Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 006602 20291473 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1 - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Język publikacji:
ISBN: 978-83-278-0817-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zawiera również skorowidze przedmiotowe do ustaw, ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień.

Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.

Schematy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami tej ustawy. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy oraz instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Publikacja ta jest skierowana zarówno do prawników praktyków, jak i do studentów, aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

 

Stan prawny: wrzesień 2014 roku.

BEZPŁATNY DOSTĘP DO ZMIAN!

Jeżeli w trakcie roku akademickiego zmienią się przepisy, natychmiast będziesz miał możliwość sprawdzenia tego w Studenckim Serwisie Prawniczym:

www.student.lexpolonica.pl.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KROKRO Tekst ustawy + schematy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Bronisław Czech PASCPASC Prawo o aktach stanu cywilnego Wydanie 1 SPIS TREŚCI OGÓLNY*1) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–84 PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO – ustawa z dnia 29 września 1986 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) . . . . . . . . . . 1–38 * Szczegółowe spisy treści znajdują się w zakładkach. Kodeks Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy i opiekuńczy ZMIANY: po upływie 14 dni od ogłoszenia – ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspiera­ niu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2532, ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.) SPIS TREŚCI KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) TYTUŁ I. MAŁŻEŃSTWO (art. 1–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa (art. 1–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23–30) . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31–54) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31–46) . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe (art. 47–515) . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wspólność majątkowa (art. 48–501) . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozdzielność majątkowa (art. 51–511) . . . . . . . . . . Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512–515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52–54) . . . . . . . DZIAŁ IV. Ustanie małżeństwa (art. 55–61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ V. Separacja (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ II. POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO (art. 617–1441) . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 617–618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ Ia. Rodzice i dzieci (art. 619–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Pochodzenie dziecka (art. 619–86) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Macierzyństwo (art. 619–6116) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ojcostwo (art. 62–86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87–1136) . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 87–91) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Władza rodzicielska (art. 92–112) . . . . . . . . . . . . . Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121–1128) . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113–1136) . . . . . . . . . . DZIAŁ II. Przysposobienie (art. 114–127) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128–1441) . . . . . . . . . . . . . . . TYTUŁ III. OPIEKA I KURATELA (art. 145–184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Opieka nad małoletnim (art. 145–174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 12 14 14 19 19 19 20 21 22 23 26 27 27 28 28 28 30 35 35 37 43 45 47 53 57 57 3 K.R.O. Rozdział I. Ustanowienie opieki (art. 145–153) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Sprawowanie opieki (art. 154–164) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165–168) . . . Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169–174) . DZIAŁ II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175–177) DZIAŁ III. Kuratela (art. 178–184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 59 61 62 63 64 Wykaz aktów zmieniających Kodeks rodzinny i opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . 66 * * * Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy * * * – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 60) . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. IV) . . . . . . Rozdział III. Przepisy przejściowe (art. V–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . Przepis końcowy (art. XIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 68 69 69 71 * * * USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie­ kuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) (wyciąg) . . . . 72 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie­ kuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) (wyciąg) . . . . 74 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . . . . . . . . . . 76 * * * 4 K.R.O.Spis treści KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst pierwotny Dz.U. z 5 marca 1964 r. Nr 9, poz. 59; tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788; zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; z 2013 r., poz. 1439)*1) TYTUŁ I MAŁŻEŃSTWO DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa Przesłanki zawarcia małżeństwa Art. 1. § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześ­ nie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawiera­ jący związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w  obecności duchownego oświadczą wolę jednoczes­ nego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i  kierownik urzę­ du stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnio­ ne powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w  chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. * Uwzględniono zmiany wynikające z  ustawy z  25  lipca 2014  r. o  zmianie ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2532, ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.), które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 5 K.R.O. Art. 2–41 Kodeks rodzinny i opiekuńczy § 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umo­ wa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a koś­ ciołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa Art. 2. Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego zo­ stał sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa Art. 3. §  1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do za­ warcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć mał­ żeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cy­ wilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiąz­ ki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. Okres wyczekiwania Art. 4. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeń­ stwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Małżeństwo wyznaniowe – zaświadczenie Art. 4 1. § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób okreś­ lony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie 6 K.R.O. Zawarcie małżeństwa Art. 5–7 stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżon­ ków i ich dzieci. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wy­ dania. §  3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa. Odmowa przyjęcia oświadczeń od nupturientów Art. 5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyję­ cia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzyg­ nięcie, czy małżeństwo może być zawarte. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika Art. 6. §  1. Z  ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Art. 7. §  1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. §  2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i  kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeń­ ski oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci. § 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpie­ niu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa. § 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświad­ czeń obu stron małżeństwo zostało zawarte. 7 K.R.O. Art. 8–9 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Zawarcie małżeństwa przed duchownym Art. 8. § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński pod­ legający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przed­ stawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchow­ ny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w  jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i  dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. § 3.1) Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzo­ nym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej ope­ ratora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. Zawarcie małżeństwa w przypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu nupturienta Art. 9. §  1. W  razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jed­ nej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożo­ ne niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o ist­ nieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeń­ stwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym zapewnienie, że nie 1) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 23 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529); zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r. 8 K.R.O.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: