Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00407 012867 21072038 na godz. na dobę w sumie
Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne - ebook/pdf
Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1166
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6346-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce Umowy w obrocie nieruchomościami znajdą Państwo omówienie istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz w obrocie nieruchomościami, takich jak: amortyzacja podatkowa, sprzedaż, zamiana, darowizna i inne przysporzenia niebędące darowizną, dożywocie, najem. Niewątpliwym atutem publikacji jest jej aktualność: uwzględnia bowiem wszystkie zmiany wynikające ze zmian w prawie podatkowym i w prawie cywilnym. Obszernie zostały skomentowane zmiany wynikające ze zmian w podatku VAT, dotyczące m.in.: momentu powstania obowiązku podatkowego; podstawy opodatkowania; odliczania VAT; fakturowania. Autorka uwzględniła także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, wskazując na najnowszą praktykę stosowania prawa oraz najnowsze interpretacje Ministra Finansów.

Rozdział 1 o charakterze wprowadzającym definiuje podstawowe pojęcia prawa cywilnego związane z nieruchomościami, m.in. pojęcie rzeczy i nieruchomości, w tym gruntowych, rolnych, budynkowych i lokalowych, części składowych gruntu, urządzeń przesyłowych, pożytków z rzeczy. Omówiono w nim także konstrukcję współwłasności, zasady funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków oraz instytucji ksiąg wieczystych, w tym rękojmię wiary ksiąg wieczystych, ustrój rolny i obrót nieruchomościami rolnymi. Scharakteryzowano konstrukcję prawną użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych i służebności.

W rozdziale 2 wskazano na pojęcia cywilnoprawne związane z nieruchomościami sensu largo na tle przepisów ustaw podatkowych – omówiono zakres zastosowania poszczególnych definicji oraz rodzaj opodatkowania dla transakcji na rynku nieruchomości.

Rozdział 3 zawiera omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa podatkowego, m.in. takich jak obowiązek podatkowy, podatnik, płatnik, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Opisano także zasady prowadzenia i przebieg postępowania podatkowego.

Rozdział 4 poświęcono czynnościom prawnym na rynku nieruchomości. W ramach rozważań ogólnych omówiono zakres tych czynności, ich rodzaje, wymogi odnośnie formy, w szczególności zaś zagadnienia związane ze sporządzaniem umów przenoszących własność nieruchomości, zasady ich konstruowania, niedozwolone klauzule umowne, wady oświadczeń woli oraz ewentualną nieważność umowy, jak i skutki podatkowe z tym związane. W ujęciu bardziej szczegółowym scharakteryzowano transakcje polegające na rozporządzaniu majątkiem małoletniego, składnikiem majątku wspólnego małżonków oraz generalnie przenoszenia własności nieruchomości.

W rozdziale 5 ujęto zagadnienie działalności gospodarczej w prawie podatkowym, w szczególności zasady opodatkowania przychodów z tej działalności zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT.  Ma to szczególnie istotne znaczenie dla prawidłowego opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozdział 6 poświęcono zagadnieniu amortyzacji podatkowej nieruchomości. Wskazano składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone od tego obowiązku, szczegółowo omawiając każdą z tych kategorii, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, spółdzielczych praw do lokali, nieruchomości oddanych do bezpłatnego używania oraz nabytych nieodpłatnie. Scharakteryzowano zasady i przepisy prawa według których dokonuje się amortyzacji podatkowej poszczególnych środków trwałych, rodzaje i metody jej przeprowadzania.

W rozdziale 7 przedstawiono dogłębną analizę umów sprzedaży i jej rodzajów, m.in. umowy deweloperskiej, ze spółdzielnią mieszkaniową, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do miejsca postojowego, umowy budowlanej, ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wskazano także na rolę ceny, jaką pełni ona w określaniu wysokości podatku. Osobne rozważania dotyczą szczególnych rodzajów umowy sprzedaży, takich jak: prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż na raty, sprzedaży gospodarstwa rolnego , czy sprzedaży przedsiębiorstwa. Rozdział 7 składa się z kilku bardzo rozbudowanych części poświęconych omówieniu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 8 zawiera całościową analizę umowy zamiany, ze szczególnym uwzględnieniem zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz tzw. mieszkania komunalnego i prawa do nieruchomości zamiennej w procesie wywłaszczenia. Obszernym komentarzem opatrzono zasady opodatkowania tego typu transakcji, ze wskazaniem zasad rozliczenia podatku i amortyzacji, stawek i zwolnień podatkowych.

Rozdział 9 poświęcono umowie darowizny i przysporzeniom majątkowym niebędącym darowizną, z uwzględnieniem konstrukcji prawnej, przede wszystkim zwracając uwagę na zasady opodatkowania tego rodzaju czynności prawnych, w tym zakres zwolnień i ulg podatkowych.

W rozdziale 10 omówiono zasady zawierania umowy dożywocia i jej skutki podatkowe.

Bardzo rozbudowany rozdział 11 szczegółowo przedstawia aspekty cywilnoprawne i podatkowe umowy najmu. Zwrócono tu szczególną uwagę na rozliczenia tzw. mediów oraz nakładów ponoszonych przez najemcę.

Niezaprzeczalnym walorem prezentowanej pozycji są liczne odesłania do orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, a także do interpretacji podatkowych dokonywanych w imieniu Ministra Finansów przez Izby Skarbowe. Poprzez tego rodzaju odwołania przepisy podatkowe regulujące dosyć skomplikowaną materię, stają się bardziej jasne i przejrzyste dla Czytelnika.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pragnących pogłębić i usystematyzować wiedzę w ramach zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości i aspektami podatkowymi w zakresie jego funkcjonowania. Z pewnością będzie przydatną pozycją dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, a także doradców podatkowych działających na rynku nieruchomości i aplikantów.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serię stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. W książce znajdą Państwo omówienie niezwykle istotnych za- gadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości oraz dotyczących obrotu nie- ruchomościami. W publikacji zostały zaprezentowane: ü prawa cywilnego i prawa podat- amor- ü ü ü na rynku nieruchomości oraz ; podstawowe pojęcia kowego związane z nieruchomościami; czynności prawne tyzacja podatkowa poszczególne umowy wizny, dożywocia i najmu; liczne odesłania do i administracyjnych, a także do wych orzecznictwa sądów dokonywanych przez organy skarbowe. , m.in.: sprzedaży, zamiany, daro- powszechnych interpretacji podatko- Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób prag- nących pogłębić wiedzę dotyczącą aspektów podatko- . Z pewnością będzie przydat- wych rynku nieruchomości na dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nie- ruchomościami, a także doradców podatkowych działających na rynku nieruchomości, aplikantów oraz pracowników orga- nów skarbowych. Stella Brzeszczyńska – jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodat- kowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami, Podatek od spadków i darowizn. Stale współpracuje m.in. z czasopismem Nieruchomości C.H. Beck. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieru- chomościami, zarządców nieruchomości. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6345-5 9 7 8 8 3 2 5 5 6 3 4 5 5 Cena 199,00 z³ Stella Brzeszczyńska Umowy w obrocie nieruchomościami Aspekty podatkowe i cywilnoprawne 2. wydanie . d y w . 2 e n w a r p o n l i w y c i e w o k t a d o p y t k e p s A i m a i c ś o m o h c u r e i n e i c o r b o w y w o m U a k s ń y z c z s e z r B . S Analiza czynności prawnych dotyczących nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych Omówienie poszczególnych umów, m.in. sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu oraz amortyzacji podatkowej Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe NIERUCHOMOŚCI Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Dariusz Okolski PRAWO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI. KOMENTARZ, 2014 Komentarze Kompaktowe Marian Wolanin UMOWY I PISMA PROCESOWE Z ZAKRESU NIERUCHOMOŚCI Z OBJAŚNIENIAMI I PŁYTĄ CD, 2014 Wzory Pism Becka Ryszard Strzelczyk PRAWO NIERUCHOMOŚCI, wyd. 3, 2014 Studia Prawnicze Marian Wolanin OPŁATY, CENY I WARTOŚĆ W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, 2014 Nieruchomości Beata Jońska ZARZĄDZENIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI, wyd. 2, 2014 Nieruchomości www.ksiegarnia.beck.pl Umowy w obrocie nieruchomościami Aspekty podatkowe i cywilnoprawne Stella Brzeszczyńska 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6345-5 ISBN e-book 978-83-255-6346-2 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................................ XXVII Rozdział 1. Nieruchomość w prawie cywilnym ........................................ 1 1 1. Własność ............................................................................................. 2. Współwłasność ................................................................................... 1 2.1. Współwłasność przymusowa ..................................................... 4 2.2. Współwłasność rzeczy a współwłasność spadku ....................... 6 2.3. Współwłasność rzeczy a wspólny majątek małżonków ............ 7 3. Rzeczy ................................................................................................. 9 4. Rzeczy ruchome i nieruchomości ....................................................... 5. Nieruchomość gruntowa ..................................................................... 6. Części składowe gruntu ...................................................................... 6.1. Urządzenia przesyłowe .............................................................. 7. Pożytki z rzeczy .................................................................................. 8. Nieruchomości rolne ........................................................................... 8.1. Gospodarstwo rolne ................................................................... 8.2. Ewidencja gruntów i budynków ................................................ 8.3. Ustrój rolny ................................................................................ 9. Działki ................................................................................................. 10. Użytkowanie wieczyste ...................................................................... 11. Nieruchomość budynkowa ................................................................. 12. Nieruchomości lokalowe .................................................................... 12.1. Sposoby powstania odrębnej własności lokali ........................... 12.1.1. Ustanowienie odrębnej własności na rzecz nabywcy .... 12.1.2. Jednostronna czynność prawna ..................................... 12.1.3. Zniesienie współwłasności ............................................ 12.1.4. Publiczny zasób mieszkaniowy ..................................... 12.2. Lokale użytkowe ........................................................................ 12.3. Garaże ........................................................................................ 13. Lokale w spółdzielni mieszkaniowej .................................................. 14. Księgi wieczyste ................................................................................. 15. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ................................... 16. Ograniczone prawa rzeczowe ............................................................. 16.1. Użytkowanie .............................................................................. 16.2. Służebność ................................................................................. 16.3. Służebność przesyłu ................................................................... 10 10 11 12 13 14 15 16 19 20 22 24 28 29 30 30 31 32 32 32 33 34 36 38 38 39 40 VI 17. Hipoteka .............................................................................................. 17.1. Definicja ..................................................................................... 17.2. Rodzaje hipoteki ........................................................................ 17.3. Hipoteka w Ordynacji podatkowej ............................................ 18. Posiadanie ........................................................................................... Rozdział 2. Nieruchomości w prawie podatkowym ................................. 1. Wprowadzenie .................................................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 2.1. Nieruchomość, część, udział ..................................................... 2.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów .................... 2.3. Budynki mieszkalne ................................................................... 2.4. Lokale mieszkalne ...................................................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 3.1. Sprzedaż lokalu a wydanie rzeczy ............................................. 3.2. Grunty. Prawo wieczystego użytkowania gruntów .................... 3.3. Budynki, lokale .......................................................................... 4. Podatek od towarów i usług ................................................................ 4.1. Towar. Dostawa towaru .............................................................. 4.2. Nieruchomości ........................................................................... 4.3. Grunt .......................................................................................... ......................................................................... 4.4. Budynki i lokale ......................................................................... 4.5. Budowle ..................................................................................... 4.6. Miejsce opodatkowania .............................................................. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 6. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny .............................. 7. Inne pojęcia cywilnoprawne w ustawach podatkowych ..................... Rozdział 3. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego ............................. 1. Obowiązek podatkowy. Zobowiązanie podatkowe............................. 2. Określenie i ustalenie zobowiązania podatkowego ........................... 3. Podatnik, płatnik ................................................................................. 3.1. Podatnik w podatku dochodowym ............................................. 3.2. Podatnik w podatku VAT............................................................ 3.2.1. Faktura VAT ..................................................................... 3.3. Podatnik w podatku od czynności cywilnoprawnych ................ 3.4. Podatnik w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz 4.3.1. Tereny leśnym ........................................................................................ 4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ................................. 4.1. Odpowiedzialność podatnika ..................................................... 4.2. Odpowiedzialność płatnika ........................................................ 4.3. Odpowiedzialność osób trzecich ................................................ 4.3.1. Odpowiedzialność małżonka ........................................... 4.3.2. Odpowiedzialność członków rodziny .............................. 4.3.3. Odpowiedzialność nabywcy majątku ............................... 42 42 44 47 49 51 51 53 53 54 55 56 59 59 61 61 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 71 71 72 75 76 77 79 80 81 81 81 81 82 83 83 Spis treści 4.3.4. Odpowiedzialność oddającego rzecz w użytkowanie ... 4.3.5. Odpowiedzialność dzierżawcy ...................................... 5. Terminy .............................................................................................. 5.1. Obliczanie terminu ..................................................................... 6. Informacje podatkowe ........................................................................ 7. Czynności sprawdzające .................................................................... 8. Kontrola podatkowa ............................................................................ 8.1. Zakończenie kontroli .................................................................. 9. Postępowanie podatkowe .................................................................... 9.1. Dowody ...................................................................................... 9.2. Decyzja podatkowa .................................................................... 10. Indywidualna wykładnia prawa .......................................................... 10.1. Skutki wydanej interpretacji ..................................................... Rozdział 4. Czynności prawne na rynku nieruchomości ........................ 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 1.1. Czynności prawne jednostronne i dwustronne ........................... 1.2. Czynności prawne jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące ............................................................................ 1.3. Czynności prawne zobowiązujące i rozporządzające ................ 1.4. Czynności prawne konsensualne i realne ................................... 1.5. Kwalifikacja czynności prawnej ................................................ 2. Strony .................................................................................................. 2.1. Wielość stron .............................................................................. 2.2. Zdolność do czynności prawnych .............................................. 2.3. Majątek małoletniego ................................................................. 2.3.1. Dochody małoletniego ..................................................... 2.4. Rozporządzenie nieruchomością przez małżonków .................. 2.5. Nieruchomość jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej ...................................................................................... 2.6. Prawidłowa reprezentacja stron ................................................. 3. Forma czynności prawnej .................................................................. 3.1. Forma ad solemnitatem. Akt notarialny ..................................... 3.2. Forma ad probationem .............................................................. 3.3. Forma pisemna ........................................................................... 3.3.1. Forma pisemna z urzędowo poświadczoną datą ........... 3.4.2. Forma pisemna z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi ............................................................ 4. Język czynności prawnej .................................................................... 4.1. Język i waluta faktury VAT ........................................................ 5. Wady oświadczenia woli. Nieważność umowy .................................. 5.1. Skutki podatkowe czynności nieważnej z mocy prawa ............. 6. Warunek .............................................................................................. 7. Przedmiot umowy ............................................................................... 8. Nominalizm. Zasada walutowości ...................................................... VII 84 85 85 86 87 88 89 90 91 91 94 95 97 99 99 100 100 100 101 101 101 102 103 105 107 107 110 112 113 113 115 116 116 117 117 118 118 120 124 126 127 Spis treści VIII 9. Niedozwolone klauzule umowne ........................................................ 10. Dodatkowe zastrzeżenia umowne ....................................................... 10.1. Kara umowna. Odszkodowanie ................................................. 10.1.1. Kara umowna i odszkodowanie a podatek VAT ............. 10.1.2. Kara umowna a podatki dochodowe .............................. 10.2. Zadatek ....................................................................................... 10.2.1. Zadatek i zaliczki a podatki dochodowe ........................ 10.2.2. Zadatek i zaliczka a podatek VAT .................................. 10.3. Umowne prawo odstąpienia. Odstępne ...................................... 10.4. Odsetki ....................................................................................... 10.4.1. Odsetki umowne ............................................................ 10.4.2. Rozłożenie na oprocentowane raty a podatek VAT ........ 10.4.3. Odsetki za zwłokę .......................................................... 11. Inne świadczenie (datio in solutum) ................................................... 12. Nowacja .............................................................................................. 13. Zawieranie umów przez pełnomocnika .............................................. 13.1. Prokura ....................................................................................... 13.2. Fiducjarne nabycie nieruchomości ............................................. 14. Umowa przedwstępna ......................................................................... 14.1. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli ....................... 15. Umowy przenoszące własność nieruchomości ................................... 15.1. Przetarg i aukcja ......................................................................... 15.2. Charakter umów przenoszących własność nieruchomości ........ 15.3. Umowy zawierane pod warunkiem ............................................ 15.4. Prawo pierwokupu nieruchomości ............................................. 15.5. Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości .... 15.6. Odstąpienie od umowy............................................................... Rozdział 5. Działalność gospodarcza w prawie podatkowym ................ 1. Uwagi ogólne ...................................................................................... 1.1. Definicja działalności gospodarczej w prawie podatkowym ..... 1.2. Zapłata podatku .......................................................................... 1.3. Informacje podatkowe ................................................................ 1.4. Rachunki .................................................................................... 1.5. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe .............................. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 2.1. Przychody z działalności gospodarczej ...................................... 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ........................................... 3.1. Przychody z działalności gospodarczej ...................................... 4. Podatek od towarów i usług ................................................................ 4.1. Obrót nieruchomościami ............................................................ 4.2. Produkcja ................................................................................... 4.3. Wynajmowanie nieruchomości .................................................. 4.4. Działalność niezgodna z prawem ............................................... 129 132 132 133 134 134 135 136 138 138 138 139 143 144 145 146 146 147 148 150 151 152 152 154 155 156 160 163 163 163 164 164 165 166 166 167 168 174 174 174 177 178 178 Spis treści Rozdział 6. Amortyzacja podatkowa ........................................................ 1. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ................................... 2. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej................................................ 2.1. Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów ................... 2.2. Zaprzestanie działalności ........................................................... 2.3. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe ........................................... 3. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów ................................... 3.1. Zwrócone wydatki ...................................................................... 3.2. Nieruchomości oddane do nieodpłatnego używania .................. 3.3. Nieruchomości nabyte nieodpłatnie ........................................... 3.4. Wkład do spółki zaliczony na kapitał zapasowy ....................... 4. Środki trwałe ....................................................................................... 4.1. Własność ................................................................................... 4.2. Nabycie i wytworzenie .............................................................. 4.2.1. Kompletność i zdatność do użytku ............................... 4.2.2. Przewidywany okres używania ..................................... 4.2.2.1. Ujawnienie środka trwałego ............................. 4.3. Klasyfikacja Środków Trwałych ................................................ 4.3.1. Grunty ......................................................................... 4.3.2. Budynki ......................................................................... 4.3.3. Lokale ......................................................................... 4.3.4. Budynek jako samodzielny środek trwały ..................... 4.3.5. Budowle ......................................................................... 5. Wartości niematerialne i prawne ......................................................... 5.1. Spółdzielcze prawa do lokali ..................................................... 6. Rozpoczęcie amortyzacji. Data wpisu do ewidencji .......................... 6.1. Przekazanie do używania ........................................................... 6.2. Nabycie własności ...................................................................... 6.3. Ujawnienie środka trwałego ....................................................... 7. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ........................................................................................... 7.1. Wpis do ewidencji a przychód ze sprzedaży ............................. 7.2. Majątek trwały o wartości poniżej 3500 złotych ....................... 8. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ..................................... 8.1. Wykaz środków trwałych ........................................................... 8.2. Ewidencja wyposażenia ............................................................. 9. Podstawa odpisów amortyzacyjnych ................................................. 9.1. Nabycie odpłatne ........................................................................ 9.2. Nabycie udziału w nieruchomości ............................................. 9.3. Część nieruchomości .................................................................. 9.4. Aport .......................................................................................... 9.5. Zamiana ...................................................................................... 9.6. Nabycie przedsiębiorstwa .......................................................... 9.7. Nieodpłatne nabycie ................................................................... 9.8. Wytworzenie majątku ................................................................ IX 181 181 182 182 183 185 187 188 189 190 190 192 193 196 196 200 201 201 201 201 203 206 206 207 207 207 208 209 210 211 213 213 215 215 215 216 216 220 222 222 224 224 225 225 Spis treści X 9.8.1. Remont przed wprowadzeniem do ewidencji................ 9.8.2. Wycena ......................................................................... 9.9. Wartość lokalu wydzielonego ze wspólnego budynku .............. 9.10. Inwestycje w obcych środkach trwałych ................................... 9.11. Metoda uproszczona .................................................................. 10. Zmiana wartości początkowej ............................................................ 10.1. Wartość początkowa ulepszonego majątku środka trwałego ..... 10.1.1. Przebudowa obiektu budowlanego ............................... 10.1.2. Rozbudowa obiektu budowlanego ................................ 10.1.3. Rekonstrukcja obiektu budowlanego ............................ 10.1.4. Adaptacja obiektu budowlanego ................................... 10.1.5. Modernizacja obiektu budowlanego.............................. 10.2. Ulepszenie nieruchomości wspólnej .......................................... 11. Wybór metody ....................................................................................... 11.1. Zasada kontynuacji ................................................................... 11.2. Małżonek kontynuujący działalność ......................................... 11.2.1. Odziedziczenie środków trwałych przez małżonka ...... 11.3. Amortyzacja liniowa .................................................................. 11.4. Działalność sezonowa ................................................................ 11.5. Obniżenie stawek ....................................................................... 11.6. Amortyzacja według stawek podwyższonych .......................... 11.7. Stawki indywidualne .................................................................. 11.8. Amortyzacja degresywna ........................................................... 11.9. Metoda uproszczona .................................................................. 11.10. Inwestycje w obcych środkach trwałych ................................ 11.11. Nakłady na lokale spółdzielcze ................................................ 12. Amortyzacja lokali spółdzielczych ..................................................... 12.1. Amortyzacja po przekształceniu ................................................ 13. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie ....................... 14. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego ................................... Rozdział 7. Umowa sprzedaży ................................................................... 1. Zagadnienia cywilnoprawne ............................................................... 1.1. Definicja umowy sprzedaży ....................................................... 1.2. Charakter umowy deweloperskiej .............................................. 1.3. Charakter umów ze spółdzielnią mieszkaniową ........................ 1.3.1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ................ 1.3.2. Spółdzielcze prawo do miejsca postojowego ................ 1.3.3. Przekształcenie w odrębną własność ............................. 1.3.4. Umowa o budowę i ustanowienie odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa ..................................................... 1.4. Cena ........................................................................................... 1.4.1. Cena w walucie obcej a podatek VAT ........................... 1.4.2. Cena w walucie obcej a podatek dochodowy ................ 1.4.3. Zapłata ceny................................................................... 233 236 239 240 241 243 243 248 248 249 249 249 249 250 251 253 254 255 256 256 257 258 263 264 264 266 267 267 267 268 269 269 269 270 272 273 274 275 276 279 280 280 281 Spis treści 1.4.4. Zwłoka z zapłatą ceny .................................................. 1.5. Wydanie rzeczy .......................................................................... 1.6. Gwarancja jakości ...................................................................... 1.7. Gwarancja zysków ..................................................................... 1.8. Sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki ........................................................................................ 1.9. Szczególne rodzaje umowy sprzedaży występujące w obrocie nieruchomościami ...................................................................... 1.9.1. Prawo odkupu ................................................................ 1.9.2. Prawo pierwokupu ......................................................... 1.9.3. Sprzedaż na raty ............................................................ 1.9.3.1. Rozłożenie na raty a kredyt kupiecki ............. 1.9.3.2. Rozłożenie na raty a podatek VAT ................. 1.9.3.3. Rozłożenie na raty a podatek dochodowy ...... 1.9.4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego .................................... 1.9.5. Sprzedaż przedsiębiorstwa ............................................ 1.9.5.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek VAT ..... 1.9.5.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa a odpowiedzial- ność nabywcy ................................................. 1.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ........................................... 2. Podatek dochodowy. Sprzedaż w ramach w działalności gospodarczej ....................................................................................... 2.1. Podział na źródła przychodów ................................................... 2.1.1. Działalność gospodarcza osób fizycznych ................... 2.1.2. Dochody nierezydentów ................................................ 2.1.3. Podatkowy majątek małżonka-przedsiębiorcy ............. 2.1.4. Majątek przedsiębiorcy a umowa majątkowa małżeńska ..................................................................... 2.2. Przychody ze sprzedaży ............................................................. 2.2.1. Przychód należny........................................................... 2.2.1.1. Modyfikacja ceny ........................................... 2.2.1.2. Zwrot towaru .................................................. 2.2.2. Przychód w walucie obcej ............................................. 2.2.3. Sprzedaż na raty ........................................................... 2.2.4. Zaliczka. Zadatek .......................................................... 2.2.5. Odpłatne zbycie a datio in solutum ............................... 2.2.6. Odpłatne zbycie a przejęcie długu ................................. 2.2.7. Odpłatne zbycie a wywłaszczenie ................................. 2.2.8. Przekazanie środka trwałego ze spółki jawnej do majątku wspólnika .................................................... 2.2.9. Zniesienie współwłasności ............................................ 2.2.10. Podział majątku małżonków.......................................... 2.3. Zbycie środków trwałych .......................................................... 2.3.1. Środki trwałe wprowadzone do ewidencji ................... 2.3.2. Nieruchomości o charakterze mieszkalnym .................. XI 282 283 285 285 286 287 287 288 291 292 293 293 294 295 296 297 298 299 300 301 306 307 310 312 318 320 320 322 324 324 324 331 332 333 333 334 335 335 337 Spis treści XII 2.3.3. Sprzedaż środków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej. Likwidacja działalności .......................... 2.3.4. Koszty odpłatnego zbycia.............................................. 2.4. Koszty uzyskania przychodów .................................................. 2.4.1. Związek z przychodem .................................................. 2.4.1.1. Utracony zadatek. Stracone wadium .............. 2.4.2. Rozliczenie kosztów w czasie ....................................... 2.4.3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie........................ 2.4.4. Koszty przy sprzedaży własnych środków .................... 2.4.4.1. Nabycie, wytworzenie, ulepszenie ................. 2.4.4.2. Sprzedaż udziału w środku trwałym .............. 2.4.4.3. Odszkodowanie .............................................. 2.4.5. Koszty przy sprzedaży towarów handlowych ............... 2.4.6. Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką ................ 2.4.7. Koszty przy sprzedaży nieruchomości wniesionych aportem ......................................................................... 2.4.8. Koszty przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie .................................................................. 2.4.9. Wynagrodzenie pośrednika .......................................... 2.5. Dochód ze sprzedaży środków trwałych .................................... 2.6. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych ........... 2.6.1. Sprzedaż gruntów gospodarstwa rolnego ...................... 2.6.2. Inne zwolnienia ............................................................. 2.7. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ......... 3. Podatek VAT ....................................................................................... 3.1. Podatnik VAT ............................................................................. 3.1.1. Handlowiec .................................................................... 3.1.1.1. Nabycie bez zamiaru sprzedaży ..................... 3.1.1.2. Nabycie w drodze spadku i darowizny........... 3.1.1.3. Sprzedaż nieruchomości a orzecznictwo TSUE 3.1.2. Producent ....................................................................... 3.1.3. Małżeństwo ................................................................... 3.1.4. Rolnik ......................................................................... 3.1.5. Organy władzy publicznej ............................................. 3.1.6. Nabywca nieruchomości od podmiotu zagranicznego .. 3.1.7. Działalność gospodarcza .............................................. 3.1.8. Podatnik VAT czynny i zwolniony ................................ 3.1.9. Wystawienie faktury poza systemem VAT .................... 3.1.10. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych . 3.1.11. Płatnik podatku VAT ..................................................... 3.2. Towary ....................................................................................... 3.2.1. Części budynków i budowli ......................................... 3.2.2. Lokale ......................................................................... 3.2.3. Grunty. Prawo użytkowania wieczystego gruntów ....... 339 342 343 343 344 346 349 353 353 355 355 356 363 363 366 370 371 372 372 384 385 388 388 389 391 392 396 408 410 414 416 420 421 422 424 426 426 430 430 431 431 Spis treści 3.2.4. Nieruchomości mieszkalne ............................................ 3.2.5. Budowle ........................................................................ 3.3. Zakres opodatkowania .............................................................. 3.3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa ............................................ 3.3.2. Odpłatna dostawa towarów ........................................... 3.3.2.1. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel .................................. 3.3.2.2. Wywłaszczenie ............................................... 3.3.2.3. Odroczone w czasie przeniesienie własności . 3.3.2.4. Leasing ........................................................... 3.3.2.5. Czynności spółdzielni .................................... 3.3.2.6. Użytkowanie wieczyste .................................. 3.3.2.7. Sprzedaż udziału w nieruchomości ................ 3.3.2.8. Zniesienie współwłasności ............................. 3.3.2.9. Wypłata dywidendy w formie rzeczowej ....... 3.3.3. Odpłatne świadczenie usług .......................................... 3.3.4. Umowy mieszane .......................................................... 3.4. Obowiązek podatkowy. Podstawa opodatkowania. Faktura ...... 3.4.1. Zaliczki ......................................................................... 3.4.1.1. Podstawa opodatkowania ............................... 3.4.1.2. Faktura zaliczkowa ......................................... 3.4.1.3. Korekta faktury a korekta obrotu – potwierdzenia odbioru faktury .................... 3.4.2. Zadatek ......................................................................... 3.4.3. Wadium ......................................................................... 3.4.4. Dostawa budynków i lokali .......................................... 3.4.4.1. Podstawa opodatkowania ............................... 3.4.4.2. Zmniejszenie ceny. Rabat ............................... 3.4.4.3. Zwiększenie ceny ........................................... 3.4.4.4. Faktura ............................................................ 3.4.5. Sprzedaż budowli .......................................................... 3.4.5.1. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży gruntu zabudowanego kilkoma obiektami budowlanymi. ................................................ 3.4.6. Związek gruntu z obiektem budowlanym ..................... 3.4.7. Lokale spółdzielcze ....................................................... 3.4.7.1. Obowiązek podatkowy ................................... 3.4.7.2. Podstawa opodatkowania ............................... 3.4.8. Sprzedaż gruntu ............................................................ 3.4.8.1. Budynki (budowle) do rozbiórki .................... 3.4.8.2. Sprzedaż zabudowanego gruntu na rzecz dzierżawcy ...................................................... 3.4.8.3. Zbycie gruntu na rzecz użytkownika wieczystego .................................................... 3.4.9. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego ............ XIII 432 434 435 435 437 437 439 442 443 443 445 447 457 458 461 464 465 466 468 471 474 479 481 482 489 492 492 495 496 499 500 507 508 510 512 512 516 518 519 Spis treści XIV 3.4.10. Sprzedaż egzekucyjna ................................................... 3.4.11. Przeniesienie własności z nakazu władzy ..................... 3.4.11.1. Podstawa opodatkowania ............................... 3.4.12. Przeniesienie własności z mocy prawa.......................... 3.5. Stawki podatku ........................................................................... 3.5.1. Sprzedaż gruntu ............................................................. 3.5.1.1. Zakup przez dzierżawcę ................................. 3.5.1.2. Grunty zabudowane ........................................ 3.5.2. Sprzedaż budynku, lokalu. Budynki (lokale) mieszkalne 3.5.2.1. Budynek w stanie surowym ........................... 3.5.2.2. Miejsca postojowe .......................................... 3.5.2.3. Przydomowy ogródek .................................... 3.5.2.4. Budynki niemieszkalne. Budowle .................. 3.5.3. Sprzedaż gruntu zabudowanego różnymi obiektami ..... 3.6. Zwolnienia od podatku............................................................... 3.6.1. Grunty niezabudowane .................................................. 3.6.1.1. Przepisy obowiązujące do 31.3.2013 r. .......... 3.6.1.2. Przepisy obowiązujące od 1.4.2013 r. ........... 3.6.2. Budynki i budowle ........................................................ 3.6.2.1. Zwolnienie obowiązujące do 31.12.2008 r. – towary używane ........................................... 3.6.2.2. Zwolnienia stosowane od 1.1.2009 r. ............ 3.6.2.3. Pierwsze zasiedlenie. Dyrektywa 2006/112/WE a polskie przepisy .................... 3.6.2.4. Pierwsze zasiedlenie w polskiej ustawie ........ 3.6.2.5. Zakres zwolnienia .......................................... 3.6.2.5.1. Dostawa przed pierwszym zasiedle- niem czy w ramach zasiedlenia? .... 3.6.2.5.2. Okres krótszy niż 2 lata .................. 3.6.2.5.3. Dostawa części obiektów budowlanych .................................. 3.6.2.6. Pierwsze zasiedlenie a mieszkania spółdzielcze . 3.6.2.7. Opcja opodatkowania ..................................... 3.6.2.8. Obiekty budowlane bez prawa do odliczenia podatku VAT ................................................... 3.6.2.8.1. Odliczenie w stosunku do tego obiektu ............................................ 3.6.2.8.2. Prawo do pomniejszenia podatku należnego ...................................... 3.6.2.8.3. Prawo do odliczenia podatku naliczonego .................................... 3.6.2.8.4. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego .................................... 3.6.2.8.5. Częściowe prawo do odliczenia ..... 522 526 527 528 530 530 532 532 533 537 538 540 541 541 542 542 542 551 553 553 555 555 563 577 578 580 583 584 588 589 590 590 591 592 596 Spis treści 3.6.2.8.6. Ulepszenie powyżej 30 ............... 3.6.2.8.7. Poniesienie wydatków na ulepszenie 3.6.2.8.8. Odkupienie ulepszeń a prawo do odliczenia ....................................... 3.6.2.8.9. Obligatoryjne zwolnienie od podatku 3.6.2.9. Grunty związane z budynkami ....................... 3.6.2.10. Budynek podzielony na części ....................... 3.6.2.11. Sprzedaż gruntu z urządzeniami przesyłowymi 3.6.3. Sprzedaż zwolniona od VAT a korekta .......................... 3.7. Rozliczenia podatku VAT przy nabyciu nieruchomości ............ 3.7.1. Podstawowe zasady ...................................................... 3.7.2. Podmioty uprawnione do odliczenia ............................. 3.7.2.1. Podatnik .......................................................... 3.7.2.2. Podmiot rozpoczynający działalność ............. 3.7.2.3. Odliczenie przez małżonków ......................... 3.7.2.4. Odliczenie przez urząd ................................... 3.7.3. Podatek naliczony .......................................................... 3.7.3.1. Faktura zaliczkowa ......................................... 3.7.4. Termin odliczenia przy zakupie nieruchomości ........... 3.7.4.1. Rozporządzanie towarem jak właściciel ........ 3.7.4.2. Odliczenie w innych terminach ...................... 3.7.4.3. Korekta odliczenia po otrzymaniu korekty faktury ............................................................ 3.7.4.4. Powstanie obowiązku podatkowego .............. 3.7.4.5. Otrzymanie faktury ........................................ 3.7.4.6. Odliczenie w innych okresach ........................ 3.7.4.7. Faktura korygująca ......................................... 3.7.5. Związek z czynnościami opodatkowanymi ................... 3.7.5.1. Odliczenie częściowe ..................................... 3.7.5.2. Proporcja odliczenia a czynności niepodlega- jące opodatkowaniu ........................................ 3.7.6. Korekta kwoty podatku odliczonego ............................. 3.7.6.1. Korekta związana z proporcją odliczenia ....... 3.7.6.2. Sprzedaż w okresie korekty ............................ 3.7.6.3. Zmiana przeznaczenia środka trwałego ......... 3.7.6.4. Zmiana przeznaczenia towarów handlowych i inwestycji przed jej zakończeniem .............. 3.7.6.5. Nabywca przedsiębiorstwa ............................ 3.7.6.6. Korekta „ujemna” .......................................... 3.7.7. Stopień wykorzystania nieruchomości ......................... 3.7.7.1. Wykorzystanie nieruchomości ....................... 3.7.7.2. Udział procentowy ......................................... 3.7.7.3. Zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości 3.7.7.4. Zmiana stopnia wykorzystania a zmiana przeznaczenia ................................................. XV 596 597 597 598 598 598 601 602 603 603 604 604 606 611 617 620 621 623 623 625 626 626 627 627 631 632 635 636 639 641 644 646 650 652 653 654 655 656 657 660 Spis treści 3.7.7.5. Stopień wykorzystania a współwłasność nieruchomości ................................................ 3.7.7.6. Sprzedaż nieruchomości w części wykorzy- stywanej w działalności gospodarczej ........... 3.7.8. Sprzedaż egzekucyjna a odliczenie podatku naliczonego 3.7.9. Zakazy odliczenia podatku ............................................ 3.7.9.1. Podatnik zwolniony ze względu na niskie obroty ............................................................. 3.7.9.2. Darowizna ...................................................... 3.7.9.3. Podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur 3.7.9.4. Czynności zwolnione ..................................... 3.7.9.5. Czynności niewykonane ................................. 3.7.9.6. Nieważność czynności ................................... 3.7.9.7. Podatnicy VAT czynni .................................... 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Transakcje prywatne ......... 4.1. Trzy systemy opodatkowania ..................................................... 4.2. Źródło przychodu ...................................................................... 4.2.1. Nieruchomości należące do przedsiębiorcy ................. 4.2.2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego ................................................ 4.2.3. Sprzedaż ekspektatywy ................................................ 4.2.4. Pięcioletni termin .......................................................... XVI 661 661 662 662 663 666 667 670 671 672 674 676 676 677 679 681 683 684 686 688 689 690 691 692 693 695 696 696 696 699 699 701 702 707 709 4.2.4.1. Przekształcenie własnościowego prawa do lokalu ......................................................... 4.2.4.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego ..... 4.2.4.3. Nieruchomość wywłaszczona i zwrócona ...... 4.2.4.4. Zwrot na rzecz spadkobierców ....................... 4.2.4.5. Sprzedaż „gruntów warszawskich” ................ 4.2.4.6. Wykonanie prawa odkupu .............................. 4.2.4.7. Rozwiązanie umowy czy ponowne nabycie ... 4.2.4.8. Sprzedaż gruntu z wybudowanym budynkiem 4.2.4.9. Sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową ........... 4.2.4.10. Sprzedaż budynku wybudowanego przez kogoś innego .................................................. 4.2.4.11. Sprzedaż po zniesieniu współwłasności ......... 4.2.4.12. Majątek małżonków ....................................... 4.2.4.12.1. Współwłasność rzeczy a wspólny majątek małżonków ..................... 4.2.4.12.2. Zmiana ustroju majątkowego a nabycie rzeczy .......................... 4.2.4.12.3. Podział majątku małżonków a nabycie rzeczy .......................... 4.2.4.13. Nabycie w drodze dziedziczenia .................... 4.2.4.13.1. Dział spadku ................................ Spis treści XVII 712 715 716 716 717 717 722 722 725 725 726 728 728 728 736 738 740 740 741 742 743 743 745 747 747 748 749 751 751 754 754 755 757 771 772 774 774 do użytkowania) do 31.12.2006 r. ............................................. 4.6.1. Rozliczenie podatku ...................................................... 4.6.1.1. Termin zapłaty i wysokość podatku. Miejsce zamieszkania .................................................. 4.6.1.2. Charakter oświadczenia o wydatkowaniu przychodu ....................................................... 4.6.1.3. Odsetki ........................................................... 4.6.1.4. Przedawnienie zobowiązania ......................... 4.6.2. Zwolnienia od podatku ................................................. 4.6.2.1. Sprzedaż w celu otrzymania lokatorskiego prawa do lokalu ............................................. 4.6.2.2. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w drodze spadku lub darowizny ..................................... 4.6.2.3. Wydatek na inne cele mieszkaniowe ............. 4.6.2.4. Spłata kredytów ............................................. 4.6.2.5. Nieruchomości mieszkalne wykorzystywane w działalności gospodarczej .......................... 4.6.2.6. Rekreacja ....................................................... 4.7. Nieruchomości nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) w latach 2007–2008 ...................................... 4.2.4.13.2. Dział spadku a zbycie udziału w rzeczy ....................................... 4.2.4.13.3. Sprzedaż po dziale spadku .......... 4.2.4.14. Nabycie w drodze zapisu ................................ 4.2.4.15. Nabycie w drodze zasiedzenia ....................... 4.3. Przychody ze sprzedaży ............................................................. 4.3.1. Charakter przychodu ..................................................... 4.3.2. Zadatek ......................................................................... 4.3.3. Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości ..................... 4.3.4. Wartość rynkowa ........................................................... 4.3.4.1. Wartość nieruchomości .................................. 4.3.4.2. Obniżenie ceny ................................................. 4.4. Przychód podstawą opodatkowania ........................................... 4.5. Koszty uzyskania przychodu ..................................................... 4.5.1. Koszty nabycia nieruchomości ...................................... 4.5.2. Koszty wytworzenia ...................................................... 4.5.3. Koszty nakładów ........................................................... 4.5.4. Opłaty administracyjne .................................................. 4.5.5. Dokumentacja ................................................................ 4.5.6. Koszty nabycia, koszty wytworzenia, koszty nakładów 4.5.7. Podatek od spadków i darowizn .................................... 4.5.8. Waloryzacja ................................................................... 4.5.9. Przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodu ...... 4.5.10. Potrącalność kosztu uzyskania przychodu .................... 4.6. Nieruchomości nabyte lub wybudowane (oddane Spis treści XVIII 4.7.1. Rozliczenie podatku ...................................................... 4.7.2. Zwolnienia od podatku. Ulga meldunkowa................... 4.8. Nieruchomości nabyte (wybudowane) po 1.1.2009 r. ............... 4.8.1. Zwolnienia od podatku. Własne cele mieszkaniowe ..... 4.8.1.1. Nabycie innej nieruchomości ......................... 4.8.1.2. Budowa, rozbudowa, remont ........................ 4.8.1.3. Wielkość zwolnienia a współwłasność .......... 4.8.1.4. Spłata kredytu ................................................ 4.8.2. Rozliczenie podatku ...................................................... 4.9. Zwolnienia bezwarunkowe ........................................................ 4.9.1. Nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego ......................................................................... 4.9.2. Zbycie nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie ............................................................... 4.9.3. Realizacja prawa pierwokupu........................................ 4.9.4. Sprzedaż nieruchomości nabytych w zamian za mienie pozostawione za granicą ............................................... 4.9.5. Zakup mieszkań zakładowych ....................................... 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 5.1. Sprzedaż rzeczy i praw majątkowych ........................................ 5.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek VAT ........... 5.3. Rozliczenie podatku ................................................................... 5.3.1. Podatnik. Płatnik ........................................................... 5.3.2. Obowiązek podatkowy ................................................. 5.3.3. Podstawa opodatkowania .............................................. 5.4. Zwolnienia ................................................................................ 5.4.1. Gospodarstwo rolne ....................................................... 5.4.2. Budynki mieszkalne na obszarze gospodarstwa rolnego . 5.4.3. Nabycie w związku z wywłaszczeniem, sprzedażą na cele publiczne lub wykupem na cele ochrony środowiska .................................................................... 5.4.4. Sprzedaż lokalu w wykonaniu wielostronnej umowy .. 5.5. Wyłączenia ................................................................................. 5.5.1. Przepisy o gospodarce nieruchomościami..................... 5.5.2. Drogi krajowe ................................................................ 5.5.3. Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ..... 5.5.4. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ................................ 5.5.5. Sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym .............................................................. 5.6. Zniesienie współwłasności a podatek od czynności cywilnoprawnych ....................................................................... 5.7. Hipoteka a podatek od czynności cywilnoprawnych ................. 5.8. Zwrot podatku ............................................................................ 5.9. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako koszt uzyskania przychodów ................................................................................ 776 778 786 787 790 793 796 797 803 803 805 808 809 810 811 811 811 812 817 817 817 818 820 820 822 823 823 824 824 825 825 826 827 828 829 833 834 Spis treści Rozdział 8. Umowa zamiany ...................................................................... 1. Charakterystyka i typy umowy ........................................................... 1.1. Definicja umowy zamiany ......................................................... 1.2. Umowy mieszane ....................................................................... 1.3. Zamiana usług ............................................................................ 1.4. Zamiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz tzw. mieszkania komunalnego ................................................... 1.4.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu ..................... 1.4.2. Zamiana na mieszkanie komunalne............................... 1.5. Zamiana ze Skarbem Państwa lub gminą .................................. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych ............................................ 2.1. Przychód .................................................................................... 2.2. Koszty uzyskania przychodu ..................................................... 2.2.1. Przedsiębiorcy ............................................................... 2.2.2. Prywatne transakcje ...................................................... 2.3. Rozliczenie podatku ................................................................... 2.3.1. Przedsiębiorcy ............................................................... 2.3.2. Transakcje prywatne ...................................................... 2.3.2.1. Nieruchomości nabyte do końca 2006 roku ... 2.3.2.2. Nieruchomości nabyte w latach 2007–2008 .. 2.3.2.3. Nieruchomości nabyte po 1.1.2009 roku ....... 2.3.3. Nieruchomości zamienne w postępowaniu wywłaszczeniowym ....................................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych .............................................. 3.1. Przychód..................................................................................... 3.2. Koszty uzyskania przychodów ................................................... 3.3. Nabycie w drodze zamiany a amortyzacja ................................. 4. Podatek VAT ....................................................................................... 4.1. Zakres opodatkowania ............................................................... 4.2. Podstawa opodatkowania ........................................................... 4.3. Obowiązek podatkowy ............................................................... 4.4. Stawki i zwolnienia od podatku ................................................. 4.5. Odliczenie podatku VAT ............................................................ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych ............................................ 5.1. Podatnik, płatnik ........................................................................ 5.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku ............................... 5.3. Wyłączenia ................................................................................. 5.4. Zwolnienia podmiotowe ............................................................ 5.5. Zwolnienia przedmiotowe .......................................................... 5.6. Właściwość miejscowa ............................................................. Rozdział 9. Umowa darowizny i przysporzenia niebędące darowizną .. 1. Zagadnienia cywilnoprawne ............................................................... 1.1. Pojęcie darowizny ...................................................................... 1.1.1. Uszczuplenie majątku .................................................... XIX 835 835 835 835 836 836 836 837 840 841 841 843 843 844 845 845 845 845 846 848 849 849 849 851 851 852 852 854 856 856 857 857 857 858 859 861 861 862 863 863 863 863 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: