Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 010769 22977302 na godz. na dobę w sumie
Odkryj się - ebook/pdf
Odkryj się - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 212
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7746-128-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po omówieniu takich tematów jak praca zespołowa, przywództwo, czy też zwiększanie zaangażowania pracowników oraz organizacja zebrań, Patrick Lencioni – ceniony specjalista ds. zarządzania, konsultant, mówca i autor bestsellerów z listy „New York Timesa” – zainteresował się swoim własnym rzemiosłem: konsultingiem i usługami. Odkryj się to niezwykła historia konsultanta, który rozpaczliwie próbuje zintegrować dwie firmy o zupełnie odmiennym podejściu do klienta. Jedna z firm polega na całkowitej transparentności postępowania i zaprezentowaniu bezbronności wobec klienta, druga skupia się na udowodnieniu swoich kompetencji, wiedzy i biegłości eksperckiej. W trakcie zarządzania procesem fuzji konsultant zmuszony jest pobrać nauki, które zmienią jego życie, choć zaakceptowanie ich nie przyjdzie mu łatwo. Gdy kolega powiedział mi, że Michael Casey odchodzi z Lighthouse, a firma jest na sprzedaż [konkurencyjna Firma], wpadłem w ekstazę. Wreszcie ich wykończyliśmy, pomyślałem. Gdy potem dowiedziałem się, że opuszcza firmę, aby „spędzić więcej czasu z rodziną” mina mi trochę zrzedła, ale nie za bardzo. Spędzanie czasu z rodziną było najczęstszą przykrywką dla kiepskich wyników. Moje szczęście nie trwało długo… ~ fragment książki Podobnie jak w innych książkach Lencioni zapoznaje czytelnika z różnymi koncepcjami w sposób przystępny i wciągający. W niniejszej pozycji opisuje trzy lęki, które powodują, że usługodawcy – konsultanci, akwizytorzy, doradcy finansowi, i wielu innych profesjonalistów zajmujący się długoterminową obsługą klienta – sami nieświadomie torpedują swoje wysiłki, aby zbudować zaufanie i lojalność klienta. Jak zwykle Lencioni proponuje też praktyczne podejście, które pomoże nam owe lęki przezwyciężyć.

O AUTORZE Patrick Lencioni jest według „New York Timesa” świetnie sprzedającym się autorem książek biznesowych. Napisał ich osiem, w tym Pięć dysfunkcji pracy zespołowej oraz The Three Signs of a Miserable Job. Jako założyciel i prezes firmy The Table Group, Patrick doradza kadrze kierowniczej szeregu organizacji, począwszy od wiodących firm z listy 500 magazynu „Fortune”, poprzez firmy dopiero rozpoczynające działalność, na organizacjach non-profit i kościołach skończywszy. Poza pisaniem książek, Patrick publikuje również w „Harvard Business Review”, „The Wall Street Journal”, „Fortune”, „Business Week” oraz „USA Today”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ODKRYJ SI ODKRYJ SIÊÊ PATRICK LENCIONI PATRICK LENCIONI ODKRYJ SI ODKRYJ SIÊÊ Przypowieść biznesowa o tym, jak pokonać trzy lęki, które niszczą związek z klientem Przekład Dorota Gasper Tytuá oryginaáu: GETTING NAKED A Business Fable About Shedding The Three Fears That Sabotage Client Loyalty Przekáad: Dorota Gasper Redakcja: Aleksandra Bednarska Projekt okáadki: studio KARANDASZ Skáad: Shift-Enter Copyright © 2010 by Patrick Lencioni. All rights reserved. Copyright © 2010 for the Polish edition by MT Biznes Ltd. All rights reserved.This translation published under license. Warszawa 2011 MT Biznes sp. z o.o. ul. Oksywska 32, 01-694 Warszawa tel./faks (22) 632 64 20 www.mtbiznes.pl e-mail: info@mtbiznes.pl ISBN 978-83-7746-128-0 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. 4 www.mtbiznes.pl SPIS TREĝCI Wprowadzenie ......................................................................... 7 PrzypowieĞü ............................................................................ 11 CzĊĞü pierwsza. Teoria ....................................................... 13 Wrogowie ........................................................................ 15 O mnie ............................................................................. 16 Okropny awans ................................................................ 18 Przyspieszenie ................................................................. 20 Opatrunek ........................................................................ 23 CzĊĞü druga. Praktyka ........................................................ 25 Kontakt ............................................................................ 27 Pytania i odpowiedzi ....................................................... 29 Do rzeczy ......................................................................... 34 Odkrycie .......................................................................... 37 Dolewanie oliwy do ognia ............................................... 41 Odwet .............................................................................. 45 Zdanie relacji ................................................................... 47 Baáagan ............................................................................ 50 Popis ............................................................................... 52 OpowieĞci ........................................................................ 55 Regeneracja ..................................................................... 61 Oczekiwania .................................................................... 65 Drugie podejĞcie .............................................................. 67 Rada ................................................................................. 73 CzĊĞü trzecia. Badania ............................................................. 75 Terapia wstrząsowa ......................................................... 77 Gratis ............................................................................... 85 Konsekwencja ................................................................. 90 5 www.mtbiznes.pl Spis treĞci Szybkie czytanie .............................................................. 93 NiebezpieczeĔstwo .......................................................... 97 Przetwarzanie .................................................................. 101 Porada .............................................................................. 105 WytrzymaáoĞü .................................................................. 108 Jazda próbna .................................................................... 110 Pokora .............................................................................. 115 Gorzka piguáka ................................................................ 117 Przygotowanie Ğwiadka ................................................... 120 CzĊĞü czwarta. Zeznania .......................................................... 123 Rozprawa ......................................................................... 125 PrzestĊpstwo .................................................................... 131 Wszystkie chwyty dozwolone ........................................ 135 Cios poniĪej pasa ............................................................. 142 Narada ............................................................................. 145 KrzyĪowy ogieĔ pytaĔ ..................................................... 147 Przedstawienie argumentów ............................................ 153 Pierwszy lĊk .................................................................... 155 Drugi lĊk .......................................................................... 163 PodstĊp ............................................................................ 168 Dalsze wyjaĞnienia .......................................................... 170 Trzeci lĊk ......................................................................... 173 Karty na stóá .................................................................... 182 Co podpowiada serce ....................................................... 185 Naprzód ........................................................................... 188 Model ....................................................................................... 193 O pochodzeniu modelu nagoĞci .......................................... 195 Zde¿ niowanie nagich usáug ................................................ 197 Pokonanie trzech lĊków ...................................................... 201 NagoĞü w szerszym zastosowaniu ...................................... 213 PodziĊkowania .................................................................... 214 O autorze ............................................................................. 217 6 www.mtbiznes.pl WPROWADZENIE BezbronnoĞü – jedna z najbardziej niedocenianych i Ĩle poj- mowanych ludzkich cech. Bez gotowoĞci do pokazania, Īe jesteĞmy bezbronni, nie zdoáamy zbudowaü gáĊbokich i trwaáych relacji z innymi. A to dla- tego, Īe nie ma lepszego sposobu na zaskarbienie sobie zaufania drugiej osoby niĪ odkrycie wáasnej sáaboĞci, podatnoĞci na cios, i zawierzenie, Īe ta osoba nas wesprze. A tymczasem namawia siĊ nas, abyĞmy unikali okazywania bez- bronnoĞci. Mamy zawsze byü silni, pewni siebie i zrównowaĪeni. Nie przeczĊ, Īe te przymioty mogą okazaü siĊ bardzo przydatne w pewnych sytuacjach Īyciowych, ale w czasie pracy nad związ- kami z innymi ludĨmi stoją jedynie na drodze do zbudowania za- ufania. W przypadku osób, które zajmują siĊ Ğwiadczeniem usáug dla klientów, okazanie bezbronnoĞci ma szczególnie silne dziaáanie. Tych, którzy nie czują siĊ skrĊpowani swoją bezbronnoĞcią, inaczej mówiąc, nagoĞcią, czeka sowita nagroda. Mogą cieszyü siĊ lojalno- Ğcią klientów i zaĪyáoĞcią, o jakich ktoĞ inny moĪe jedynie poma- rzyü. Gdy prezentujĊ ten pogląd, sáuchacze czĊsto pytają: czy w swo- jej bezbronnoĞci nie moĪemy jednak posunąü siĊ za daleko? Co ciekawe, odpowiedĨ brzmi: nie. OczywiĞcie, jeĞli kaĪdego dnia bĊ- dziesz mówiá swoim klientom, Īe znów popeániáeĞ jakiĞ báąd albo 7 www.mtbiznes.pl Wprowadzenie Īe nie masz pojĊcia, jak zabraü siĊ do tego czy innego zadania, nad twoją gáową niebawem zgromadzą siĊ czarne chmury. Ale w tym przypadku powinniĞmy raczej mówiü o kwestii kompetencji, a nie bezbronnoĞci. Tutaj problem tkwi nie w przyznawaniu siĊ do pomy- áek, tylko w ich popeánianiu! Przypomina mi to báĊdne zaáoĪenie rady: nigdy nie pokazuj, Īe siĊ pocisz. Prawda jest taka, Īe nasi klienci prawie zawsze wiedzą, gdy siĊ pocimy, czĊsto wczeĞniej niĪ sami zdamy sobie z tego spra- wĊ. A zatem mamy wybór: albo moĪemy udawaü, Īe nic nas nie przyprawia o dreszcze i ukrywaü nasze sáaboĞci, a potem patrzeü, jak powoli tracimy wiarygodnoĞü, albo siĊ poddaü, przyznaü do struĪki zimnego potu na plecach i w ten sposób pokazaü, Īe jeste- Ğmy szczerzy i na tyle odwaĪni, Īe zasáugujemy na zaufanie. JeĞli w teorii to takie proste – a bĊdĊ pierwszym, który to po- twierdzi – to dlaczego tak czĊsto opieramy siĊ obnaĪeniu przed na- szymi klientami? Przede wszystkim sądzimy, Īe to zaprzepaĞci nasze szanse na po- wodzenie. Zdajemy siĊ nie zauwaĪaü, Īe choü klienci chcą, abyĞmy kompetentnie zaspokajali ich potrzeby, w ostatecznym rozrachunku to wáaĞnie dziĊki naszej szczeroĞci, pokorze i bezinteresownoĞci zdo- bywamy ich wzglĊdy i dajemy im podstawy, aby nam zawierzyli. Ale nawet gdy racjonalne podejĞcie pozwoli nam zrozumieü, o co chodzi w bezbronnoĞci, nadal wiĊkszoĞü z nas bĊdzie siĊ broniü przed jej okazywaniem, gdyĪ jesteĞmy tylko ludĨmi i nie chcemy obnaĪaü swoich sáaboĞci. A to znaczy, Īe ulegamy caákiem naturalnym, aczkol- wiek irracjonalnym lĊkom, przez które krĊpujemy siĊ swej nagoĞci. Ta ksiąĪka pokaĪe ci, jak pokonaü te lĊki. PrzyznajĊ, nie jest to proste zadanie. Walka z wáasnymi obawami wymaga poĞwiĊceĔ, czĊsto to- warzyszyü ci bĊdzie poczucie dyskomfortu, a nawet narazisz siĊ na prawdziwe cierpienie – niewielu ludzi jest na to gotowych. W rzeczywistoĞci Ğwiadczenie nagich usáug jest rzadkoĞcią. A to oznacza, Īe osoby decydujące siĊ na to mają pole do popisu. Mogą 8 www.mtbiznes.pl Wprowadzenie osiągnąü duĪą, namacalną przewagĊ konkurencyjną. Zbudują moc- niejsze i trwalsze związki z klientami; áatwiej im bĊdzie uzyskaü od nich entuzjastyczne opinie i rekomendacje, nawet gdy nie bĊdą o to prosiü; bĊdą mogáy liczyü na wspóápracĊ z nimi w czasie negocjacji cen, co da im poczucie wiĊkszego komfortu. I wreszcie praca przy- niesie im znacznie wiĊcej radoĞci i satysfakcji. Ale przede wszystkim tym, co czyni nagie usáugi wartymi za- chodu, jest moĪliwoĞü skuteczniejszej pomocy klientom. A o to przecieĪ chodzi w Ğwiadczeniu usáug. Mam nadziejĊ, Īe ta ksiąĪka pomoĪe ci zrozumieü, jak tego dokonaü. Nadszedá czas, aby siĊ obnaĪyü. 9 www.mtbiznes.pl PPRZYPOWIEĝû CzĊĞü pierwsza 1Teoria WROGOWIE Nie powiedziaábym, Īe nienawidziáem Michaela Caseya. Dobrze zapamiĊtaáem nauki siostry Rose Marie Hennes- sey, która mówiáa mi juĪ w drugiej klasie podstawówki, Īe nienawiĞü jest záym uczuciem. Poza tym wáaĞciwie nigdy nie po- znaáem Caseya, a nie sądzĊ, aby moĪna byáo nienawidziü kogoĞ, kogo siĊ nie zna. Nawet gdy puĞci siĊ mimo uszu rady siostry Rose Marie. Ale nie bĊdĊ káamaá: Michael Casey to w pewnym czasie jeden z najmniej lubianych przeze mnie ludzi na Ğwiecie. Wystarczyáo, aby ktoĞ wspomniaá jego imiĊ, a juĪ wpadaáem w záy nastrój. I gdyby ktoĞ powiedziaá mi rok temu, Īe poĞwiĊcĊ cztery peáne miesiące swojego Īycia zawodowego na poznawanie Caseya i jego ¿ remki konsultingowej, stwierdziábym, Īe nadszedá czas na zmianĊ zawodu. Ale tak wáaĞnie siĊ staáo i teraz wam o tym opowiem. 15 www.mtbiznes.pl O MNIE Nazywam siĊ Jack Bauer. Tak, tak samo jak goĞü grany przez Kiefera Sutherlanda, który musi ocaliü Ğwiat i ma na to jedynie dwadzieĞcia cztery godziny. Tyle tylko, Īe ja nie jestem superbohaterem. Jestem zwykáym konsultantem. Przez piĊü lat pracowaáem w pionie doradztwa strategicznego w Kendrick Black – prestiĪowej miĊdzynarodowej ¿ rmie kon- sultingowej z siedzibą w San Francisco, Ğwiadczącej kompleksowe usáugi. Oprócz tego, Īe byáem starszym konsultantem, kierowaáem sprzedaĪą naszej usáugi, a konkretnie doradztwa strategicznego. Oznaczaáo to, Īe czasami w walce o klienta moim konkurentem byá Michael Casey i jego ¿ rma Lighthouse Partners. Lighthouse to ¿ rma mniejsza od K B. Jej pracownicy skupiali siĊ gáównie na obsáudze niewielkiego wycinka Kalifornii – aglome- racji Bay Area. Zatem konkurowaliĞmy z nimi jedynie w przypadku 5–10 projektów, które nas interesowaáy. Ale gdy juĪ do tego do- chodziáo, zawsze przegrywaliĞmy. No dobra, nie mówiĊ prawdy. Raz udaáo nam siĊ wygraü. Ale po roku wspóápracy maáa ¿ rma o nazwie DecisionTech wywaliáa nas i zawaráa umowĊ z Lighthouse. To okazaáo siĊ jeszcze boleĞniejsze niĪ przegrana na starcie. Szczególnie przykry byá fakt, Īe straty po- nosiliĞmy na naszym wáasnym podwórku, a w związku z tym nie 16 www.mtbiznes.pl O mnie mogliĞmy ich ukryü przed innymi. To tylko pogáĊbiaáo naszą go- rycz, jaka pojawiaáa siĊ na myĞl o Michaelu Caseyu. WeĨ pod uwagĊ, Īe w Ğwiecie konsultingu, inaczej niĪ w sporcie, nigdy nie widzisz swoich konkurentów. Ale za to o nich sáyszysz. I tak po wysáuchaniu kolejnej historii o tym, jacy fantastyczni, zdolni i skuteczni są Michael Casey i jego zespóá, nie marzyáem o niczym innym, jak tylko o tym, aby usáyszeü, Īe wreszcie wypadli z gry. A przynajmniej tak mi siĊ zdawaáo. 17 www.mtbiznes.pl OKROPNY AWANS Gdy kolega powiedziaá mi, Īe Michael Casey odchodzi z Light house, a ¿ rma jest na sprzedaĪ, wpadáem w eks- tazĊ. „Wreszcie ich wykoĔczyliĞmy – pomyĞlaáem. – Ich zbroja nie byáa aĪ taka szczelna. Koniec koĔców nikt nie moĪe byü aĪ tak dobry”. PóĨniej dowiedziaáem siĊ, Īe Casey opuszcza ¿ rmĊ, aby spĊdzaü wiĊcej czasu z rodziną. Mina mi trochĊ zrzĊdáa, ale nie za bardzo. SpĊdzanie czasu z rodziną to najczĊstsza przykrywka dla kiepskich wyników. NiezaleĪnie od tego, jakie byáy faktyczne przyczyny jego odejĞcia, Lighthouse wystawiono na sprzedaĪ, a my juĪ nigdy wiĊ- cej nie bĊdziemy musieli z nimi konkurowaü i nie bĊdziemy przez nich upokarzani. Moje szczĊĞcie nie trwaáo jednak dáugo. PiĊü dni póĨniej zaáoĪy- ciel naszej ¿ rmy, Jim Kendrick, wyrwaá mnie z báogostanu. ChcĊ tu napomknąü, Īe do tej pory Jim zajrzaá do mojego biura jedynie dwa razy. Najpierw, aby o¿ cjalnie przywitaü mnie na pokáa- dzie, a potem, aby ostrzec mnie, Īe nie mogĊ schrzaniü projektu dla jednego z naszych najwiĊkszych klientów. Nie sáynąá ani z serdecz- noĞci, ani z taktu. – Mam do ciebie sprawĊ, Jack. Pewnie sáyszaáeĞ o maáej ¿ rmie konsultingowej Lighthouse Partners z Half Moon Bay – powie- dziaá. 18 www.mtbiznes.pl Okropny awans – A tak, kojarzĊ – odparáem takim tonem, jakby owa ¿ rma nigdy nie zaprzątaáa moich myĞli. CóĪ, rozpaczliwie chcieli byü szybko sprzedani – kontynuowaá Jim – i Marty stwierdziá, Īe warto zaryzykowaü. KupiliĞmy ich, za- nim inni zainteresowali siĊ sprawą. I chciaábym… Byáem w szoku. Nagle poczuáem siĊ jak w puáapce. Pewnie dla- tego wszedáem mu w sáowo: – A cóĪ my z nimi zrobimy? – My… – urwaá i uĞmiechnąá siĊ pobáaĪliwie, pewnie na myĞl o mojej niecierpliwoĞci. – OtóĪ my chcemy, abyĞ ty przez jakiĞ czas tym pokierowaá. Przez piĊü, szeĞü miesiĊcy bĊdziesz nadzorowaá ¿ rmĊ, co nie powinno zająü ci wiĊcej niĪ poáowĊ czasu spĊdzanego na dotychczasowej pracy. Gdy rozeznasz siĊ juĪ w caáoĞci, zdecy- dujemy, które czĊĞci ¿ rmy zintegrowaü z naszym pionem doradz- twa strategicznego, i pomyĞlimy, co zrobiü z resztą. Jak wszystko pójdzie po naszej myĞli, bĊdziesz juĪ do tego czasu kierowaá tym pionem. OczywiĞcie, jeĞli Marty przejdzie latem na emeryturĊ – po- wiedziaá jednym tchem i zamilká, jakby po prostu zabrakáo mu sáów. – A zatem zaáatwione – dorzuciá i wyszedá. I w ten oto sposób mój Ğwiat wywrócono do góry nogami. Do koĔca dnia nie potra¿ áem przetrawiü owej wieĞci. Wieczorem táu- maczyáem Īonie, Īe wáaĞciwie powinienem byü szczĊĞliwy, ale coĞ nie daje mi spokoju. Z pewnoĞcią czĊĞciowo wiązaáo siĊ to z uĞwiadomieniem sobie faktu, Īe jeĞli coĞ nawali, moja kariera zawiĞnie na wáosku. I komu bĊdĊ mógá za to podziĊkowaü? Lighthouse Partners. Michael Casey bĊdzie mnie dalej przeĞladowaü, nawet po swoim odejĞciu. Poza tym nie podobaáa mi siĊ myĞl, Īe bĊdĊ musiaá poznaü tego czáowieka, spotkaü siĊ z nim twarzą w twarz i omówiü zmiany. Jak siĊ niebawem okazaáo, nie byáo mi to dane. 19 www.mtbiznes.pl PRZYSPIESZENIE OdejĞcie Caseya z Lighthouse byáo szybsze niĪ ktokolwiek przypuszczaá. Ledwo wysechá tusz na umowie, a jego juĪ nie byáo. UlĪyáo mi, choü mniej niĪ sądziáem. Zacząáem podejrzewaü, iĪ z ¿ rmą jest coĞ nie tak. Gdy spytaáem swego szefa, Marty’ego, o szczegóáy, wzruszyá ramionami. – Nie wiem. Wszystko wydarzyáo siĊ tak szybko, nie mieliĞmy czasu na porządne badanie due diligence. Kendrick uznaá, Īe koszty są stosunkowo niskie i warto zaryzykowaü. Czuáem, Īe Marty nie mówi mi wszystkiego. – Daj spokój. PrzecieĪ to tobie zaleĪaáo na dobiciu targu. Nie mam racji? – powiedziaáem. – Byü moĪe – uĞmiechnąá siĊ Marty. – A co myĞlą o tym wszystkim ludzie z Lighthouse? – Nie mam zielonego pojĊcia. Ale ty pewnie dowiesz siĊ tego w ĞrodĊ – Marty wzruszyá ramionami. – W ĞrodĊ? – Tak – odpowiedziaá i wyszczerzyá zĊby. – W ĞrodĊ rano spoty- kasz siĊ ze wspólnikami z Lighthouse. Marty byá krzepkim, dobrze ubranym piĊüdziesiĊciosiedmio- letnim pracoholikiem, który nagle zdecydowaá siĊ na wczeĞniejszą 20 www.mtbiznes.pl Przyspieszenie emeryturĊ, by mieü niczym nieograniczone moĪliwoĞci gry w golfa. I najwyraĨniej nigdy nie miaá zajĊü z siostrą Rose Marie, gdyĪ nie- spodziewanie stwierdziá: – NaprawdĊ nienawidzĊ Michaela Caseya. W przeciwieĔstwie do mnie miaá okazjĊ spotkaü siĊ z tym czáo- wiekiem kilka razy. Jego nienawiĞü do Caseya byáa poniekąd uspra- wiedliwiona, bo to wáaĞnie pion Marty’ego Lighthouse rozkáadaáo na áopatki przez ostatnie kilkanaĞcie lat. Sztuczny, nieszczerze skromny, faászywy – takimi epitetami Marty opisywaá Caseya. Nie przeczĊ, Īe odczucia Marty’ego wpáy- nĊáy na mnie, a wáaĞciwie zainfekowaáy mnie i rozbudziáy wrogoĞü wobec rywala. Ja teĪ nie lubiáem przegrywaü. I tak wyhodowaáem sobie swoją wáasną urazĊ wobec Caseya i pielĊgnowaáem ją przez piĊü lat pracy dla Kendrick Black. – Jak myĞlisz, jak to wszystko siĊ uáoĪy? – chciaáem poznaü opi- niĊ Marty’ego. Wziąá gáĊboki oddech i zastanowiá siĊ przez sekundĊ. – Trudno powiedzieü, ale zapamiĊtaj moje sáowa: nie sądzĊ, aby wspólnicy z Lighthouse przetrwali nastĊpny rok. – Skąd to przeĞwiadczenie? – Nie wiem – odrzeká. Gdy zbieraá myĞli, na jego twarzy pojawiá siĊ grymas. – Przede wszystkim kultura naszych ¿ rm jest caákowicie od- mienna – dodaá po chwili. Nie zdziwiáa mnie jego uwaga, ale chciaáem usáyszeü szczegóáy. – Na przykáad? – Z tego, co wiem, to jakieĞ centrum rekreacyjne – odpará bez chwili wahania. ZauwaĪyá, Īe nie rozumiem, co ma na myĞli, wiĊc pospieszyá z wyjaĞnieniem. – Siedzą w takim odlotowym biurze, które kiedyĞ byáo przedszko- lem czy czymĞ podobnym. Podobno na parkingu biurowym o siódmej 21 www.mtbiznes.pl PrzypowieĞü wieczór nie ma juĪ Īadnego samochodu. Nie pracują w weekendy. Istny plac zabaw. Wspólników z Lighthouse zjemy na Ğniadanie. – Czy to nie bĊdzie dla nas problem? Marty potrząsnąá gáową. – WáaĞciwie nie. Przejmiemy ich klientów i konsultantów, którzy odwalają faktyczną robotĊ. W sumie po to ich kupiliĞmy – odrzeká. Zacząáem siĊ denerwowaü. – Czemu wiĊc nie przyáączysz siĊ do mnie w ĞrodĊ? – zapy- taáem. Marty otworzyá szeroko oczy. – Byábym zachwycony… UlĪyáo mi, ale tylko na chwilĊ. – Zdecydowaáem jednak z Kendrickiem, Īe musisz sam siĊ tym zająü. Przynajmniej na razie – przerwaá na chwilĊ. – Ale jeĞli nie zdasz mi dogáĊbnej relacji z kaĪdego spotkania i nie przedstawisz dokáadnego opisu kaĪdego zakamarka tej cholernej ¿ rmy, to ciĊ zwolniĊ. RozeĞmialiĞmy siĊ. A w kaĪdym razie na pewno on. Mnie za- przątaáy juĪ myĞli, co to bĊdzie w ĞrodĊ. 22 www.mtbiznes.pl OPATRUNEK Jako konsultant zawsze doradzaáem klientom, którzy kupowa- li inne ¿ rmy, aby starali siĊ szybko zakoĔczyü fazĊ przejĞcia i integracji, bo w ten sposób unikną rozjątrzania ran. OkreĞla- áem to mianem „szybkiego zerwania plastra”. Teraz, gdy sam staáem przed tym problemem, zaczynaáem wątpiü w sáusznoĞü tej rady. Ale cóĪ, prawdĊ powiedziawszy i tak nie miaáem wyboru. Po czterdziestu oĞmiu godzinach od podpisania umowy sprze- daĪy jechaáem juĪ na zachód autostradą áączącą San Francisco Bay Area z nadbrzeĪnym miastem Half Moon Bay. Tam wáaĞnie dwu- dziestu piĊciu pracowników Lighthouse Partners czekaáo na wieĞci o przyszáoĞci ¿ rmy. Sam teĪ chciaábym je znaü. Biuro nie byáo dokáadnie takie, jak przedstawiá je Marty. Ale trzeba przyznaü, Īe nie rozminąá siĊ bardzo z prawdą. TrochĊ w oddali od reszty rolniczego miasteczka staá zespóá pawilonów. Cztery prostokątne budynki byáy poáączone ze sobą zadaszonymi przejĞciami i otoczone równo przystrzyĪonymi traw- niczkami. Bez wątpienia mieĞciáa siĊ tu kiedyĞ szkoáa. (PóĨniej dowiedziaáem siĊ, Īe byáa to placówka dla dzieci opóĨnionych w rozwoju, które obecnie integrowane są z resztą uczniów). Teraz budynki sáuĪyáy trzem ¿ rmom: niewielkiemu dystrybutorowi wina, dziaáowi sprzedaĪy centrali zaopatrzenia rolniczego i Lighthouse Partners. 23 www.mtbiznes.pl PrzypowieĞü Po zaparkowaniu samochodu w miejscu dawnego placu zabaw od razu zrozumiaáem, skąd wziĊáa siĊ nazwa ¿ rmy Michaela Ca- seya. Zaledwie kilkaset metrów na zachód znajdowaáa siĊ maáa, ale bez wątpienia prawdziwa latarnia morska – lighthouse. Na biaáym tynku odznaczaáy siĊ trzy równe niebieskie pasy. Ciekawe dlaczego tyle osób, w tym ja, tak bardzo lubi latarnie? Kompleks szkolny przypominaá mi moją wáasną podstawówkĊ, choü ten, przed którym teraz staáem, zostaá tak podrasowany, aby miaá bardziej biznesowy charakter. Zdziwiáem siĊ – i jednoczeĞnie ucieszyáem – gdy zobaczyáem, Īe na drzwiach do toalet nadal wid- nieją znaczki dla cháopców i dziewczynek, a ze Ğciany pomiĊdzy drzwiami wyrastają trzy staromodne kraniki do wody pitnej. Od razu pomyĞlaáem o siostrze Rose Marie. Idąc dalej korytarzem, odnalazáem drzwi z nazwą Lighthouse i wszedáem do Ğrodka. 24 www.mtbiznes.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odkryj się
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: