Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00943 006662 22962653 na godz. na dobę w sumie
Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami - ebook/pdf
Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Difin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7930-414-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i controlling oraz Zarządzanie.

Doświadczenia nauczycieli oraz studentów wskazują przy tym na znaczną użyteczność zbiorów zadań w skutecznej realizacji procesu dydaktycznego, szczególnie przy nauczaniu rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej. Zbiory zadań stwarzają bowiem korzystne warunki dla naświetlania studentom praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach. Głównym celem zbioru jest zatem prezentacja rozwiązań typowych problemów organizacji rachunkowości z zakresu podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną.


Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Artura Hołdy, CICA:

W mojej opinii przedstawiony do recenzji skrypt spełnia wymogi stawiane tego typu publikacjom i może służyć jako efektywna i systemowa pomoc dydaktyczna. Poziom merytoryczny opracowania jako całości wraz z kompleksowością analizy oceniam jednoznacznie pozytywnie i mogę polecać opracowanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków działalności gospodarczej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ce­na­30­zł Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problema- tykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość i controlling oraz Zarządzanie. Doświadczenia nauczycieli oraz studentów wskazują przy tym na znaczną użyteczność zbiorów zadań w skutecznej realizacji procesu dydaktycznego, szczególnie przy naucza- niu rachunkowości, w tym rachunkowości podatkowej. Zbiory zadań stwarzają bowiem korzystne warunki dla naświetlania studentom praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach. Głównym celem zbioru jest zatem prezentacja rozwią- zań typowych problemów organizacji rachunkowości z zakresu podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną. Autor „W mojej opinii przedstawiony do recenzji skrypt spełnia wymogi stawiane tego typu publikacjom i może służyć jako efektywna i systemowa pomoc dydaktyczna. Poziom merytoryczny opracowania jako całości wraz z kompleksowością analizy oceniam jedno- znacznie pozytywnie i mogę polecać opracowanie zarówno dla teoretyków, jak i prakty- ków działalności gospodarczej”. Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Artura Hołdy, CICA Difin ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62 fax 22 841 98 91 www.difin.pl ISBN 978-83-7641-797-4 P o d a t e k d o c h o d o w y o d o s ó b p r a w n y c h w s y s t e m i e r a c h u n k o w o ś c i p r z e d s i ę b i o r s t w a D i f i n V a d e m e c u m r a c h u n k o w o ś c i Podatek dochodowy w systemie rachunkowości od osób Prawnych przedsiębiorstwa Zbiór zadań z rozwiązaniami J e r z y K u c h m a c z Difin Recenzent prof. UEK dr hab. Artur Hołda, CICA Copyright © Difin SA Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. Redaktor prowadząca Maria Adamska ISBN 978-83-7930-414-1 Printed in Poland Difin SA ul. F. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa tel. 22 851 45 61, 22 851 45 62, fax 22 841 98 91 Wydanie pierwsze, Warszawa 2013 Skład i łamanie: Poligrafia, tel. 601-306-035 Wydrukowano w Polsce. Spis treści Wprowadzenie Wykaz zastosowanych skrótów Rozdział 1 Przychody w przepisach prawa bilansowego i prawa podatkowego Rozdział 2 Koszty w przepisach prawa bilansowego i prawa podatkowego Rozdział 3 Pomiar i ewidencja księgowa podatku dochodowego od osób prawnych Rozdział 4 Podatek od dochodów (przychodów) przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną z udziału w zyskach innych przedsiębiorstw 7 9 11 25 44 62 6 Spis treści Rozdział 5 Leasing w systemie rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną 72 Rozdział 6 Identyfikacja, pomiar i ewidencja księgowa odroczonego podatku dochodowego Wykaz kont księgowych stosowanych w zbiorze Pozycje sprawozdania finansowego odnoszące się do podatku dochodowego (w części bieżącej oraz odroczonej) 99 120 123 Wprowadzenie Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i insty- tucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podat- kowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podat- ku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Rachunkowość podatkowa należy do wiodą- cych przedmiotów wykładanych na kierunkach Zarządzanie, Rachun- kowość i controlling oraz Finanse i rachunkowość. Doświadczenia nauczycieli oraz studentów wskazują przy tym na znaczną użyteczność zbiorów zadań w skutecznej realizacji procesu dydak- tycznego, szczególnie przy nauczaniu rachunkowości, w tym rachunko- wości podatkowej. Zbiory zadań stwarzają bowiem korzystne warunki dla naświetlania studentom praktycznych aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach. Jednostki gospodarcze posiadające osobowość prawną prowadzą ra- chunkowość zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. W myśl przepisów tego aktu prawnego prowadzenie ksiąg rachunkowych po- winno umożliwiać nie tylko sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych, lecz również deklaracji podatko- wych, a także dokonanie rozliczeń finansowych, w tym rozliczeń podat- 8 Wprowadzenie kowych. Z kolei przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób praw- nych nakładają na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji rachun- kowej, zgodnie z odrębnymi przepisami (a więc przede wszystkim zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachun- kowości), w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (stra- ty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Głównym celem zbioru jest zatem prezentacja rozwiązań typowych problemów organizacji rachunkowości z zakresu podatku dochodowego przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną. Chodzi szczególnie o prezentację rozwiązań uwzględniających zarówno wymogi przepisów prawa bilansowego, jak i prawa podatkowego. Zaletą oferowanego skryptu jest ujęcie w jego treści rozwiązań zadań, co wydatnie ułatwia nauczanie rachunkowości podatkowej. W treści zadań zawarto także odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do przepisów prawa bilansowego istotnych dla przedstawionych roz- wiązań opisywanych w zadaniach problemów. Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.: ujęty w następujących aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. DzU z 2009 r. nr 152. poz. 1223 ze zm.). Rozważając treść zadań ujętych w zbiorze należy czynić założenie, iż prezentowane problemy dotyczą przedsiębiorstw posiadających oso- bowość prawną. u.p.d.o.p. k.s.h. u. r. Wykaz zastosowanych skrótów ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z dnia 8 listopada 2000 r. ze zm.) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) ustawa VAT ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT Rozdział 1 Przychody w przepisach prawa bilansowego i prawa podatkowego Zadanie 1. Przychody w przepisach prawa podatkowego W listopadzie 201A r. w przedsiębiorstwie handlowym „Lida” (podatnik VAT) sprzedano odbiorcom 3000 szt. towaru A po 30 zł netto za szt. oraz 2000 szt. towaru B po 40 zł netto za szt. Faktury wystawiono. To- wary wydano odbiorcom. Przy sprzedaży obciążono odbiorców podat- kiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23 . Terminy płatności odroczono nabywcom o 6 tygodni od momentu sprzedaży. Należy okre- ślić wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów osiągniętych przez przedsiębiorstwo w listopadzie. Rozwiązanie zadania W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kur- sowe. Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. za przychody związane z dzia- łalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także 12 Rozdział 1 należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Zgodnie z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p. za datę powstania przychodu, o której mowa w ust. 3, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa mająt- kowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Przychody netto ze sprzedaży towaru A w listopadzie (faktury VAT): − 3000 szt. × 30 zł/szt. = 90 000 zł, − VAT 23 (należny) 20 700 zł (0,23 × 90 000 zł), − należności od odbiorców 110 700 zł. Przychody netto ze sprzedaży towaru B w listopadzie (faktury VAT): − 2000 szt. × 40 zł/szt. = 80 000 zł, − VAT 23 (należny) 18 400 zł (0,23 × 80 000 zł), − należności od odbiorców 98 400 zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów w listopadzie wyniosły: 90 000 zł + 80 000 zł = 170 000 zł. Zadanie 2. Przychody w przepisach prawa podatkowego W czerwcu 201A r. przedsiębiorstwo „Dalmost” dokonało wpłaty 300 000 zł na rachunek bankowy przedsiębiorstwa produkcyjnego „Konstal”. Wpłaty dokonano na poczet dostaw konstrukcji stalowych, które przedsiębiorstwo „Konstal” dostarczy przedsiębiorstwu „Dalmost” w sierp- niu 201A r. Należy udzielić odpowiedzi na pytanie: czy przedsiębior- stwo „Konstal” w czerwcu 201A r. osiągnęło przychody ze sprzedaży w związku z opisywaną operacją gospodarczą? Rozwiązanie zadania Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towa- rów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawo-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: