Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 004842 22596868 na godz. na dobę w sumie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1024
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-810-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera syntetyczne opracowanie zagadnień związanych ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w każdym studium jej istnienia.

Wiele miejsca poświęcono materii mającej duże znaczenie praktyczne, w tym m.in. zasadom działania organów spółki, prawu do informacji wspólnika, podwyższeniu kapitału zakładowego, łączeniu, podziałowi, przekształceniu spółki oraz opodatkowaniu dywidendy. Autorzy połączyli zagadnienia dotyczące prawa spółek z problematyką prawa podatkowego i rachunkowego oraz, rozumianym bardzo szeroko, zatrudnianiem członków organów, pracowników oraz współpracowników spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. II, wyd. 2 Du¿e Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Du¿e Komentarze Becka M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Monika Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 2 KodeksSystem KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, KRAJOWY REJESTR S¥DOWY, MONITOR S¥DOWY I GOSPODARCZY, PRAWO UPAD£OŒCIOWE I NAPRAWCZE Edycja S¹dowa Andrzej Szajkowski KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 11 Teksty Ustaw Becka KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM, wyd. 6 Twoje Prawo SPÓ£KI EUROPEJSKIE, wyd. 1 Twoje Prawo USTAWA O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ, wyd. 1 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl R. L. Kwaœnicki (red.), Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Warszawa 2005 Propozycja cytowania: Redakcja: Izabela Dorf © Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: W.D.G. Gdynia, Sp. z o.o. ISBN 83-7387-810-6 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII Rozdzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – uwagi ogólne . 1 § 1. Pojêcie i charakter prawny spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial- noœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ograniczenie czy wy³¹czenie odpowiedzialnoœci wspólni- 1 1 ków spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹? . . . . . . . . . . . . 3. Znaczenie i zastosowanie spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ograniczenia w tworzeniu i prowadzeniu dzia³alnoœci w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . 4. Elementy osobowe i kapita³owe spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Elementy kapita³owe spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Elementy osobowe spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. ród³a wiedzy o spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . 1. Prawo polskie – akty podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Kodeks spó³ek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawo polskie – regulacje pozakodeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym . . . . . . . . . . . . . 2.3. Ustawa o wydawaniu Monitora S¹dowego i Gospodarczego. . 2.4. Ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. . . . . . . . . 2.5. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Prawo upad³oœciowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prawo polskie – przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospo- darczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne . . . . . . . . . . 3.4. Ustawa o wynagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4 7 9 9 10 12 15 15 15 21 21 21 21 22 22 23 23 23 23 25 29 V Spis treœci 3.5. Ustawa o gospodarce komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Ustawa o samorz¹dzie gminnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Ustawa o samorz¹dzie powiatowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Ustawa o samorz¹dzie województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Ustawa o przedsiêbiorstwach pañstwowych . . . . . . . . . . . 3.10. Ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców . § 3. Regulacje holdingowe dotycz¹ce spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ w KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Ogólny zarys polskiego prawa holdingowego . . . . . . . . . 1.2. Spó³ka dominuj¹ca, spó³ka zale¿na i spó³ka powi¹zana w KSH oraz w innych ustawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jako spó³ka domi- nuj¹ca albo spó³ka zale¿na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Koniecznoœæ definiowania spó³ki dominuj¹cej, zale¿nej i powi¹zanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Powstanie i typy stosunków dominacji i zale¿noœci . . . . . 2.3. Wzajemna dominacja i zale¿noœæ spó³ek . . . . . . . . . . . . . . 3. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jako spó³ka powi¹zana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Pojêcie spó³ki powi¹zanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Powi¹zanie g³osowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Powi¹zanie udzia³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Obowi¹zki informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Istota regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Obowi¹zki informacyjne spó³ki dominuj¹cej wobec spó³ki zale¿nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. ¯¹danie udzielenia informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Regulacje prawa holdingowego z udzia³em spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zakres przedmiotowy art. 7 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Obowi¹zki informacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Stosunki miêdzy stronami umowy holdingowej . . . . . . . . 6. Podatkowe aspekty istnienia powi¹zañ miêdzy spó³kami – ogólny zarys zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Ceny transferowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. „Cienka kapitalizacja”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Rachunkowe aspekty istnienia powi¹zañ miêdzy spó³kami – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Powstanie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Swoboda tworzenia spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ – odes³anie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Zawi¹zanie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . 29 30 31 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 44 45 45 46 46 47 47 48 50 55 55 56 59 60 61 61 63 64 65 65 65 65 67 VI Spis treœci 1. Czynnoœci wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ za³o¿ycielem innej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . 2. Zawarcie umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . 2.1. Aspekty prywatnoprawne – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Koszt zawarcia umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Firma spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podstawowe zasady prawa firmowego . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Firma spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . 4. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji. . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Firma spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w orga- nizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Zasady rozporz¹dzania udzia³ami spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Zasady oraz sposób reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji – odes³anie . . . . . . . . . . . 4.6. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ w organizacji – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji jako podatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji jako podmiot zobowi¹zany do stosowania RachU – odes³anie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Powo³anie (delegowanie) cz³onków organów spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Powo³anie (delegowanie) cz³onków zarz¹du spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Powo³anie (delegowanie) cz³onków organów nadzoru spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji . . . . . . . . . . . § 4. Wniesienie wk³adów na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Moment przejœcia przedmiotu wk³adu na spó³kê z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Umowa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jako umowa o skutku zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cym. . . . . . . 67 67 68 68 68 70 73 73 74 76 78 78 79 80 83 84 84 85 87 87 87 88 90 91 91 92 92 93 VII Spis treœci 2.3. Przejœcie na spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji niektórych wk³adów w momencie zawi¹za- nia spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Zdolnoœæ prawna i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organizacji . . . § 5. Zg³oszenie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w organiza- cji do s¹du rejestrowego oraz innych instytucji . . . . . . . . . . . . . . 1. Treœæ zg³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Drobne uchybienia, braki w zg³oszeniu, postêpowanie sana- cyjne, rozwi¹zanie spó³ki przez s¹d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowi¹zek zg³aszania zmiany danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zg³oszenia podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Regulacje wynikaj¹ce z NIPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Regulacje wynikaj¹ce z VATU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Regulacje wynikaj¹ce z ustawy o podatku akcyzowym . . 4.5. Regulacje wynikaj¹ce z KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zg³oszenia do GUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Obowi¹zek i zasady rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zg³oszenia do ZUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zg³oszenia wynikaj¹ce ze statusu pracodawcy . . . . . . . . . . . . . 7.1. Obowi¹zki wobec Pañstwowej Inspekcji Pracy . . . . . . . . . 7.2. Obowi¹zki wobec Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej . . . . . § 6. Odpowiedzialnoœæ osób bior¹cych udzia³ w powstaniu spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz prowadz¹cych jej spra- wy i reprezentuj¹cych j¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Umowa spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rola i znaczenie umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial- noœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zawarcie umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Charakter prawny umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pogl¹dy przedstawicieli doktryny prawniczej. . . . . . . . . . . . . . 2. Definicja umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . 3. Wyk³adnia postanowieñ umowy spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Sposoby redakcji umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Postanowienia umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kryterium znaczenia postanowieñ umowy spó³ki z ograni- 93 95 96 96 97 98 99 99 99 102 102 103 103 103 104 105 108 108 108 109 110 110 110 110 112 112 112 115 116 117 119 119 czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 VIII Spis treœci 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Postanowienia obligatoryjne umowy spó³ki z ograniczo- n¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 120 2.3. Postanowienia umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ pod rygorem bezskutecznoœci wobec spó³ki . . . 121 2.4. Postanowienia fakultatywne umowy spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3. Kryterium regulacji postanowieñ umowy spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Postanowienia korporacyjne umowy spó³ki z ograni- 123 123 czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.3. Postanowienia umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ o charakterze zobowi¹zaniowym . . . . . . . . . . . . 124 3.4. Praktyczne znaczenie podzia³u postanowieñ umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wed³ug kryte- rium regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Zakres autonomii woli w kszta³towaniu postanowieñ umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pogl¹dy doktryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zakres autonomii woli w kszta³towaniu postanowieñ umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Zmiana umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tryb zmiany umowy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Uchwa³a zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wpis do rejestru przedsiêbiorców w KRS . . . . . . . . . . . . . § 7. Zapis na s¹d polubowny w umowie spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zalety s¹downictwa polubownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Regulacje prawne w zakresie s¹downictwa polubownego. . 2. „Zdatnoœæ arbitra¿owa” sporów korporacyjnych w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Maj¹tkowy charakter sporów korporacyjnych a ich „zdatnoœæ arbitra¿owa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Forma i zakres obowi¹zywania zapisu na s¹d polubowny. . 2.3. Kognicja s¹du polubownego w sprawach o zaskar¿anie uchwa³ zgromadzeñ wspólników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Prowadzenie spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prowadzenie spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. . 126 127 127 128 131 132 132 134 134 134 137 140 140 140 142 143 143 145 146 148 148 148 IX Spis treœci 2. Prowadzenie spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ a jej reprezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3. „Podstawowe” oraz „szczególne” zasady prowadzenia spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. . . . . . . . . . . . § 2. „Podstawowe” zasady prowadzenia spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Domniemanie kompetencji zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ od- powiedzialnoœci¹ w zakresie prowadzenia jej spraw . . . . . . . . 2. Prowadzenie spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ przez jej zarz¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zarz¹d jednoosobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zarz¹d wieloosobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sankcje w przypadku uchybienia zasadom prowadzenia spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ przez zarz¹d . § 3. „Szczególne” zasady prowadzenia spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wynikaj¹ce z ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawowe ograniczenia kompetencji zarz¹du spó³ki z ogra- 150 152 152 154 154 156 164 165 165 niczon¹ odpowiedzialnoœci¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3. Sankcje w przypadku uchybienia ustawowym ogranicze- niom kompetencji zarz¹du spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ w zakresie prowadzenia spraw spó³ki . . . . . . . . . . § 4. „Szczególne” zasady prowadzenia spraw spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ wynikaj¹ce z umowy spó³ki . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sankcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . 1.2. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ a prowadzenie jej spraw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Reprezentanci ustawowi, „klasyczni” pe³nomocnicy oraz „kla- syczni” prokurenci spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . 2. Zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Zasady reprezentacji a sposób reprezentacji . . . . . . . . . . . . 2.2. „Podstawowe” i „specjalne” zasady reprezentacji spó³ki 172 173 173 176 178 178 178 178 179 180 182 182 z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 3. Sankcje w przypadku nieprawid³owej reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Sankcje w przypadku nieprawid³owej reprezentacji 183 przez reprezentantów ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3.2. Sankcje w przypadku nieprawid³owej reprezentacji przez „klasycznych” pe³nomocników lub prokurentów . . . . 184 X Spis treœci 3.3. Mo¿liwoœæ wyboru podstawy umocowania reprezentan- tów spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – ryzyko kontrahentów spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. „Podstawowe” zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. „Podstawowe” zasady reprezentacji przez reprezentantów ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zarz¹d jednoosobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zarz¹d wieloosobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. „Podstawowe” zasady reprezentacji przez „klasycznych” pe³nomocników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Udzielenie pe³nomocnictwa przez spó³kê z ograniczon¹ 186 187 187 188 188 190 195 195 odpowiedzialnoœci¹, pe³nomocnictwo domniemane. . . . . . . 196 3.3. Zakres podmiotowy pe³nomocnictwa udzielanego przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . 197 3.4. Zakres przedmiotowy „klasycznego” pe³nomocnictwa udzielanego przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3.5. Forma pe³nomocnictwa udzielanego przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 3.6. Dalsze pe³nomocnictwo (substytucja) udzielane przez pe³nomocnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . 3.7. „Klasyczne” pe³nomocnictwo samodzielne i ³¹czne . . . . . 3.8. Pe³nomocnik bêd¹cy drug¹ stron¹ czynnoœci prawnej dokonywanej w imieniu spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ (lub reprezentuj¹cy obie strony). . . . . . . . . . . . . 3.9. Wygaœniêcie pe³nomocnictwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10. Sankcje w przypadku przekroczenia zakresu umocowa- nia przez pe³nomocnika (tj. dzia³ania bez umocowania lub w imieniu nieistniej¹cej) spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. „Podstawowe” zasady reprezentacji przez „klasycznych” prokurentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Udzielenie prokury przez spó³kê z ograniczon¹ odpo- 200 200 201 202 203 203 203 wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4.3. Zakres podmiotowy prokury udzielanej przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4.4. Zakres przedmiotowy prokury udzielanej przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 4.5. Forma oœwiadczenia o udzieleniu prokury przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Zakaz przenoszenia prokury – substytucja . . . . . . . . . . . . 207 207 XI Spis treœci 4.7. Prokura jednoosobowa, prokura ³¹czna oraz prokura ³¹czna niew³aœciwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Prokurent bêd¹cy drug¹ stron¹ czynnoœci prawnej doko- nywanej w imieniu spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ (lub reprezentuj¹cy obie strony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. Wygaœniêcie prokury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10. Sankcje w przypadku przekroczenia zakresu umoco- wania przez prokurenta (tj. dzia³ania bez umocowania lub w imieniu nieistniej¹cej) spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. „Specjalne” zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. „Specjalne” zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ w organizacji i likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 208 209 210 210 210 210 211 w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 2.2. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. „Specjalne” zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ a rodzaj lub druga strona czynnoœci prawnej dokonywanej przez spó³kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 214 214 w umowie i sporze z cz³onkiem zarz¹du (likwidatorem) . . . 214 3.2. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3.3. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w procesie o uchylenie lub stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w razie powództwa wspólnika przeciwko mened¿erom spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ na sali s¹do- 222 223 wej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 4. Zasady reprezentacji spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ dla celów podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Podpisywanie deklaracji/zeznañ podatkowych . . . . . . . . . 4.2. Reprezentacja spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w postêpowaniu podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VI. Kontrola i nadzór w spó³ce z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie „kontroli” i „nadzoru” w spó³ce z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. „Kontrolerzy” i „nadzorcy” spó³ki z ograniczon¹ odpowie- 224 224 224 226 226 226 dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 XII Spis treœci 3. Sankcje w przypadku uchybieñ obowi¹zkom w zakresie kontroli i nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Sankcje w przypadku uchybieñ obowi¹zkom w zakresie 229 229 kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 3.3. Sankcje w przypadku uchybieñ obowi¹zkom w zakresie nadzoru – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Indywidualne prawo kontroli i nadzoru wspólnika . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Indywidualne prawo kontroli wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zakres podmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Zakres przedmiotowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Odmowa udzielenia informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Indywidualne prawo nadzoru wspólnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zagadnienia szczegó³owe – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Prawo kontroli i nadzoru organów spó³ki i ich cz³onków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uprawnienia kontrolne organów spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej i jej cz³onków. . . 2.3. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej . . . . . . . . . . . . 3. Uprawnienia nadzorcze organów spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zagadnienia szczegó³owe – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Kontrola spó³ki przez bieg³ego rewidenta wyznaczonego przez s¹d rejestrowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zagadnienia szczegó³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Obowi¹zki s¹du rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Obowi¹zki cz³onków organów spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Obowi¹zki bieg³ego rewidenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Zasady ponoszenia kosztów kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VII. Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . § 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jako osoba prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . 2.1. Pojêcie organu spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . 2.2. Organy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – zarys. . 3. Kompetencje organów spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial- 230 230 230 232 232 236 239 241 243 243 244 244 244 245 245 245 248 249 249 249 249 249 250 250 250 251 252 253 254 254 254 255 255 256 noœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 XIII Spis treœci 3.1. Kompetencje „klasycznych” organów spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz innych osób – zarys . . . . . . 257 3.2. Kompetencje „dodatkowych” organów spó³ki z ograni- czon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Zarz¹d spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . 1. Zarz¹d a cz³onek zarz¹du – uwagi terminologiczne . . . . . . . . . 2. Kompetencje zarz¹du i jego cz³onków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sk³ad osobowy zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Liczba cz³onków zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Prawo pe³nienia funkcji w zarz¹dzie oraz jego ograniczenia . 4. Mandat cz³onka zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wstêpne i terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Mandat cz³onka zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Przyczyny wygaœniêcia mandatu cz³onka zarz¹du. . . . . . . 5. Sposób dzia³ania zarz¹du i jego cz³onków – odes³anie . . . . . . 6. Zakaz prowadzenia dzia³alnoœci konkurencyjnej przez cz³onków zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Zakaz konkurencji w KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Ograniczenia wynikaj¹ce z ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Ograniczenia wynikaj¹ce z OchrKonkurU. . . . . . . . . . . . . 7. Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Miernik starannoœci wymaganej od cz³onków zarz¹du . . . 7.3. Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna cz³onków zarz¹du. . . . 7.4. Odpowiedzialnoœæ prawnokarna cz³onków zarz¹du . . . . . 7.5. Odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du za zobowi¹zania publicznoprawne spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . § 3. Rada nadzorcza spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . 1. Rada nadzorcza a cz³onek rady nadzorczej – uwagi termino- logiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje rady nadzorczej i jej cz³onków . . . . . . . . . . . . . . 3. Sk³ad osobowy rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Liczba cz³onków rady nadzorczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Prawo pe³nienia funkcji w radzie nadzorczej oraz jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Mandat cz³onka rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wstêpne i terminologiczne – odes³anie . . . . . . . . . . 4.2. Mandat cz³onka rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Przyczyny wygaœniêcia mandatu cz³onka rady nadzor- czej – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Sposób dzia³ania rady nadzorczej i jej cz³onków . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Sposób dzia³ania rady nadzorczej i jej cz³onków przy 258 259 259 260 262 262 263 267 267 268 272 282 283 283 283 284 285 285 285 286 287 294 299 301 301 302 303 303 304 306 306 306 308 309 309 wykonywaniu uprawnieñ kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 XIV Spis treœci 5.3. Sposób dzia³ania rady nadzorczej przy wykonywaniu uprawnieñ nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Odpowiedzialnoœæ cz³onków rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Miernik starannoœci wymaganej od cz³onków rady nad- zorczej – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna cz³onków rady nadzorczej. . 7.4. Odpowiedzialnoœæ prawnokarna cz³onków rady nadzorczej . § 4. Komisja rewizyjna spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ – odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Zgromadzenie wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial- noœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Status wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wy³¹czne kompetencje zgromadzenia wspólników . . . . . 2.3. Uprawnienia nadzorcze zgromadzenia wspólników . . . . . 3. Sposób dzia³ania zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Forma prawna uchwa³ zgromadzenia wspólników . . . . . . 3.3. Wiêkszoœæ i kworum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Sposoby i tryby podejmowania uchwa³ przez zgroma- 310 316 316 316 317 320 321 322 322 322 323 324 324 325 328 330 330 331 333 dzenie wspólników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 3.5. Osoby uprawnione do wykonywania prawa g³osu lub udzia³u w obradach zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . 3.6. Zwo³ywanie obrad zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . 3.7. Wykonywanie prawa g³osu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Wy³¹czenie od g³osowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Protoko³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10. „Zaskar¿anie” uchwa³ zgromadzenia wspólników. . . . . . Rozdzia³ VIII. Wy³¹czenie wspólnika spó³ki z ograniczon¹ odpo- wiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i znaczenie wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Przes³anki istnienia regulacji wy³¹czenia wspólnika . . . . . 1.2. Charakter prawny wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . 2. Przes³anki wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przegl¹d przes³anek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. „Wa¿ne przyczyny” wy³¹czenia wspólnika spó³ki. . . . . . . § 2. Postêpowanie w sprawie o wy³¹czenie wspólnika. . . . . . . . . . . . . 1. W³aœciwoœæ s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wspólnicy jako strony sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Legitymacja czynna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 351 357 361 362 364 374 374 374 374 375 376 376 377 381 381 382 382 XV Spis treœci 2.2. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Maj¹tkowy charakter roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Status prawny pozwanego wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wyrok o wy³¹czeniu wspólnika oraz przejêcie udzia³ów . . . . . 5.1. Treœæ wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Cena przejêcia udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Termin przejêcia udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przejêcie udzia³ów wy³¹czonego wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Przes³anki skutecznego przejêcia udzia³ów . . . . . . . . . . . . 6.2. Nabywca udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Forma przejêcia udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Bezskutecznoœæ wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza powodów . . . . . . . . . . . . § 3. Zabezpieczenie powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Istota zabezpieczenia powództwa w procesie o wy³¹czenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przes³anki wydania postanowienia o zawieszeniu wspólnika . 3. Treœæ zawieszenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Zawieszenie praw udzia³owych wspólnika . . . . . . . . . . . . 3.2. Zawieszenie wspólnika a mo¿liwoœæ rozporz¹dzania udzia³ami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Roszczenia pozwanego wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Skutki wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Chwila powstania skutków wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przegl¹d skutków wy³¹czenia wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IX. Kapita³ zak³adowy, udzia³y, dywidenda, dop³aty . . . . . § 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Kapita³ zak³adowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Œrodki ochrony maj¹tku spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ograniczenia zdolnoœci aportowej – odes³anie . . . . . . . . . 2.3. Odpowiedzialnoœæ wspólników za wadliwy wk³ad nie- 384 385 387 388 388 389 390 391 391 392 393 394 394 395 395 396 396 396 398 399 399 399 400 402 402 402 402 404 404 405 pieniê¿ny (art. 14 § 2 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 2.4. Odpowiedzialnoœæ za przeszacowanie wk³adów niepie- niê¿nych (art. 175 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 2.5. Realna mo¿liwoœæ dysponowania przedmiotem wk³adu przez spó³kê (art. 158 § 3 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Zakaz tzw. „prowizji grynderskiej” (art. 158 § 2 KSH). . . 2.7. Obowi¹zek wniesienia wk³adów wraz z agio przed wpi- sem spó³ki lub podwy¿szenia kapita³u zak³adowego do re- jestru przedsiêbiorców w KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Zakaz zwrotu wk³adów (art. 189 § 1 KSH) . . . . . . . . . . . . 2.9. Ograniczenia Ÿróde³ wyp³at na rzecz wspólników 406 407 408 408 (art. 189 § 2 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 XVI Spis treœci 2.10. Zakaz pobierania odsetek od wniesionych wk³adów oraz udzia³ów (art. 190 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11. Ograniczenia wysokoœci dywidendy – odes³anie . . . . . . . 2.12. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Obowi¹zek podjêcia uchwa³y o dalszym istnieniu 411 411 412 spó³ki (art. 233 KSH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 2.14. Szczególne zasady dotycz¹ce wierzytelnoœci wspólni- ka z tytu³u po¿yczki udzielonej spó³ce (art. 14 § 3 KSH) . . 414 2.15. Zakaz nabywania lub przyjmowania w zastaw przez spó³kê w³asnych udzia³ów (art. 200 KSH) – odes³anie . . . . 3. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego a zmiana umowy 414 415 415 spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 3.3. Utworzenie nowych udzia³ów lub podwy¿szenie warto- œci nominalnej udzia³ów dotychczasowych . . . . . . . . . . . . . 3.4. Prawo poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. ród³a finansowania podwy¿szenia kapita³u zak³adowego . . 3.6. Oœwiadczenie o objêciu udzia³ów lub przyst¹pieniu do spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Przejœcie przedmiotu wk³adu na spó³kê . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Postêpowanie rejestrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Podatkowe implikacje podwy¿szenia kapita³u zak³ado- wego spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . 4. Obni¿enie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Minimalna wysokoœæ kapita³u zak³adowego oraz udzia³u a obni¿enie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Postêpowanie konwokacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Postêpowanie rejestrowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Podatkowe skutki obni¿enia kapita³u zak³adowego spó³ki z jego jednoczesnym podwy¿szeniem . . . . . . . . . . . . § 3. Udzia³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakaz nabywania lub przyjmowania w zastaw przez spó³kê w³asnych udzia³ów (czêœci udzia³ów oraz u³amkowej czêœci udzia³ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zakaz rozporz¹dzania udzia³ami spó³ki w organizacji lub przed rejestracj¹ podwy¿szenia kapita³u zak³adowego . . . . . . 4. Zbycie udzia³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Ograniczenia zbywalnoœci udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zastaw na udzia³ach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Skutki komorniczego zajêcia udzia³u spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 422 425 442 443 446 449 450 450 450 451 453 455 456 456 458 459 460 460 464 482 484 484 XVII Spis treœci 6.2. Stan prawny przed 5.2.2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Aktualny stan prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Wniosek de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Umorzenie udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Umorzenie dobrowolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Umorzenie przymusowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Umorzenie automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Podatkowe aspekty umorzenia udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . § 4. Dywidenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dywidenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Uchwa³a zgromadzenia wspólników o podziale zysku . . . 2.3. Przywileje dywidendowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wymagalnoœæ dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dywidenda wsteczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. . . . . . . . . . . . . 4. Podatkowe aspekty prawa do dywidendy oraz zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Dop³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obowi¹zek wniesienia dop³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y o wniesieniu dop³at w umowie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Dopuszczalnoœæ oprocentowania wniesionych dop³at . . . . 2.4. Uchwa³a zgromadzenia wspólników o wniesieniu dop³at . 2.5. Skutki opóŸnionego wniesienia dop³at . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasady zwrotu dop³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. „Kodeksowe” zasady zwrotu dop³at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dop³aty w prawie podatkowym oraz RachU. . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ X. Jednoosobowa spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno- œci¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uwagi terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jednoosobowa spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Zagadnienia szczegó³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Uchwa³y zgromadzenia wspólników jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Uwagi szczegó³owe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 486 488 489 489 495 497 501 502 505 505 506 506 507 508 509 510 511 511 514 514 515 515 516 517 518 520 520 520 521 522 525 525 525 526 528 530 530 530 530 532 XVIII Spis treœci 3. Czynnoœci prawne miêdzy spó³k¹ z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ sensu largo a jej jedynym wspólnikiem . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Uwagi szczegó³owe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XI. £¹czenie siê z udzia³em spó³ki z ograniczon¹ odpowie- dzialnoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i znaczenie ³¹czenia siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Cele ³¹czenia siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. £¹czenie siê spó³ek – uwagi terminologiczne . . . . . . . . . . 1.3. Inne ni¿ ³¹czenie siê spó³ek formy koncentracji gospodar- czej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ród³a prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. £¹czenie siê spó³ek w KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. £¹czenie siê spó³ek w indywidualnym i zbiorowym pra- wie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. £¹czenie siê spó³ek w KomPrywU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. £¹czenie siê spó³ek w OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. £¹czenie siê spó³ek w PODPrU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. £¹czenie siê spó³ek w VATU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. £¹czenie siê spó³ek w PCCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. £¹czenie siê spó³ek w NIPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10. £¹czenie siê spó³ek w RachU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. £¹czenie siê spó³ek w KSH – zasady ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Postacie ³¹czenia siê spó³ek w KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Dop³aty w procesie ³¹czenia siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. £¹czenie siê przez przejêcie bez podwy¿szenia (lub z je- dynie czêœciowym podwy¿szeniem) kapita³u zak³adowe- go spó³ki przejmuj¹cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. „Zdolnoœæ ³¹czeniowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w likwidacji 536 536 537 542 542 542 542 544 545 547 547 548 548 549 549 550 554 556 557 557 558 558 558 561 563 564 564 w rozumieniu art. 491 § 3 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 2.3. Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w upad³oœci w rozumieniu art. 491 § 3 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sukcesja uniwersalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Sukcesja uniwersalna na p³aszczyŸnie prawa prywatnego. . 3.3. Ograniczona sukcesja uniwersalna na p³aszczyŸnie pra- 565 567 567 568 wa publicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 3.4. Ujawnianie skutków ³¹czenia siê spó³ek w ksiêgach wieczystych lub rejestrach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: