Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00622 011088 21013742 na godz. na dobę w sumie
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) - ebook/pdf
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6661-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej publikacji Autor przedstawia warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz także na podstawie kryteriów, jakie zostały sformułowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.

Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

Publikacja została podzielona na siedemnaście rozdziałów. Autor w szczególności odniósł się do:

- kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: pojęcie kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),

- warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku przez podatnika, udokumentowanie wydatku),

- momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami),

- szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),

- odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania),

- strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),

- wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a także związanych z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),

- podatków i opłat (m.in.: podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu, podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),

- odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),

- kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),

- rezerw oraz odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),

- wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),

- kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 20 000 euro),

- wydatków na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących jednocześnie wspólnikami),

- kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),

- funduszy i składek (m.in.: wpłaty na fundusz rekultywacji, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych),

- pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).

Niniejsza publikacja skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek dochodowy od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje także pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pogonski 8/12/14 10:46 AM Page 1 Polecamy NOWOÂCI w 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz Pod redakcjà Aleksandry Oboƒskiej Adama Wacławczyka Agnieszki Walter Wydanie 1. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA LeksykonVAT Ewa Soko∏owska-Strug (Redaktor) ! 2 c j a 4 1 0 o w e g o a n i ó w o d k a e g o n i e R e w o l u w V A T a n i a t n t p o w s t k u p o d a • m o m e (cid:2) z o w a o b o w i r k t u a a d y f r a o d (cid:1) s a • z n i e z • o d l i c t u r s p o z y o d l i c n a r t r m i n l i c a • t e u n t k p o d a r z p o o o w e r • n n i n o (cid:2) d z e z z k 2. wydanie ! a Józef WyciÊlok Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych PODATKI W PRAKTYCE Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jednà z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaÊ w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT. W publikacji omówione zostały nast´pujàce zagadnienia: • warunki uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów, • moment potràcenia kosztów w rozliczeniu podatkowym, odpisy amortyzacyjne, straty oraz odsetki, • wydatki na nabycie udziałów, papierów wartoÊciowych i instrumentów po chod - nych oraz zwiàzane z wymianà udziałów oraz łàczeniem i podzia łem spółek, • rezerwy i odpisy aktualizujàce, • wierzytelnoÊci odpisane jako nieÊciàgalne, • samochody, • wydatki na rzecz członków rad nadzorczych oraz udziałowców, • koszty pracownicze oraz fundusze i składki. Z uwagi na to, ˝e definicja i przepisy dotyczàce kosztów uzyskania przycho - dów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiajà trud- noÊci interpretacyjne, w niniejszej publikacji Autor przedstawia warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osob´ fizycznà i przed- si´biorc´ nie tylko w kontekÊcie ich ustawowego brzmienia, lecz tak˝e na podstawie kryteriów, jakie zostały sformułowane przez orzecznictwo sàdów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglàdów dok- tryny prawa podatkowego. w p o d a t k a c h d o c h o d o w y c h K o s z t y u z y s k a n i a p r z y c h o d ó w ( P I T, C T I ) Niniejsza publikacja skierowana jest do osób Êwiadczàcych profesjonalnà po - moc prawnà tj. adwokatów i radców prawnych, a tak˝e s´dziów, ksi´go wych, urz´dników, przedsi´biorców podlegajàcych pod podatek dochodowy od osób prawnych niezale˝nie od rodzaju prowadzonej działalnoÊci, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzieƒ zajmujàcych si´ pra - wem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje tak˝e pracowników administracji skarbowej, członków zarzàdów, rad nadzorczych, biegłych re - widentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a tak˝e studentów wydziałów ekonomicznych. Mariusz Pogoƒski – doradca podatkowy, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, wykładowca na studiach podyplomowych SGH oraz aplika - cjach prawniczych (adwokackiej i radcowskiej). M a r i u s z P o g o ƒ s k i www.ksiegarnia.beck.pl tel. 22 31 12 222 fax 22 33 77 601 Cena 149 z∏ Mariusz Pogoƒski Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) PODATKI W PRAKTYCE Seria PODATKI W PRAKTYCE poÊwi´cona jest praktycznym za - gadnieniom prawa podatkowego. W profesjonalny a jednoczeÊnie przy - st´pny sposób objaÊnia stoso wanie poszczególnych instytucji pra wa po - datkowego oraz zasady ich funkcjo - nowania w praktyce. Publikacje z tej serii dostarczajà wie - lu praktycz nych wskazówek zarówno dla przedsi´biorców, jak i osób fi - zycz nych, b´dàcych podatnikami, dorad ców podatkowych oraz pra - cowników administracji podat kowej. Ksià˝ki wzboga cone zostały o licz ne przykłady, ko men tarze oraz prze glàd najnow szego orzecznictwa w pre - zento wa nym zakresie. Seria ta powstała z myÊlà o oso - bach, które zajmujà si´ zawodowo problematykà podatkowà: prawni - kach, doradcach podatkowych, bie - głych rewidentach, dy rektorach finansowych, ksi´gowych oraz pra- cownikach organów skarbowych. strPogonski 8/8/14 10:26 AM Page 3 Mariusz Pogoƒski Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 M. Pogoński, Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT), Propozycja cytowania: Warszawa 2014 Wydawca: Wioleta Beczek Redakcja: Dorota Waleszkiewicz Projekt okładki i strony tytułowej: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6660-9 ISBN e-book: 978-83-255-6661-6 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................ VII Wykaz skrótów .......................................................................................................... IX Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności ........................................ 1 Rozdział 2. Warunki uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów ................................................................................................................ 15 Rozdział 3. Moment potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym.................. 23 I. Uwagi wstępne ................................................................................................ 23 II. Koszty bezpośrednio związane z przychodami ............................................... 24 III. Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ......... 25 IV. Moment poniesienia kosztu ............................................................................. 27 V. Rezerwy i bierne rozliczenie kosztów ............................................................. 29 VI. Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami ................................. 31 VII. Moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami .................................................................................................. 32 VIII. Moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ..................................................... 33 IX. Moment potrącenia kosztów prac rozwojowych ............................................. 34 X. Moment potrącenia kosztów zaniechanych inwestycji ................................... 35 XI. Moment potrącenia kosztów z tytułu wynagrodzeń ........................................ 36 Rozdział 4. Szczególne regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów ......... 39 I. Uwagi ogólne .................................................................................................. 39 II. Koszty u ubezpieczycieli ................................................................................ 39 III. Koszty w pracowniczych towarzystwach emerytalnych oraz u pracodawców tworzących pracowniczy program emerytalny ..................... 40 IV. Koszty w powszechnych towarzystwach emerytalnych ................................. 43 V. Koszty w bankach ........................................................................................... 45 VI. Koszty w związku z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw nabytych nieodpłatnie ..................................................................................................... 47 VII. Koszty w związku z objęciem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny .............................................. 48 III Spis treści VIII. Koszty w związku ze zbyciem albo umorzeniem udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny ....... 51 IX. Koszty związane z podziałem spółek .............................................................. 52 X. Koszty w związku z tzw. krótką sprzedażą papierów wartościowych ........... 53 XI. Koszty u przedsiębiorców telekomunikacyjnych ........................................... 55 XII. Koszty u partnerów publiczno-prywatnych ..................................................... 56 XIII. Koszty w związku z nabyciem oraz późniejszym zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ....................................................................... 57 XIV. Koszty w związku z odpłatnym zbyciem przez spółkę osobową rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki .................................. 58 XV. Koszty w związku z przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ........................................................................................................... 58 XVI. Koszty związane z przychodami zwolnionymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu ................................................................................................ 59 XVII. Ustalenie wartości zużytych surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji rolnej bądź własnej gospodarki leśnej ............................ 61 XVIII. Koszty z tytułu cesji umowy najmu bądź umowy o podobnym charakterze ....................................................................................................... 62 XIX. Koszty uzyskania przychodów u spadkobierców ............................................ 63 XX. Koszty uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości, praw spółdzielczych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów ........................................................................................................... 64 XXI. Koszty w związku ze zbyciem przedmiotu aportu przez spółkę niebędącą osobą prawną .................................................................................................. 66 Rozdział 5. Odpisy amortyzacyjne .......................................................................... 69 Rozdział 6. Straty ...................................................................................................... 79 Rozdział 7. Wydatki na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych oraz związane z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek ........................................................................... 89 Rozdział 8. Podatki ................................................................................................... 99 I. Uwagi wstępne ................................................................................................ 99 II. Podatek dochodowy jako koszt uzyskania przychodów .................................. 100 III. Podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów ..................... 102 IV. Podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów u podatników zwolnionych podmiotowo oraz wykonujących czynności zwolnione przedmiotowo ................................................................................ 104 V. Podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu ................................................................ 105 IV Spis treści VI. Podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części wynikającej z korekty odliczonego podatku ..................................... 107 VII. Podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów .................................................... 108 VIII. Podatek od towarów i usług należny z tytułu przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy .................................................. 110 IX. Podatek od towarów i usług należny z tytułu innych nieodpłatnych przekazań towarów .......................................................................................... 111 X. Skutki błędnego wykazania podatku od towarów i usług w kosztach podatkowych .................................................................................................... 111 Rozdział 9. Odsetki ................................................................................................... 113 Rozdział 10. Kary i opłaty o charakterze sankcyjnym .......................................... 123 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 123 II. Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ......... 125 III. Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań ........................ 127 IV. Grzywny, kary pieniężne oraz odsetki do tych grzywien i kar ........................ 128 V. Kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska ....................................................................... 130 VI. Kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ....................................................................... 131 VII. Dodatkowe opłaty produktowe ........................................................................ 132 VIII. Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych .................................................................................................... 135 IX. Kary umowne i odszkodowania ...................................................................... 137 X. Dodatkowa opłata roczna za niezabudowanie bądź niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, wynikającym z przepisów o gospodarce nieruchomościami ............................................................................................ 138 XI. Opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego ................................................................................................... 139 XII. Dodatkowa opłata wymierzana przez ZUS ..................................................... 140 XIII. Wydatki oraz wartości przekazanych rzeczy, praw lub wykonanych usług, wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy .......................................................................................... 140 Rozdział 11. Rezerwy i odpisy aktualizujące .......................................................... 143 Rozdział 12. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne ....................................... 151 V Spis treści Rozdział 13. Samochody ........................................................................................... 165 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 165 II. Definicja pojęcia „samochód osobowy” ......................................................... 167 III. Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych ...................................... 168 IV. Samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy ..................................................................................................... 169 V. Samochody będące własnością podatnika albo osób innych niż pracowników podatnika .................................................................................. 172 VI. Ewidencja przebiegu pojazdu .......................................................................... 173 VII. Koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 20 000 euro .... 174 VIII. Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych ....................................................................... 175 Rozdział 14. Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych oraz udziałowców ... 177 Rozdział 15. Koszty pracownicze ............................................................................. 183 Rozdział 16. Fundusze i składki ............................................................................... 189 Rozdział 17. Pozostałe koszty uzyskania przychodów ........................................... 195 I. Wydatki na spłatę zobowiązań (w tym pożyczek, kredytów, a także gwarancji) ........................................................................................................ 195 II. Darowizny ....................................................................................................... 200 III. Koszty reprezentacji ....................................................................................... 202 IV. Składki na rzecz organizacji ............................................................................ 205 V. Wydatki na sfinansowanie składników majątkowych innych niż środki trwałe ............................................................................................................... 208 VI. Dopłaty ............................................................................................................ 209 VII. Koszty sfinansowane z przychodów wolnych od podatku .............................. 210 VIII. Niedostateczna kapitalizacja ........................................................................... 213 IX. Opłata ostrożnościowa .................................................................................... 216 Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 217 VI Przedmowa Tematyka kosztów uzyskania przychodów jest jedną z najistotniejszych w podatkach dochodowych, gdyż ich wysokość wpływa na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, a co za tym idzie także samego podatku. Dlatego podatnicy z reguły zainteresowani są ich maksymalizacją, a jednocześnie w interesie fiskusa jest, aby koszty te były możliwie jak najniższe. Z uwagi na doniosłą rolę w podatkach dochodowych, zagadnienia związa- ne z kosztami uzyskania przychodów są jednym z tych, które wywołują najczęstsze spory między podatnikami a organami podatkowymi. Nie jest możliwe określenie zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodów, dlatego też ustawodawca określa to pojęcie w sposób generalny, wskazując na określone cechy, jakie muszą spełniać koszty, aby mogły zostać uznane za podatkowe koszty uzy- skania przychodów. Definicja kosztów uzyskania przychodów zakłada więc, że muszą to być koszty poniesione w określonym celu, tj. uzyskania przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Jednocześnie ustawodawca określił negatywny katalog kosztów, czyli takich, które mimo że spełniają ogólną definicję, nie mogą zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodów. To wszystko powoduje, że stosowanie przez podatników przepisów o kosztach uzy- skania przychodów sprawia wiele problemów praktycznych. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza publikacja będzie służyć praktyczną pomocą w skomplikowanej materii kosztów uzyskania przychodów podatnikom podatku docho- dowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Warszawa, sierpień 2014 r. Mariusz Pogoński VII Wykaz skrótów poz. 752) poz. 666 ze zm.) z 2013 r. poz. 950 ze zm.) z 2014 r. poz. 157) z 2014 r. poz. 518 ze zm.) 1. Źródła prawa AkcyzU ................... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. BaterieU .................. ustawa z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, DziałUbezpU ........... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. FundEmU ................ ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy FundInwU ............... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) GospNierU .............. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. GospOpakU ............. ustawa z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888) GospodOdpU .......... ustawa z 11.5.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkto- wej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. KK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP ............................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 121) poz. 94 ze zm.) KSH ......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. OrdPU ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. PartPublPrywU ....... ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. PDOFizU ................. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) poz. 749 ze zm.) z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) IX Wykaz skrótów PDOPrU .................. ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) PożPubWolontU ...... ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo- lontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) PracProgEmerytU ... ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych PrBank ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrOchrŚrod ............. ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. PrTelekom ............... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. RachunkU ............... ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 710) poz. 1376 ze zm.) z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) z 2014 r. poz. 243) ze zm.) RecykPojU .............. ustawa z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eks- VATU ...................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. ploatacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1162) z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1155) ZużSprzElektU ........ ustawa z 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro- 2. Organy i instytucje BFG ......................... Bankowy Fundusz Gwarancyjny BGK ........................ Bank Gospodarstwa Krajowego KNF ......................... Komisja Nadzoru Finansowego MF ........................... Minister Finansów NBP ......................... Narodowy Bank Polski NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów UKE ........................ Urząd Komunikacji Elektronicznej WSA ........................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ......................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma BS ............................ Biuletyn Skarbowy Dz.U. ....................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................... Dziennik Urzędowy JP ............................. Jurysdykcja Podatkowa MoPod ..................... Monitor Podatkowy X Wykaz skrótów ONSAiWSA ............ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych POP ......................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ............................ Przegląd Podatkowy ZNSA ...................... Zeszyty Naukowe Sądu Administracyjnego litera 4. Inne skróty art. ........................... artykuł EOG ........................ Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area, EEA) KSR ......................... krajowe standardy rachunkowości KUP ......................... koszty uzyskania przychodów lit. ............................ m.in. ........................ między innymi MSR ........................ międzynarodowe standardy rachunkowości n. .............................. następny np. ............................ na przykład oz ............................. ośrodek zamiejscowy PGK ......................... podatkowa grupa kapitałowa poz. .......................... pozycja PPO ......................... przychód podlegający opodatkowaniu rozdz. ....................... s. .............................. strona SKOK ...................... spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa t. .............................. t.j. ............................ tj. ............................. uchw. ....................... uchwała UE ........................... Unia Europejska ust. ........................... ustęp wyr. .......................... wyrok ze zm. ...................... ze zmianami zob. .......................... zobacz tom tekst jednolity to jest rozdział XI Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności 1. Pojęcie kosztu uzyskania przychodów. Przedmiotem opodatkowania podatkami dochodowymi jest co do zasady dochód, rozumiany jako różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania1. Wynika to z art. 7 ust. 1 oraz 2 PDOPrU (w zakresie podat- ku dochodowego od osób prawnych) oraz z art. 9 ust. 2 PDOFizU (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych). Tym samym koszt uzyskania przychodów jest jednym z dwóch – obok przychodu po- datkowego – podstawowych elementów wpływających na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania, a co za tym idzie – także podatku. W uproszczeniu można określić wzór na obliczenie dochodu: D = PPO – KUP gdzie: D – dochód PPO – przychód podlegający opodatkowaniu, KUP – koszty uzyskania przychodów. Skoro koszty uzyskania przychodów wpływają na zmniejszenie dochodu do opodat- kowania, to podatnicy z reguły zainteresowani są ich maksymalizacją. Jednocześnie w in- teresie fiskusa jest, aby koszty te były możliwe jak najniższe. Stąd zawarta w przepisach podatkowych definicja kosztów uzyskania przychodów zawęża to pojęcie do kosztów po- niesionych w określonym celu (uzyskania przychodów podatkowych albo przynajmniej zabezpieczenia, albo zachowania źródeł przychodów), a ponadto przepisy wprowadzają negatywny katalog kosztów, których, mimo spełnienia podstawowej definicji, nie wolno podatnikowi uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Od kosztów uzyskania przychodów należy odróżnić koszty rachunkowe, które wpły- wają na ustalenie wyniku finansowego. Nie każdy koszt rachunkowy jest jednocześnie kosztem podatkowym (choć w szerokim zakresie są ze sobą zbieżne). Różnice miedzy kosztami rachunkowymi a kosztami podatkowymi wynikają z różnych celów, którym 1 W niektórych sytuacjach przedmiotem opodatkowania jest przychód i wówczas koszty uzyskania przychodów nie występują (tak jest np. w odniesieniu do osiągniętych w Polsce przez nierezydentów po- datkowych odsetek, albo – tylko u osób fizycznych – nagród w konkursach, a także innych rodzajów przy- chodów opodatkowanych ryczałtowo). 1 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności służy sprawozdawczość rachunkowa w porównaniu do sprawozdawczości podatkowej. Celem sprawozdawczości rachunkowej jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsię- biorstwa, a jedną z naczelnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności kosztów i przychodów i w tym celu uwzględnia się w niej także koszty przewidywane i rezerwy. Natomiast celem sprawozdawczości podatkowej jest obliczenie zobowiązania podatko- wego i co do zasady nie jest możliwe uwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów kosztów jedynie przewidywanych (z wyjątkiem przypadków, gdy przepis szczegól- ny na to zezwala, np. dotyczy to rezerw tworzonych przez banki na mocy art. 16 ust. 1 pkt 26 PDOPrU albo odpisów aktualizujących, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 21 PDOFizU). 2. Definicja kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. W podatku dochodowym do osób prawnych definicję pojęcia „koszty uzy- skania przychodów” określa art. 15 ust. 1 PDOPrU. Stanowi on, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 PDOPrU. Ponadto przepis ten odnosi się także do kosztów poniesionych w walu- tach obcych, stanowiąc, iż przelicza się je na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ponie- sienia kosztu. Podstawową cechą kosztu uzyskania przychodów jest zatem związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Ustawodawca nie wskazuje przy tym enumeratywnie, jakie konkretnie koszty mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Nie byłoby to możliwe, gdyż mnogość i stały rozwój różnego rodzaju działalności mogących przynosić przychód sprawiają, że nie jest możliwe ustalenie zamkniętego katalogu kosztów uzyskania przychodów. Poza tym, koszt danego rodzaju może być u jednego podatnika kosztem uzyskania przychodu, na- tomiast u innego nie musi nim być, gdyż może on służyć osiągnięciu innego celu niż uzy- skanie przychodu podatkowego (zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów). Dlatego też ustawodawca określa pojęcie kosztów uzyskania przychodów w sposób gene- ralny, wskazując na określone cechy (zasadniczo cel, w jakim jest on poniesiony), jakimi musi się charakteryzować dany koszt, aby mógł być uznany za podatkowy koszt uzyska- nia przychodów. Jednocześnie kluczową rolę w określeniu katalogu kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów pełni także art. 16 PDOPrU, określający negatywny katalog kosztów uzyskania przychodów. Koszt wprawdzie spełniający ogólne warunki, ale wyszczególniony w katalogu negatywnym nie jest kosztem uzyskania przychodów, a zatem jego poniesienie nie daje prawa do pomniejszenia przychodu podatkowego. 3. Definicja kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fi- zycznych. W podatku dochodowym od osób fizycznych kwestię kosztów uzyskania przy- chodów reguluje art. 22 ust. 1 PDOFizU, który wprowadza definicję tego pojęcia, oraz art. 23 PDOFizU, który wyszczególnia katalog wyjątków. 2 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności Definicja pojęcia „koszt uzyskania przychodów” jest tożsama z definicją zawartą w PDOPrU. Tak więc kosztami uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za- bezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 23 PDOFizU. Przepis art. 22 PDOFizU w odróżnieniu od art. 15 PDOPrU nie zawiera odniesienia do sposobu przeliczenia na polskie złote kosztów poniesionych w walutach obcych. Wynika to z tego, że kwestię tę reguluje szczególny przepis – art. 11a ust. 2 PDOFizU. Zgodnie z tym przepisem, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na polskie złote – analogicznie do podatku dochodowego od osób prawnych – według kursu średniego, ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesie- nia kosztu. Specyfiką podatników będących osobami fizycznymi jest to, że mogą oni uzyskiwać jednocześnie przychody z różnorodnych źródeł (np. z działalności gospodarczej i z pracy). Koszty uzyskania przychodów odnoszą się do wszystkich rodzajów źródeł przychodów przewidzianych w PDOFizU. Jednak dla osób fizycznych osiągających przychody z nie- których źródeł przychodów przewidziano szczególne regulacje określające wysokość kosztów uzyskania przychodów (np. dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy przewidziano koszty ryczałtowe). Natomiast dla osób fizycznych osiągających przycho- dy z działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów, co do zasady, tożsame są z kosztami przewidzianymi dla osób prawnych. Podobnie jak w PDOPrU, także i w PDOFizU pojęcie kosztów uzyskania przychodów zostało określone w sposób generalny. Różnorodność aktywności mogących przynosić osobom fizycznym przychód sprawia bowiem, że nie jest możliwe określenie i ustalenie zamkniętego katalogu takich kosztów. Poza tym, koszt danego rodzaju będzie u jednego podatnika kosztem uzyskania przychodu, natomiast u innego niekoniecznie, gdyż może on służyć osiągnięciu innego celu niż uzyskanie przychodu podatkowego. 4. Koszty faktycznie poniesione a koszty ryczałtowe. Jak zostało wspomniane wcze- śniej, między podatkiem dochodowym od osób prawnych a podatkiem dochodowym od osób fizycznych istnieje ta zasadnicza różnica, że podatnicy tego drugiego podatku mogą wykonywać różnego rodzaju aktywności, w związku z czym uzyskują przysporzenia po- datkowe z różnych źródeł przychodów. Skłoniło to ustawodawcę do odmiennego uregu- lowania kwestii kosztów uzyskania przychodów w zależności od źródeł uzyskiwanych przez podatnika przychodów. Zatem w podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżniono koszty uzyskania przychodów w zależności od rodzaju uzyskiwanego przez podatnika przychodu. Zasadniczo można wyszczególnić dwie grupy kosztów: a) koszty ryczałtowe – związane z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami z nie- których źródeł przychodów (np. ze stosunku pracy czy też z działalności wykonywa- nej osobiście), 3 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności b) koszty faktycznie poniesione – związane z uzyskiwanymi przez podatnika przycho- dami z pozostałych źródeł przychodów (w szczególności z działalności gospodar- czej). Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych brak jest takiego rozróżnie- nia, gdyż w podatku tym nie wyszczególnia się źródeł przychodów. Podyktowane jest to tym, że podatnicy opodatkowani tym podatkiem (zasadniczo osoby prawne) w większo- ści przypadków uzyskują je z działalności gospodarczej, brak jest zatem potrzeby takiego szczegółowego rozgraniczenia źródeł przychodów jak w przypadku podatku dochodowe- go od osób fizycznych. Nawet jeśli przychody uzyskane są z innej aktywności niż dzia- łalność gospodarcza, to i tak podział ten ma drugorzędne znaczenie z uwagi na fakt, iż przewidziano jedną (19 ) stawkę podatkową dla opodatkowania wszystkich dochodów uzyskanych przez podatników tego podatku. 5. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Ogólną zasadą jest, iż kosztami uzy- skania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów (albo przynajmniej zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów). Tak wynika z art. 15 ust. 1 PDOPrU oraz art. 22 ust. 1 PDOFizU. Jednak w podatku dochodowym od osób fizycznych, poza ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca prze- widział przypadki, gdy koszty zostały ograniczone do pewnych ryczałtowo określonych kwot (nie są to więc koszty „faktycznie poniesione”). Katalog kosztów ryczałtowych jest zamknięty i został określony – według przepisów art. 22 ust. 2 oraz ust. 9 PDOFizU – w jeden z dwóch sposobów: kwotowo albo procentowo. Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie wyłącznie do tych rodzajów przychodów, które zostały wprost określone w przepisach szczegółowych. Oznacza to, że koszty uzyskania pozostałych przychodów – w szczególności z działalno- ści gospodarczej – ustala się na zasadach ogólnych. Podkreśla to także treść art. 22 ust. 12 PDOFizU, który stanowi, iż koszty ryczałtowe, o których tu mowa, nie mają zastosowa- nia do przychodów, o których mowa w art. 14 PDOFizU (w którym uregulowane zostały zasady opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej). Konieczność takiego wyraźnego rozgraniczenia wynikała z tego, że przychody na podstawie umów o dzieło bądź zlecenia mogą być zaliczane na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych albo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (i wówczas mają zastosowa- nie koszty ryczałtowe określone w art. 22 ust. 9 PDOFizU), albo do przychodów z dzia- łalności gospodarczej (i wówczas koszty ryczałtowe nie mają zastosowania – wysokość kosztów uzyskania przychodów ustala się wówczas na podstawie ogólnych reguł wyni- kających z art. 22 oraz 23 PDOFizU). 4 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności Spis kosztów ryczałtowych zawiera poniższe zestawienie: Rodzaj przychodu Kwota kosztów Podstawa prawna 3 Art. 22 ust. 2 pkt 1–4 PDOFizU. Art. 22 ust. 9 pkt 1 PDOFizU. Art. 22 ust. 9 pkt 2 PDOFizU. Art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU. 1 2 1. Z tytułu stosunku służbowe- go, stosunku pracy, spółdziel- czego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. 2. Z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdob- niczego. 3. Z tytułu opłat licencyjnych za przeniesienie prawa stoso- wania wynalazku, topogra- fii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemy- słowego, znaku towarowe- go lub wzoru zdobniczego, otrzymanych w pierwszym roku trwania licencji od pierw- szej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną. 4. Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozu- mieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Od 1335 zł rocznie do 2502,56 zł rocznie w zależności od takich zmiennych jak: a) ilość stosunków prawnych, z których podatnik uzyskuje przychody, b) zamieszkiwanie przez podatnika w innej miej- scowości niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy. 50 uzyskanego przychodu (ale nie więcej niż 42 764 zł w skali roku – połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). 50 uzyskanego przychodu (ale nie więcej niż 42 764 zł w skali roku – połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). 50 uzyskanego przychodu (ale nie więcej niż 42 764 zł w skali roku – połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej), z tym że kosz- ty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym 5 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności 1 2 3 Art. 22 ust. 9 pkt 4 PDOFizU. miesiącu składki na ubez- pieczenia emerytalne i ren- towe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b PDOFizU, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 20 uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszone- go o potrącone przez płatni- ka w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpie- czenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b PDOFizU, których pod- stawę wymiaru stanowi ten przychód. 5. Z osobiście wykonywanych działalności: artystycznej, lite- rackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w kon- kursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dzien- nikarstwa, jak również przy- chody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyzna- wane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sę- dziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. 6. Z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi. 7. Przychody osób, którym organ władzy lub administra- cji państwowej albo samorzą- dowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepi- sów, zlecił wykonanie okreś- lonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w po- stępowaniach sądowym, dochodzeniowym i admini- stracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 PDOFizU, i inkasentów należności publicznopraw- nych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach 6 Rozdział 1. Koszty uzyskania przychodów w ogólności 1 2 3 powoływanych przez orga- ny władzy lub administracji państwowej albo samorzą- dowej, z wyjątkiem przycho- dów, o których mowa w art. 13 pkt 9 PDOFizU. 8. Z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzą- cej działalność gospodar- czą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyj- nej niemającej osobowości prawnej, b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lo- kale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administra- tora – jeżeli podatnik wy- konuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatni- ka pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przycho- dów, o których mowa w art. 13 pkt 9 PDOFizU. 9. Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnie- niem obowiązków społecz- nych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływa- nia tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony Art. 22 ust. 9 pkt 5 PDOFizU. W wysokości określo- nej w art. 22 ust. 2 pkt 1 (tj. 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jedne- go podmiotu albo od tego 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: