Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00209 005048 21758987 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 roku - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-500-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowszy kodeks postępowania administracyjnego (stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 r.) – przejrzysty układ, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień. W serii dostępne również: Taryfikator mandatów i punktów karnych, Kodeks pracy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 26. [Wyznaczenie innego pracownika lub organu] § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy. § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 – organ wyższego stopnia nad organem załatwia- jącym sprawę; 2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 – organ wyższego stopnia nad organem, w któ- rym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje sta- nowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia spra- wy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. § 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2. Art. 27. [Wyłączenie członka organu kolegialnego] § 1. Członek organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1. O wyłącze- niu tego członka w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka or- ganu kolegialnego albo z urzędu. 18 Rozdział 6 Strona § 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w spra- wie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział w wydaniu decyzji objętej wnioskiem. § 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kole- gialnego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwa- ły z braku wymaganego quorum, stosuje się odpowied- nio przepisy art. 26 § 2. § 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium odwoławcze. Art. 27a. (uchylony). Rozdział 6 Strona Art. 28. [Strona] Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obo- wiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności or- ganu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Art. 29. [Podmioty będące stronami] Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki or- ganizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. 19 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 30. [Zdolność prawna i do czynności prawnych] § 1. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czyn- ności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. § 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. § 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. § 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej. Art. 31. [Organizacja społeczna] § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: 1) wszczęcia postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej orga- nizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. § 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie orga nizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu 20 Rozdział 6 Strona organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowie- nie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszcze- nia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. § 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony. § 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postę- powanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawia damia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes społeczny. § 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w po- stępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu ad- ministracji publicznej przedstawić temu organowi swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadcze- niu jej organu statutowego. § 6. (uchylony). Art. 32. [Działanie przez pełnomocnika] Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że cha- rakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33. [Pełnomocnik] § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 21 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełno- mocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazują- cych ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświad- czenia podpisu strony. § 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełno- mocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domow- nik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. [Przedstawiciel] § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony. § 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności nie cierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyzna- cza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd. 22 Rozdział 7 Załatwianie spraw Rozdział 7 Załatwianie spraw Art. 35. [Terminy załatwiania spraw] § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są za- łatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawio- ne przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępo- wania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie zna- ne albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wy- jaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. § 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. § 5. Do terminów określonych w przepisach poprze- dzających nie wlicza się terminów przewidzia nych w przepisach prawa dla dokonania określonych czyn- ności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 23 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 36. [Zawiadomienie o zwłoce] § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ter- minie określonym w art. 35 lub w przepisach szczegól- nych organ administracji publicznej jest obowiązany za- wiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Art. 37. [Zażalenie na bezczynność] § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uza- sadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia spra- wy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naru- szaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w ter- minie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Art. 38. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] Pracownik organu administracji publicznej, który z nie- uzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie 24 Rozdział 8 Doręczenia lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porząd- kowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Rozdział 8 Doręczenia Art. 39. [Sposoby doręczenia] Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwi- towaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., Nr 245, poz. 1529), przez swoich pra- cowników lub przez inne upoważnione osoby lub orga- ny. Art. 391. [Doręczenie za pomocą środków komunika- cji elektronicznej] § 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komu- nikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek- troniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o dorę- czenie albo środków. 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych § 2. (uchylony). 25 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 40. [Adresat pisma] § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. § 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma dorę- cza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełno- mocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomoc- nikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. § 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upo- ważnioną do odbioru pism. § 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do pro- wadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiąza- na wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. § 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w ak- tach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowie- dzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełno- mocnikiem. Art. 41. [Zmiana adresu] § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawi- ciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić or- gan administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. 26 Rozdział 8 Doręczenia § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 42. [Miejsce doręczenia pism] § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich miesz- kaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. § 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. Art. 43. [Doręczenie pisma domownikowi] W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiado- wi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub do- zorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiado- mienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Art. 44. [Doręczenie zastępcze] § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43: 1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 li- stopada 2012 r. – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce poczto- 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego 2014. Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2014 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: