Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 006206 23473319 na godz. na dobę w sumie
Potęga podświadomości - ebook/pdf
Potęga podświadomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64786-15-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI autorka – Alicja Lubczyk - zawarła podstawowe informacje na temat ludzkiego umysłu, poczucia własnej wartości, asertywności, pozytywnego myślenia. Przedstawiła rolę religii, miłości, pieniędzy, roślin i zwierząt w życiu człowieka. Omówiła również techniki pracy nad podświadomością i techniki wspomagające uzdrawianie. Jeśli zatem chcesz znaleźć w sobie sekret powodzenia w życiu osobistym, z uśmiechem, podniesioną głową i poczuciem samospełnienia kroczyć przez życie, odnaleźć w sobie to, czego Ci brakuje i chcesz ten stan zmienić - już dziś zacznij nad tym pracować. Odpowiedzi na wiele pytań z zakresu pracy nad sobą i własną podświadomością znajdziesz w tej książce. Autorka stworzyła bowiem doskonały elementarz dla wszystkich, którzy nie poprzestają na tym, co mają, chcą się samorealizować i samodoskonalić, pragną poprawić własne zdrowie fizyczne i - przede wszystkim – psychiczne. Skorzystaj z tych rad i po prostu wyeliminuj negatywne myślenie i negatywne emocje. Wtedy będziesz szczęśliwy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI Alicja Lubczyk POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI e-book ASTRUM M E A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W D I © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja Zespół Wydawnictwa Redakcja techniczna Elżbieta Bursztynowicz Projekt okładki Natalia Kowalska Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na książki można składać na kartach pocztowych lub przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl Zapraszamy do zakupu naszych książek, multimediów, słuchowisk, poezji śpiewanej w formie e-booków i e-audiobooków na platformach cyfrowych Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-374 Wrocław, ul. Norwida 19/6 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl ISBN 978-83-64786-15-0 Spis treści 5 Wstęp 7 Zmiana 9 Schematy 17 Negatywizm 21 Harmonia wewnętrzna 27 Asertywność 32 Poczucie własnej wartości 36 Miłość partnerska 40 Magia roślin i zwierząt 49 Samorealizacja 53 Sztuka wyrzeczeń 60 Pieniądze 63 Wiara 66 Religie 70 Pozazmysłowe postrzeganie 75 Pozytywne myślenie 80 Umysł 83 Fale mózgowe 87 Półkule mózgowe 90 Techniki pracy nad swoją podświadomością (autosugestia) 92 Afirmacje 93 ● Modlitwy 96 ● Medytacja 100 ● Mantry 103 ● Wizualizacja 104 ● Koncentracja w stanie alfa 105 ● Techniki relaksacyjne 107 Zdrowie 111 Techniki wspomagające uzdrawianie 114 Aromaterapia 114 ● Leczenie kamieniami 117 ● Wodolecz- nictwo 118 ● Ziołolecznictwo 119 ● Masaż 121 ● Akupunk- tura 121 ● Akupresura 122 ● Hipnoza 123 ● Terapia przez sztukę i literaturę (arteterapia) 125 Prawo akcji i reakcji 130 Bibliografia 134 6 Wstęp 7 Potęga umysłu. Siła podświadomości adresowana jest do osób interesują cych się zagadnieniami pozytywnego myślenia i je- go mocy. Poświęcona jest wielu kwestiom, o których traktuje współczesna nauka badająca problem wpływu działania ludz- kiego umysłu na życie człowieka, a więc psychologia. Odpo- wiadam w tej książce na podstawowe pytania dotyczące wie- lu problemów dnia codziennego. Każdy rozdział jest odrębną częścią, która porusza jeden z tematów związanych z psychi- ką, osobowością i ciałem człowieka. Można zatem sięgać do nich wybiórczo, znajdując to, co najbardziej dotyczy każdego z nas. Warto zajrzeć do tej książki w sytuacjach, gdy zdecy- dowaliśmy się na jakąś zmianę w przebiegu naszego życia lub własnej osobowości, ale dokładnie nie zdajemy sobie sprawy, od czego możemy zacząć lub w jaki sposób to zmie- nić. Ma więc ona pomóc ulepszyć nasze życie i w pewnym zakresie podpowiedzieć rozwiązania różnych problemów. Oczywiście, do rozwiązań tych możemy również podejść wybiórczo, w zależności od okoliczności, w jakich się zna- leźliśmy. Nikt za nikogo nie może rozwikłać jego problemów. Każdy decyzje podejmuje sam, choć może posłuchać podpo- wiedzi innych osób, które miały do czynienia z podobnymi problemami i skutecznie je rozwiązały. W niniejszej książce znajdują się sposoby i ćwiczenia pomagające określić dany problem oraz wspomagające nasz umysł na drodze ulepszania jakości swojego życia. Zostały tu również zamieszczone wybrane zagadnienia medycyny natu- ralnej odnoszące się do poprawy zdrowia. Wiele z tych metod zostało współcześnie uznanych za skuteczne w leczeniu roz- maitych schorzeń i weszło na stałe do metod medycznych le- czenia podstawowego. Każdą z tych terapii możemy zastoso- wać jednocześnie z przebiegiem leczenia medycznego pod nadzorem lekarza oraz pod kontrolą specjalisty. W czym mogą okazać się pomocne techniki pracy nad swoją podświadomością oraz terapie medycyny niekonwen- cjonalnej? Dzięki tym technikom i terapiom możemy osiągnąć stan doskonałego zdrowia, możemy także podwyższyć swo ją samoocenę, osiągnąć upragniony sukces czy zrealizować własne marzenia, zdobyć idealnego partnera oraz zyskać wie- lu oddanych przyjaciół, przyciągnąć do siebie bogactwo i ży- cie w luksusie, możemy poczuć się ludźmi zadowolonymi z życia, zakosztować harmonii wewnętrznej, pogody ducha, możemy poznać, co oznacza spełnienie w życiu, jak również odczuć, czym jest optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Je- śli chcemy, aby nasze życie nabrało jasnego kolorytu, zajrzyj- my do tej książki. 8 Zmiana W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zaczynać od nowa. To jest wybór – twój wybór. Autor nieznany 9 Skąd się bierze pragnienie zmiany? Pragnienie zmiany czegoś w swoim życiu bierze się najczę- ściej z bliżej nieokreślonego niezadowolenia z siebie, otacza- jących ludzi, z pracy, z małżonka. Kiedy nagle zaczynamy wylewnie narzekać na wszystko dookoła, pojawia się mnó- stwo konfliktów z ludźmi, gaśnie uśmiech na naszej twarzy, zaczynamy więcej spać lub palić, to znak, że nadszedł czas na zmianę, na generalne porządki, na remanent w nas samych. To znak, że coś nie funkcjonuje, jak należy, a przyczyna tkwi w niezadowoleniu ze swojego życia. Podobną oznaką jest kryzys psychiczny, depresja, „czarnowidztwo” czy chronicz- ne dolegliwości lub ciężkie choroby. Może czas zastanowić się nad przyczyną tego stanu rzeczy? Lekarze uwarunkowań wielu chorób somatycznych dopatrują się w problemach na- szej psychiki. A może brakuje czegoś naszej duszy? Zasta- nówmy się, czy przypadkiem nie brakuje nam miłości, zrozu- mienia, akceptacji, pogody ducha, marzeń, realizacji celów, sukcesów itp.? Jeśli okaże się, że brak nam tych rzeczy, zro- zumiemy, że nasze podstawowe potrzeby nie są zaspokojone. A skoro nie są zaspokojone, należałoby je zaspokoić. Musimy coś zmienić w swoim życiu. Od czego zacząć? Oczywiście, można byłoby zacząć od zmiany całego świata. Zmienić miejsce zamieszkania, przemeblować dom, odnowić ściany, kazać przyjaciołom zmienić swoje charaktery, wysłać 10 ich do lekarza, leczącego dusze. Tylko że to wszystko jest zbyt skomplikowane. Poza tym wszystkie te czynności nie rozwiążą najprawdopodobniej problemu, który jest w nas. Nierozwiązane problemy wrócą do nas za jakiś czas. Najle- piej więc chyba jednak zacząć od siebie – zmienić złe nasta- wienia na pozytywne, swój pesymizm na optymizm. Po- wszechnie wiadomo, że ludzie pogodni są dużo szczęśliwsi i lepiej im się w życiu układa. Przepracowywanie siebie to tzw. transformacja we- wnętrzna Jak przeprowadzić transformację wewnętrzną? Zmianę siebie i swojego nastawienia do życia możemy roz- począć od technik pracy nad swoją podświadomością1 Tech- niki te zostaną opisane w jednym z kolejnych rozdziałów. Tu możemy o nich wspomnieć. Są to: afirmacje, wizualizacje, medytacje, modlitwy, mantry. Każda z tych technik poprawia samopoczucie, obraz własnej osoby, wprowadza zmiany cha- rakteru, jak również wpływa na zmianę stosunku otaczające- go świata do nas, a także przynosi wymierne efekty w postaci zarówno zaskakujących, jak i oczekiwanych wydarzeń i sy- tuacji. Zanim jednak zaczniemy stosować wzmiankowane tu- taj tech niki, musimy najpierw ustalić, jakie cechy chcemy w sobie zmienić lub rozwinąć. W tym celu możemy posłużyć się ćwiczeniami dla uzmysłowienia sobie cech, które nam nie odpowiadają i które chcielibyśmy przepracować. Co chcemy w sobie zmienić? Ćwiczenie 1. Przygotujmy listę 10 swoich wad, które, naszym zda- niem, najbardziej utrudniają nam życie. 1 Wyjaśnienie pojęcia ,,podświadomość” oraz określenia z nią zwią - zane znajdują się na stronie 84. 2. Następnie obok tych wad zapiszmy, co możemy zrobić, żeby je ograniczyć lub zlikwidować. 3. Zróbmy kolejną listę, na której wady te zdefiniujemy jako zalety. Wzór 1. Chaotyczność – praca z ołówkiem w ręku, planowanie. 2. Bałaganiarstwo – większa systematyczność, regularne sprzątanie po sobie. nie się z innymi. 3. Egoizm – więcej czasu poświęcać innym ludziom, licze- 11 ad 1. luz, ad 2. nieprzywiązywanie wagi do rzeczy mniej istotnych, ad 3. dbałość o własne interesy. Jak sami widzimy, niekoniecznie cechy, które nie podobają się nam, muszą być wadami. Uświadomienie sobie tego daje większą samoakceptację i lubienie siebie razem z własnymi ograniczeniami Jakie cechy i wartości uważamy za pozytywne? Sporządzamy listę wartości, które cenimy i które stanowią ideał naszego samorozwoju. Ćwiczenie 1. Wypisujemy 5 cech: – z których jesteśmy dumni, – które chcielibyśmy w sobie rozwijać, – cenionych przez nas u innych, – kojarzonych z nami. 2. Sporządzamy listę wartości, które są dla nas ważne, opierając się na ćwiczeniu w podpunkcie 1. 3. Teraz pozostaje nam tylko wybór metody rozwijania tych cech w sobie. Przydatne tu mogą okazać się afir- macje z zastosowaniem słowa „jestem...”. 12 Co nas denerwuje w innych ludziach? Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co nas drażni u innych. Mo- żemy również sporządzić listy osób, które nas denerwują. Okazuje się, że to, co u innych widzimy jako wady, jest odbi- ciem wad w nas samych. Ci otaczający ludzie swoim stosun- kiem do nas pokazują nam, czego jeszcze nie przepracowa- liśmy w swoim wnętrzu. I jednocześnie pokazują nam na za sadzie przeciwieństwa, jakie cechy najchętniej chcieliby- śmy u siebie widzieć. Jest to technika lustrzanego odbicia Uczmy się od nich tego, jak przeprowadzić w sobie transfor- mację wewnętrzną. Wady naszych przyjaciół są odbiciem na- szych wad, tego wszystkiego, co nas denerwuje w nas sa- mych. Możemy zaobserwować te cechy, w ten sposób podświadomość podpowiada nam, co jeszcze należy ulepszyć w naszym wnętrzu. Po uświadomieniu sobie tych cech może- my podziękować naszym najbliższym za to, że uczą nas od- powiedniego postępowania. Możemy przekazać im nasz po- dziw i uznanie telefonem, mailem czy tradycyjnym listem. Ludziom brakuje podziwu i uznania. Być może, pierwszy raz usłyszą od nas takie słowa. Czym jest destrukcyjny krytycyzm? Destrukcyjny krytycyzm to nasze ograniczenia i stereotypo- we poglądy o nas samych, które mają wpływ na naszą sa- moocenę. Często mogliśmy się spotkać z taką krytyką już od najmłodszych lat w domu rodzinnym. Rodziców nikt nie uczył, jak mają wychowywać dzieci. Oni tego mogli nie po- trafić. A wychowywali najczęściej tak, jak ich samych wy- chowywano. Tu mogło narodzić się błędne koło. Należy więc je przerwać. Oni mogli mówić nam, jak mało jesteśmy warci, jak bardzo jesteśmy leniwi, niegrzeczni, rozbrykani. Oni mogli wpoić nam różne stereotypowe poglądy w rodzaju: „W życiu jest zawsze pod górkę”, „Mężczyźni są brutalni”, „Liczy się tylko praca na etacie”, „Bierz wszystko, co ci życie podsuwa i trzymaj się tego kurczowo” itp. Podobnie potem mogło być w szkole, wśród kolegów i koleżanek. Wiadomo jest, że na pewnym etapie przyjmujemy poglądy naszych ró- wieśników, którzy często uczą nas życia, udzielając zbawien- nych rad, nierzadko zaszczepiając w ten sposób stereotypowe poglądy. Możemy się od nich uczyć, jeśli są pozytywnymi wzorami do naśladowania, jeśli wyrażają konstruktywną kry- tykę – zmusza nas ona do pracy nad sobą. Destrukcyjny kry- tycyzm jednak wpływa na obniżenie naszego nastroju, a jest on objawem braku akceptacji ze strony otoczenia. Żeby pod- nieść swoją samoocenę, nauczyć się akceptacji swojej osoby i pozbyć się tych samoograniczających przekonań i stereoty- powych poglądów, możemy je zmienić, zastępując pozytyw- nym obrazem siebie i otaczającego świata. 13 Ćwiczenie 1. Zanotujmy samoograniczające przekonania i destruk- cyjne poglądy na temat swój i świata, te, które sobie przypominamy, nawet z najwcześniejszego dzieciństwa. Ich wspomnienia mogą kojarzyć się z konkretnymi oso- bami. 2. Następnie zapiszmy zdania zupełnie przeciwstawne, pozytywne, w jakie chcielibyśmy wierzyć. 3. Zdania z podpunktu 2 afirmujmy codziennie po kilka- naście minut lub nagrajmy na taśmę magnetofonową i regularnie jej wysłuchujmy (rano i wieczorem). Wzór „Nic nie potrafisz”. – „Wszystko potrafię. Wszystko przy- chodzi mi bez wysiłku”. „Nikt cię nie lubi”. – „Jestem lubiany przez wszystkich. Znajduję się w otoczeniu wspaniałych ludzi”. „W życiu jest zawsze pod górkę” – „Życie jest pasjonującą przygodą. Moje życie jest lekkie i przyjemne”. 14 Również dobrą metodą jest wejście w stan relaksu i wy- obrażanie sobie własnych sukcesów i osiągnięć oraz szczęśli- wych chwil. Jak najbliższe otoczenie przyjmuje naszą wewnętrzną transformację? Nasza wewnętrzna zmiana powoduje, że stajemy się inni w kontaktach z ludźmi. Nagle najbliższe otoczenie – znajomi, przyjaciele, krewni – widzi, że przestajemy narzekać, przesta- jemy innych obarczać własnymi problemami, pozytywnie re- agujemy na zalew różnych informacji od nich, jesteśmy opty- mistami, stajemy się pogodniejsi, uśmiechnięci, pełni energii lub spokoju wewnętrznego, tryskamy poczuciem humoru oraz mamy wysokie poczucie własnej wartości. Może rów- nież zdarzyć się tak, że asertywnie zaczniemy komunikować potrzebę czasu dla siebie (tego czasu intymności z samym sobą) oraz w większym stopniu przywiązywać wagę do wła- snego terytorium, którym jest nasz dom. Otoczenie może być zaskoczone zmianą w nas. Reakcje mogą pojawić się różne. Część przyjaciół odsunie się od nas, nie chcąc zgodzić się z nowym obrazem naszego „ja”. Byli przecież przyzwyczaje- ni do negatywizmów w naszym wnętrzu. Przyciągamy prze- cież ludzi podobnych do nas z prawie identycznymi proble- mami. Ale nie bójmy się tej zmiany! Przecież w różnym okresie przyciągaliśmy do siebie przyjaciół. W szkole podsta- wowej mieliśmy innych przyjaciół niż w wieku dojrzałym. Część najbliższych jednak zaakceptuje naszą przemianę. Widząc, że zmieniliśmy się na lepsze, będą chcieli pójść w nasze ślady. Widząc nasz rozwój, zapragną i oni rozwijać się i samourzeczywistniać. Oni dzięki swojej akceptacji cią- gną siebie i nas w górę. Natomiast ci, którzy zatrzymali się w jakimś punkcie swojego rozwoju, ciągną nas w dół. Gdy jednak nasza zmiana wewnętrzna zaowocuje innym stosun- kiem otoczenia do nas, wpłynie na to, że nowo poznawani znajomi zaakceptują nas takimi, jakimi się staliśmy. Ci nowi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Potęga podświadomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: