Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 003693 22762917 na godz. na dobę w sumie
Maszyny i nie tylko – zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ebook/pdf
Maszyny i nie tylko – zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3277-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta prezentuje przede wszystkim szczegółowe omówienia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących projektowania oraz wykonywania wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, pasów i lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, a także maszyn nieukończonych.Znajdują się w niej także m.in. skomplikowane procedury oceny zgodności i sposób oznakowania maszyn.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka ta jest w szczególności przeznaczona dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pracowników, importem, dystrybucją, kon- struowaniem i projektowaniem wszelkiego rodzaju maszyn. Znajdują się w niej przede wszystkim szcze- gółowe omówienia zasadniczych wyma- gań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących projektowania oraz wykonywania wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn, wypo- sażenia wymiennego, elementów bezpie- czeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcu- chów, pasów i lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, a także maszyn nieukończonych. Książka przedstawia także m.in. skompliko- wane procedury oceny zgodności i sposób oznakowania maszyn. Lektura tej publikacji skutecznie pomoże zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy, ograniczyć narażenie na choroby zawodowe, jak również uniknąć surowych kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Przemysław Ł. Siemiątkowski – doświadczony ekspert mający w  swoim dorobku zawodowym liczne publikacje oraz konsultacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higie- ny pracy, gwarantujący najwyższy merytoryczny poziom. Z wykształcenia prawnik. Specjali- zuje się w sprawach z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. cena: 69 zł UOH 20 Przemysław Ł. Siemiątkowski Maszyny i nie tylko Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Autor: Przemysław Ł. Siemiątkowski Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszko Konopacka-Kuromochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Ticas Studio Drukarnia: MDruk ISBN: 978-83-269-3277-9 Cena brutto: 69 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 27 27 faks: 22 518 27 50 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel. : 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2011 r. Informacja o prawach autorskich do zdjęć: zdjęcie na pierwszym planie: C auremar – Fotolia.com zdjęcie w tle: autor: Joe Mabel – commons.wikimedia.org Spis treści Wprowadzenie ................................................................................................... 5 1. Co określa rozporządzenie? .......................................................................... 5 2. Defi nicje .......................................................................................................... 7 3. Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa ....................................... 11 Wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku maszyny ..................... 13 1. Dokumentacja techniczna maszyny ............................................................ 14 2. Deklaracja zgodności WE dla maszyn ........................................................ 15 3. Oznakowanie CE ............................................................................................ 16 Maszyny nieukończone .................................................................................... 18 1. Odpowiednia dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej ... 19 2. Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej .......................................... 20 Projektowanie i wytwarzanie maszyn ........................................................... 22 1. Ocena ryzyka w celu określenia mających zastosowanie do danej maszyny zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .......................................................................................... 22 2. Kompleksowe bezpieczeństwo maszyn ....................................................... 23 3. Oznaczenia maszyn ....................................................................................... 25 4. Instrukcje maszyn .......................................................................................... 25 5. Zapewnienie bezpiecznej obsługi maszyn .................................................. 29 6. Oświetlenie maszyn ....................................................................................... 49 7. Zapewnienie bezpiecznego transportu maszyn ......................................... 50 8. Materiały promocyjne dotyczące maszyn .................................................. 51 Określone rodzaje maszyn .............................................................................. 52 1. Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym ......................................................................................... 52 2. Trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie maszyny przenośne .............. 53 3. Przenośne maszyny montażowe i inne maszyny udarowe ....................... 55 4. Maszyny do obróbki drewna i materiałów o właściwościach fi zycznych podobnych do drewna ................................................................................... 55 I. II. III. IV. V. Maszyny przeznaczone do pracy pod ziemią .................................................57 3 Maszyny i nie tylko VI. Zapobieganie szczególnym zagrożeniom powodowanym przez przemieszczanie się maszyny .............................................................. 59 VII. Zapobieganie szczególnym zagrożeniom związanym z podnoszeniem ................................................................................................. 70 VIII. Eliminowanie szczególnych zagrożeń wynikających z podnoszenia i przenoszenia osób .......................................................................................... 80 IX. Szczególne zagrożenia wynikające ze stosowania pestycydów ................ 83 X. Procedury oceny zgodności i minimalne kryteria notyfi kowania jednostek ............................................................................................................. 86 1. Procedury oceny zgodności .......................................................................... 86 2. Minimalne kryteria notyfi kowania jednostek ............................................ 93 4 Wprowadzenie 29 grudnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.), dalej: rozporządzenie. Zostało ono wydane na podstawie art. 9 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.). Jednocześnie przestało obowiązywać rozporządzenie ministra gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bez- pieczeństwa (Dz.U. nr 259, poz. 2170). Natomiast 15 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie mnistra gos- podarki z 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 124, poz. 701), czyli pierwsza nowelizacja rozpo- rządzenia. 1. Co określa rozporządzenie? Rozporządzenie określa: 1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania oraz wykonywania wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku: ● maszyn, ● wyposażenia wymiennego, ● elementów bezpieczeństwa, ● osprzętu do podnoszenia, ● łańcuchów, lin i pasów, ● odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, ● maszyn nieukończonych; 2) procedury oceny zgodności; 3) sposób oznakowania maszyn; 4) wzór znaku CE (§ 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2–4 rozporządzenia). Przepisy rozporządzenia, w których jest mowa o maszynie, stosuje się odpowiednio do wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, 5 Maszyny i nie tylko łańcuchów, lin i pasów oraz odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu (§ 4 rozporządzenia). UWAGA Rozporządzenia nie stosuje się do: 1) elementów bezpieczeństwa: przeznaczonych do użytku jako części zamien- ne identycznych elementów, i dostarczonych przez producenta oryginalnej maszyny; 2) urządzeń specjalnych przeznaczonych do użytku na terenie: ● wesołych miasteczek, ● parków rozrywki; 3) maszyn specjalnie zaprojektowanych lub oddanych do użytku w celach związanych z wykorzystaniem energii jądrowej, które w przypadku uszko- dzenia mogą spowodować emisję radioaktywną; 4) broni (również broni palnej); 5) środków transportu, czyli: ● ciągników rolniczych oraz leśnych w zakresie ryzyka objętego rozporzą- dzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przy- czep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 704 ze zm.) – nie dotyczy maszyn zamocowanych na tych pojazdach, ● pojazdów silnikowych oraz ich przyczep objętych rozporządzeniem mi- nistra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2013 r. poz. 407 ze zm.) – nie dotyczy maszyn zamocowanych na tych pojazdach, ● pojazdów 2- i 3-kołowych oraz niektórych 4-kołowych przeznaczonych do poruszania się po drogach, do których ma zastosowanie rozporządze- nie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 17 czerw- ca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mają- cych dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2013 r. poz. 701 ze zm.) – nie dotyczy maszyn zamocowanych na tych pojazdach, ● pojazdów silnikowych przeznaczonych wyłącznie do udziału w wyścigach, ● środków transportu: 6) statków pełnomorskich i pływających jednostek przybrzeżnych oraz ma- − lotniczego (nie dotyczy maszyn na nich zamocowanych), − wodnego (nie dotyczy maszyn na nich zamocowanych), − kolejowego (nie dotyczy maszyn na nich zamocowanych); szyn na nich zainstalowanych; 6 Wprowadzenie 7) maszyn specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do celów: 8) maszyn zaprojektowanych i wykonanych specjalnie do celów badaw- ● obronności państwa, ● bezpieczeństwa państwa; czych, do doraźnego użytku w laboratoriach; 9) górniczych urządzeń wyciągowych; 10) maszyn przeznaczonych do przemieszczania artystów podczas przedsta- wień artystycznych; 11) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w stopniu, w jakim jest on objęty rozporządzeniem ministra gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie za- sadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089), przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, miano- wicie: ● urządzeń gospodarstwa domowego przeznaczonych do użytku domo- wego, ● sprzętu audiowizualnego, ● sprzętu informatycznego, ● maszyn biurowych powszechnego użytku, ● aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskiego napięcia, ● silników elektrycznych; 12) sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia: (§ 2 pkt 1–4 i 5 lit. a–e, pkt 6–10 oraz 11 lit. a–f i pkt 12 lit. a oraz b rozporzą- dzenia). ● aparatury rozdzielczej i sterowniczej, ● transformatorów 2. Defi nicje Określono następujące defi nicje: 1. Maszyna: 1) zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich bądź zwierzęcych, skła- dający się ze sprzężonych części albo elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie; 2) wspomniany w pkt 1 zespół bez elementów przeznaczonych alternatywnie do jego podłączenia: ● w miejscu pracy, ● do źródeł energii i napędu; 3) wspomniany w pkt 1 i 2 zespół gotowy do zainstalowania oraz zdolny do funk- cjonowania alternatywnie jedynie po: 7 Maszyny i nie tylko ● zamontowaniu na środkach transportu, ● zainstalowaniu w budynku lub na konstrukcji; 4) wspomniane w pkt 1–3 zespoły maszyn lub nieukończone maszyny, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są stero- wane tak, że działają jako zintegrowana całość; 5) zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, któ- rego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludz- kich (§ 3 pkt 1 lit. a–e rozporządzenia). 2. Wyposażenie wymienne – urządzenie, które jest montowane przez operatora do oddanych do użytku maszyny lub ciągnika, w celu zmiany bądź przypisania im nowej funkcji, jeżeli nie jest narzędziem (§ 3 pkt 2 rozporządzenia). 3. Element bezpieczeństwa – element, który: 1) służy spełnieniu funkcji bezpieczeństwa, 2) jest wprowadzany do obrotu oddzielnie, 3) jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu ludzi, 4) nie jest niezbędny do działania maszyny, 5) można go zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać (§ 3 pkt 3 rozporządzenia). 4. Osprzęt do podnoszenia – element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, w tym także zawiesia i ich elementy, umożliwiające utrzymanie ła- dunku, umieszczane między maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku bądź mogące być integralną częścią ładunku, które są oddzielnie wprowadzane do ob- rotu (§ 3 pkt 4 rozporządzenia). 5. Łańcuchy, liny i pasy – łańcuchy, liny oraz pasy do podnoszenia będące częścią maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia (§ 3 pkt 5 rozporządzenia). 6. Odłączane urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu – odłączany element do przenoszenia mocy między maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami przez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku – jeżeli urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden wyrób (§ 3 pkt 6 rozporządzenia). 7. Maszyna nieukończona – zespół elementów tworzących maszynę, która nie może być samodzielnie stosowana – jedynym przeznaczeniem nieukończonej maszyny jest włączenie jej do lub połączenie z inną maszyną bądź maszyną nie- ukończoną albo wyposażeniem w celu stworzenia maszyny, układ napędowy jest maszyną nieukończoną (§ 3 pkt 7 rozporządzenia). 8 Wprowadzenie 8. Zagrożenie – potencjalne źródło urazów lub uszczerbku na zdrowiu (§ 3 pkt 8 rozporządzenia). 9. Strefa niebezpieczna – strefa w obrębie lub wokół maszyny, w której występuje zagrożenie bezpieczeństwa bądź zdrowia ludzi (§ 3 pkt 9 rozporządzenia). 10. Osoba narażona – osoba znajdująca się częściowo lub całkowicie w strefi e nie- bezpiecznej (§ 3 pkt 10 rozporządzenia). 11. Operator – osoba, która wykonuje czynności związane z: (§ 3 pkt 11 rozporządzenia). 1) instalowaniem maszyny, 2) obsługiwaniem maszyny, 3) regulowaniem maszyny, 4) konserwowaniem maszyny, 5) czyszczeniem maszyny, 6) naprawianiem maszyny, 7) przemieszczaniem maszyny 12. Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa i ciężkości urazów lub uszczerbku na zdrowiu, które mogą mieć miejsce w sytuacjach niebezpiecznych (§ 3 pkt 12 rozporządzenia). 13. Osłona – część maszyny, w formie bariery materialnej, przeznaczona specjalnie do zapewnienia ochrony (§ 3 pkt 13 rozporządzenia). 14. Urządzenie ochronne – urządzenie, inne niż osłona, zmniejszające ryzyko nie- zależnie lub w połączeniu z osłoną (§ 3 pkt 14 rozporządzenia). 15. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem – użytkowanie maszyny zgodnie z in- formacjami zawartymi w instrukcji (§ 3 pkt 15 rozporządzenia). 16. Możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie – użytkowanie maszyny w spo- sób niezgodny z informacją zawartą w instrukcji, które może wynikać z dają- cych się łatwo przewidzieć ludzkich zachowań (§ 3 pkt 16 rozporządzenia). 17. Maszyna, która ze względu na jej przemieszczanie się może stwarzać zagro- żenie – alternatywnie maszyna: 1) której działanie wymaga przemieszczania się w trakcie pracy lub ciągłego bądź przerywanego przemieszczania się między kolejnymi stałymi stanowi- skami pracy, 2) która nie przemieszcza się w trakcie pracy, ale może zostać wyposażona tak, aby ułatwione było ewentualne jej przemieszczanie z miejsca na miejsce (§ 3 pkt 17 lit. a i b rozporządzenia). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Maszyny i nie tylko – zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: