Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 002113 22765779 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 546
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0833-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym opisuje całokształt problematyki rejestru sądowego na gruncie prawa polskiego. Adresowany jest głównie do praktyków  wymiaru sprawiedliwości oraz przedsiębiorców i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczo-prawnym. Odpowiada na konkretne problemy pojawiające się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy, w tym m.in. dotyczących postępowania rejestrowego, a także korzystania z formularzy wniosków o wpis danych do KRS.

Komentarz zawiera stan prawny na wrzesień 2009 r. Uwzględniono w nim nowelizacje jakie weszły  w życie  w 2009 r., w tym nowelizację: z 31.3.2009 r. umożliwiającą internetowy, bezpłatny dostęp do wykazu podmiotów w upadłości z rejestru KRS; z 2.5.2009 r. regulującą dokonywanie z urzędu wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w upadłości likwidacyjnej' albo „w upadłości układowej', a także z 18.6.2009 r. przewidującą powstanie nowego podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną - towarzystwa reasekuracji wzajemnej, podlegającego wpisowi do KRS i uzyskującego osobowość prawną z chwilą wpisania do tego rejestru, a także  dopuszczającą do wykonywania działalności reasekuracyjnej główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji z państw niebędących państwami Unii Europejskiej, które również podlegać będą rejestracji w KRS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Monika Tarska Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE Krystyna Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 3 Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Andrzej Kidyba SPÓŁKA Z O.O., wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 3 Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 9 www.sklep.beck.pl o Krajowym Rejestrze Ustawa Sądowym Komentarz dr Monika Tarska Instytut Nauk Prawnych PAN Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 Tarska, [w:] KRSU. Komentarz, art. 6, Nb 2, Warszawa 2009 Propozycja cytowania: Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: PERFEKT S.A. Warszawa ISBN 978–83–255–0833–3 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecz- nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych . . . . . . . . . . . . Art. 55–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI 3 6 319 321 462 464 491 492 519 519 521 V Przedmowa Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony ma podstawie ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 ze zm., t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.). Krajowy Rejestr Sądowy to w istocie trzy samodzielne rejestry: 1) rejestr przedsiębiorców, 2) rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także 3) rejestr dłużników niewypłacalnych. Do pierwszego rejestru podlegają wpisowi podmioty, mające status przedsiębiorcy, które prowadzą działalność gospodarczą, choćby ubocz- nie i potencjalnie. W drugim rejestrze wpisywane są podmioty, które mają charakter organizacji społecznych lub zawodowych, z założenia prowa- dzące działalność non profit. Z kolei rejestr dłużników niewypłacalnych ujawnia podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym, które, zgodnie z nazwą rejestru, nie spłacają swoich długów. Utworzenie KRS stanowiło jeden z elementów szerszej reformy prawa gospodarczego, której wynikiem było przyjęcie pakietu trzech najważniej- szych ustaw realizujących tę reformę – oprócz ustawy o KRS – przede wszystkim: Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 15.9.2000 r., Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz Prawa działalności gospodarczej (ustawa z 19.11.1999 r., Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Jednoczesne wejście w życie wyżej wymienionych ustaw zostało zaplanowane na 1.1.2001 r. W przypadku ustawy o KRS tak długie vacatio legis spowodowane było w dużej mierze koniecznością przygotowania technicznej infrastruktury łą- czy komputerowych w związku z informatyzacją rejestru oraz utworzeniem Centralnej Informacji KRS, a także przygotowania licznych rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Przeprowadzenie gruntownej reformy rejestru sądowego stało się nie- zbędne z powodu zmian, jakie zaszły w polskiej gospodarce po 1989 r. (urynkowienie i liberalizacja gospodarki). Wzrosła liczba podmiotów pro- wadzących działalność gospodarczą. Pojawiło się także zjawisko podejmo- wania tej działalności przez podmioty, które ze swej istoty nie były do tego przeznaczone (np. stowarzyszenia, fundacje, czy partie polityczne). Dla VII Przedmowa niemal każdego rodzaju podmiotu prowadzono osobny rejestr – w sumie 19 rejestrów – i to metodą tradycyjną, w formie papierowej, przez zapisy w aktach sądowych. W konsekwencji, dostępność do informacji o podmio- tach rejestrowych była znacznie ograniczona, a jawność rejestru w praktyce była fikcją. Dodatkowym powodem, który wymusił wspomnianą reformę, była konieczność dostosowania polskiej regulacji prawnej dotyczącej re- jestru sądowego do prawodawstwa wspólnotowego przed przystąpieniem Polski do UE. Dotyczyło to zwłaszcza uwzględnienia postanowień Pierw- szej Dyrektywy Rady 68/151/EWG w zakresie wymagań dotyczących jaw- ności w odniesieniu do niektórych typów spółek. Krajowy Rejestr Sądowy w zamierzeniu projektodawców miał stanowić oficjalną centralną ewidencję, obejmującą terytorium całego kraju, prowa- dzoną przez sądy, w której rejestrowane są najważniejsze rodzaje orga- nizacji funkcjonujące w życiu społecznym, zwłaszcza gospodarczym. Do czasu wejścia w życie ustawy o KRS brak było jednolitego systemu reje- stracji podmiotów, podlegających obecnie wpisowi do KRS. Zasady wpisu do poszczególnych rodzajów rejestrów regulowane były w odrębnych ak- tach prawnych, normujących ustrój danego podmiotu. Jednym z najważ- niejszych, na którym wzorowano wiele rozwiązań przyjętych w ustawie o KRS, były przepisy Kodeksu handlowego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.7.1934 r. o rejestrze handlowym. Należy podkreślić, że celem rozpoczętych w 1994 r. prac legislacyjnych było stworzenie takiego systemu rejestracji, który zapewniałby faktyczną jawność wpisów dokonywanych w rejestrze, obejmujących zakres danych, gwarantujący – tak pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym – możliwie największą pewność w obrocie. Założeniem przyjętych roz- wiązań było zapewnienie prawdziwości i aktualności danych zawartych w rejestrze, usprawnienie postępowania rejestrowego oraz umożliwienie osobom zainteresowanym niezwłoczne uzyskanie odpisów, wyciągów i za- świadczeń o danych ujawnionych w rejestrze. Usprawnienie funkcji infor- macyjnej rejestru miało zapewnić rozdzielenie między sądy rejestrowe oraz Centralną Informację KRS zadań związanych z rejestracją oraz z udziela- niem informacji o danych ujawnionych w rejestrze. Organizację oraz zasady działania KRS, oprócz ustawy o KRS, normuje ponadto szereg aktów wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedli- wości na podstawie zawartej w przepisach ustawy delegacji. Warto zazna- czyć, że komentowana ustawa o KRS od czasu wejścia w życie (a nawet zanim zaczęła obowiązywać) była wielokrotnie nowelizowana, podobnie jak rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Niektóre z tych, które zaczęły obowiązywać wraz z ustawą o KRS od 1.1.2001 r., zostały zastąpione przez nowe akty prawne. Pewne zmiany wynikały z wprowadzenia do polskiego VIII Przedmowa porządku prawnego nowych typów podmiotów, które podlegają wpisowi do KRS, inne zaś spowodowane były zmianą przepisów ustaw związa- nych z KRS, jak również ważną nowelizacją wspomnianej dyrektywy WE w 2003 r., w końcu – dokonywane niekiedy zmiany ustawy o KRS były próbą korekty pierwotnych rozwiązań. W prezentowanym komentarzu omówiono przepisy ustawy o KRS we- dług aktualnego stanu prawnego. Jednakże ze względu na to, że od czasu wejścia w życie ustawy minęło ponad 8 lat, w ciągu których dokonano stosunkowo licznych zmian w ustawie – w odniesieniu do tych przepisów ustawy, które zostały uchylone lub istotnie zmienione w wyniku kolejnych nowelizacji – w komentarzu wskazano, na czym polegała zmiana i wyja- śniono, z czego ona wynikała. Warszawa, sierpień 2009 r. Monika Tarska IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CIKRSR . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 19.12.2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajo- wego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych za- sad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Są- dowego i udostępniania kopii dokumentów z kata- logu (Dz.U. Nr 247, poz. 1811 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) DzGospZagrOPU . . . ustawa z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na te- rytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzia- łalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwór- czości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (t.j. Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) DziałGospU . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) DziałUbezpU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1996 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) EZIGSEU . . . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu in- teresów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) FundEmU . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o funduszach emerytalnych FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.1994 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1669 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) XI Wykaz skrótów InfKrymU . . . . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o gromadzeniu, przetwa- rzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 ze zm.) JednBadawczeU . . . . ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkch badawczo-roz- wojowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1064 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSKuratorR . . . . . . rozporządzenie MS z 21.12.2000 r. w sprawie kwa- lifikacji wymaganych od kandydatów na kurato- rów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowa- dzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. Nr 117, poz. 1241) KRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) MSiGR . . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 15.4.1996 r. w sprawie orga- nizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszcze- nia (Dz.U. Nr 45, poz. 204 ze zm.) MSiGU . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Są- dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) XII Wykaz skrótów OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OpłKRSR . . . . . . . . rozporządzenie MS z 19.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie infor- macji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświad- czeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicz- nego katalogu dokumentów spółek (Dz.U. Nr 247, poz. 1812) OPracodU . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) PartieU . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) PodElektrU . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1991 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrDziałGosp . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) ProwRejKRSR . . . . . rozporządzenie MS z 21.12.2000 r. w spra- wie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądo- wego oraz szczegółowej treści wpisów w tych re- jestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrStow . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrywU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1006 r. o komercjalizacji i prywaty- zacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PrzechRejR . . . . . . . rozporządzenie MS z 21.12.2000 r. w sprawie spo- sobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń (Dz.U. Nr 117, poz. 1239) PrzekDanRejZ . . . . . zarządzenie MS z 15.12.2006 r. w sprawie spo- sobu i trybu przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji Kra- XIII Wykaz skrótów jowego Rejestru Sądowego (Dz.Urz. MS Nr 8, poz. 132) PrzekDokElektrZ . . . zarządzenie MS z 27.12.2006 r. w sprawie wa- runków organizacyjno-technicznych przekazywa- nia przez sądy rejestrowe dokumentów drogą elek- troniczną do katalogu oraz sposobu ich przecho- wywania (Dz.Urz. MS Nr 8, poz. 133) PWKRSU . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) PWSwobDziałGospU ustawa z 2.7.2004 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) RegUSPR . . . . . . . . . rozporządzenie MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) RejHandlR . . . . . . . . rozporządzenie MS z 1.7.1934 r. o rejestrze han- dlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 ze zm.) SCEU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.7.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077) Nr 88, poz. 439 ze zm.) StatPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) SystUbSpołU . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) WnElektrCIKRSR . . rozporządzenie MS z 20.12.2006 r. w sprawie wa- runków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składa- nia do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświad- czeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy re- jestrowe i Centralną Informację (Dz.U. Nr 247, poz. 1813) WolontariatU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) XIV Wykaz skrótów WzFormKRSR . . . . . rozporządzenie MS z 21.12.2000 r. w sprawie okre- ślenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spo- sobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowot- nej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ZryczPodU . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga- nych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy, organizacje i inne instytucje MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZUS . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy 3. Czasopisma i publikatory DPP . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.Urz. Gl. MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPE . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. Rzeczp. SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . Rzeczpospolita XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) 4. Inne skróty EZIG . . . . . . . . . . . . europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych KRS . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy n. Nr PKD . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności . . . . . . . . . . . . postanowienie post. . . . . . . . . . . . . pozycja poz. . . . . . . . . . . . . . redakcja red. rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie SA . . . . . . . . . . . . . . spółka akcyjna SCE . . . . . . . . . . . . . Societas Cooperativa Europaea (spółdzielnia euro- pejska) . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity SE . . . . . . . . . . . . . . Societas Europaea (spółka europejska) t. t.j. uchw. wyd. wyr. zarz. ze zm. . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . zarządzenie . . . . . . . . . . . ze zmianami XVI Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 769) Tekst jednolity z dnia 3 września 2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1186)1 (zm.: Dz.U. 2008, Nr 141, poz. 888; 2009, Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 18.09.2007 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura: Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935; Bielecki M., Ograniczenia prokury, MoP 2007, Nr 1; Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców – zagadnienia wy- brane, Rej. 2000, Nr 2; Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Skutki wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Gl. 2002, Nr 8; Błasz- czak Ł., Zdolność rejestrowa jako przesłanka uzyskania wpisu do Krajo- wego Rejestru Sądowego na przykładzie osobowych spółek handlowych, Rej. 2004, Nr 8; Broniewicz W. Glosa do post. SN z 29.1.2003 r., I CZ 196/02, OSP 2004, Nr 1; tenże, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999; Bugajna-Sporczyk D., Kuć-Kwaśniewicz K., Krajowy Rejestr Sądowy – uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4; Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa 1985; Ciulkin L., Rejestr Dłużników Niewypła- calnych, MoP 2001, Nr 18; Ciulkin L., Jakubecki A., Kowal N., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, War- szawa 2002; Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998; Dor R., Kodeks spółek handlowych w aspekcie praktyki notarialnej. Wybrane zagadnienia, Nowy Przegląd Notarialny 2002, Nr 1; Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy, t. II, Kraków 1935; Ereciński T. (red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpo- znawcze, t. II, wyd. 5, Warszawa 2004; Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami zasady jedności prawa cywilnego, PPH 2000, Nr 11; Gburzyńska-Dulewicz A., Roszewski Z., Postępowanie rejestrowe w sprawach dotyczących spółek – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PPH 1999, Nr 9; Gersdorf M., Ignato- wicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1996; Grykiel J., Skutki wpisu prokury do rejestru przedsiębiorców, SP 2007, Nr 4; Grzybowski S., System prawa cywilnego – część ogólna, t. I, Ossolineum 1985; Jaku- becki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005; Jochemczyk B., Kurator dla spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2007, Nr 1; Klaus M., Rejestracja podmiotów w KRS – praktyczne wskazówki, cz. II – spółka partnerska, MoP 2005, Nr 12; Knoppek K., Dokument 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: