Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 002540 22739545 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej - ebook/pdf
Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 282
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0193-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi obszerne i kompleksowe opracowanie problematyki funkcjonowania przedsiębiorcy publicznego w ramach ustroju opartego na wolności działalności gospodarczej.

Ma ona wymiar praktyczny, gdyż dotyczy legitymacji przedsiębiorców publicznych do występowania ze skargą konstytucyjną przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jednocześnie określa zakres swobody ustawodawcy w kształtowaniu relacji państwo-przedsiębiorca publiczny. Jest to zarazem zagadnienie teoretyczne, dlatego też autor szczegółowo analizuje kwestie dotyczące pojęcia wolności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, wyznaczając zarazem jej zakres podmiotowy.

W monografii przedstawiono funkcje państwa we współczesnej gospodarce. Ponadto, przybliżono motywy funkcjonowania państwa jako podmiotu gospodarczego. Rozważono też relacje własności prywatnej do własności publicznej, wskazując jednocześnie cechy i formy ochrony prawa własności przysługujące podmiotom publicznym. Uzasadniono istnienie konstrukcji przedsiębiorcy publicznego, a także wnikliwie przedstawiono kryteria jego wyodrębnienia oraz formy organizacyjno prawne charakterystyczne dla tego rodzaju podmiotu. Na podstawie ustaleń teoretycznych autor zaprezentował argumenty przemawiające i przeciw możliwości powoływania się na wolność gospodarczą przez przedsiębiorcę publicznego.

Książka jest adresowana zarówno do studentów prawa, jak i prawników praktyków, zainteresowanych interdyscyplinarną problematyką funkcjonowania przedsiębiorców publicznych w polskim porządku prawnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej W sprzedaży: M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 3 Studia Prawnicze H. Izdebski HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ I PRAWNEJ, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka PRAWO RZYMSKIE. INSTYTUCJE, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze R. Golat HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA POLSKI Ćwiczenia Becka Pod red. E. Kundery i M. Maciejewskiego LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH, wyd. 2 Inne Pod red. J. Zajadły LEKSYKON WSPÓŁCZESNEJ TEORII I FILOZOFII PRAWA Inne R. Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA Inne www.sklep.beck.pl Adam Szafrański  wobec Przedsiębiorca publiczny wolności gospodarczej WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj(cid:261) Profesora Stanisława Włodyki Redakcja: Ksenia Rzepka, Julia Wróblewska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0193-8 Spis tre(cid:286)ci Wprowadzenie ............................................................................................ IX Wykaz skrótów ........................................................................................... XIII Wykaz cytowanych orzecze(cid:276) ..................................................................... XVII Literatura .................................................................................................... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki wolno(cid:286)ci gospodarczej i pa(cid:276)stwa w gospodarce ............................................................................. 1. Człowiek jako podmiot praw człowieka ............................................... 2. Przeszłe i współczesne kierunki w my(cid:286)leniu o relacji pa(cid:276)stwa 1 1 do gospodarki oraz ich wpływ na system prawa ................................... 3. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 2. Wolno(cid:286)ć gospodarcza ............................................................. 1. Podstawowe ustalenia terminologiczne ................................................. 2. Definicja wolno(cid:286)ci gospodarczej ........................................................... 3. Publiczne prawo podmiotowe prawem jednostki .................................. 4. Wolno(cid:286)ć gospodarcza prawem wolno(cid:286)ciowym oraz prawem-instytucj(cid:261) .. 5. Zasada wolno(cid:286)ci gospodarczej .............................................................. 6. Wolno(cid:286)ć gospodarcza w Konstytucji RP i w ustawie o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej ...................................................................... 7. Działalno(cid:286)ć gospodarcza ....................................................................... 8. Działalno(cid:286)ć gospodarcza a zarz(cid:261)d maj(cid:261)tkiem ....................................... 9. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 3. Przeznaczenie maj(cid:261)tku publicznego na cele działalno(cid:286)ci gospodarczej ............................................................................................... 1. Potrzeba wyodr(cid:266)bnienia kategorii własno(cid:286)ci publicznej ....................... 2. Differencia specifica własno(cid:286)ci publicznej ............................................ 3. Własno(cid:286)ć pa(cid:276)stwowa i własno(cid:286)ć komunalna własno(cid:286)ci(cid:261) publiczn(cid:261) ..... 4. Podmioty własno(cid:286)ci publicznej prowadz(cid:261)ce działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) .. 5. Cechy własno(cid:286)ci publicznej ................................................................... 6. Przeznaczenie maj(cid:261)tku publicznego ...................................................... 7. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 4. Przedsi(cid:266)biorca publiczny ....................................................... 1. Uzasadnienie konstrukcji poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy publicznego ............. 2. Definicja poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy publicznego ....................................... 3. Kryteria wyodr(cid:266)bnienia poj(cid:266)cia przedsi(cid:266)biorcy publicznego ................ 12 21 24 24 26 28 33 36 43 49 53 57 60 60 67 71 73 76 80 82 84 84 86 90 V Spis tre(cid:286)ci 4. Formy organizacyjnoprawne przedsi(cid:266)biorcy publicznego .................... 5. Wybór formy organizacyjnoprawnej przedsi(cid:266)biorcy publicznego ........ 6. Relacje mi(cid:266)dzy pa(cid:276)stwem a przedsi(cid:266)biorc(cid:261) publicznym ...................... 7. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 5. Interes publiczny jako przesłanka podejmowania i wykonywania działalno(cid:286)ci gospodarczej przez pa(cid:276)stwo ...................... 1. Interes publiczny jako legitymacja działa(cid:276) pa(cid:276)stwa ............................. 2. Interes publiczny a dobro wspólne ........................................................ 3. Dobro wspólne ....................................................................................... 4. Interes publiczny a interes jednostki i pa(cid:276)stwa ..................................... 5. Interes publiczny jako poj(cid:266)cie niedookre(cid:286)lone ...................................... 6. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 6. Przedsi(cid:266)biorca publiczny w Konstytucji RP ........................ 1. Konstytucyjnie okre(cid:286)lone podstawy prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej przez pa(cid:276)stwo .................................................................. 2. Sprawiedliwo(cid:286)ć społeczna jako przesłanka prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej przez pa(cid:276)stwo .................................................................. 3. Zró(cid:298)nicowanie traktowania przedsi(cid:266)biorców prywatnych 102 105 109 115 119 119 124 130 134 139 146 148 148 152 i publicznych .......................................................................................... 158 4. Działalno(cid:286)ć gospodarcza pa(cid:276)stwa w ramach społecznej gospodarki rynkowej ................................................................................................ 5. Zwi(cid:261)zanie prawem przedsi(cid:266)biorców publicznych ................................. 6. Pa(cid:276)stwo w gospodarce według zasady pomocniczo(cid:286)ci ......................... 7. Monopol pa(cid:276)stwowy ............................................................................. 8. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 7. Osoba prawna jako podmiot konstytucyjnych wolno(cid:286)ci i praw ........................................................................................................... 1. Uwagi wst(cid:266)pne ...................................................................................... 2. Własno(cid:286)ć publiczna a prawo do własno(cid:286)ci ............................................ 3. Jednostka organizacyjna jako podmiot konstytucyjnych wolno(cid:286)ci 161 169 175 178 181 185 185 187 i praw ..................................................................................................... 193 4. Zobowi(cid:261)zani i uprawnieni na podstawie konstytucyjnych wolno(cid:286)ci i praw ..................................................................................................... 5. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział 8. Zakres podmiotowy wolno(cid:286)ci gospodarczej a przedsi(cid:266)biorca publiczny ........................................................................ 1. Uwagi wst(cid:266)pne ...................................................................................... 2. Przedsi(cid:266)biorca publiczny jako beneficjent prawa do własno(cid:286)ci gwarantowanego w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci .................................................................... 3. Przedsi(cid:266)biorca publiczny jako podmiot wolno(cid:286)ci gospodarczej w europejskim prawie wspólnotowym .................................................. 197 205 208 208 209 212 VI Spis tre(cid:286)ci 4. Zakres podmiotowy konstytucyjnie gwarantowanej wolno(cid:286)ci gospodarczej a przedsi(cid:266)biorca publiczny .............................................. 5. Podsumowanie ....................................................................................... Zako(cid:276)czenie ................................................................................................ Indeks rzeczowy ......................................................................................... 220 240 242 247 VII Wprowadzenie W Polsce od chwili przej(cid:286)cia od gospodarki planowej do gospodarki wolnoryn- kowej nie ustaje dyskusja nad zakresem wolno(cid:286)ci gospodarczej. Wpływa ona na postawy polityczne i wywołuje spory nie tylko na polu nauki prawa, ale równie(cid:298), a mo(cid:298)e przede wszystkim na gruncie nauk ekonomicznych. Do(cid:286)ć wspomnieć, (cid:298)e hasła ostatniej parlamentarnej kampanii wyborczej w gruncie rzeczy dotyczyły rozumienia wolno(cid:286)ci, w tym wolno(cid:286)ci gospodarczej. Polskie spory o wolno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) s(cid:261) od pewnego czasu sporami równie(cid:298) europejskimi. Zakres wolno(cid:286)ci gospodarczej i sposób jej rozumienia w prawie europejskim s(cid:261) w nie mniejszym stopniu emocjonuj(cid:261)ce, co w Polsce. Wystarczy przywołać debat(cid:266) tocz(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) w Konwencie Europejskim podczas obrad dotycz(cid:261)- cych uwzgl(cid:266)dnienia w Karcie Praw Podstawowych wolno(cid:286)ci gospodarczej jako jednego z praw człowieka. Mimo w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci, Konwent zdecydował si(cid:266) na ten krok. Krok o tyle odwa(cid:298)ny, o ile w wielu konstytucjach pa(cid:276)stw członkowskich Unii Europejskiej, choćby Niemiec i Francji, nie uwzgl(cid:266)dniono gwarancji wolno- (cid:286)ci gospodarczej. Maj(cid:261)c zatem (cid:286)wiadomo(cid:286)ć doniosło(cid:286)ci sporów o sens rozumienia oraz zakres wolno(cid:286)ci gospodarczej, ró(cid:298)norodno(cid:286)ć pogl(cid:261)dów, interdyscyplinarny charakter za- gadnie(cid:276) z ni(cid:261) zwi(cid:261)zanych, który nakazuje posługiwać si(cid:266) ró(cid:298)nymi metodami pra- cy naukowej, przyst(cid:261)piłem do opracowania kwestii pozostaj(cid:261)cej na marginesie za- interesowania nauki prawa i ekonomii – mo(cid:298)liwo(cid:286)ci skutecznego powoływania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorców publicznych na konstytucyjnie gwarantowan(cid:261) wolno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261). Od momentu wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie ustawy o działalno(cid:286)ci gospodarczej w grudniu 1988 r.1, w której po raz pierwszy w historii powojennej Polski proklamowano wolno(cid:286)ć działalno(cid:286)ci gospodarczej, dzieli nas 20 lat. W tym okresie wielu przed- stawicieli nauki prawa administracyjnego gospodarczego podejmowało prób(cid:266) wyja(cid:286)nienia mo(cid:298)liwo(cid:286)ci powoływania si(cid:266) przez podmioty publiczne prowadz(cid:261)ce działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) na wolno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261), gwarantowan(cid:261) tak w ustawie, jak w Konstytucji. Rezultat tej dyskusji nie jest jednak konkluzywny. We współ- czesnym orzecznictwie i literaturze istniej(cid:261) powa(cid:298)ne rozbie(cid:298)no(cid:286)ci w pogl(cid:261)dach dotycz(cid:261)cych wspomnianej problematyki, cz(cid:266)sto wynikaj(cid:261)ce z do(cid:286)ć jednak przy- czynkarskiego traktowania zagadnienia. Nie jest jednak moim zamiarem przedstawienie w niniejszej pracy podsumo- wania dotychczas prezentowanych w nauce prawa publicznego pogl(cid:261)dów, lecz ukazanie relacji przedsi(cid:266)biorcy publicznego do wolno(cid:286)ci gospodarczej w sposób, jak s(cid:261)dz(cid:266), nieco odbiegaj(cid:261)cy od dotychczasowych schematów, gdy(cid:298) si(cid:266)gaj(cid:261)cy do 1 Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm. IX Wprowadzenie aksjologii praw człowieka, a zarazem odwołuj(cid:261)cy si(cid:266) do dogmatyki prawa pub- licznego. Aby wyja(cid:286)nić zagadnienie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci powoływania si(cid:266) w skuteczny sposób przez przedsi(cid:266)biorców publicznych na wolno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261), nale(cid:298)y odpowie- dzieć na kilka zasadniczych pyta(cid:276). Przede wszystkim b(cid:266)d(cid:261) to pytania z zakre- su prawa konstytucyjnego: o znaczenie konstytucjonalizacji praw człowieka, ich aksjologiczne podstawy oraz funkcje, jakie pełni(cid:261) w pa(cid:276)stwie demokratycznym. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć przyznania przedsi(cid:266)biorcom publicznym ochrony na podstawie wol- no(cid:286)ci działalno(cid:286)ci gospodarczej jest zatem uwarunkowana sposobem rozumienia praw człowieka (w tym wolno(cid:286)ci gospodarczej). Działalno(cid:286)ć gospodarcza przedsi(cid:266)biorców publicznych prowadzona jest w oparciu o maj(cid:261)tek publiczny. Od statusu prawnego własno(cid:286)ci publicznej zale(cid:298)y wi(cid:266)c status prawny samego przedsi(cid:266)biorcy publicznego. Nie mo(cid:298)na pozostawić zatem bez odpowiedzi pytania, czy w polskim prawie mo(cid:298)na wyró(cid:298)nić kategori(cid:266) własno(cid:286)ci publicznej, jak te(cid:298), w przypadku pozytywnej odpowiedzi – pytania o jej zakres przedmiotowy oraz funkcj(cid:266). W pi(cid:286)miennictwie prawniczym kontrowersje budzi zakres znaczeniowy poj(cid:266)- cia przedsi(cid:266)biorcy publicznego, którego sposób rozumienia powinien być rozpa- trywany na innej płaszczy(cid:296)nie ni(cid:298) spory dotycz(cid:261)ce zakresu podmiotowego poj(cid:266)- cia przedsi(cid:266)biorstwa publicznego w europejskim prawie wspólnotowym. Wydaje si(cid:266), (cid:298)e próba zbudowania definicji przedsi(cid:266)biorcy publicznego na potrzeby prawa konstytucyjnego wydaje si(cid:266) nieodzowna. Funkcjonowanie podmiotów prowadz(cid:261)- cych działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) w oparciu o maj(cid:261)tek publiczny powinno być pod- porz(cid:261)dkowane pewnym regułom, których nale(cid:298)y poszukiwać przede wszystkim w tre(cid:286)ci Konstytucji RP1. Z punktu widzenia problematyki istotne wydaje si(cid:266) wyja(cid:286)nienie dopuszczalno- (cid:286)ci oraz zakresu działalno(cid:286)ci gospodarczej prowadzonej przez pa(cid:276)stwo. Poszuki- wanie konstytucyjnych podstaw prawnych dla funkcjonowania przedsi(cid:266)biorców publicznych słu(cid:298)y okre(cid:286)leniu zakresu podmiotowego wolno(cid:286)ci gospodarczej. Jest tak chocia(cid:298)by z jednego powodu. Je(cid:286)li okazałoby si(cid:266), (cid:298)e ustrojodawca nie do- puszcza mo(cid:298)liwo(cid:286)ci prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej przez podmioty pub- liczne, to kwestia powoływania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorców publicznych na wol- no(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) nie b(cid:266)dzie wymagać dalszego wyja(cid:286)nienia. Je(cid:286)li jednak istnieje podstawa dla twierdzenia nie tylko o mo(cid:298)liwo(cid:286)ci, ale niekiedy nawet obowi(cid:261)z- ku prowadzenia takiej działalno(cid:286)ci przez podmioty publiczne, to problem zakresu ochrony przyznawanej na podstawie praw człowieka, w tym wolno(cid:286)ci gospodar- czej ukazuje si(cid:266) z pełn(cid:261) wyrazisto(cid:286)ci(cid:261). Znaczenie omawianej problematyki dla funkcjonowania pa(cid:276)stwa jest nieba- gatelne. Wydaje si(cid:266), (cid:298)e dla kształtowania modelu ustrojowego Rzeczypospolitej, a przede wszystkim standardów ochrony praw człowieka, istotne znaczenie ma okre(cid:286)lenie roli pa(cid:276)stwa w gospodarce oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto mo(cid:298)e si(cid:266) powoływać na prawa podstawowe. Zwolennicy pogl(cid:261)dów o mo(cid:298)liwie najszerszym pojmowaniu zakresu tej ochrony kieruj(cid:261) si(cid:266) zapewne szlachetnym 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319). X Wprowadzenie przekonaniem o konieczno(cid:286)ci zapewnienia ochrony prawnej ka(cid:298)demu, kto takiej ochrony si(cid:266) domaga. Wydaje si(cid:266) jednak, (cid:298)e paradoksalnie pogl(cid:261)dy te mog(cid:261) do- prowadzić do deprecjacji znaczenia praw podstawowych przez ich „inflacj(cid:266) pod- miotow(cid:261)”. Nie byłoby to zjawisko pozytywne, gdy(cid:298) mogłoby w ostateczno(cid:286)ci oznaczać podwa(cid:298)enie fundamentów pa(cid:276)stwa prawa. Absolutyzowanie praw pod- stawowych1, tak(cid:298)e przez przyznawanie na ich podstawie gwarancji podmiotom publicznym, implikuje ich instrumentalne traktowanie przez władz(cid:266) publiczn(cid:261) i w rezultacie prowadzi do zaprzeczenia ich funkcji, jak(cid:261) jest ochrona jednostki. Praca po(cid:286)wi(cid:266)cona jest zagadnieniu, które do tej pory nie doczekało si(cid:266) kom- pleksowego opracowania, choć jak ju(cid:298) wcze(cid:286)niej wspomniałem, w pi(cid:286)mienni- ctwie prawniczym cieszyło si(cid:266) zainteresowaniem. Pole badawcze oraz metod(cid:266) pracy wyznaczyli zatem w pewnym zakresie przedstawiciele doktryny prawa ad- ministracyjnego gospodarczego oraz konstytucyjnego. Ich pogl(cid:261)dy spotykaj(cid:261) si(cid:266) w pracy z aprobat(cid:261) lub krytyk(cid:261), nie s(cid:261) jednak prezentowane w układzie relacyj- nym. Z punktu widzenia poruszanych w pracy problemów istotn(cid:261) rol(cid:266) odgrywa orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Stało si(cid:266) ono zatem przedmiotem ana- lizy w wi(cid:266)kszym stopniu ni(cid:298) działalno(cid:286)ć orzecznicza S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego i Naczel- nego S(cid:261)du Administracyjnego. Nie mo(cid:298)na było pomin(cid:261)ć dorobku doktryny niemieckiego prawa publicznego w zakresie omawianej w pracy problematyki. W (cid:298)adnym z innych krajów europej- skich zagadnienie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci powoływania si(cid:266) przez przedsi(cid:266)biorców publicz- nych na wolno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) nie było tak szeroko komentowane, jak u naszego zachodniego s(cid:261)siada2. Komparatystyka prawna nie polega jedynie na zestawieniu obok siebie dwóch modelowych rozwi(cid:261)za(cid:276) lub dwóch instytucji w celu uwypu- klenia ró(cid:298)nic wyst(cid:266)puj(cid:261)cych mi(cid:266)dzy nimi3. Zabieg ten byłby niewystarczaj(cid:261)cy na potrzeby niniejszej pracy. Nale(cid:298)ało zatem dokonać przekrojowego przegl(cid:261)du ar- gumentów wymienianych i omawianych w Niemczech i odnie(cid:286)ć si(cid:266) do nich na gruncie prawa polskiego. Wychodz(cid:261)c z zało(cid:298)enia o istnieniu autonomiczno(cid:286)ci poj(cid:266)ć prawa konstytucyj- nego, co oznacza niemo(cid:298)no(cid:286)ć determinowania ich znaczenia definicjami ustawo- wymi lub wypracowanymi przez doktryn(cid:266), czerpałem inspiracj(cid:266) dla ustale(cid:276) ter- minologicznych na gruncie Konstytucji z analizy przepisów ustaw, uwa(cid:298)aj(cid:261)c, (cid:298)e prawo konstytucyjne obowi(cid:261)zuje w pewnym kontek(cid:286)cie prawnym, którego nie mo(cid:298)na ignorować. Na znaczenie poj(cid:266)ć, którymi posługuje si(cid:266) ustrojodawca oraz ustawodawca, wpływ wywiera sposób rozumienia oraz interpretowania wspólnotowego prawa europejskiego oraz przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolno(cid:286)ci z 24.11.1950 r.4 St(cid:261)d te(cid:298) poza marginesem pracy nie pozostaj(cid:261) ani acquis communautaire, ani analiza przepisów Konwencji. 1 L. Kołakowski, Po co nam prawa człowieka, GW z 25–26.10.2003 r., Nr 250. 2 S. Biernat, A. Wasilewski, Wolno(cid:286)ć gospodarcza w Europie, Kraków 2000, s. 117. 3 M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego: wprowadzenie ogólne do bada(cid:276) prawnoporównawczych, Warszawa 1979, s. 135. 4 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. XI Wprowadzenie Niniejsza publikacja, opracowana na podstawie obronionej w 2007 r. na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawy doktorskiej, nie powstałaby, gdyby nie (cid:298)yczliwo(cid:286)ć wielu osób. Za cierpliwo(cid:286)ć, cenne uwagi i wielokrotn(cid:261) lektur(cid:266) pragn(cid:266) podzi(cid:266)kować promotorowi pracy, prof. Mirosławowi Wyrzykowskiemu. Szczególne podzi(cid:266)kowanie składam równie(cid:298) recenzentom prof. Annie Walaszek-Pyzioł oraz prof. Markowi Wierzbowskiemu. Za prowokowanie do my(cid:286)lenia i sprowadzanie ze złych dróg utartych schematów dzi(cid:266)kuj(cid:266) przede wszystkim prof. Krystynie Pawłowicz oraz dr. Bolesławowi Banaszkiewiczowi. Za rozmowy towarzysz(cid:261)ce pracy i uwagi dzi(cid:266)kuj(cid:266) moim Kole(cid:298)ankom i Kolegom z Wydziału Prawa i Administracji UW, pragn(cid:261)c z imienia i nazwiska wymienić jedynie ks. prof. Franciszka Longchamps de Berier oraz dr. Michała Królikow- skiego. Czytelnikom tej pracy pragn(cid:266) zwrócić uwag(cid:266), (cid:298)e za jakiekolwiek bł(cid:266)dy i nie- doci(cid:261)gni(cid:266)cia odpowiedzialno(cid:286)ć ponosi jedynie autor. XII KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2007 r. KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) poz. 93 ze zm.) Nr 225, poz. 1672 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa DzGospU . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1982 r. o działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) Konstytucja z 1952 r. . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani- zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) z 25.3.1957 r., tekst w wersji skonsolidowanej, uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)cy zmia- ny wprowadzone traktatem z Nicei (Dz.Urz. C 325/2002, s. 1) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospo- darczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) UprSPU . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania upraw- nie(cid:276) przysługuj(cid:261)cych Skarbowi Pa(cid:276)stwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETPC . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci XIII Wykaz skrótów NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma Ann. UMCS . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GW . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Wyborcza ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna i Pracy OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A OTK-B . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria B PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)d Terytorialny Zb. Orz. . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) 4. Pi(cid:286)miennictwo Garlicki, Konstytucja RP, Komentarz, t. [ ] . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warsza- wa 2005 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytat, cytowana (-e, -y) itp. . . . . . . . . . . . . . . . itd. . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne i tak dalej XIV Wykaz skrótów Konstytucja Gaudium et spes . . . . . Konstytucja duszpasterska o Ko(cid:286)ciele w (cid:286)wiecie współ- czesnym, Gaudium et spes, 1965 litera lit. . . . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pna (-e, -y) niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowana (-e, -y) np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja rok r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdział s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p vol. . . . . . . . . . . . . . . . wolumen wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydanie w zw. . . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku ze sprost. . . . . . . . . . . ze sprostowaniem ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zm. . . . . . . . . . . . . . . . zmiana (-y) zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt § . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf tom tekst jednolity XV Wykaz cytowanych orzecze(cid:276) 1. Trybunał Konstytucyjny: Orzeczenie TK z 13.9.1990 r., U 4/90, OTK 1990, Nr 1, poz. 10. Orzeczenie TK z 9.4.1991 r., U 9/90. OTK 1991, Nr 1, poz. 9. Orzeczenie TK z 20.8.1992 r., K 4/92, OTK 1992, Nr 2, poz. 22. Uchwała TK z 2.6.1993 r., W 17/92, OTK 1993, Nr 2, poz. 36. Orzeczenie TK z 26.10.1993 r., U 15/92, OTK 1993, Nr 2, poz. 36. Uchwała TK z 27.9.1994 r., W 10/93, OTK 1994, Nr 2, poz. 46. Orzeczenie TK z 4.4.1995 r., K 10/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 9. Wyrok TK z 17.10.1995 r., K 10/95, OTK 1995, Nr 2, poz. 10. Wyrok TK z 23.10.1995 r., K 4/95, OTK 1995, Nr 2, poz. 11. Orzeczenie TK z 22.11.1995 r., K 19/95, OTK 1995, Nr 3, poz. 16. Orzeczenie TK z 9.1.1996 r., K 18/95, OTK 1996, Nr 1, poz. 1. Orzeczenie TK z 29.10.1996 r., U 4/96, OTK 1996, Nr 5, poz. 40. Wyrok z 25.2.1997 r., K 21/95, OTK 1997, Nr 1, poz. 7. Wyrok z 22.12.1997 r., K 2/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 72. Wyrok TK z 24.3.1998 r., K 40/97, OTK 1998, Nr 2, poz. 12. Wyrok TK z 8.4.1998 r., K 10/97, OTK 1998, Nr 3, poz. 29. Wyrok TK z 12.1.1999 r., P 2/98, OTK 1999, Nr 1, poz. 2. Wyrok TK z 9.2.1999 r., U 4/98, OTK 1999, Nr 1, poz. 4. Wyrok TK z 16.2.1999 r., SK 11/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 22. Wyrok TK z 23.3.1999 r., K 2/98, OTK 1999, Nr 3, poz. 38. Wyrok TK z 8.6.1999 r., SK 12/98, OTK 1999, Nr 5, poz. 96. Wyrok TK z 23.6.1999 r., K 30/98, OTK 1999, Nr 5, poz. 101. Wyrok TK z 12.1.2000 r., P 11/98, OTK 2000, Nr 1, poz. 3. Wyrok TK z 21.3.2000 r., K 14/99, OTK 2000, Nr 2, poz. 61. Wyrok TK z 12.4.2000 r., K 8/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 87. Wyrok TK z 30.1.2001 r., K 17/00, OTK 2001, Nr 1, poz. 4. Postanowienie TK z 6.2.2001 r., Ts 148/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 72. Wyrok TK z 7.2.2001 r., K 27/00, OTK 2001, Nr 2, poz. 29. Wyrok TK z 10.4.2001 r., U 7/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 56. Wyrok TK z 7.5.2001 r., K 19/00, OTK 2001, Nr 4, poz. 82. Wyrok TK z 10.10.2001 r., K 28/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 212. Postanowienie TK z 24.10.2001 r., SK 10/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 225. Wyrok TK z 24.4.2002 r., P 5/01, OTK-A 2002, Nr 3, poz. 28. Wyrok TK z 3.6.2002 r., K 26/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 40. Wyrok TK z 4.7.2002 r., P 12/01, OTK-A 2002, Nr 4, poz. 50. Wyrok TK z 2.12.2002 r., SK 20/01, OTK 2002, Nr 7, poz. 89. Wyrok TK z 28.1.2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, Nr 1, poz. 4. XVII Wykaz cytowanych orzecze(cid:276) Wyrok TK z 29.4.2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, Nr 4, poz. 33. Wyrok TK z 17.12.2003 r., SK 15/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 103. Wyrok z 18.2.2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, Nr 2, poz. 9. Wyrok TK z 21.4.2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 31. Wyrok TK z 14.6.2004 r., SK 21/03, OTK-A 2004, Nr 6, poz. 56. Wyrok TK z 13.7.2004 r., K 20/03, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 63. Wyrok TK z 20.7.2004 r., SK 11/02, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 66. Wyrok TK z 21.7.2004 r., SK 57/03, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 69. Wyrok TK z 21.9.2004 r., K 34/03, OTK-A 2004, Nr 8, poz. 84. Postanowienie TK z 12.10.2004 r., Ts 35/04, OTK-B 2005, Nr 1, poz. 25. Wyrok TK z 25.10.2004 r., SK 33/03, OTK-A 2004, Nr 9, poz. 94. Postanowienie TK z 23.2.2005 r., Ts 35/04, OTK-B 2005, Nr 1, poz. 26. Postanowienie TK z 10.5.2005 r., Ts 204/04, OTK-B 2005, Nr 6, poz. 238. Wyrok TK z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49. Postanowienie TK z 8.11.2005 r., Ts 204/04, OTK-B 2005. Nr 6, poz. 239. Postanowienie TK z 20.12.2007 r., SK 67/05, OTK-A 2007. Nr 11, poz. 168. 2. Inne s(cid:261)dy i trybunały: Uchwała SN z 10.1.1990 r., III CZP 97/89, OSN 1990, Nr 6, poz. 74. Uchwała SN z 18.6.1991 r., III CZP 40/91, OSNC 1992, Nr 2, poz. 17. Uchwała SN z 10.1.1992 r., III CZP 140/91, OSNCP 1992, Nr 6, poz. 109. Uchwała SN z 14.3.1995 r., III CZP 6/95, OSNC 1999, Nr 5, poz. 72. Postanowienie SN z 18.1.2002 r., III RN 199/00, OSNP 2002, Nr 11, poz. 258. Wyrok SN z 30.9.2004 r., IV CK 713/03, OSNC 2005, Nr 9, poz. 160. Wyrok NSA z 21.12.1992 r., V S.A. 966/92, ONSA 1992, Nr 3–4, poz. 98. Wyrok NSA w Warszawie z 11.8.2005 r., II GSK 105/05, niepubl. Wyrok ETS z 26.2.1986 r., 152/84-Marshall, Zb. Orz. 1986, s. 723. Wyrok ETS z 12.7.1990 r., C-188/89-Foster, Zb. Orz. 1990, s. I–3313. Wyrok ETS z 13.11.1990 r., C-106/89-Marleasing, Zb. Orz. 1990, s. I–4135. Wyrok ETS z 26.6.2001 r., C-173/99, The Queen v. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertaintment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), Zb. Orz 2001, s. I–4881. Wyrok ETS z 13.10.2005 r., C-458/03, Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, Zb. Orz. 2005, s. I–8585. Orzeczenie ETPC z 28.9.1994 r., Spadea and Scalabrino v. Italy. Wyrok Federalnego S(cid:261)du Konstytucyjnego (Niemcy), BvR 459/52. Wyrok Federalnego S(cid:261)du Konstytucyjnego (Niemcy), 2 BvR 197/83, Solange II. Orzeczenie Federalnego S(cid:261)du Konstytucyjnego (Niemcy), 2 BvR 2134/92, Maas- tricht. Postanowienie Federalnego S(cid:261)du Konstytucyjnego (Niemcy), 2 BvR 1481/04. Postanowienie Federalnego S(cid:261)du Konstytucyjnego (Niemcy), 1 BvR 705/88. Wyrok S(cid:261)du Konstytucyjnego (Austria), VfSlg. 12.501/1990. XVIII Literatura B. Adamiak, Prawo do s(cid:261)du jako gwarancja wolno(cid:286)ci gospodarczej, w: Granice wolno(cid:286)ci gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Ksi(cid:266)ga ju- bileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004. A. Agopszowicz, Własno(cid:286)ć komunalna – publiczna czy prywatna?, ST 1991, Nr 11–12. A. Agopszowicz, M. Ciepiela, Wolno(cid:286)ć gospodarcza jednostek samorz(cid:261)du teryto- rialnego jako kwestia otwarta, w: Rozprawy prawnicze. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Kraków 2005. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego: wprowadzenie ogólne do bada(cid:276) prawnoporównawczych, Warszawa 1979. A. Bałaban, Funkcje konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, J. Trzci(cid:276)ski (red.), Warszawa 1997. C. Banasi(cid:276)ski, Konstytucyjne podstawy porz(cid:261)dku prawnego w gospodarce, w: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, C. Banasi(cid:276)ski, J. Oniszczuk (red.), Warszawa 1998. C. Banasi(cid:276)ski, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, War- szawa 2002. B. Banaszak, Otwarta droga do s(cid:261)du, Rzeczp. z 27.1.2005 r., Nr 22. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004. B. Banaszak, M. Jabło(cid:276)ski, w: System ochrony praw człowieka, B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabło(cid:276)ski, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, Kra- ków 2003. B. Banaszak, M. Jabło(cid:276)ski, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., J. Boć (red.), Wrocław 1998. B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własno(cid:286)ci, w: Konstytucyjne podsta- wy systemu prawa, M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 2001. K. Bandarzewski, Komercjalizacja przedsi(cid:266)biorstw pa(cid:276)stwowych, Kraków 2003. S. Barden, Grundrechtsfähigkeit gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, Mün- chen 2002. M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–553 kodeksu cywilnego, Kraków 1997. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 2005. T. Bernadzikiewicz, Mała reforma etatyzmu, Warszawa 1937. N. Bernsdorff, w: Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Uni- on, J. Meyer (red.), Baden-Baden 2002. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: