Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 033078 23542818 na godz. na dobę w sumie
Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej - ebook/pdf
Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 658
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0709-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prezentowanym komentarzu zostały omówione przepisy art. 430-458 KSH regulujące zmianę statutu, zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego i subskrypcję akcji, podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki, kapitał docelowy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i obniżenie kapitału zakładowego. Komentarz zawiera również analizę innych przepisów KSH, m.in. przepisów dotyczących kształtowania treści statutu, regulacji odnoszących się do wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego, które należy uwzględniać przy dokonywaniu ww. operacji. Autor poddaje analizie także przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komentarz adresowany jest zarówno do praktyków stosujących analizowane przepisy, jak i do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych.


Stan prawny: Marzec 2009 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zmiany statutu i kapita³u w spó³ce akcyjnej Polecamy w serii: Pawe³ Granecki PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ + P£YTA CD, wyd. 2 Dariusz Pêchorzewski (red.), Micha³ Horoszko GOSPODARKA NIERUCHOMOŒCIAMI. KOMENTARZ Marian Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH. KOMENTARZ Andrzej Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB US£UGI. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE Jacek Ignaczewski ROZWÓD PO NOWELIZACJI. ART. 56–61 KRO. KOMENTARZ Jacek Chaciñski OCHRONA PRAW LOKATORÓW. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Zmiany statutu i kapita³u w spó³ce akcyjnej Art. 430–458 KSH Komentarz Maciej Goszczyk Zmiany statutu i kapita³u w spó³ce akcyjnej Stan prawny: marzec 2009 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-0709-1 Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Spó³ka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zmiana statutu i zwyk³e podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 430. Tryb; wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 431. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . Art. 432. Treœæ uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 433. Prawo poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Subskrypcja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 434. Og³oszenie o prawie poboru . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 435. Drugi termin poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 436. Akcje spó³ki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 437. Zapisy na akcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 438. Termin subskrypcji Art. 439. Przydzia³ akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 440. Subskrypcja otwarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 441. Zg³oszenie podwy¿szenia kapita³u do rejestru . . . . . Oddzia³ 3. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze œrodków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 442. Przes³anki Art. 443. Przydzia³ akcji spó³ki Rozdzia³ 5. Kapita³ docelowy. Warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 444. Podwy¿szenie w granicach kapita³u docelowego . . . Art. 445. Upowa¿nienie zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 446. Tryb podwy¿szenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 447. Pozbawienie prawa poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4471. Terminy og³oszeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 448. Warunkowe podwy¿szenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 449. Treœæ uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 450. Zg³oszenie podwy¿szenia do rejestru . . . . . . . . . . . Art. 451. Wykonanie prawa objêcia akcji . . . . . . . . . . . . . . Art. 452. Zg³oszenie objêtych akcji do rejestru . . . . . . . . . . Art. 453. Odes³anie do przepisów rozdzia³u 4 . . . . . . . . . . . Art. 454. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 3 3 3 52 117 133 175 175 200 206 210 220 231 235 256 267 267 287 302 302 322 332 351 357 359 399 429 440 460 466 483 V Spis treœci Rozdzia³ 6. Obni¿enie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . Art. 455. Tryb i sposób obni¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 456. Wezwanie wierzycieli do zg³oszenia roszczeñ po obni¿eniu kapita³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 457. Wy³¹czenie og³oszeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 458. Zg³oszenie obni¿enia do rejestru . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 488 581 592 628 635 Przedmowa W oddawanym do r¹k Czytelników opracowaniu omawiam, w formie ko- mentarza, przepisy art. 430–458 KSH reguluj¹ce zmianê statutu, zwyk³e pod- wy¿szenie kapita³u zak³adowego i subskrypcjê akcji, podwy¿szenie kapita³u zak³adowego ze œrodków spó³ki, kapita³ docelowy, warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego i obni¿enie kapita³u zak³adowego. W celu przedstawienia mo¿liwie pe³nego obrazu regulacji prawnych dotycz¹cych zmiany statutu i zmian kapita³owych w spó³ce akcyjnej, komentarz zawiera równie¿ analizê innych przepisów KSH, które nale¿y uwzglêdniaæ przy dokonywaniu wspo- mnianych operacji, m.in. przepisów dotycz¹cych kszta³towania treœci statutu, regulacji odnosz¹cych siê do wk³adów wnoszonych na pokrycie kapita³u zak³adowego (w tym obowi¹zku badania wk³adów niepieniê¿nych i mo¿liwoœci odst¹pienia od przeprowadzenia takiego badania), nabywania przez spó³kê ak- cji w³asnych i ich umorzenia. Przedmiotem analizy s¹ tak¿e przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie pu- blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo- wanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) stosowane, gdy akcje s¹ emitowane w trybie oferty publicznej oraz przepisy ustawy z 29.6.1995 r. o obligacjach (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) dotycz¹ce obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierw- szeñstwa. Moim celem by³o stworzenie opracowania, które mog³oby byæ u¿yteczne w praktyce, w procesie stosowania analizowanych przepisów, a które jednocze- œnie skierowane by³oby do mo¿liwie szerokiego krêgu odbiorców zaintere- sowanych zagadnieniami z zakresu prawa spó³ek handlowych. Dlatego te¿ w komentarzu skoncentrowa³em siê g³ównie na praktycznych aspektach oma- wianych problemów, a swojej analizie stara³em siê nadaæ mo¿liwie przejrzyst¹ i przystêpn¹ formê. Zawarte w komentarzu wywody o charakterze doktrynal- nym odnosz¹ siê g³ównie do kwestii, które s¹ przedmiotem sporu w literaturze. Dziêkujê Panu Prof. dr hab. Grzegorzowi Domañskiemu za s³owa zachêty do pracy nad stworzeniem niniejszego opracowania oraz za cenne uwagi i komen- tarze. Bêdê wdziêczny, je¿eli Czytelnicy zechc¹ podzieliæ siê ze mn¹ swoimi uwa- gami oraz ewentualnymi pytaniami dotycz¹cymi zagadnieñ prezentowanych w komentarzu. Mog¹ byæ one kierowane na adres poczty elektronicznej: goszczykm@op.pl. Warszawa, maj 2009 r. Maciej Goszczyk VII 1. Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1.1. Prawo polskie Dzia³UbezpU . . . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRSU . . . . . . . . . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ObligU . . . . . . . . . . . . . . . . . ObrInstrFinU . . . . . . . . . . . . OfertPublU . . . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . PrDew . . . . . . . . . . . . . . . . . PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . RachunkU . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie w sprawie KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpiecze- niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 28.9.1994 r. o rachunkowoœci (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 21.12.2000 r. w sprawie szczegó³owego sposo- bu prowadzenia rejestrów wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Rejestru S¹dowego oraz szcze- gó³owej treœci wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237) rozporz¹dzenie w sprawie memorandum informacyjnego rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 6.7.2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim po- winno odpowiadaæ memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów finansowych do zorgani- IX Wykaz skrótów rozporz¹dzenie w sprawie wezwañ . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Prawo wspólnotowe Dyrektywa kapita³owa (Druga dyrektywa) . . . . . . . Pierwsza dyrektywa. . . . . . . zowanego systemu obrotu oraz o spó³kach pu- blicznych (Dz.U. Nr 132, poz. 916) rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie wzorów wezwañ do zapisywania siê na sprzeda¿ lub zamianê akcji spó³ki publicznej, szczegó³owego sposobu ich og³aszania oraz wa- runków nabywania akcji w wyniku tych wezwañ (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.) Druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s¹ wy- magane w Pañstwach Cz³onkowskich od spó³ek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa¿noœci, dla ochro- ny interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spó³ki akcyjnej, jak równie¿ utrzymania i zmian jej kapita³u (Dz.Urz. WE L 26 z 31.1.1977, s. 1 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 8 ze zm.) Pierwsza 68/151/EWG z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s¹ wymagane w Pañstwach Cz³onkowskich od spó³ek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa¿noœci w ca³ej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trze- cich (Dz.Urz. WE L 65 z 14.3.1968, s. 8 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 3 ze zm.) dyrektywa Rady Dyrektywa w sprawie ofert przejêcia . . . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE z 21.4.2004 r. w sprawie ofert prze- jêcia (Dz.Urz. WE L 145 z 30.4.2004 r.) Dyrektywa w sprawie prospektu . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwi¹zku z pu- bliczn¹ ofert¹ lub dopuszczeniem do obrotu pa- pierów wartoœciowych i zmieniaj¹cej dyrektywê 2001/34/WE (Dz.Urz. WE L 345 z 31.12.2003 r.) Rozporz¹dzenie UE o prospekcie. . . . . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie implementacji dyrekty- wy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoœnie informacji zamieszczanych X Wykaz skrótów w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emi- syjnego, zamieszczania informacji poprzez od- wo³ania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze re- klamowym (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) Rozporz¹dzenie UE w sprawie programów odkupu . . . . . . . Rozporz¹dzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z 22.12.2003 r. wykonuj¹cego Dyrektywê 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnieñ dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.2003 r.) 1.3. Prawo niemieckie AktG . . . . . . . . . . . . . . . . . . WpHG, Wertpapierhandelgesetz . . . ustawa z 6.9.1965 r. o spó³kach akcyjnych (Aktiengesetz) (BGBl I S 1089 ze zm.) ustawa z 26.7.1994 r. o obrocie papierami warto- œciowymi (Gesetz über den Wertpapierhandel) (BGBl I S 1749 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki s¹d administracyjny S¹d Administracyjny S¹d Najwy¿szy 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Gl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MSiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor S¹dowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Notarialne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . POP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra Prawo Bankowe Prawo Gospodarcze Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Notarialny Przegl¹d Podatkowy Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego XI Wykaz skrótów Przegl¹d Prawa Administracyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Prawa Prywatnego Prawo Papierów Wartoœciowych Prawo Gospodarcze Prawo Spó³ek Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . . . . . Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . PS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZP TBSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Studenckie Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Bi- blioteki S³uchaczy Prawa TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Inne skróty EOG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy KDPW . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada S¹downictwa nastêpny (-a, -e) n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie orz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci PKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us³ug PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity t. jedn. . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwa³a . . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. ust. ustêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zdanie zd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia Bibliografia Bibliografia Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Assman H. D., Schneider U. H., Wertpapierhandelsgesetz. Kommentar, 2006 Barañski T., Wada wk³adu niepieniê¿nego do spó³ek kapita³owych, PiP 2007, Nr 8 Bilewska K., Glosa do wyroku SN z 13.5.2004 r., V CK 452/03, MoP 2005, Nr 14 Cejmer M., D¹browski D., Przes³anki nabywania akcji w³asnych przez spó³ki akcyjne, w: Europejskie prawo spó³ek. Instytucje prawne dyrektywy kapi- ta³owej, czêœæ 1, Kraków 2004 Ch³opecki A., Zasady odpowiedzialnoœci prospektowej – polemika, PPH 2006, Nr 9 Czerniawski R., Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, War- szawa 2001 Domañski G., Konwersja d³ugu na kapita³. Aport czy potr¹cenie, PPH 1996, Nr 4 Domañski G., Umowa o subemisjê inwestycyjn¹ w publicznym obrocie papie- rami wartoœciowym, PUG 1998, Nr 4 Domañski G., Goszczyk M., Prawo poboru a subemisja, PPW 2005, Nr 7 Domañski G., Stêpniak L., Akcje spó³ki dominuj¹cej nabyte przez spó³kê zale- ¿n¹ przed wejœciem w ¿ycie KSH, PPW 2001, Nr 5 Dziurzyñski T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. II, Kraków 1935 Fr¹ckowiak J., Uchwa³y zgromadzeñ wspólników spó³ek kapita³owych sprzeczne z ustaw¹, PPH 2007, Nr 11 Frankowski E., Gwarantowanie emisji w prawie amerykañskim i polskim, PPH 2003, Nr 2 Gasiñski £., Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 27.2.2003 r., IV CKN 1811/100, Gl. 2005, Nr 3 Gêbusia I., Warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego a prawo poboru, PPH 2005, Nr 6 Gomo³a M., Wierzytelnoœæ jako przedmiot wk³adu do spó³ki kapita³owej – wy- brane zagadnienia, Pr. Sp. 2002, Nr 10 Gontarz G. R., Kapitalizacja rezerw w spó³kach kapita³owych, cz. II, PPod 2003, Nr 4 Goszczyk M., Charakter prawny statutu spó³ki akcyjnej, Pr. Sp. 1997, Nr 3 Goszczyk M., Powstanie praw akcyjnych i akcji, cz. I, PPW 2001, Nr 10 Goszczyk M., Poœrednie prawo poboru, Pr. Sp. 2005, Nr 6 Gutowski M., Sankcja niewa¿noœci na tle uchwa³ organów spó³ek kapita³owych, PPH 2007, Nr 12 Helin A., Ustawa o rachunkowoœci. Komentarz, Warszawa 2006 Hüffer U., Aktiengesetz, München 2006 Jacyszyn J., Krzeœ S., Marsza³kowska-Krzeœ E., Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Jakubecki A., Jakubek M., Kidyba A., Mojak J., Skubisz R., Zarys prawa spó³ek, Lublin 1994 XIII Bibliografia Jurcewicz W., Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 1.3.2007 r., III CZP 94/06, Gl. 2008, Nr 1 Jurcewicz W., Niewa¿noœæ uchwa³ w spó³kach kapita³owych, PPH 2008, Nr 5 Kidyba A., Kodeks spó³ek handlowych. Tom II, Komentarz do art. 301–633, Kraków 2004 Knurowska I., Przymusowe umorzenie udzia³ów lub akcji w spó³kach kapi- ta³owych, Pr. Sp. 2001, Nr 4 Koch A., Charakter sankcji wobec sprzecznych z prawem uchwa³ spó³ek kapi- ta³owych, PPH 2007, Nr 2 Kraft A., Kreutz P., Gesellschaftsrecht, Luchterhand 2000 Krajewski M., Umowa przedwstêpna, Warszawa 2002 Kwaœnicki R. L., Autonomia woli w kszta³towaniu postanowieñ statutu spó³ki akcyjnej w prawie polskim, niemieckim oraz amerykañskim, Pr. Sp. 2001, Nr 12 Kuska-¯ak I., ¯ak M., Obni¿enie kapita³u zak³adowego spó³ki akcyjnej w celu pokrycia straty w praktyce s¹dów rejestrowych, PPH 2007, Nr 12 Longchamps de Berier R., Studya nad istot¹ osoby prawniczej, Lwów 1911 Malarewicz A., Wierzytelnoœæ wspólnika – akcjonariusza wobec spó³ki kapi- ta³owej jako przedmiot potr¹cenia i konwersji, cz. I, Pr. Sp. 2007, Nr 3 Malmuk-Cieplak A., Wpis niedopuszczalny, Rej. 2005, Nr 4 Michalski M., Umorzenie definitywne akcji w œwietle przepisów kodeksu han- dlowego oraz ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœcio- wymi, Pr. Sp. 1999, Nr 10 Michalski M., Natura jurydyczna warrantów subskrypcyjnych, PPH 2004, Nr 5 Michalski M., Akcje nieme wed³ug prawa polskiego, PPH 2004, Nr 7 Michalski M., O pojêciu i zakresie regulacji spó³ki publicznej, PPH 2008, Nr 1 Mikosz A., Trzeba dokonaæ zmian w statucie, Rzeczp. z 15.3.2001 r. Niemiec T., Glosa do postanowienia SN z 28.9.2001 r., III CA 3/01, Pr. Sp. 2003, Nr 10 Nowacki A., Umorzenie akcji, Warszawa 2007 Nowacki A., Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w zamian za wk³ad w walu- cie obcej, PPH 2007, Nr 2 Nowacki A., Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego przez zarz¹d, Pr. Sp. 2008, Nr 9 Nowacki A., Zasady przydzia³u akcji w podwy¿szonym kapitale zak³adowym, PPH 2008, Nr 9 Nowacki A., Konwersja d³ugu na kapita³, PPH 2008, Nr 12 Okolski J. (red.), Spó³ka akcyjna. Komentarz, Warszawa 2001 Okolski J., Modrzejewski J., Gasiñski £., Natura stosunku korporacyjnego spó³ki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8 Opalski A., Kapita³ zak³adowy, zysk, umorzenie, s. 294–296, Warszawa 2002 Opalski A., Umorzenie i nabycie w³asnych praw udzia³owych, Pr. Sp. 2004, Nr 10 Oplustil K., Wierzytelnoœæ wobec spó³ki jako przedmiot potr¹cenia i konwersji. Opracowania monograficzne, PPH 2002, Nr 2 Oplustil K., Wk³ady niepieniê¿ne w prawie europejskim i polskim, w: Europej- skie prawo spó³ek. Instytucje prawne dyrektywy kapita³owej, czêœæ 2, Kra- ków 2005 Osajda K., Przegl¹d orzecznictwa, w: Gl. 2005, Nr 2 Osajda K., Kodeks spó³ek handlowych w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego w II pó³roczu 2004 r., Gl. 2006, Nr 1 XIV Bibliografia Pabis R., Tworzenie spó³ki akcyjnej, cz. III, Pr. Sp. 2002, Nr 3 Pabis R., Wniesienie aportu (a w szczególnoœci prawa w³asnoœci nieruchomoœci lub prawa wieczystego u¿ytkowania) do spó³ki kapita³owej, Rej. 2007, Nr 6 Pawelec S., Realizacja prawa poboru przy emisji akcji ró¿nych rodzajów, PPH 2007, Nr 9 Pawe³czyk M., Subemisja – istota, przes³anki i funkcje, Pr. Sp. 2002, Nr 12 Pawe³czyk M., Treœæ umowy subemisyjnej, PPH 2003, Nr 8 Pierzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2002 Podsiadlik A., Wykorzystanie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego do stabiliza- cji i sanacji uk³adu si³ w spó³ce akcyjnej, Pr. Sp. 2003, Nr 1 Popio³ek W., Dobrowolne umorzenie akcji, MoP 2001, Nr 17 Potrzeszcz R., Zmiany w kodeksie spó³ek handlowych – omówienie i komen- tarz, cz. IV, PPH 2004, Nr 6 Pyzio³ W. (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008 Radwan A., Prawo poboru w spó³ce akcyjnej, Warszawa 2004 Radwan A., Sens i nonsens kapita³u zak³adowego, w: Europejskie prawo spó³ek. Instytucje prawne dyrektywy kapita³owej, czêœæ 2, Kraków 2005 Radwañski A., System prawa prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – czêœæ ogól- na, Warszawa 2002 Rodzynkiewicz M., Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007 Rodzynkiewicz M., Zwolnienie spod procedury konwokacji w przypadku obni- ¿enia kapita³u zak³adowego w spó³ce akcyjnej, PPH 2006, Nr 4 Romanowski M., Warunkowe podwy¿szenie kapita³u zak³adowego, Warszawa 2004 Romanowski M., „Wide³kowe” podwy¿szenie kapita³u akcyjnego, PPH 1998, Nr 3 Romanowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Ko- mentarz, Warszawa 1999 Romanowski M., Kapita³ docelowy, PPH 2002, Nr 8 Romanowski M., Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w granicach kapita³u do- celowego, PPH 2003, Nr 2 Safjan M. (red.), System prawa prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2007 Schmidt K., Lutter M., Aktiengesetz. Kommentar. Band I, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2008 Schmidt K., Lutter M., Aktiengesetz. Kommentar. Band II, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln 2008 Sikorski P., Instytucja umorzenia akcji w przepisach kodeksu spó³ek handlo- wych (cz. II), Pr. Sp. 2002, Nr 9 Sobolewski L. (red.), Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Komentarz, Warszawa 1999 So³tysiñski S., Szajkowski A., Szumañski A., Szwaja J., Kodeks spó³ek handlo- wych. Tom I. Komentarz do artyku³ów 1–150, Warszawa 2001 So³tysiñski S., Szajkowski A., Szumañski A., Szwaja J., Kodeks spó³ek handlo- wych. Tom II. Komentarz do artyku³ów 151–300, Warszawa 2002 So³tysiñski S., Szajkowski A., Szumañski A., Szwaja J., Kodeks spó³ek handlo- wych. Tom III. Komentarz do artyku³ów 301–458, Warszawa 2003 So³tysiñski S., Niewa¿ne i wzruszalne uchwa³y zgromadzeñ spó³ek kapi- ta³owych, PPH 2006, Nr 1 XV Bibliografia Sójka T., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za upublicznienie fa³szywych in- formacji w prospekcie emisyjnym w œwietle dyrektywy prospektowej, PPH 2006, Nr 4 Sójka T., Umorzenie akcji, Kraków 2004 Sójka T., Zasady odpowiedzialnoœci prospektowej – replika, PPH 2006, Nr 12 Strzêpka J. A. (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 Swêdzio³ T., Kilka uwag na temat umowy objêcia akcji w podwy¿szonym kapi- tale zak³adowym, Rej. 2004, Nr 6 Szachu³owicz J., Jak nie rejestrowaæ spó³ek, Pal. 1990, Nr 6–7 Szumañski A., Pojêcie i przedmiot aportu do spó³ki akcyjnej, PPH 1995, Nr 1 Szumañski A. (red.), System prawa prywatnego. Tom 19. Prawo papierów war- toœciowych, Warszawa 2006 Trajer M., Kszta³towanie treœci statutu spó³ki akcyjnej, Pr. Sp. 2007, Nr 12 Wiœniewski A. W., Prawo o spó³kach. Podrêcznik praktyczny. Tom III, Warsza- wa 1993 Wiœniewski A. W., Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spó³ek kapita³owych przez s¹dy polubowne – struktura problemu, Pr. Sp. 2005, Nr 4 Wiœniewski C., Konwersja d³ugu na kapita³ zak³adowy w spó³kach kapi- ta³owych, PPH 1999, Nr 6 Wrzo³ek-Romañczuk M., „Wpis niedopuszczalny” w Krajowym Rejestrze S¹do- wym, PPH 2002, Nr 4 ¯urek M., Liberalizacja zasady ochrony kapita³u i jej znaczenie dla KSH, MoP 2007, Nr 19 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) (zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381, Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69) Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe (...) Dzia³ II. Spó³ka akcyjna (...) Rozdzia³ 4. Zmiana statutu i zwyk³e podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Oddzia³ 1. Przepisy ogólne Rozdzia³ 4. Zmiana statutu i zwyk³e podwy¿szenie kapita³u... Art. 430. [Tryb; wpis] § 1. Zmiana statutu wymaga uchwa³y walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. § 2.1 Zmianê statutu zarz¹d zg³asza do s¹du rejestrowego. Zg³oszenie zmiany statutu nie mo¿e nast¹piæ po up³ywie trzech miesiêcy od dnia powziêcia uchwa³y przez walne zgromadzenie, z uwzglêdnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5. § 3. Równoczeœnie z wpisem o zmianie statutu nale¿y wpisaæ do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319. § 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje siê odpowiednio przepisy art. 324 i art. 327. § 5. Walne zgromadzenie mo¿e upowa¿niæ radê nadzorcz¹ do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym okreœlonych w uchwale zgromadzenia. Spis treœci I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny statutu. Statut a akt Nb 1 za³o¿ycielski i umowa spó³ki . . . . . . . . . . . . . 4 1 Art. 430 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2276), która wchodzi w ¿ycie 15.01.2004 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany statutu i kapitału w spółce akcyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: