na nich swój po glàd na ˝y cie, do Êwiad czy wkrót ce roz cza ro wa nia, któ re mo ˝e pro wa dziç do fru stra cji. Synonimy Ró˝ne okreÊlenia wp∏ywu danego zjawiska: impact, influence. Czasownik oznaczajàcy wp∏ywanie, oddzia∏ywanie: to affect. Komentarz Warto pami´taç o u˝ytecznych sformu∏owaniach pozwalajàcych zaprezentowaç opini´, która zdaniem autora jest powszechnie podzielana. Przyk∏ady podobnych sformu∏owaƒ wyst´pujà- cych w tekÊcie to „generally speaking” (ogólnie mówiàc) oraz „no one can deny” (nikt nie mo˝e zaprzeczyç). www.WydawnictwoLingo.pl 17 1.7 Rozprawka Jakie sà Twoje odczucia odnoÊnie pomys∏u otworzenia dyskoteki nieopodal obozu koncentracyjnego w OÊwi´cimiu? Odwo∏aj si´ do tego przyk∏adu i rozwa˝ problem polskiej pami´ci o HolokauÊcie. Rethinking the Memory of the Holocaust in Poland The problem of a disco club in OÊwi´cim is not only a question of whether it is morally acceptable to open a club next to the concentration camp. Although open- ing of discotheque could make a lot of people feel rightfully indignant, it is neces- sary to look at the matter from different perspective. The problem of a small disco club becomes an ethical question about what is sacred and how we ought to cope with the fact that so many people lost their lives on Polish ground. Many people blame the Nazis for the crime of Holocaust and refuse to consider the horrible past any further. That is why it is so difficult to resolve the problem of reconciling the memory of those who passed away with the necessity to lead our everyday lives in a country that is in some sense “marked” with death. The duty of remembering does not mean we should become obsessed with the enormous burden dating back to the period of the Second World War and refuse to talk about it. Only when we accept this duty and combine it with knowledge and understanding will we be able to avoid problems like the idea of opening disco sys- tem next to the gates of concentration camp. It is certainly not an easy task, but it is work that should be done. Otherwise, we may be faced with countless painful memories concerning the past. Such hard- ships, when they are not confronted early enough, may turn out to be insoluble. S∏owniczek morally acceptable – moralnie dopuszczalne concentration camp – obóz koncentracyjny rightfully – s∏usznie indignant – oburzony ethical question – kwestia, problem etyczny marked – naznaczony duty – obowiàzek enormous – ogromny burden – ci´˝ar to refuse – odmówiç otherwise – w przeciwnym wypadku to be faced with – byç postawionym przed (np. problemem) horrible – straszny to reconcile – pogodziç, pojednaç si´ z to pass away – odejÊç, umrzeç necessity – koniecznoÊç countless – niezliczony painful – bolesny hardships – trudnoÊci insoluble – nierozwiàzywalne 18 WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie PrzemyÊleç na nowo polskà pami´ç o HolokauÊcie Pro blem dys ko te ki w OÊwi´ ci miu nie jest je dy nie py ta niem o to, czy otwar cie klu bu w po bli ˝u obo zu kon cen tra cyj ne go jest mo ral nie dopuszczal ne. Cho cia˝ otwar cie dys ko - te ki mo g∏o spra wiç, ˝e wie lu lu dzi po czu ∏o si´ s∏usz nie obu rzo ny mi, to ko niecz ne jest roz wa ˝e nie spra wy z od mien nej per spek ty wy. Pro blem nie wiel kiej dys ko te ki sta je si´ etycz nym py ta niem o to, co jest Êwi´ te i jak ra dzi my so bie z fak tem, ˝e ty lu lu dzi stra ci ∏o ˝y cie na pol skiej zie mi. Wie lu lu dzi ob wi nia hi tle row ców o zbrod ni´ Ho lo kau stu i od ma wia dal sze go roz wa ˝a nia strasz nej prze sz∏o Êci. Dla te go w∏a Ênie tak trud ne jest roz wià za nie pro ble mu po go dze nia pa mi´ ci o tych, któ rzy ode szli, z ko niecz no Êcià ˝y cia w kra ju „na zna czo nym” przez Êmierç. Obo wià zek pa mi´ ci nie ozna cza, ˝e po win ni Êmy pod daç si´ ob se sji strasz ne go ci´ ˝a ru da tu jà ce go si´ na okres dru giej woj ny Êwia to wej. Je dy nie wów czas, gdy za ak cep tu je my ten obo wià zek i po ∏à czy my go z wie dzà i zro zu mie niem, b´ dzie my zdol ni unik nàç pro ble - mów ta kich, jak po mys∏ otwar cia dys ko te ki w po bli ˝u bram obo zu kon cen tra cyj ne go. Nie jest to ∏a twe za da nie, lecz pra ca, któ rà trze ba wy ko naç. W prze ciw nym ra zie mo ˝e my zo staç po sta wie ni przed nie zli czo ny mi bo le sny mi wspo mnie nia mi do ty czà cy mi prze sz∏o Êci. Po dob ne trud no Êci, je Êli nie skon fron tu jemy si´ z ni mi od po wied nio wcze Ênie, mo gà oka zaç si´ nie roz wià zy wal ne. Komentarz Stojàc przed szczególnie kontrowersyjnym i trudnym tematem warto pami´taç o zwrotach, które uporzàdkujà nasze rozwa˝ania. U˝yte w tekÊcie zwroty „it is necessary to look at the matter from different perspective” (konieczne jest rozwa˝enie kwestii z innej perspektywy) oraz „it is certainly not an easy task” (nie jest to z pewnoÊcià ∏atwe zadanie) porzàdkujà wywód (pierwszy zwrot pozwala precyzyjnie zdefiniowaç problem, drugi wprowadza wieƒczàcà rozprawk´ myÊl) oraz podkreÊlajà wag´ zagadnienia. www.WydawnictwoLingo.pl 19 1.8 Rozprawka Porównaj zalety i wady korzystania z ksià˝ek w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Paper or CD? Printed versus Electronic Books In the text below I will try to look at different aspects of using both electronic and printed books, I will also try to recommend one of these forms. To start with, I would like to say that electronic books are becoming more and more popular. That fact is not a new discovery, the process began years ago. The problem is, how will readers respond to the idea of having a few volumes packed together on one CD? Will printed books be still popular? Although electronic books seem very convenient at first glance, to use one of them you need a computer or a laptop. The former makes reading a book on a bus or a train nearly impossible, the latter is not the cheapest thing to spend money on. That is why printed books hold an indisputable advantage with their lower cost. Of course there is always the possibility of using printouts. But can you honestly imagine readers swapping from bus to train with all those piles of paper? Another important factor which makes printed books still popular is the fact that people are very much used to reading them. It is very hard to convince many readers to switch from paperbacks to a computer screen. When it comes to my personal opinion, I would full-heartedly recommend tra- ditional, printed books. They are not only portable, they also offer a sense of “true” reading. In my opinion you can’t really say you read the book if you did not read it in print. S∏owniczek volume – tom convenient – wygodny indisputable – niewàtpliwy printout – wydruk komputerowy to swap – zamieniaç, wymieniaç si´ pile – stos 20 factor – czynnik paperback – ksià˝ka w mi´kkiej oprawie computer screen – ekran komputera full-heartedly – z pe∏nym przekonaniem portable – przenoÊny WZORY WYPRACOWA¡ T∏umaczenie Papier czy p∏yta? Ksià˝ki drukowane a ksià˝ki elektroniczne W po ni˝ szym tek Êcie po sta ram si´ przyj rzeç ró˝ nym aspek tom u˝y wa nia za rów no elek tro nicz nych, jak i dru ko wa nych ksià ˝ek, spró bu j´ rów nie˝ za re ko men do waç jed nà z tych form. Po pierw sze chcia∏ bym za uwa ˝yç, ˝e ksià˝ ki elek tro nicz ne sta jà si´ co raz bar dziej po pu lar ne. Nie jest to od kry cie, pro ces roz po czà∏ si´ la ta te mu. Pro ble mem jest, jak czy - tel ni cy za re agu jà na po mys∏ kil ku to mów umiesz czo nych na je den p∏y cie kom pak to wej? Czy dru ko wa ne ksià˝ ki b´ dà wcià˝ po pu lar ne? Choç na pierw szy rzut oka elek tro nicz ne ksià˝ ki wy da jà si´ bar dzo wy god ne, aby z nich sko rzy staç mu si my mieç kom pu ter lub lap to pa. Pierw szy czy ni czy ta nie w au to bu sie lub po cià gu nie mo˝ li wym, dru gi nie na le ˝y do rze czy naj taƒ szych. Dla te go te˝ ksià˝ ki dru ko wa ne ma jà nie pod wa ˝al nà prze wa g´, sà taƒsze. Oczy wi Êcie ist nie je za wsze mo˝ li woÊç ko rzy sta nia z wy dru ków. Ale czy mo ˝e cie so bie wy obra ziç czy tel ni ków prze sia da jà cych si´ z au to bu su czy z po cià gu z ty mi wszyst ki mi sto sa mi pa- pie ru? Ko lej ny wa˝ ny czyn nik, któ ry sprawia, ˝e dru ko wa ne ksià˝ ki wcià˝ sà po pu lar ne, to fakt, ˝e lu dzie przy wy kli do ich u˝y wa nia. Bar dzo trud no prze ko naç wie lu czy tel ni - ków do za mia ny ksià ˝ek w mi´k kiej opra wie na ekran kom pu te ra. Je Êli cho dzi o mo je zda nie, z pe∏ nym prze ko na niem po le ci∏ bym tra dy cyj ne ksià˝ ki dru ko wa ne. Sà nie tyl ko ∏a twe do prze no sze nia, ale dajà po czu cie „praw dzi wej” lek tu ry. Mo im zda niem nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e prze czy ta ∏o si´ ja kàÊ ksià˝ k´, je Êli nie czy ta ∏o si´ jej dru kiem. Komentarz Przy pisaniu tekstu warto zawsze pami´taç o zwrotach porzàdkujàcych wywód i sygnalizujà- cych nowe pomys∏y, takich jak „at first glance” („na pierwszy rzut oka”), „when it comes to...” („gdy chodzi o...”) czy „the former..., the latter...” („pierwszy..., drugi...” – kiedy wyliczamy kolejne argumenty lub przyk∏ady). Warto te˝ pomyÊleç nad paragrafem otwierajàcym tekst – mo˝na pos∏u˝yç si´ w nim sformu∏owaniem „in the text below...” („w poni˝szym tekÊcie...”), prezentujàc czytelnikowi temat rozprawki. www.WydawnictwoLingo.pl 21 1.9 Rozprawka Jakie sà zalety i wady sportów ekstremalnych? Extreme Sports Extreme sports have boomed since the early ‘90s. Sky diving, rock climbing or ice boating and many others feature speed, danger and incredible stunts. They are so fashionable that there are even commercial companies who organize them. This popularity makes us think mainly of the positive aspects of these sports. But nonetheless there are also disadvantages which need to be taken into consideration when talking about this issue. There is a wide range of benefits of extreme sports. First of all, they offer many exciting challenges. It is a test for all those who want take on the forces of na- ture. A human being has a chance to push himself to the limits of his physical abil- ity and fear. Secondly, it is an amazing experience, as it provides an escape from the stresses of life and breaks the rigours of daily routine. Last but not least, the practitioners also claim that sports develop physical and mental skills. However, there are also some obvious disadvantages of extreme sports. The most evident, probably, is the serious risk. A lot of dangerous accidents have been reported. The lack of safety partially results from the fact that there are no specific rules for these sports. It is clear, therefore, that learning such sports is very demanding. Apart from that, as with all nonstandard activities, the equipment costs quite a lot of money. To sum up, in extreme sports the risk of injury and even death is rather high. In my view, however, everyone is responsible for his own life and for those who are prepared to take this real risk, the advantages outnumber the disadvantages. S∏owniczek to boom – rozkwitaç sky diving - szybowanie w powietrzu za- koƒczone otwarciem spadochronu rock climbing – wspinaczka ice boating – Êlizganie/˝eglowanie po lodzie feature – wyró˝niaç si´ speed – pr´dkoÊç stunt – wyczyn, popis to make somebody do something – powodowaç, ˝e ktoÊ coÊ robi nonetheless – niemniej jednak to take into consideration – braç pod issue – kwestia a wide range of benefits – szeroki uwag´ wachlarz ko- rzyÊci challenge – wyzwanie to take on – stawaç do pojedynku z forces of nature – si∏y przyrody fear – l´k amazing – niezwyk∏y escape - ucieczka 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Wzory wypracowań
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: