Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003080 21540153 na godz. na dobę w sumie
Przepis - ebook/pdf
Przepis - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 141
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7746-130-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego tak ważne jest to, kto miesza w garnku. Ledwie kilka miesięcy po zmianie pracy Nancy staje przed dylematem, czy powinna przyjąć proponowane jej stanowisko dyrektora generalnego Soup, Inc. Sprzedaż maleje, wokół krążą plotki na temat bankructwa i przejęcia firmy, a morale pracowników nigdy jeszcze nie było tak niskie. Wraz z zanikiem pasji i zaangażowania pracowników atmosfera w firmie utraciła swoją dawną wysoką temperaturę; nikt przecież nie lubi letniej zupy. W jaki sposób Nancy odwróci tę tendencję? Czasami odpowiedź, której szukamy, jest tuż przed nami, na wyciągnięcie ręki. Podczas przerwy na lunch Nancy przypadkowo trafia do Domu Babcinej Zupy, niewielkiej restauracyjki, której dotychczas nie zauważała. To właśnie w niej nieoczekiwanie znajdzie źródło inspiracji. Tym razem autor bestsellerów Autobus energii i Training Camp opowiada historię Nancy poznającej najważniejsze składniki, które pomogą jej zrewitalizować firmę, zespół i samą siebie – historię, która może pozytywnie „namieszać” w życiu niejednego z nas. Przepis. Jak tchnąć energię w zespół oraz organizację przedstawia receptę na sukces dla każdego, bez względu na stanowisko. To potężne przesłanie, które mówi nam, że jakość naszego życia zawodowego, usług oferowanych przez naszą firmę oraz pracy w zespole zależy od jakości naszych relacji z innymi ludźmi. Ludzie są głodni pozytywnych zmian, a także nowych celów i pasji. Jeśli jesteś gotów, by zacząć mieszać w garnku i przewodzić poprzez przykład, odnajdziesz w Przepisie zabawną i zajmującą historię, która dostarczy ci narzędzi potrzebnych do budowy zwycięskiego zespołu – w pracy, w szkole i w domu.

O AUTORZE

Jon Gordon jest konsultantem, mówcą biznesowym, autorem bestsellerowych pozycji, takich jak wydany w Polsce nakładem wydawnictwa MT Biznes Autobus energii, The No Complaining Rule, Training Camp czy The Shark and the Goldfish. Sylwetka Gordona oraz jego książki są prezentowane przez stację CNN oraz w programie Today telewizji NBC, a także na łamach czasopisma „Forbes”, w „O, The Oprah Magazine”, „Wall Street Journal”, a także w „New York Timesie”. Gordon współpracuje z licznymi firmami figurującymi w rankingu Fortune 500, z zawodowymi i uczelnianymi drużynami sportowymi, szpitalami, szkołami, uniwersytetami i organizacjami non-profit.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jon Gordon jest konsultantem, mów- c¹ biznesowym, autorem bestsellero- wych pozycji, takich jak wydany w Pol- sce nak³adem wydawnictwa MT Biznes Autobus energii, The No Complaining Ru- le, Training Camp czy The Shark and the Goldfi sh. Sylwetka Gordona oraz jego ksi¹¿ki s¹ prezentowane przez stacjê CNN oraz w programie Today tele- wizji NBC, s¹ równie¿ omawiane na ³amach czasopisma „Forbes”, w „O, The Oprah Magazine”, „Wall Street Journal”, a tak¿e w „New York Timesie”. Gor- don wspó³pracuje z licznymi fi rmami fi guruj¹cymi w rankingu Fortune 500, z zawodowymi i uczelnianymi dru¿ynami sportowymi, szpitalami, szko³ami, uni- wersytetami i organizacjami non-profi t. Wiêcej informacji na stronie: www.JonGordon.com ZARZ¥DZANIE ZESPO£EM • PSYCHOLOGIA Dlaczego tak wa¿ne jest to, kto miesza w garnku Ledwie kilka miesiêcy po zmianie pracy Nancy staje przed dylematem, czy powinna przyj¹æ proponowane jej stanowisko dyrektora generalne- go Soup, Inc. Sprzeda¿ maleje, wokó³ kr¹¿¹ plotki na temat bankructwa i przejêcia fi rmy, a morale pracowników nigdy jeszcze nie by³o tak niskie. Wraz z zanikiem pasji i zaanga¿owania pracowników atmosfera w fi rmie utraci³a swoj¹ dawn¹ wysok¹ temperaturê; nikt przecie¿ nie lubi letniej zupy. W jaki sposób Nancy odwróci tê tendencjê? Czasami odpowiedŸ, której szukamy, jest tu¿ przed nami, na wyci¹gniêcie rêki. Podczas przerwy na lunch Nancy przypadkowo trafi a do Domu Bab- cinej Zupy, niewielkiej restauracyjki, której dotychczas nie zauwa¿a³a. To w³aœnie w niej nieoczekiwanie znajdzie Ÿród³o inspiracji. Tym razem au- tor bestsellerów Autobus energii i Training Camp opowiada historiê Nan- cy poznaj¹cej najwa¿niejsze sk³adniki, które pomog¹ jej zrewitalizowaæ fi rmê, zespó³ i sam¹ siebie – historiê, która mo¿e pozytywnie „namieszaæ” w ¿yciu niejednego z nas. Przepis. Jak tchn¹æ energiê w zespó³ oraz organizacjê przedstawia receptê na sukces dla ka¿dego, bez wzglêdu na stanowisko. To po tê¿ne przes³anie, które mówi nam, ¿e jakoœæ naszego ¿ycia zawodowego, us³ug oferowa- nych przez nasz¹ fi rmê oraz pracy w zespole zale¿y od jakoœci naszych relacji z innymi ludŸmi. Ludzie s¹ g³odni pozytywnych zmian, a tak¿e nowych celów i pasji. Jeœli jesteœ gotów, by zacz¹æ mieszaæ w garnku i przewodziæ poprzez przyk³ad, odnajdziesz w Przepisie zabawn¹ i zajmuj¹c¹ historiê, która dostarczy ci narzêdzi potrzebnych do budowy zwyciêskiego zespo³u – w pracy, w szkole i w domu. www.mtbiznes.pl Cena 24,90 z³ MT10114 J o n G o r d o n P r z e p i s J a k t c h n ¹ æ e n e r g ê w z e s p ó i ³ o r a z o r g a n z a c ê j i Jon Gordon Autor miêdzynarodowego bestsellera Autobus energii Przepis Jak tchn¹æ energiê w zespó³ oraz organizacjê We wspó³czesnym œwiecie biznesu dominu- je pewien problem. To problem z ludŸmi… lecz niekoniecznie taki, jakiego móg³byœ siê spodziewaæ. Tak czêsto koncentrujemy siê na wyznaczonym celu, ¿e niejednokrotnie zapominamy o tych, którzy decyduj¹ o jego kszta³cie. A przecie¿ tak naprawdê licz¹ siê ludzie oraz to, jak im przewodzimy. Dlatego w³aœnie polecam now¹ ksi¹¿kê Jona Gor- dona. Przedstawia ona przepis na to, jak motywowaæ i anga¿owaæ cz³onków zespo³u. Chris Brogan, autor bestsellerów „New York Timesa”: Trust Agents oraz Social Media 101 W œwiecie, w którym przywódcy s¹ po ch³o- niêci tysi¹cem rozmaitych obo wi¹zków, Prze pis przypomina nam, ¿e musimy po- œwiêcaæ czas na pielêgnowanie za¿y³ych re- lacji, aby móc budowaæ odnosz¹ce sukcesy organizacje i zespo³y. Margaret Kelly, dyrektor generalny RE/MAX International Inc. Jon Gordon stale odnajduje unikalne i twór- cze sposoby odkrywania naj wa¿ niej szych komponentów efektywnie dzia ³aj¹cej orga- nizacji. Ro bi to z niezmienn¹ wnikliwoœci¹ i wyczuciem. Przepis przedstawia najwa¿- niejsze sk³adniki potrzebne do tworzenia korporacyjnej kultury; w ksi¹¿ce tej Jon Gor- don po raz kolejny daje dowód swojej umie- jêtnoœci wykraczania poza to, co sztampo- we i codzienne. Sam Presti, wiceprezes wykonawczy i dyrektor zarz¹dzaj¹cy NBA’s Oklahoma City Thunder przepis_MONT.indd 1 przepis_MONT.indd 1 2011-03-17 13:07:37 2011-03-17 13:07:37 Przepis przepis_str_TYT.indd 1 przepis_str_TYT.indd 1 2011-03-11 16:37:23 2011-03-11 16:37:23 Jon Gordon Przepis Jak tchn¹æ energiê w zespó³ oraz organizacjê Przek³ad Anna Owsiak przepis_str_TYT.indd 3 przepis_str_TYT.indd 3 2011-03-11 16:37:23 2011-03-11 16:37:23 Tytuł oryginału: SOUP A Recipe to Nourish Your Team and Culture Przekład: Anna Owsiak Redakcja: Aleksandra Bednarska Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak, KARANDASZ Skład: EDIT sp. z o.o. Copyright © 2010 by Jon Gordon. All rights reserved. Published by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. Copyright © 2010 for the Polish edition by MT Biznes Ltd. All rights reserved. This Edition published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Warszawa 2011 MT Biznes sp. z o.o. ul. Oksywska 32, 01-694 Warszawa tel./faks (22) 632 64 20 www.mtbiznes.pl e-mail: info@mtbiznes.pl ISBN 978-83-7746-130-3 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. Moim dziadkom Martinowi i Janice Gordon Wasza miłość zmieniła nasze życie Jon jako chłopiec wraz ze swoimi dziadkami i wielkim garnkiem ZUPY SPiS Treści Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 1. Głodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 2. Dom Babcinej Zupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozdział 3. Babcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozdział 4. Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rozdział 5. Kolejny talerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 6. Liczy się to, kto miesza w garnku . . . . . . . . . . . . . . 28 Rozdział 7. Nauczyciele są wszędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział 8. Zupa = kultura korporacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rozdział 9. Kultura wspaniałości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rozdział 10. Koszmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział 11. Zarządzaj z optymizmem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdział 12. Przywództwo to zarażenie wiarą . . . . . . . . . . . . . . 45 Rozdział 13. Chroń firmę przed pesymizmem . . . . . . . . . . . . . . 47 Rozdział 14. Test lustra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rozdział 15. Nancy miesza w garnku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział 16. Zatrudniaj tych, którzy dostrzegają możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Rozdział 17. Jednocząca wizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Rozdział 18. Szerz wizję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Rozdział 19. Buduj zaufanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Rozdział 20. Zajęta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 www.mtbiznes.pl         Przepis Rozdział 21. Ankieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Rozdział 22. Usprawnij komunikację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rozdział 23. Wypełniaj próżnię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział 24. Dodaj sporą porcję przejrzystości i autentyczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 25. Traktuj firmę jak rodzinę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział 26. Miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rozdział 27. Plotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Rozdział 28. Nowa miara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 29. Relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozdział 30. Zupą trzeba cieszyć się wspólnie . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 31. Zasady bez relacji doprowadzają do buntu . . . . . 92 Rozdział 32. Brak czasu i stres, czyli główni wrogowie . . . . . . 94 Rozdział 33. Zażyłe relacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rozdział 34. Zachęcaj, inspiruj, upoważniaj, instruuj i wspieraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Rozdział 35. Zespół specjalistów do spraw mieszania zupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Rozdział 36. Oferta 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział 37. Kolejna szansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział 38. 40 dni na pełnych obrotach . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Rozdział 39. Nikt nie jada sam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozdział 40. Piątki dla sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Rozdział 41. Okazuj uznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział 42. Najlepszy program uznaniowy . . . . . . . . . . . . . . 118 Rozdział 43. Doskonałe usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 44. Przywództwo przez przykład . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Rozdział 45. Piątkowy wieczór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Rozdział 46. Pasja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział 47. Gorąca zupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rozdział 48. Smaczniejsza zupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rozdział 49. Decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 www.mtbiznes.pl Spis treści         Rozdział 50. Propozycja nie do odrzucenia . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rozdział 51. Siła relacji międzyludzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Rozdział 52. Jedność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Rozdział 53. Książka kucharska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 www.mtbiznes.pl POdziękOWania Jestem wdzięczny wszystkim osobom, które pomagały mi mieszać w garnku i przyrządzać tę zupę. Dziękuję mojej żonie, Kathryn, za jej nieustanne zachęty, miłość, wsparcie oraz pielęgnowanie w naszym domu kultury wspaniałości. Dziękuję mojemu wydawcy – Matowi Holtowi, redaktor – Shannon Vargo, a także Beth Zipko, Kim Dayman, Larry’e- mu Olsonowi oraz pozostałym członkom zespołu wydawnictwa Wiley za to, że są kimś więcej niż tylko wydawcami. Jesteście moją rodziną. Dziękuję mojemu agentowi i geniuszowi marketingowemu – Danielowi Deckerowi za jego ciężką pracę, talent i wsparcie. Razem tworzymy wspaniały zespół. Dziękuję wszystkim innym twórcom Przepisu, którzy mie- szali w garnku z miłością. Mam nadzieję, że moja książka wam się spodoba. Przede wszystkim jednak dziękuję Bogu za najważniejszą w moim życiu relację. Dziękuję Ci za codzienny chleb. Za to, że troszczysz się o mnie i dajesz mi siłę. Jestem tu, aby poznawać Cię, kochać i służyć Ci. www.mtbiznes.pl WSTęP zupa przywodzi mi na myśl moją babcię, która uwielbia- ła gotować. A miłość i gotowanie były dla niej tożsame. W jej przypadku kuchcenie nie sprowadzało się do zwy- kłego przyrządzania posiłku. Wydobywała ze swojego serca mi- łość i dzieliła się nią z nami. Gdy jedliśmy przyrządzane przez nią dania, odwzajemnialiśmy to uczucie. Żadna zupa, bez względu na to, kto ją przyrządził, nie smakowała mi już tak jak babcina. To właśnie miłość nadawała jej niepowtarzalny smak. Jakiś czas temu odkryłem, że o zawartości garnka decyduje ten, kto w nim miesza. Czy wiedziałeś na przykład, że niektórzy sommelierzy potrafią określić osobowość twórcy wina na pod- stawie smaku stworzonego przez niego trunku? Szefowie kuchni na co dzień doświadczają tego, co nazywam zjawiskiem mieszania w garnku. Nieważne, jak ściśle różni kucharze stosują się do za- leceń zawartych w przepisie, efekt końcowy zawsze będzie nieco inny, bo nie możemy rozdzielić tego, kto miesza w garnku, od tego, co się w tym garnku znajduje. To samo dotyczy biznesu i wszystkich innych aspektów naszej egzystencji. Każdego dnia mieszasz w garnku życia, a najważ- niejszym składnikiem, który możesz dodać do swojej zupy, jesteś ty sam. Twoja miłość, optymizm, zaufanie, wizja, komunika- cja, autentyczność, uznanie oraz pasja czynią życie wybornym, a relacje, które tworzysz w pracy i w domu, decydują o treści i jakości twojej zupy. www.mtbiznes.pl 14        Przepis Podczas pracy z niezliczoną liczbą firm, drużyn sportowych, szpitali i szkół miałem okazję osobiście zaobserwować, jak jedna osoba, która decyduje się chwycić za łyżkę, by zamieszać nieco w garnku, może wpłynąć na całe otoczenie. Jedna osoba, która decyduje się wyzwolić potencjał innych ludzi, dzieląc się tym, co w niej najlepsze, może przekształcać całe zespoły i organizacje. Mam nadzieję, że po lekturze tej książki postanowisz być tą osobą – dając przykład innym ludziom, staniesz się liderem w swojej firmie, drużynie, rodzinie, klasie, kościele czy szpitalu; zainwestujesz w innych i stworzysz pełne zażyłości relacje, które sprzyjają pracy zespołowej i tworzeniu kultury wspaniałości. Zupa ma to do siebie, że najlepiej smakuje, gdy spożywa się ją wspólnie. Dlatego wspólnie czytajmy, wspólnie uczmy się, wspól- nie jedzmy, wspólnie przewodźmy i wspólnie twórzmy sukces. Smacznego! www.mtbiznes.pl rozdział 1 GłOdna nancy burczało w brzuchu, gdy wraz z Brendą zbliżały się do ulubionego lokalu – niewielkiej knajpki z brud- nymi podłogami, staromodnymi meblami i tanimi jak barszcz wielgachnymi burritos. Poranne analizy arkuszy kal- kulacyjnych, lektura raportów i zagorzałe dyskusje, które prze- ciągnęły się aż do pory lunchu, sprawiły, że poczuła się głodna i zmęczona. Chciała jeść… i to szybko! Nie chciała myśleć o tym, co wyszło na jaw podczas analizy ar- kuszy. Nie chciała już dłużej zadręczać się raportami. Nie chciała też już z nikim rozmawiać na temat przyszłości firmy. Chcia- ła tylko jednego – jedzenia. A jednak zamiast skręcić w lewo, w uliczkę, która zaprowadziłaby je prosto do burritos, chwyciła Brendę za ramię i wyszeptała: – Nie zatrzymuj się. Intuicja, która okazała się silniejsza niż głód, podpowiadała jej, że wąsaty mężczyzna w niebieskim garniturze śledzi je. – Co się dzieje? – spytała Brenda, gdy Nancy zaczęła biec. Nancy wskazała na podążającego za nimi mężczyznę. – Znowu – powiedziała Brenda. – Tak, to znowu on. Szybko. Zgubmy go – ponagliła kole- żankę Nancy, chwytając ją za ramię. Kilka chwil później dotarły do skrzyżowania, na którym skręciły w lewo. Następnie wykonały szybką woltę w prawo, www.mtbiznes.pl 16        Przepis a potem znów w lewo. I tak kluczyły uliczkami w kierunku centrum miasta, z nadzieją, że zgubią swego prześladowcę. Gdy kilka miesięcy wcześniej Nancy po raz pierwszy zoriento- wała się, że ktoś ją śledzi, przeraziła się. W przypływie paniki za- dzwoniła do męża, emerytowanego policjanta. Sprawa wyjaśniła się jeszcze tego samego dnia, podczas zebrania zarządu. Okazało się, że prawdopodobnie ma do czynienia z formą korporacyjnego szpiegostwa. To jakiś idiotyzm – pomyślała. Pojawiły się sugestie, że wszystkie te niepokojące epizody mogą mieć związek z nie- dawnym objęciem przez nią stanowiska dyrektora generalnego firmy, która znajdowała się na celowniku niejednego rynkowego drapieżcy. Wokół krążyły plotki, że z powodu malejącej wartości giełdowej i kurczących się dochodów firmie grozi przejęcie, co w praktyce oznaczało, że dziennikarze biznesowi, inwestorzy, po- tencjalni nabywcy oraz różni potentaci finansowi starali się zgro- madzić możliwie jak najwięcej informacji na temat firmy, a co za tym idzie – także jej nowego dyrektora generalnego. Życie Nancy nie było zagrożone, ale jej prywatność – tak, a na to godzić się nie zamierzała. Była gotowa zrobić wszystko, byle tylko uciec przed wścibskimi spojrzeniami, nawet jeśli mia- łoby to oznaczać konieczność rezygnacji ze smakowitego burrito i przemierzania biegiem uliczek miasta. Na szczęście jej wysiłek opłacił się – gdy wraz z Brendą zatrzymały się na środku uli- cy i rozejrzały dookoła, stwierdziły, że ich prześladowca zniknął. Zgubiły go. Nadszedł zatem czas, aby coś zjeść. Tylko gdzie? Na końcu uliczki Nancy zauważyła długą kolejkę. Zaintry- gowane podeszły bliżej. Zorientowały się, że ludzie oczekują na stolik w restauracji. Brenda spojrzała w górę i przeczytała napis na szyldzie: DOM BABCINEJ ZUPY – Zjedzmy tutaj – zaproponowała. www.mtbiznes.pl Głodna        17 – Mówisz poważnie? – odparła Nancy. – Przecież zupa to na- sza specjalność. Zupą żyjemy i oddychamy. Jesteśmy w niej zanu- rzone po uszy. Czy myślisz, że naprawdę chciałabym zjeść zupę na lunch? Czego jak czego, ale zupy to ja mam serdecznie dość. – Och, daj spokój – zaprotestowała Brenda. – Dokąd pójdzie- my? A poza tym spójrz na tę kolejkę. Jest już dobrze po 13:00, a lokal wciąż jest pełny. Muszą tu nieźle karmić. Poza tym praw- dopodobnie mają też kanapki i sałatki. – No dobrze – zgodziła się w końcu Nancy, czując, że głód staje się silniejszy od woli. – Ale jeśli będzie kiepsko, jutro sta- wiasz burritos. Brenda przystała na to. www.mtbiznes.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepis
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: