Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003042 24110622 na godz. na dobę w sumie
Prawo papierów wartościowych. Tom 18 - ebook/pdf
Prawo papierów wartościowych. Tom 18 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 540
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0796-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnienia prawa papierów wartościowych zostały ujęte – w ramach serii System Prawa Prywatnego – w dwóch tomach (Tom 18 i 19). Zostało to podyktowane szerokim zakresem zagadnień, które wymagają omówienia – w przypadku prezentacji instytucji prawa papierów wartościowych występujących zarówno w obrocie indywidualnym, jak również masowym.

Tom 18 Systemu Prawa Prywatnego obejmuje część ogólną prawa papierów wartościowych oraz omówienie papierów wartościowych, które nie występują w obrocie masowym. W kolejności zostały omówione: weksle, czeki, a ponadto takie papiery wartościowe jak konosamenty, dowody składowe i polisy ubezpieczeniowe. Tom 18 wyd. 2 Systemu Prawa Prywatnego uwzględnia najnowszy stan prawny – przede wszystkim opracowano go już z uwzględnieniem (w stosunku do wyd. 1) regulacji z 2005 r., które zastąpiły ustawę z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz z uwzględnieniem zmian wszystkich kluczowych regulacji dotyczących przedmiotowych zagadnień (m.in. zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia). Wydanie 2. dzieła obejmuje również zagadnienie czeków – wydane poprzednio w ramach Suplementu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo papierów warto(cid:286)ciowych Tom 18 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo papierów warto(cid:286)ciowych Tom 18 2. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWA(cid:275)SKI Prawo papierów warto(cid:286)ciowych Tom 18 2. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Andrzej Szuma(cid:276)ski Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski Autorzy dr hab. Mirosław H. Kozi(cid:276)ski – profesor Akademii Morskiej w Gdyni; prof. dr hab. Jan Łopuski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Marcin Orlicki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Wojciech Pyzioł – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski; dr hab. Michał Romanowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2010 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Mirosław H. Kozi(cid:276)ski – rozdz. II, V Jan Łopuski – rozdz. IV Marcin Orlicki – rozdz. VI Wojciech Pyzioł – rozdz. III Michał Romanowski – rozdz. I Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-7483-0796-1 Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów warto(cid:286)ciowych wyst(cid:266)puj(cid:261)ce zarówno w ob- rocie indywidualnym, jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materiału wymagały uj(cid:266)cia w dwóch tomach Systemu Prawa Prywatnego, tj. Tomie 18 i 19. Niniejszym Tomem 18 – niezale(cid:298)nie od cz(cid:266)(cid:286)ci ogólnej prawa papierów warto(cid:286)cio- wych – zostały obj(cid:266)te te papiery warto(cid:286)ciowe, które nie wyst(cid:266)puj(cid:261) w obrocie masowym, a w zwi(cid:261)zku z tym nie s(cid:261) emitowane w serii. Posiadaj(cid:261) one zazwyczaj dług(cid:261) tradycj(cid:266) historyczn(cid:261) oraz s(cid:261) obj(cid:266)te w du(cid:298)ej cz(cid:266)(cid:286)ci regulacjami ponadnarodowymi o charakterze konwencji mi(cid:266)dzynarodowej. Nale(cid:298)y tu wymienić przede wszystkim weksle, czeki, a nadto towarowe papiery warto(cid:286)ciowe, takie jak konosamenty oraz dowody składowe. Ze wzgl(cid:266)du na zupełny charakter opracowania niniejszy tom obejmuje tak(cid:298)e takie in- stytucje prawne, których przynale(cid:298)no(cid:286)ć do grupy papierów warto(cid:286)ciowych jest przed- miotem dyskusji naukowej. Chodzi tu o polisy ubezpieczeniowe. Prezentowane opracowanie jest dziełem zbiorowym pi(cid:266)ciu autorów, przy czym ka(cid:298)dy z nich odpowiada wył(cid:261)cznie za wyra(cid:298)one przez siebie pogl(cid:261)dy. Nie naruszaj(cid:261)c stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu uj(cid:266)cia i przedsta- wienia zagadnie(cid:276), cało(cid:286)ci wywodu starano si(cid:266) nadać mo(cid:298)liwie jednolity charakter. Przekazywane Czytelnikom wydanie drugie Tomu 18 uwzgl(cid:266)dnia zmiany zwi(cid:261)za- ne z poj(cid:266)ciem papieru warto(cid:286)ciowego, a tak(cid:298)e ze skutkami prawnymi dematerializacji papieru warto(cid:286)ciowego, które wi(cid:261)zały si(cid:266) z uchyleniem z dniem 24.10.2005 r. ustawy z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) oraz wej(cid:286)ciem w (cid:298)ycie ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). Ponadto w niniejszym wydaniu znajduje si(cid:266) dodany rozdział o czekach, który nie został zamieszczony w ra- mach wydania pierwszego z roku 2005. Publikacja uwzgl(cid:266)dnia stan prawny na dzie(cid:276) 1 listopada 2009 r. Kraków, listopad 2009 r. Prof. dr hab. Andrzej Szuma(cid:276)ski V Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 § 2. Funkcje papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Funkcje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 III. Funkcje szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 § 3. Klasyczne poj(cid:266)cie papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 I. Istota sporu i cel bada(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 II. Koncepcje poj(cid:266)cia papieru warto(cid:286)ciowego w nauce niemieckiej . . . . . . 20 III. Przegl(cid:261)d koncepcji poj(cid:266)cia papieru warto(cid:286)ciowego w polskiej doktrynie . . 26 IV. Propozycja typologicznego uj(cid:266)cia papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . 35 V. Propozycja wyodr(cid:266)bnienia konstytutywnych cech papieru warto(cid:286)ciowego w uj(cid:266)ciu typologicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 § 4. Papier warto(cid:286)ciowy a dokumenty dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 II. Znaki legitymacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 5. Teorie powstania klasycznego papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . 69 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 II. Teoria kreacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 III. Teoria dobrej wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 IV. Teoria emisyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 V. Teoria umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 VI. Kwalifi kowana teoria umowna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 VII. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 § 6. Rodzaje papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 I. Klasyfi kacja normatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 II. Klasyfi kacja doktrynalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 § 7. Przenoszenie praw z papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 II. Przenoszenie papierów warto(cid:286)ciowych imiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 III. Przenoszenie papierów warto(cid:286)ciowych na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 IV. Przenoszenie papierów warto(cid:286)ciowych na okaziciela . . . . . . . . . . . . . . . 108 V. Poj(cid:266)cie wydania dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 § 8. Dematerializacja a klasyczna teoria papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . 111 I. Poj(cid:266)cie i przyczyny dematerializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 II. Rodzaje dematerializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 III. Dematerializacja a dokument elektroniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IV. Zjawisko quasi-dematerializacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 V. Materializacja i rematerializacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 VI. Wpływ dematerializacji na klasyczn(cid:261) teori(cid:266) prawa papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 VII. Poj(cid:266)cie zdematerializowanego papieru warto(cid:286)ciowego w ustawie o obrocie instrumentami fi nansowymi a znaczenie cywilnoprawne papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 VII Spis tre(cid:286)ci § 9. Zasada numerus clausus papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . 130 I. Przedmiot sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 II. Koncepcje reprezentowane w polskiej doktrynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 III. Argumenty doktryny za obowi(cid:261)zywaniem zasady numerus clausus papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IV. Argumenty doktryny za złagodzeniem rygoryzmu zasady numerus clausus papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 V. Argumenty podnoszone przeciw zasadzie numerus clausus papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 VI. Zasada numerus clausus w ustawie o obrocie instrumentami fi nansowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 VII. Zasada numerus clausus a bankowe papiery warto(cid:286)ciowe . . . . . . . . . . . 151 VIII. Zasada numerus clausus a poj(cid:266)cie security w prawie ameryka(cid:276)skim – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 IX. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 § 10. Umorzenie papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 § 11. Ogólna ocena ramowej regulacji papierów warto(cid:286)ciowych w KC . . 155 Rozdział II. Weksle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 § 12. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 I. Geneza weksla i pocz(cid:261)tki prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Ujednolicenie prawa wekslowego w skali mi(cid:266)dzynarodowej . . . . . . . . . 172 III. (cid:295)ródła polskiego prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 IV. Prawo wekslowe w systemie prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 V. Zasady prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VI. Doktryna polskiego prawa wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VII. Orzecznictwo s(cid:261)dowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 § 13. Istota prawna zobowi(cid:261)zania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 I. Zdolno(cid:286)ć wekslowa i zdolno(cid:286)ć do działa(cid:276) wekslowych . . . . . . . . . . . . . 186 II. Powstanie zobowi(cid:261)zania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 III. Cechy zobowi(cid:261)zania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 IV. Zmiana tre(cid:286)ci weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 V. Wykładnia zobowi(cid:261)zania wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 § 14. Funkcje weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 I. Weksel jako papier warto(cid:286)ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 II. Funkcja płatnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 III. Funkcja obiegowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 IV. Funkcja gwarancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 V. Funkcja kredytowa i refi nansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 VI. Inne zadania weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 VII. Weksel w obrocie mi(cid:266)dzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 § 15. Rodzaje weksli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 I. Zasadnicze typy weksli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 § 16. Inne rodzaje weksli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 I. Weksel in blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 II. Weksel gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 III. Weksel dyskontowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 IV. Pozostałe rodzaje weksli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 17. Wystawienie i forma weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 I. Wystawienie weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 II. Blankiet wekslowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 III. Rekwizyty wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 IV. Dodatkowe klauzule wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 VIII Spis tre(cid:286)ci § 18. Przeniesienie praw z weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 I. Indos wekslowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 II. Rodzaje indosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 III. Funkcje indosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 IV. Inne sposoby przenoszenia praw z weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 V. Legitymacja wekslowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 VI. Zarzuty wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 § 19. Przyj(cid:266)cie wekslowe (akcept) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 II. Istota prawna akceptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 III. Uwagi szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 § 20. Por(cid:266)czenie wekslowe (aval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 II. Forma por(cid:266)czenia wekslowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 III. Por(cid:266)czenie wekslowe a por(cid:266)czenie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 IV. Charakter prawny avalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 V. Aval w orzecznictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 21. Realizacja praw z weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 I. Zapłata (inkaso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 II. Regres wekslowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 III. Protest wekslowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 IV. Dochodzenie roszcze(cid:276) wekslowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 § 22. Wyr(cid:266)czenie wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 II. Przyj(cid:266)cie przez wyr(cid:266)czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 III. Zapłata przez wyr(cid:266)czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 § 23. Odpowiedzialno(cid:286)ć wekslowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 I. Charakter odpowiedzialno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 II. Główni dłu(cid:298)nicy wekslowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 III. Pozostali dłu(cid:298)nicy wekslowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 § 24. Wtóropisy i odpisy weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 I. Wtóropisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 II. Odpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 § 25. Inne regulacje dotycz(cid:261)ce weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 I. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 II. Bezpodstawne wzbogacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 III. Umorzenie weksla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 IV. Opłaty notarialne zwi(cid:261)zane z wekslem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Rozdział III. Czeki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 § 26. Zagadnienia wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 I. Doktrynalne defi nicje czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 II. Natura prawna czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 III. Prawne funkcje czeku i jego praktyczne znaczenie w obrocie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 IV. Rozwój historyczny instytucji prawnej czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 V. Rozwój mi(cid:266)dzynarodowego i polskiego prawa czekowego . . . . . . . . . . 327 VI. Aktualny stan polskiego prawa czekowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 § 27. Sporz(cid:261)dzenie czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 I. Kwestie terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 II. Blankiet czekowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 III. Elementy obligatoryjne (minimalne) czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 IV. Dodatkowe klauzule czekowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 IX Spis tre(cid:286)ci § 28. Wystawienie czeku i jego skutki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 I. Zdolno(cid:286)ć czekowa i zdolno(cid:286)ć do czynno(cid:286)ci czekowych . . . . . . . . . . . . . 352 II. Skutki prawne wystawienia czeku w relacji wystawca-bank (trasat) . . . 353 III. Powstanie zobowi(cid:261)zania czekowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 IV. Cechy zobowi(cid:261)zania czekowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 § 29. Rodzaje czeków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 I. „Ustawowe” rodzaje czeków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 II. „Pozaustawowe” rodzaje czeków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 III. Czek niezupełny (in blanco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 § 30. Przeniesienie praw z czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 II. Zagadnienia szczegółowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 § 31. Por(cid:266)czenie czekowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 32. Realizacja praw z czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 I. Przedstawienie czeku do zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 II. Zapłata czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 III. Odmowa zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 IV. Dochodzenie roszcze(cid:276) czekowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 § 33. Pozostałe zagadnienia dotycz(cid:261)ce czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 I. Zmiana tekstu czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 II. Wtóropisy czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 III. Umorzenie czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 IV. Skutki prawne braku pokrycia czeku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 V. Przedawnienie roszcze(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Rozdział IV. Konosamenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 § 34. Poj(cid:266)cia wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 § 35. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 I. Prawo obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 II. Próby unowocze(cid:286)nienia uregulowania umowy przewozu towarów morzem i konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 § 36. Pochodzenie i ewolucja konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 § 37. Znaczenie konosamentu w handlu morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 I. Znaczenie konosamentu w umowach sprzeda(cid:298)y towarów wykonywanych z udziałem przewozu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 II. Znaczenie konosamentu jako instrumentu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 § 38. Charakter prawny konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 I. Konosament a umowa przewozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 II. Konosamenty liniowe i czarterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 III. Imperatywne uregulowanie odpowiedzialno(cid:286)ci przewo(cid:296)nika . . . . . . . . . 404 § 39. Dwa rodzaje konosamentu: konosament załadowania i przyj(cid:266)cia do załadowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 I. Handlowe znaczenie konosamentu załadowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 II. Konosamenty przyj(cid:266)cia do załadowania w praktyce handlu morskiego . 406 § 40. Wystawienie konosamentu: podmiot zobowi(cid:261)zany i podmiot uprawniony z konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 I. Przewo(cid:296)nik jako wystawca konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 II. Podmiot uprawniony z konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 § 41. Tre(cid:286)ć konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 I. Ustawowe uregulowanie tre(cid:286)ci konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 II. Klauzule konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 III. Podpisanie konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 X Spis tre(cid:286)ci § 42. Konosament jako dowód przyj(cid:266)cia przez przewo(cid:296)nika ładunku do przewozu: konosament „czysty” i „nieczysty” . . . . . . . . . . . . . . . . 413 I. Znaczenie dowodowe konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 II. Zastrze(cid:298)enia przewo(cid:296)nika dotycz(cid:261)ce okre(cid:286)lenia ładunku wpisane do konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 III. Konosament „nieczysty” i praktyka listów gwarancyjnych . . . . . . . . . . 414 § 43. Uprawnienia osoby legitymowanej z konosamentu . . . . . . . . . . . . . . 415 I. Prawo do dysponowania ładunkiem w czasie przewozu . . . . . . . . . . . . . 415 II. Prawo do odbioru ładunku w porcie przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 § 44. Przeniesienie konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 I. Zasady przenoszenia uprawnie(cid:276) z konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 II. Przeniesienie konosamentu imiennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 III. Indos konosamentu na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 IV. Przeniesienie konosamentu na okaziciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 § 45. Konosament jako papier warto(cid:286)ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 I. Warto(cid:286)ciowy papier towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 II. Zmiany w Kodeksie morskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 III. Ewolucja znaczenia konosamentu w prawie porównawczym . . . . . . . . . 420 IV. Warto(cid:286)ć konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 § 46. Konosament bezpo(cid:286)redni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 § 47. Dokumenty przewozowe, które nie reprezentuj(cid:261) ładunku w przewozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 I. Morski list przewozowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 II. Elektroniczna dokumentacja przewozu: konosament elektroniczny . . . . 424 § 48. Przedawnienie roszcze(cid:276) z konosamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Rozdział V. Dowody składowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 § 49. Ekonomiczno-prawne podstawy przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci składowej . . . . 428 I. Geneza domów składowych i wydawanych przez nie dowodów składowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 II. Ekonomiczne uwarunkowania składowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 III. Domy składowe i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 IV. Przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ć składowa w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 § 50. Umowa składu a domy i dowody składowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 I. (cid:295)ródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 II. Istota prawna umowy składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 § 51. Emisja dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 I. Zasady emisji dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 II. Forma dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 III. Tre(cid:286)ć dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 § 52. Charakter prawny dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 I. Miejsce dowodu składowego w systemie papierów warto(cid:286)ciowych . . . . 446 II. Dowód składowy nierozdzielony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 III. Rewers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 IV. Warrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 V. Funkcje dowodu składowego a funkcje innych papierów warto(cid:286)ciowych . 457 § 53. Zasady obrotu dowodami składowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 I. Przenoszenie praw inkorporowanych w dowodzie składowym . . . . . . . 459 II. Indos nierozdzielonego dowodu składowego i rewersu . . . . . . . . . . . . . 461 III. Indos warrantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 § 54. Realizacja praw z dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 I. Rola domu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 II. Realizacja praw z rewersu i warrantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 III. Zadania banku domicylowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 XI Spis tre(cid:286)ci § 55. Dowody składowe a prawo wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 I. Relacje mi(cid:266)dzy prawem składowym i wekslowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 II. Przedstawienie do zapłaty i protest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 III. Roszczenia regresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 IV. Przerwanie biegu przedawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 V. Umorzenie dowodu składowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 § 56. Ocena istniej(cid:261)cych regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 I. Problematyka organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 II. Problematyka prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 III. Aktualna sytuacja domów składowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Rozdział VI. Polisa ubezpieczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 § 57. Defi nicja polisy ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 § 58. Polisa ubezpieczeniowa w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 I. Dokument ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 II. Wystawienie i dor(cid:266)czenie dokumentu ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . 482 III. Polisa zawieraj(cid:261)ca kontrofert(cid:266) ubezpieczyciela (art. 811 KC) . . . . . . . . 485 § 59. Tre(cid:286)ć dokumentu ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 § 60. Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 § 61. Rodzaje polis ubezpieczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 II. Polisa indywidualna (jednostkowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 III. Polisa zbiorowa (grupowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 IV. Polisa generalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 V. Polisa obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 VI. Polisa blokowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 § 62. Zast(cid:266)pcze dowody ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 II. Legitymacja ubezpieczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 III. Tymczasowe za(cid:286)wiadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 IV. Certyfi kat ubezpieczeniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 V. Dowód zapłacenia składki za bie(cid:298)(cid:261)cy okres ubezpieczenia (kwit zapłaty składki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 VI. Nota pokrycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 63. Polisa w ubezpieczeniach obowi(cid:261)zkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 II. Rodzaj i tre(cid:286)ć dokumentu ubezpieczenia obowi(cid:261)zkowego . . . . . . . . . . . 498 III. Spełnienie obowi(cid:261)zku ubezpieczenia a dokument ubezpieczenia . . . . . . 499 § 64. Odr(cid:266)bno(cid:286)ci polis w ubezpieczeniach morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 II. Wystawienie polisy i tymczasowego dokumentu ubezpieczenia . . . . . . . 501 III. Tre(cid:286)ć polisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 IV. Polisa w ubezpieczeniu na rzecz osoby trzeciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 V. Przeniesienie polisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 XII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa BankHip . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) DSkłU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.) FInwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami (tekst jedn.: Dz.U. poz. 1546 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) poz. 324 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze ze zm.) zm.) KomPrywPPU . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 483 ze zm.) poz. 296 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn.: poz. 1081 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 59 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: poz. 1037 ze zm.) KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. ObligU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) poz. 1300 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz.U. OchrKonkurU . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Nr 50, poz. 331) OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpiecz- ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) XIII Wykaz skrótów OchrTUSU . . . . . . . . . ustawa z 30.10.1992 r. o ochronie topografi i układów scalonych (Dz.U. Nr 100, poz. 498 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, PrPapW . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)- poz. 1178 ze zm.) PrPrywM . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mi(cid:266)dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, ciowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) poz. 290 ze zm.) PrPrzew . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. PrUkł . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu układowem (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, upadło(cid:286)ciowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) poz. 535 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysłowej (tekst jedn.: PrywPPU . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsi(cid:266)biorstw pa(cid:276)stwowych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Nr 173, poz. 1807 ze zm.) UbObowU . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowi(cid:261)zkowych, Ubezpiecze- niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalno(cid:286)ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własno(cid:286)ci lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. poz. 1151 ze zm.) Wynalazczo(cid:286)ćU . . . . . ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczo(cid:286)ci (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Nr 26, poz. 117 ze zm.) WzWezR . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie RM z 17.7.2001 r. w sprawie wzorów wezwa(cid:276) do zapisy- wania si(cid:266) na sprzeda(cid:298) lub zamian(cid:266) akcji spółki publicznej, szczegółowy sposób ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwa(cid:276) (Dz.U. Nr 86, poz. 941) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZnTowU . . . . . . . . . . . . ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) ZmKC z 2007 . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557) XIV Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (PS) . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecz- nych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SO . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Wojewódzki 3. Czasopisma i publikatory Apel. Lub . . . . . . . . . . Apelacja Lublin BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna Jur. . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta HUK . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadło(cid:286)ciowego oraz Rynku Kapitałowego KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Wspólnot Europejskich OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich – Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (1921– 1939), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych (1957– 1989), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (od 1990) PA . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo Pi(cid:297) . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i (cid:297)ycie PiZS . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Notarialny XV Wykaz skrótów PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatkowy PPA . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Egzekucyjnego PPG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Giełdowego PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PPHZ . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Podatkowego PPW . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Warto(cid:286)ciowych PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPE . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SIS . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUGd . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego 4. Pi(cid:286)miennictwo Allerhand, Komentarz KH ............ M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 Czachórski, 1994 (1995, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007) ........................... W. Czachórski, Zobowi(cid:261)zania. Zarys wykładu (opracowanie: A. Brzo- zowski, M. Safjan, E. Skowro(cid:276)ska-Bocian), Warszawa 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007 Czachórski, 1968 (1970) .......................... W. Czachórski, Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) w zarysie, Warszawa 1968, 1970 Czerniawski, Wierzbowski, Prawo o publicznym obrocie, 1996 ................. R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi i funduszach powierniczych. Komentarz, Warszawa 1996 Czerniawski, Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie, 2000 (2002) ................. R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi. Komentarz, Warszawa 2000, 2002 XVI Wykaz skrótów Jastrz(cid:266)bski, Kali(cid:276)ski, Prawo wekslowe i czekowe ..................... J. Jastrz(cid:266)bski, M. Kali(cid:276)ski, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2008 Komentarz KC, t. [ ], 1972 ..................... Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa (pod red. Z. Resicha, J. Igna- towicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa 1972 Komentarz PrAut, 1995 (2001, 2003) ....... J. Barta, M. Czajkowska-D(cid:261)browska, Z. Ćwi(cid:261)kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew- nych, Kraków 1995; J. Barta, M. Czajkowska-D(cid:261)browska, Z. Ćwi(cid:261)kal- ski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2001, 2003 KC z Komentarzem, t. [ ] .............................. Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II, Warsza- wa 1980, 1989 Komentarz do KC, Ks. [ ], t. [ ] .................. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi(cid:266)ga pierwsza. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, War- szawa 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009; Ksi(cid:266)ga druga. Własno(cid:286)ć i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007; Ksi(cid:266)ga trzecia. Zobowi(cid:261)zania, t. I i II, Warszawa 1996/1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007; Ksi(cid:266)- ga czwarta. Spadki, Warszawa 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 Komentarz KC, t. [ ] .............................. Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, War- szawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009 Komentarz KH t. [ ] .............................. S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; t. II, Warszawa 1998 Komentarz KSH t. [ ] ................................ S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, A. Szuma(cid:276)ski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, 2006; t. II, Warszawa 2002, 2005; t. III, Warszawa 2003, 2009; t. IV, Warszawa 2004, 2009; t. V, War- szawa 2004, 2008 Longchamps de Berier, Zobowi(cid:261)zania, 1939 (1948, 1999) ................ R. Longchamps de Berier, Polskie prawo cywilne, t. II, Zobowi(cid:261)- zania, Lwów 1939; Polskie prawo cywilne, t. II, Zobowi(cid:261)zania Lwów 1939 (wydanie anastatyczne – Pozna(cid:276) 1999) Zobowi(cid:261)zania, Pozna(cid:276) 1948 Ł(cid:266)towska, Prawo umów, 1999 (2002) .......................... E. Ł(cid:266)towska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, 2002 Ohanowicz, Górski, Zarys ............... A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowi(cid:261)za(cid:276), Warszawa 1970 Ohanowicz, Górski, Zobowi(cid:261)zania .............. A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowi(cid:261)zania. Zarys według kodeksu cywil- nego. Cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa, Warszawa–Pozna(cid:276) 1966 Papiery warto(cid:286)ciowe, 2000 ...... M. B(cid:261)czyk, M. H. Kozi(cid:276)ski, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szuma(cid:276)ski, I. Weiss , Papiery warto(cid:286)ciowe, Kraków 2000 XVII Wykaz skrótów Pyzioł, Szuma(cid:276)ski, Weiss, Prawo spółek, 1998 (2002, 2004) ........ W. Pyzioł, A. Szuma(cid:276)ski, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, 2002, Bydgoszcz–Kraków 2004 Radwa(cid:276)ski, 1993 (1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007) .................. Z. Radwa(cid:276)ski, Prawo cywilne – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 Radwa(cid:276)ski, Panowicz-Lipska, 1996 (1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008) ............................ Z. Radwa(cid:276)ski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi(cid:261)zania – cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa, Warszawa 1996, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008 Radwa(cid:276)ski, Zobowi(cid:261)zania, 1994 (1995, 1996, 1998, 2001, 2003) ................. Z. Radwa(cid:276)ski, Zobowi(cid:261)zania – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003 Romanowski, Prawo o publicznym obrocie, 1999 (2003, 2004) ................ M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowy- mi. Komentarz, Warszawa 1999, 2003; Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi. Suplement, Warszawa 2004 Sobolewski, Papiery warto(cid:286)ciowe ... Papiery warto(cid:286)ciowe (pod red. L. Sobolewskiego), Warszawa 2000 Sobolewski, Prawo o publicznym obrocie ......................... Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi. Komentarz (pod red. L. Sobolewskiego), Warszawa 1999 System t. [ ] .............................. System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, Ossolineum 1974, 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981; t. III, cz. 2, Os- solineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System PrPryw t. [ ] .............................. System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007; t. 2, Warszawa 2002, 2008, Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, Warszawa 2003, 2007; t. 4, Warszawa 2005, 2007; t. 5, Warszawa 2006; t. 6, Warszawa 2009; t. 7, Warszawa 2001, 2004; t. 8, Warszawa 2004; t. 10, Warszawa 2009; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003; t. 13, Warszawa 2002; t. 16, Warszawa 2008; t. 18, Warszawa 2005, Suplement do t. 18, War- szawa 2006, t. 19, Warszawa 2006 Włodyka, Prawo papierów warto(cid:286)ciowych, 1992 (2004) .................. S. Biernat, A. Jamróg, A. Kostecki, W. Latała, M. Stec, A. Szuma(cid:276)ski, I. Weiss, K. Zawada, Prawo papierów warto(cid:286)ciowych (pod red. S. Wło- dyki), Kraków 1992; M. B(cid:261)czyk, A. Kostecki, M. Michalski, K. Piasecki, W. Popiołek, L. Sobolewski, M. Stec, F. Zoll, Prawo papierów warto(cid:286)cio- wych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004 XVIII Wykaz skrótów Włodyka, Prawo umów ............... Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2001 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1998 (1999, 2001) ....... A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogól- nej, Warszawa 1998, 1999, 2001 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytat, cytowana (e, y) cz. . . . . . . . . . . . . . . . . cz(cid:266)(cid:286)ć d. . . . . . . . . . . . . . . . . . dawna (e, y) dot. . . . . . . . . . . . . . . . dotyczy itd. . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne jw. . . . . . . . . . . . . . . . . jak wy(cid:298)ej KDPW . . . . . . . . . . . . Krajowy Depozyt Papierów Warto(cid:286)ciowych KPWiG . . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Warto(cid:286)ciowych i Giełd lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi nast. . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pna (e, y) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NBP . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski nin. . . . . . . . . . . . . . . . niniejszy np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer OC . . . . . . . . . . . . . . . . odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja pr. zbior. . . . . . . . . . . . praca zbiorowa publ. . . . . . . . . . . . . . . publikowana (e, y) red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdział rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzn. . . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwana (e, y) uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p uw. . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (i) wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydanie w zw. . . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku zarz. . . . . . . . . . . . . . . zarz(cid:261)dzenie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo papierów wartościowych. Tom 18
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: