Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 003776 21722297 na godz. na dobę w sumie
Excel w praktyce. Wydanie czerwiec 2014 r. - ebook/pdf
Excel w praktyce. Wydanie czerwiec 2014 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3150-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> oracle - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik 'Excel w praktyce' to zbiór trików, porad i szczegółowych instrukcji popartych zrzutami ekranu (dla wersji 2003 lub 2007) i zrozumiałymi przykładami, ułatwiających efektywną pracę na Excelu 2003, 2007 i 2010. Z publikacji tej korzystają m.in. księgowi i finansiści, asystentki zarządu, dyrektorzy, kierownicy działów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis internetowy poradnika „Excel w praktyce” www.excelwpraktyce.pl Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy serwis internetowy. Atrakcyjna i czytelna szata graficzna oraz interfejs przyjazny użytkownikowi sprawią, że odszukanie konkretnej porady w archiwum, pobranie przykładów do tekstu czy zadanie pytania ekspertowi będzie dużo prostsze i wygodniejsze. Zaloguj się, aby wejść do strefy dla prenumeratorów. Login i hasło znajdziesz u dołu przedniej okładki bieżącej aktualizacji. E x c e l w p r a k t y c e A k t u a l i z a c j a ( 1 3 3 ) – C z e r w i e c 2 0 1 4 Aktualizacja (133) Czerwiec 2014 (cid:102)(cid:102)(cid:102) PYTANIA CZYTELNIKÓW: Co zrobić, gdy Excel zaznacza za dużo komórek? • Jak zmodyfi kować identyfi katory, aby wszystkie miały identyczną długość? • Jak przygotować czytelną prezentację przedziałów czasowych? (cid:102)(cid:102)(cid:102) NAJNOWSZE TRIKI: Używanie fi ltra zaawansowanego do fi ltrowania danych na podstawie wielu kryte- riów • Dodawanie opisów argumentów funkcji użytkownika • Porównywanie zawar- tości dwóch komórek • Kontrola poprawności wprowadzanych dat • Zastosowanie funkcji SUMA.ILOCZYNÓW • Komórki pseudoliczbowe WPROWADZANIE DANYCH Automatyczne sortowanie danych z dwóch arkuszy wg numeru A 61 Często potrzebujemy posortować dane znajdujące się w dwóch arkuszach. Niektóre dane się powtarzają w obu arkuszach, a inne występują tylko w jednym z nich. AUTOMATYZACJA PRACY Analiza danych – podział tabeli na zakresy przyspiesza obliczenia A 62 Gdy lista transakcji składa się z wielu tysięcy pozycji, to jej przeanalizowanie nie jest prostym zadaniem. Nawet przefi ltrowanie danych niewiele pomoże, jeśli skróci listę do kilkuset wierszy. AUTOMATYZACJA PRACY Oznaczanie marginesu błędu na wykresach prognoz O 01 W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub badań statystycznych pra- wie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. W przypadku zestawień licz- bowych bardzo łatwo możemy go uwzględnić dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł. Problemy pojawiają się wówczas, gdy dopuszczalne wartości błędu chcemy zaznaczyć na wykresie. PREZENTACJA DANYCH Zastosowanie tabel przestawnych do analizy dużych zbiorów danych sprzedażowych Z 108 Celem analizy danych sprzedażowych może być stworzenie zestawień o różnych strukturach i o różnej dokładności. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed oso- bą wykonującą takie zadanie jest możliwość szybkiej modyfi kacji stworzonych zesta- wień wg określonych wytycznych oraz możliwość szybkiej aktualizacji danych w nich zawartych. Kwestia rzetelności oraz poprawności wyników jest oczywista. Artykuł opi- suje narzędzie do takich właśnie zadań. AEX 133 Dane do logowania się na stronie internetowej www.excelwpraktyce.pl Login: AEX132 Hasło: AEX132_7nT Instrukcja do aktualizacji Czerwiec 2014 (133) Aktualizację można wpiąć do poradnika „Excel w praktyce”, traktując ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy jednak wykorzystanie możliwości, jakie daje wymiennokartkowa forma poradnika. Aktualizacja składa się z kilku części, ale numeracja stron (na dole) jest jednolita dla całego pakietu. Warto więc podzielić aktualizację i powkładać jej poszczególne części do poradnika według podanej poniżej instrukcji: 1. Strony od 5 do 16 (Redakcja odpowiada – Listy 2014/VI) wpi- namy przed dotychczasowymi Listami w poradniku. 2. Strony od 17 do 40 (Triki 2014/VI) wpinamy za dotychczaso- wymi Trikami w poradniku. 3. Strony od 41 do 64 (Automatyczne sortowanie danych z dwóch arkuszy wg numeru A 61) wpinamy za ostatnim hasłem na literę A. 4. Strony od 65 do 78 (Analiza danych – podział tabeli na zakresy przyspiesza obliczenia A 62) wpinamy za ostatnim hasłem na literę A. 5. Strony od 79 do 88 (Oznaczanie marginesu błędu na wykresach prognoz O 01) wpinamy za ostatnim hasłem na literę O. 6. Strony od 89 do 102 (Zastosowanie tabel przestawnych do ana- lizy dużych zbiorów danych sprzedażowych Z108) wpinamy za ostatnim hasłem na literę Z. 7. Strony 103 i 104 (Spis treści) wpinamy przed ostatnim spisem treści. Aktualizacja (133) Czerwiec 2014 Login: AEX133 Hasło: AEX132_7nT Redaktor prowadzący Rafał Janus Wydawca Monika Kijok Opracowanie graficzne okładki Małgorzata Piaskowska Opracowanie graficzne Zbigniew Korza(cid:276)ski Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978–83–269–3150-5 Nakład: 1000 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03–918 Warszawa, ul. (cid:224)otewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: pgromulski@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Miller Druk Sp. z o. o., 03–301 Warszawa, ul. Jagiello(cid:276)ska 82, tel.: 22 614 17 67 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Poradnik „Excel w praktyce” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na (cid:296)ródło. Poradnik „Excel w praktyce” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Excel w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pa(cid:276)stwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Excel w praktyce” lub w innych dostępntych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bąd(cid:296) charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 2 Czerwiec 2007 Wiedza i Praktyka Drodzy Czytelnicy! Celem analizy danych sprzedażowych może być stwo- rzenie zestawie(cid:276) o różnych strukturach i o różnej dokładności. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed osobą wykonującą takie zadanie jest możli- wość szybkiej modyfikacji zestawie(cid:276) wg określonych wytycznych oraz możliwość szybkiej aktualizacji danych w nich zawartych. Kwestia rzetelności oraz poprawności wyników jest oczywista. Artykuł Zasto- sowanie tabel przestawnych do analizy dużych zbiorów danych sprzedażowych opisuje narzędzie do takich właśnie zada(cid:276). Omawiany w nim przykład przedstawia analizę całorocznej sprzedaży (ilościowej i wartościowej) fikcyjnej firmy oraz wyznaczenie na jej podstawie kie- runku rozwoju spółki na rok następny. Często potrzebujemy posortować dane, znajdujące się dwóch arkuszach. Zadanie z reguły utrudnia fakt, że niektóre dane się powtarzają. Jeśli zmagasz się z takim problemem, zajrzyj do hasła Automatyczne sor- towanie danych z dwóch arkuszy wg numeru. Dowiesz się z niego, w jaki sposób uporać się z tym problemem oraz poznasz formuły, które wykonają takie narzędzie. Podpowiadany także, w jaki sposób korzystać z formuł tablicowych i jak utworzyć formatowanie warunkowe, które będzie automatycznie wstawiało obramowanie w przypadku pojawienia się następnych danych. Jeśli potrzebujesz sporządzić raport, zawierający tabele z danymi (cid:296)ródło- wymi oraz wykresy, warto zarezerwować dużo miejsca w arkuszu. Jeżeli dodatkowo chcesz mieć te dane w wersji drukowanej, to prawdopodob- nie zużyjesz także sporo kartek papieru. Można jednak zoptymalizować raport i zastosować w nim zamiast pełnowymiarowych wykresów mini- diagramy. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, zachęcam do lektury artykułu Prezentacja graficzna – miniwykresy pozwolą zwizualizować wyniki cząstkowe analiz. W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub bada(cid:276) sta- tystycznych prawie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. W przypadku zestawie(cid:276) liczbowych bardzo łatwo możesz go uwzględnić dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł. Problemy pojawiają się wów- czas, gdy dopuszczalne wartości błędu chcesz zaznaczyć na wykresie. Excel jest przygotowany do budowania takich prezentacji. Aby dowie- dzieć się, jak je tworzyć, warto zajrzeć do artykułu Oznaczanie margi- nesu błędu na wykresach prognoz. Znajdują się w nim także opisy, jak ustalić wielkość błędu indywidualnie dla każdego punktu danych oraz jak określić stały zakres błędów niezależnie od wartości punktu serii danych. Zapraszam do lektury redaktor prowadzący poradnika „Excel w praktyce” (rjanus@wip.pl) Redakcja odpowiada Listy/VI/001 Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się inni użytkownicy Excela. Te rozwiązania mogą się przydać! Warto przeczytać: Jak zmodyfikować identyfikatory, aby wszystkie miały identyczną długość? ...................................................................................... 001 Co zrobić, gdy Excel zaznacza za dużo komórek ........................... 006 Jak przygotować czytelną prezentację przedziałów czasowych ... 009 JAK ZMODYFIKOWAĆ IDENTYFIKATORY, ABY WSZYSTKIE MIAŁY IDENTYCZNĄ DŁUGOŚĆ? W bazie mamy identyfikatory o różnej długości, które powinny składać się z dziewię- ciu znaków. Krótsze identyfikatory powinny mieć odpowiednią liczbę zer na początku, aby wyrównać do dziewięciu liczb. Niestety, Excel, formatując liczby, automatycznie usuwa zera przed wartościami. Rys. 1. Problem z długością identyfikatora Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 5 Listy/VI/002 Redakcja odpowiada Te brakujące zera można łatwo uzupełnić na dwa spo- soby. Pierwszy polega na zmianie formatowania warto- ści. Do kolumny E skopiujmy wartość z kolumny A. Za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[1] przywołamy okno formatowania komórek, w którym należy przejść do kategorii Niestandardowe. Rys. 2. Formatowanie niestandardowe W polu Typ usu(cid:276)my domyślną wartość Standardowy. Identyfikator składa się maksymalnie z dziewięciu cyfr, dlatego w to miejsce należy wstawić dziewięć zer. 6 Czerwiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VI/003 Rys. 3. Niestandardowy format komórki Dzięki tej operacji Excel sam sprawdzi długość iden- tyfikatora, jeżeli jego długość będzie mniejsza od dziewięciu, na początku komórki zostaną uzupełnione o właściwą liczbę zer. Rysunek 4 przedstawia efekt. Sposób drugi polega na uzupełnieniu brakujących zer z wykorzystaniem formuły. Do tego celu posłużą trzy funkcje: JEŻELI, Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 7 Listy/VI/004 Redakcja odpowiada DŁ (funkcja długość), POWT (funkcja powtarzaj). Rys. 4. Efekt formatowania niestandardowego Najpierw musimy zaprogramować formułę, aby wie- działa, kiedy należy wstawić zera. W naszym przypad- ku nastąpi to po stwierdzeniu, że pole z identyfikatorem jest krótsze niż dziewięć znaków. Do sprawdzenia licz- by znaków w komórce posłuży funkcja D(cid:224). Aby Excel wiedział, kiedy dokładać brakujące zera, musimy w formule użyć funkcji JEŻELI. Za pomocą tej funkcji przekażemy informację, aby zostały uzupeł- nione tylko te identyfikatory, które mają mniej niż dzie- więć znaków. Natomiast identyfikatory z dziewięcioma znakami pozostaną w niezmienionej formie. Jeśli identyfikator ma mniej niż dziewięć znaków, Excel musi dokładnie wiedzieć, ile zer ma wstawić, dopełnia- jąc wartość komórki z identyfikatorem. (cid:297)eby przeka- zać taką informację, posłużymy się funkcją POWT oraz funkcją DŁ jako jednym z jej argumentów. Funkcja POWT służy do powielania określonych znaków i uży- wa dwóch argumentów: 8 Czerwiec 2014 Wiedza i Praktyka Redakcja odpowiada Listy/VI/005 1. Teskt – tekst, który ma być powtarzany. W naszym przypadku będzie to zero zapisane pomiędzy dwoma cudzysłowami (0). 2. Ile_razy – ile razy wartość pierwszego argumentu ma zostać powtórzona. W naszym przypadku wartość ta jest dynamiczna i dla każdego identyfikatora może być inna. Jeden identyfikator składa się z jednej cy- fry, kolejny z pięciu, a jeszcze inny z dziewięciu cyfr. Wiemy natomiast, że powinien się składać z dziewięciu znaków. Wiemy też, ile znaków jest w danej komórce (to mówi wynik funkcji D(cid:224)). Jeżeli od dziewięciu, bo tyle musi być w komórce znaków, odejmiemy liczbę znaków w danej komórce (w kolumnie A), otrzymamy liczbę zer, o jaką Excel powinien uzupełnić identyfikator. Poskładajmy teraz naszą formułę razem i zaprogramuj- my Excela, aby w zależności od długości identyfikatora uzupełniał wynikowe komórki odpowiednią liczbą zer. Opis słowny formuły: jeżeli długość komórki z identy- fikatorem (kolumna A) jest równa dziewięć (wymagana długość), to we(cid:296) całą wartość komórki z kolumny A. Jeżeli natomiast długość komórki jest różna od dzie- więciu, to dopełnij wartość komórki wynikowej zerami odpowiednią liczbę razy. Aby Excel wiedział, ile zer ma wstawić, niech przez odejmowanie od wymaganej licz- by znaków odejmie obecną długość identyfikatora. Zapis formuły: =JEŻELI(DŁ(A2)=9;A2;POWT(„0”;9-DŁ(A2)) A2) Zwróćmy uwagę na znak konkatenacji ( ), który zastę- puje funkcję Złącz.teksty. W tym przypadku ma on za Wiedza i Praktyka Excel w praktyce © 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel w praktyce. Wydanie czerwiec 2014 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: