Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 003552 22410089 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 346
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0848-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką tej specjalistycznej służby mundurowej. Zawiera ona szczegółowe wyjaśnienia z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, omawia uprawnienia przysługujące członkom jej formacji, ich prawa i obowiązki, zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, organizację i prowadzenie akcji ratowniczej czy czynności kontrolno-rozpoznawcze, a także zagadnienia związane z uposażeniem i innymi świadczeniami pieniężnymi strażaków.

W komentarzu omówiono ustawę w brzmieniu jej tekstu jednolitego z 19 listopada 2013 r., a także uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą z nich, która weszła w życie 1 lipca 2014 r. Jest ona związana z wprowadzeniem nowych uregulowań trybu i zasad przyznawania oraz wypłaty świadczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą lub za przedmioty osobistego użytku utracone wskutek wypadku.

W publikacji zaprezentowano poglądy doktryny, orzecznictwo sądowe i praktyczne wskazówki dotyczące stosowania przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Komentarz jest skierowany osób, które interesują się omawianą problematyką, a w szczególności do strażaków, gdyż zawiera wskazówki i wyjaśnienia przepisów dotyczących tej grupy zawodowej.

Krystyna Kwapisz-Krygel – radca prawny, prowadzi kancelarię w Warszawie. Zajmuje się stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest autorką wielu publikacji i komentarzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Krystyna Kwapisz-Krygel WYDANIE 1 Stan prawny na 15 września 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ 2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej (art. 8–19) . . . . 21 ROZDZIAŁ 2a. Zasady fi nansowania Państwowej Straży Pożarnej (art. 19a–19l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ 3. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej (art. 20–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ROZDZIAŁ 4. Czynności kontrolno -rozpoznawcze (art. 23–27) . . . . . . . 64 ROZDZIAŁ 5. Służba w Państwowej Straży Pożarnej (art. 28–49a) . . . . 75 ROZDZIAŁ 5a. Wykonywanie zadań poza granicami państwa (art. 49b–49h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ROZDZIAŁ 6. Korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej (art. 50–56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ROZDZIAŁ 7. Prawa i obowiązki strażaków (art. 57–73) . . . . . . . . . . . . . 150 ROZDZIAŁ 8. Mieszkania strażaków w służbie państwowej (art. 74–84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ROZDZIAŁ 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne strażaków (art. 85–111a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 5 Spis treści ROZDZIAŁ 10. Służba kandydacka (art. 112–114e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ROZDZIAŁ 11. Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków (art. 115–124n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 ROZDZIAŁ 12. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 125–135) . . . . . . . . 339 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów CBOSA k.c. k.k. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzecze- nia.nsa.gov.pl – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne- go (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Lex Lexis.pl NSA ONSAiWSA – System Informacji Prawnej Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich OSNP OTK-A p.p.s.a. PSP SA SN u.PSP WSA Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – Państwowa Straż Pożarna – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) – Wojewódzki Sąd Administracyjny Uwaga: przepisy powołane w komentarzu bez bliższego oznaczenia są przepisami ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.). 7 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Krystyna Kwapisz-Krygel Oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami nazywano pierwotnie strażą ogniową lub strażą pożarną. W kwietniu 1991 r. Mi- nister Spraw Wewnętrznych powołał Zespół do Zorganizowania Pań- stwowej Straży Pożarnej. W wyniku prac tego zespołu przygotowano m.in. koncepcję nowej organizacji ochrony przeciwpożarowej, a do Sejmu zostały skierowane projekty dwóch ustaw: o ochronie przeciw- pożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. Wchodząc w życie 1 stycznia 1992 r., ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) powołała Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umun- durowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przezna- czoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejsco- wymi zagrożeniami. W dużym stopniu uchyliła ona obowiązujący od 1 stycznia 1975 r. dekret z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariu- szy pożarnictwa, który przez kilkanaście lat określał prawa i obowiąz- ki funkcjonariuszy pożarnictwa. Od 1995 r. zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną na mocy art. 127 u.PSP, krajowy system ratowniczo -gaśniczy. Zgodnie z założeniami jego podstawowym ce- lem miała być ochrona życia, zdrowia oraz mienia podczas walki z po- żarami i innymi klęskami żywiołowymi a także w toku ratownictwa technicznego i ratownictwa chemicznego. Funkcje związane z ratow- nictwem ekologicznym i medycznym zaczęły być pełnione przez kra- jowy system ratowniczo -gaśniczy od 1997 r. Jak czytamy na stronach internetowych poświęconych Państwowej Straży Pożarnej, podsta- 9 Wprowadzenie wowym założeniem w budowie systemu ratowniczo -gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecz- nie każde działanie ratownicze (m.in. www.straz.gov.pl). Od czasu wejścia w życie przepisów komentowanej ustawy była ona wielokrotnie nowelizowana. Z lektury uzasadnień wprowadzanych zmian wynika, iż miały one na celu zmiany o charakterze porządko- wym, uzupełniającym oraz zapewniającym spójność przepisów o PSP z innymi przepisami. Przykładowo należy wskazać, iż w treści art. 30 zawierającego rotę ślubowania strażaka, który podejmuje służbę w Państwowej Straży Pożarnej, zawarte jest odwołanie do zasad ety- ki zawodowej, które nie były przyjęte. Zmiany porządkowe dotyczyły także m.in. uzupełnienia w art. 57a ust. 12 u.PSP luki dotyczącej bra- ku upoważnienia dla określenia wzoru oświadczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej innych niż pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej. Dokonano także nowelizacji przepisów dotyczących ustalania wysokości uposażenia strażaków, którym po- wierza się pełnienie obowiązków na innym stanowisku, wprowadza- jąc możliwość ustalenia uposażenia w wysokości przewidzianej dla tego stanowiska. Uszczegółowiono regulacje dotyczące czasu służby strażaka, co było konieczne z uwagi na zmniejszenie liczby strażaków pełniących codziennie służbę w podziale bojowym, które było spowo- dowane regulacjami ustawowymi obowiązującymi od 1 lipca 2005 r. ustanawiającymi 40-godzinną normę czasu służby tygodniowo. W ramach kolejnych nowelizacji próbowano uzupełnić brak uregulo- wania kwestii dotyczących postępowania kwalifi kacyjnego do służby w Państwowej Straży Pożarnej w akcie prawnym rangi ustawowej, gdyż pozostawał on w sprzeczności ze standardami wyznaczonymi przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP) oraz zasady równe- go dostępu obywateli polskich do służby publicznej (art. 60 Konsty- tucji RP). W celu uniknięcia sytuacji, w których stosuje się niejedno- lite kryteria w zakresie przyjmowania kandydatów do służby, w tym o charakterze dyskryminującym, postanowiono unormować nieuregu- lowanie w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej kwestii dotyczących 10 Wprowadzenie postępowania kwalifi kacyjnego do służby w Państwowej Straży Po- żarnej. Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ustawą z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. Nr 105, poz. 655) do ustawy – Kodeks pracy, dodano art. 1031–1035, regulujące kwestie związane z prawami i obowiązkami stron wynika- jącymi z udzielenia płatnego urlopu szkoleniowego. W ramach dokonywanych nowelizacji w 2007 r. uregulowano także kwestie wprowadzenia przepisów, które w istotny sposób ograniczyły potencjalną możliwość występowania praktyk korupcyjnych w Pań- stwowej Straży Pożarnej. Tytułem przykładu można wskazać nowe- lizację przepisów art. 57a oraz 57b, która była podyktowana faktem, że przepisy te w początkowo obowiązującym kształcie nie odgrywały swojej roli. W szczególności brak było odpowiednich przepisów w za- kresie podejmowania przez strażaków dodatkowych zajęć zarobko- wych poza służbą. Powodowało to powstanie stanu, w którym Komen- dant Główny Państwowej Straży Pożarnej nie posiadał instrumentów prawnych umożliwiających mu ustalenie skali zjawiska polegającego na podejmowaniu przez strażaków PSP dodatkowych zajęć zarobko- wych, jak również podejmowania przez małżonków strażaków, a tak- że wstępnych, zstępnych pierwszego stopnia lub ich rodzeństwo pozo- stających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Jed- nocześnie wyniki działań kontrolnych wskazywały, iż występowały przypadki prowadzenia działalności z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej przez członków rodzin strażaków oraz otrzymywano sygnały wskazujące na nieuczciwą konkurencję wyni- kającą z wykonywania działalności gospodarczej w obszarze ochrony przeciwpożarowej przez strażaków PSP lub członków ich rodzin. Stąd też konieczne stało się, wzorem uregulowań dotyczących Policji oraz Straży Granicznej, wprowadzenie ograniczeń swobody prowadzenia działalności zarobkowej strażaka poza służbą przez wymóg uzyska- nia zgody właściwego przełożonego strażaka oraz wprowadzenie ob- ostrzonych zasad składania oświadczeń majątkowych przez strażaków, 11 Wprowadzenie tak aby było możliwe wychwytywanie wyżej wspomnianych przypad- ków korzystnych zmian w sferze majątkowej nieproporcjonalnych do osiąganych dochodów. W listopadzie 2007 r. weszły w życie przepisy ustanawiające dodatek motywacyjny (art. 87 pkt 2a). W odróżnieniu od regulacji dot. Poli- cji i Straży Granicznej, dla strażaków PSP nie przewiduje się dodatku funkcyjnego, a tym samym nowelizacja była spowodowana konieczno- ścią uzupełnienia katalogu dodatków przysługujących strażakom. Komentowana ustawa była nowelizowana także w 2014 r. Na mocy przepisów ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyj- nym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojsko- wego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 502). Ustawa ta wprowadziła m.in. tryb postępowania w przypadku przebywania stra- żaka na zwolnieniu lekarskim. Szerzej jest o tym mowa w komentarzu do art. 105 i n. u.PSP. Kolejna nowelizacja została dokonana w wyniku wejścia w życie prze- pisów ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związ- ku ze służbą (Dz.U. z 2014 r., poz. 616 ze zm.). Istotną zmianą dokona- ną w wyniku tej nowelizacji, było uchylenie od 1 lipca 2014 r. art. 59 u.PSP. Przepis ten w zakresie zasad otrzymywania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę w mieniu odsyłał do zasad, które stosuje się w odniesieniu do funkcjonariuszy Policji. Obecnie w zakre- sie trybu i zasad przyznawania i wypłaty świadczeń odszkodowaw- czych, czyli jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie wypadku pozostającego w związku ze służbą lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby lub odszkodowania za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku, a także w zakresie trybu i zasad 12 Wprowadzenie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku oraz związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby stosuje się prze- pisy przywołanej ustawy nowelizacyjnej z 4 kwietnia 2014 r. Obecnie przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej regulują kwe- stie związane z organizacją Państwowej Straży Pożarnej, zasadami fi nansowania PSP, prawami i obowiązkami strażaków, zasadami usta- lania wysokości uposażenia przysługującego strażakom itp. W wielu miejscach przepisy ustawy odsyłają do stosowania innych regulacji, np. do Kodeksu pracy, jednakże jedynie w zakresie, który nie został uregulowany w komentowanej ustawie. O odesłaniach lub regulacjach szczegółowych (np. rozporządzeniach wydanych na podstawie usta- wy) szerzej jest mowa w komentarzach do poszczególnych przepisów. Komentarz odzwierciedla stan prawny na dzień 15 września 2014 r. Krystyna Kwapisz -Krygel USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340; zm.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1351, Dz.U. z 2014 r., Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 1. Przepisy ogólne poz. 502, poz. 616) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ZADANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Art. 1.1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i in- nymi miejscowymi zagrożeniami. 2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie poża- rów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ra- towniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejsco- wych zagrożeń przez inne służby ratownicze; 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i in- nych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechne- go systemu ochrony ludności; 15 Art. 1 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 6) prowadzenie prac naukowo -badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności; 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi- nalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań usta- wowych; 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczy- mi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów między- narodowych oraz odrębnych przepisów; 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpo- spolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w za- kresie w nich określonych. 3. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej „strażakami”. 1. Państwowa Straż Pożarna jest zorganizowaną formacją, której zada- niami są przede wszystkim prewencja oraz walka z pożarami. Przepis art. 1 wśród podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej wy- mienia także walkę z klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowy- mi zagrożeniami. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.) przez klęskę żywiołową rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz- nych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tyl- ko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Katastrofą naturalną są zdarzenia związane z działaniem sił natury, w szczególności wyłado- wania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych tem- peratur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wy- stępowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób za- kaźnych ludzi, albo też działanie innego żywiołu. Powołany przepis 16 Krystyna Kwapisz-Krygel Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 defi niuje także awarię techniczną, przez którą rozumie się gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powo- dujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. Katastrofę naturalną lub awarię techniczną mogą wywołać również zdarzenia w cyberprzestrzeni oraz działania o charakterze terrorystycznym. Do klęsk żywiołowych zalicza się m.in. powódź, suszę, trzęsienie ziemi, huragan, obfi te opady śniegu. 2. Kolejnym zadaniem Państwowej Straży Pożarnej jest ochrona prze- ciwpożarowa polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywioło- wej lub innego miejscowego zagrożenia; 3) prowadzenie działań ratowniczych. 3. Zadania Państwowej Straży Pożarnej zostały uregulowane nie tylko w przepisach komentowanej ustawy, lecz także w przepisach ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.). 4. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożar- nictwa, zwani w treści ustawy „strażakami”. Stosunki służby funkcjo- nariuszy państwowej straży pożarnej nie są stosunkami pracy, funk- cjonariusze tej służby mundurowej nie są pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p., a w konsekwencji przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie mogą być uznane za przepisy szczególne w rozumieniu art. 5 k.p., ponieważ nie regulują one stosunków pracy określonej ka- tegorii pracowników, ale odrębne stosunki służbowe o przeważają- cym i dominującym administracyjnoprawnym, tj. pozapracowniczym (służbowym), charakterze (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2009 r., I PK 218/08, Lexis.pl nr 2061475). Art. 2 (uchylony). 17 Art. 3 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej Art. 3. UPOWAŻNIENIE Art. 3. 1. Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministro- wi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wykonu- je Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa w trybie i na zasadach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. 2. W Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej mogą pełnić służbę także strażacy Państwowej Straży Pożarnej, wyznaczeni za ich zgo- dą przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 3. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, zasady miano- wania, przenoszenia i zwalniania ze stanowisk służbowych oraz zawieszania w czynnościach służbowych strażaków, o których mowa w ust. 2, a także organy właściwe do wymierzania im kar dyscyplinarnych. 1. Przepis art. 3 zawiera delegację ustawową dla Ministra Obrony Naro- dowej działającego wraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrz- nych do określenia trybu i zasad działania Wojskowej Ochrony Prze- ciwpożarowej wykonywającej zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podleg- łych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych. Realizując zadania, Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa wykonuje zwłaszcza czynności kontrolno -rozpoznawcze oraz organizuje i pro- wadzi akcje ratownicze. Wśród zadań tych wymienia się w szczegól- ności: 1) organizację i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z po- żarami oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń, w komór- kach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 2) udzielanie pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 18 Krystyna Kwapisz-Krygel Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 3 zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Na- rodowej lub przez niego nadzorowanymi, 3) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagro- żeń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Mini- strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 4) szkolenie kadr na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo- rowanych, 5) podejmowanie działań organizacyjno -technicznych usprawniają- cych system alarmowania i współdziałania Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego, 6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo- rowanych. Powyższe zadania zostały określone w treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wy- konywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz.U. Nr 66, poz. 334 ze zm.). Powołane rozporządzenie określa także struk- turę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, którą tworzą: Szef Wojsko- wej Ochrony Przeciwpożarowej i podległy mu Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, szefowie delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i podległe im delegatury Wojskowej Ochrony Prze- ciwpożarowej oraz wojskowe straże pożarne. 2. Kolejnym aktem, który został wydany na podstawie delegacji ustawo- wej zawartej w art. 3, jest rozporządzenie Ministrów Obrony Naro- dowej i Spraw Wewnętrznych z 29 lipca 1992 r. w sprawie strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 58, poz. 289 ze zm.). Rozporzą- dzenie to określa zasady mianowania, przenoszenia i zwalniania ze stanowisk służbowych oraz zawieszania w czynnościach służbowych 19 Art. 4–7 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wyznaczonych za ich zgodą przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnie- nia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej, a także organy właściwe do wymierzania im kar dyscyplinarnych. Art. 4–6 (uchylone). Art. 7. DEFINICJE Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) akcjach ratowniczych – rozumie się przez to działania ratowni- cze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożar- ną; 2) pomocniczych specjalistycznych czynnościach ratowniczych – rozumie się przez to działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym, z wyłączeniem działań porządkowo -ochronnych, zastrzeżo- nych dla innych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 3) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta mia- sta w miastach na prawach powiatu. Przepis art. 7 zawiera słowniczek pojęć używanych w komentowanej ustawie. Działania ratownicze stanowiące element akcji ratowniczej to każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub śro- dowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przez pojęcie innego miejscowego zagrożenia należy rozumieć zdarzenie wynikają- ce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdro- wia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunię- cie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Krystyna Kwapisz-Krygel Rozdział 2 Organizacja Państwowej Straży Pożarnej Rozdział 2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej Art. 8. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Art. 8. 1. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Po- żarnej są: 1) Komenda Główna; 2) komenda wojewódzka; 3) komenda powiatowa (miejska); 4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły; 5) jednostki badawczo -rozwojowe; 6) Centralne Muzeum Pożarnictwa. 1a. W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szko- lenia. 2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo -gaśnicze. 2a. W ramach jednostek ratowniczo -gaśniczych, o których mowa w ust. 2, mogą być wyodrębnione czasowe posterunki Państwo- wej Straży Pożarnej. Pełnienie służby na czasowym posterunku jest równoznaczne z pełnieniem służby w miejscowości, w której znajduje się dana jednostka ratowniczo -gaśnicza. 3. W skład jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Po- żarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą wchodzić jednostki ratowniczo -gaśnicze. 3a. Jednostki ratowniczo -gaśnicze utworzone w jednostkach orga- nizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują zadania ratownicze na obszarze i w zakresie 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: