Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00010 000527 24505012 na godz. na dobę w sumie
Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ) - ebook/pdf
Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 89
Wydawca: Logos Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7981-017-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka „Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ)” to kompendium wiedzy na temat „dyrektora” – jednego z 16 typów osobowości. Jest ona częścią serii, w skład której wchodzą pozycje poświęcone poszczególnym typom oraz książka „Kim jesteś? Test osobowości ID16”, będąca wprowadzeniem do typologii osobowości ID16.

W książce o „dyrektorze” znajdziesz wyczerpujące odpowiedzi na następujące pytania:

Książka zawiera także zarys pozostałych typów osobowości oraz najważniejsze informacje o typologii ID16.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Laboratorium Dobrego Życia Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ) (Fragment) Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ) Publikacja ta może pomóc Ci lepiej wykorzystywać Twój potencjał, budować zdrowe relacje z innymi ludźmi i podejmować dobre decyzje odnośnie edu- kacji oraz kariery zawodowej. W żadnym wypadku nie powinna być jednak traktowana jako substytut specjalistycznej konsultacji psychologicznej lub psy- chiatrycznej. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania tej książki. ID16TM© jest niezależną typologią osobowości opracowaną przez Laboratorium Dobrego Życia. Nie należy jej mylić z typologiami i testami osobowości ofero- wanymi przez inne instytucje. Laboratorium Dobrego Życia nie jest dystrybu- torem testów osobowości innych wydawców i nie reprezentuje oferujących je instytucji. © Laboratorium Dobrego Życia, 2014 Test, metodologia oraz profile osobowości ID16TM© są własnością Laboratorium Dobrego Życia. Opracowanie: Laboratorium Dobrego Życia Redakcja: Jarosław Jankowski Przygotowanie ebooka: Zbigniew Szalbot Wydawca: ISBN 978-83-7981-017-8 Patronat: typyosobowosci.pl Wstęp Książka, którą trzymasz w ręku, to kompendium wiedzy na temat dyrektora – jednego z 16 typów osobowości. Jest ona częścią serii „Twój typ osobowości”, w skład której wchodzą pozycje poświę- cone poszczególnym typom oraz książka „Kim jesteś? Test osobo- wości ID16TM©”, będąca wprowadzeniem do typologii osobowości ID16TM©. W książce o dyrektorze znajdziesz odpowiedzi na następujące py- tania: • Jak myśli i co czuje dyrektor? Jak podejmuje decyzje? Jak roz- wiązuje problemy? Czego się obawia? Co go denerwuje? • Z jakimi typami osobowości mu po drodze, a jakich unika? Jakim • jest przyjacielem, małżonkiem, rodzicem? Jak widzą go inni? Jakie ma predyspozycje zawodowe? W jakim środowisku najefektywniej pracuje? Jakie zawody najlepiej odpowiadają jego typowi osobowości? • W czym jest dobry, a nad czym musi popracować? Jak może wykorzystać swój potencjał i uniknąć pułapek? Jakie znane osoby odpowiadają profilowi dyrektora? • Książka zawiera także zarys pozostałych typów osobowości oraz najważniejsze informacje o typologii ID16TM©. Mamy nadzieję, że pomoże Ci ona lepiej poznać siebie oraz innych. WYDAWCY 4 Wstęp ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Typ: Dyrektor (ENTJ) Zarys typów osobowości ID16TM© Spis treści 4 7 11 11 12 16 21 27 30 32 35 35 37 39 41 43 45 47 49 Osobowość w zarysie Ogólna charakterystyka Społeczny aspekt osobowości Praca i ścieżka kariery zawodowej Potencjalnie mocne i słabe strony Rozwój osobisty Znane osoby Administrator (ESTJ) Adwokat (ESFJ) Animator (ESTP) Artysta (ISFP) Doradca (ENFJ) Dyrektor (ENTJ) Entuzjasta (ENFP) Idealista (INFP) 5 Innowator (ENTP) Inspektor (ISTJ) Logik (INTP) Mentor (INFJ) Opiekun (ISFJ) Praktyk (ISTP) Prezenter (ESFP) Strateg (INTJ) Polecane publikacje Seria: Twój typ osobowości Bibliografia Spis treści 51 53 55 57 59 61 63 65 67 71 87 6 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości ID16TM© należy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowości, odwołujących się do teorii Carla Gustava Junga (1875-1961) – szwaj- carskiego psychiatry i psychologa, jednego z głównych przedsta- wicieli tzw. „psychologii głębi”. Na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, Jung doszedł do wniosku, że różnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzył dobrze dziś znany podział na ekstrawer- tyków i introwertyków. Ponadto wyróżnił cztery funkcje osobo- wości, stanowiące dwie pary przeciwieństw: percepcja-intuicja i myślenie-odczuwanie. Ustalił też, że w każdej z tych par domi- nuje jedna z funkcji. Jung doszedł do przekonania, że dominujące funkcje każdego człowieka są stałe i niezależne od zewnętrznych warunków, a ich wypadkową jest typ osobowości. W 1938 roku dwoje amerykańskich psychiatrów, Horace Gray i Joseph Wheelwright, stworzyło pierwszy test osobowości opar- ty na teorii Junga, umożliwiający określenie dominujących funkcji w trzech, opisanych przez niego wymiarach: ekstrawersja-in- trowersja, percepcja-intuicja oraz myślenie-odczuwanie. Test ten stał się inspiracją dla innych badaczy. W 1942 roku, także na gruncie amerykańskim: Isabel Briggs Myers oraz Katharine Briggs zaczęły stosować swój własny test osobowości, posze- rzając klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar: ocenianie-obserwacja. Większość późniejszych typologii i testów osobowości, odwołujących się do teorii Junga, również uwzględnia ów czwarty wymiar. Należy do nich m.in. 7 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości amerykańska typologia opublikowana w 1978 roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowości stworzony na Litwie w latach ‘70 dwudziestego wieku przez Aušrę Augustinavičiūtė. W następ- nych dekadach w ich ślady poszli badacze z różnych części świata, tworząc kolejne czterowymiarowe typologie i testy osobowości dostosowane do lokalnych warunków oraz potrzeb. Do grupy tej należy ID16TM© – polska, niezależna typologia osobo- wości opracowana przez Laboratorium Dobrego Życia. Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI, również opiera się na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne współczesne jungowskie typologie, wpisuje się ona w nurt czterowymiarowej analizy osobowości. Na gruncie ID16TM© wymiary te nazywane są czterema naturalnymi skłonnościami. Skłonności te mają charakter dychotomiczny, a ich obraz dostarcza informacji o ty- pie osobowości człowieka. Analiza pierwszej skłonności ma na celu określenie dominującego źródła energii życiowej (świat ze- wnętrzny lub świat wewnętrzny). Analiza drugiej skłonności okre- śla dominujący sposób przyswajania informacji (poprzez zmysły lub poprzez intuicję). Analiza trzeciej skłonności określa dominu- jący sposób podejmowania decyzji (rozumem lub sercem). Ana- liza czwartej skłonności określa natomiast dominujący styl życia (zorganizowany lub spontaniczny). Kombinacja wszystkich tych naturalnych skłonności, skutkuje 16 możliwymi typami osobo- wości. 8 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Szczególną cechą typologii ID16TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona bowiem poszczególne typy osobowości w działa- niu – w pracy, w codziennym życiu oraz relacjach z innymi ludź- mi. Nie koncentruje się na wewnętrznej dynamice osobowości i nie podejmuje prób teoretycznego objaśniania wewnętrznych, niewidocznych procesów. Skupia się raczej na tym, jak dany typ osobowości przejawia się na zewnątrz i w jaki sposób wpływa na otoczenie. Ów nacisk na społeczny aspekt osobowości zbliża nie- co ID16TM© do wspomnianej powyżej typologii Aušry Augustina- vičiūtė. Każdy z 16 typów osobowości ID16TM© jest wypadkową natural- nych skłonności człowieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech wartościujących. Żaden z typów osobowości nie jest lepszy lub gorszy od innych. Każdy z typów jest po prostu inny i każdy ma swoje potencjalnie mocne i słabe strony. ID16TM© po- zwala zidentyfikować i opisać te różnice. Pomaga zrozumieć sie- bie i odkryć swoje miejsce w świecie. Znajomość własnego profilu osobowości pozwala ludziom w peł- ni wykorzystywać swój potencjał i pracować nad obszarami, któ- re mogą przysparzać im problemów. Jest nieocenioną pomocą w codziennym życiu, w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz podejmowaniu decyzji do- tyczących edukacji i kariery zawodowej. 9 ID16TM© wśród jungowskich typologii osobowości Określenie typu osobowości nie jest procesem, który ma cha- rakter arbitralny i mechaniczny. Każdy człowiek, jako „właściciel i użytkownik swojej osobowości”, jest w pełni kompetentny, aby określić, do którego typu należy. Jego rola w tym procesie jest więc kluczowa. Samoidentyfikacji takiej można dokonać analizu- jąc opisy 16 typów osobowości i stopniowo zawężając pole wy- boru lub idąc drogą na skróty i wykorzystując test osobowości ID16TM©. Również w tym przypadku kluczową rolę odgrywa „użyt- kownik osobowości”, wynik testu zależy bowiem wyłącznie od udzielonych przez niego odpowiedzi. Identyfikacja typu osobowości pomaga poznać siebie i innych, nie powinna jednak być traktowana jako wyrocznia przesądzająca o przyszłości. Typ osobowości nigdy nie może usprawiedliwiać naszych słabości lub złych relacji z innymi ludźmi (choć może po- móc zrozumieć ich przyczyny)! W ramach ID16TM© typ osobowości nie jest traktowany jako sta- tyczny, genetycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz nabytych. Takie ujęcie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi. Otwiera przed nami nowe perspektywy, zachęcając do pracy nad sobą i wskazując obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna. 10 Typ: Dyrektor (ENTJ) TYPOLOGIA OSOBOWOŚCI ID16TM© Osobowość w zarysie Motto życiowe: Powiem wam, co trzeba zrobić. Niezależny, aktywny i zdecydowany. Racjonalny, logiczny i twór- czy. Dostrzega szerszy kontekst analizowanych problemów i potrafi przewidywać przyszłe konsekwencje ludzkich działań. Cechuje go optymizm oraz zdrowe poczucie własnej wartości. Potrafi przekształcać teoretyczne koncepcje w konkretne, prak- tyczne plany działania. Wizjoner, mentor i organizator. Posiada naturalne zdolności przy- wódcze. Jego silna osobowość, krytycyzm i bezpośredni styl czę- sto onieśmiela innych ludzi i powoduje problemy w kontaktach. Naturalne skłonności dyrektora: • Źródło energii życiowej: świat zewnętrzny. • Przyswajanie informacji: intuicja. • Podejmowanie decyzji: rozum. • Styl życia: zorganizowany. 11 Typ: Dyrektor (ENTJ) Innowator Podobne typy osobowości: • • Strateg • Logik Dane statystyczne: • Dyrektorzy stanowią 2-5 populacji. • Wśród dyrektorów znacznie przeważają mężczyźni (70 ). • Krajem odpowiadającym profilowi dyrektora jest Holandia.1 Kod literowy Uniwersalny kod literowy dyrektora w jungowskich typologiach osobowości to ENTJ. Ogólna charakterystyka To jest fragment ebooka. Zamów pełną wersję. 1  Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy Holandii należą do tego typu osobowości, ale że holenderskie społeczeństwo – jako całość – posiada wiele cech charakterystycznych dla dyrektora. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twój typ osobowości: Dyrektor (ENTJ)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: