Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 003489 21548556 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece.  Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1430
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0556-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja – będąca obecnie najobszerniejszym i najnowszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki oraz postępowania wieczystoksięgowego – jest klasycznym komentarzem do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu wieczystoksięgowym (art. 6261–62613). W sposób wyczerpujący omówiono w niej zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem przepisów obydwu aktów prawnych, a także istotne kwestie teoretyczne.

Szczegółowo przedstawiono instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, w tym problematykę ochrony nabywcy prawa użytkowania wieczystego w kontekście znanej uchwały składu siedmiu sędziów SN z 15 lutego 2011 r. (III CZP 90/10, OSNC 2011, nr 7–8, poz. 76), podstawy i skutki wpisów w księgach wieczystych, konstrukcję nowej hipoteki po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), która zniosła podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną oraz umożliwiła właścicielowi rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym. Opisano także odrębności postępowania o wpis w księdze wieczystej na tle przepisów o postępowaniu nieprocesowym.

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., a także projektowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy regulujących dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Książka jest przeznaczona dla sędziów, referendarzy sądowych, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków. Może być też przydatna dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, studentów i pracowników naukowych.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa rzeczowego (zwłaszcza zabezpieczeń wierzytelności), prawa zobowiązań, prawa bankowego, europejskiego prawa i postępowania cywilnego.

Dr hab. Bartłomiej Swaczyna – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autor m.in. monografii dotyczących hipoteki umownej oraz warunkowych czynności prawnych.

Dr Barbara Jelonek-Jarco – adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa rodzinnego.

Dr Łukasz Przyborowski – radca prawny; autor publikacji z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności.

Dr Julita Zawadzka – adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, prawie postępowania cywilnego, prawie konstytucyjnym i administracyjnym; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa konstytucyjnego.

Michał Kućka – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego; autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KSIĘGI WIECZYSTE i HIPOTEKA KOMENTARZ pod redakcją Jerzego Pisulińskiego Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Postępowanie wieczystoksięgowe Barbara Jelonek-Jarco, Michał Kućka, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Bartłomiej Swaczyna, Julita Zawadzka Wydanie 1 Warszawa 2014 O Autorach Autorami komentarza są znani z dotychczasowych publikacji i cenieni za nie pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i praktycy zajmujący się w swojej działalności zawodowej problematyką obrotu nieruchomościami i za- bezpieczeniem wierzytelności. Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa rzeczowego (zwłaszcza zabezpieczeń wierzytelności), prawa zobowiązań, prawa bankowego, europejskiego prawa i postępowania cywilnego. Dr hab. Bartłomiej Swaczyna – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autor m.in. monografi i dotyczących hipoteki umownej oraz warunkowych czynności prawnych. Dr Barbara Jelonek-Jarco – adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilne- go UJ; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa rodzinnego. Dr Łukasz Przyborowski – radca prawny; autor publikacji z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności. Dr Julita Zawadzka – adwokat; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowe- go, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa konstytucyjnego. Michał Kućka – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; radca orzecznic- twa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Try- bunału Konstytucyjnego; autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE – z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 DZIAŁ I. Księgi wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 1 [Funkcja i przedmiot ksiąg wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Art. 2 [Jawność formalna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 3 [Jawność materialna – domniemania prawne] . . . . . . . . . . . . . . . 92 Art. 4 [Kolizja domniemań] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 5 [Rękojmia wiary publicznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 6 [Wyłączenie rękojmi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 7 [Ograniczenia ochrony] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Art. 8 [Wyłączenie działania rękojmi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Art. 9 [Pozostałe przypadki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 10 [Roszczenie o usunięcie niezgodności księgi wieczystej] . . . . . . . 254 Art. 11 [Pierwszeństwo prawa wpisanego przed niewpisanym] . . . . . . . . 300 Art. 12 [Pierwszeństwo praw wpisanych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Art. 13 [Zastrzeżenie pierwszeństwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Art. 14 [Wykonanie zastrzeżenia po wpisie innego prawa] . . . . . . . . . . . . 339 Art. 15 [Odrębności przepisów szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Art. 16 [Prawa osobiste i roszczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Art. 17 [Skuteczność praw osobistych i roszczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 18 [Wykreślenie wpisów po realizacji roszczenia] . . . . . . . . . . . . . . . 383 Art. 19 [Wykreślenie roszczenia na żądanie właściciela] . . . . . . . . . . . . . . 392 Art. 20 [Pierwszeństwo praw osobistych i roszczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Art. 21 [Połączenie nieruchomości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 5 www.lexisnexis.pl Spis treści Art. 22 [Ograniczone prawa rzeczowe a połączenie nieruchomości] . . . . 412 Rozdział 2. Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Art. 23 [Właściwość sądów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Art. 23a [Współpraca z innymi organami] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Art. 24 [Indywidualizacja księgi wieczystej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Art. 241 [Księgi wieczyste dla praw spółdzielczych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Art. 25 [Struktura] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Art. 251 [Elektroniczne księgi wieczyste] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 26 [Oznaczenie nieruchomości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Art. 27 [Sprostowanie danych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Art. 28 [Akta ksiąg wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Art. 29 [Wsteczna moc wpisu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Art. 30 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Art. 31 [Podstawa wpisu w księdze wieczystej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Art. 32 [Konsens formalny] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Art. 33 [Złożenie oświadczenia woli] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Art. 34 [Wpis następcy prawnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 Art. 35 [Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela] . . . . . . . . . . . . 532 Art. 36 [Obowiązki organów państwowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Art. 361 [Przechowywanie, wydawanie i przeglądanie ksiąg wieczystych i ich akt] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Art. 362 [Odpisy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Art. 363 [Centralna baza danych ksiąg wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Art. 364 [Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Art. 365 [Opłaty od wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Art. 37–57 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Art. 58 [Delegacja dla Ministra Sprawiedliwości – kwestie proceduralne] 569 Art. 581 [Utrwalenie treści wpisów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Art. 582 [Uwierzytelniona kopia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Rozdział 3. Zakładanie ksiąg wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Art. 59–64 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 DZIAŁ II. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Rozdział 1. Hipoteka w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Art. 65 [Treść i przedmiot hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Art. 66 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Art. 67 [Wpis hipoteki w księdze wieczystej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Art. 68 [Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Art. 681 [Zabezpieczenie wielu wierzytelności; podział hipoteki] . . . . . . 716 Art. 682 [Administrator hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Art. 683 [Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności] . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 Art. 684 [Zmiany zwiększające zakres zaspokojenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Art. 69 [Zabezpieczenie hipoteką roszczeń o świadczenia uboczne] . . . . 804 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Art. 70–71 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 Art. 72 [Niedopuszczalność zastrzeżeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 Art. 73 [Zarzuty przysługujące właścicielowi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Art. 74 [Nieograniczona odpowiedzialność spadkobiercy] . . . . . . . . . . . 823 Art. 75 [Wykonanie hipoteki – zaspokojenie wierzyciela hipotecznego] 830 Art. 76 [Hipoteka łączna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Art. 77 [Przedawnienie wierzytelności hipotecznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 Art. 78 [Wypowiedzenie wierzytelności hipotecznej] . . . . . . . . . . . . . . . . 891 Oddział 2. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Art. 79 [Akcesoryjność hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Art. 791 [Przelew jednej z zabezpieczonych wierzytelności] . . . . . . . . . . 925 Art. 792 [Wyłączenie przejścia hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 Art. 80–82 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Art. 83 [Wyłączenie stosowania przepisów o przelewie] . . . . . . . . . . . . . 935 Art. 831 [Przeniesienie wierzytelności z papierów wartościowych] . . . . 936 Oddział 3. Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . 939 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Art. 84 [Obciążenie hipoteką przynależności nieruchomości] . . . . . . . . 941 Art. 85 [Obciążenie hipoteką odłączonych części składowych nieruchomości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Art. 86 [Zbycie przynależności nieruchomości obciążonych hipoteką] . 958 Art. 87 [Sprzeciw wierzyciela hipotecznego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 Art. 88 [Objęcie hipoteką roszczenia o czynsz najmu lub dzierżawy] . . 962 Art. 89 [Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia] . . . . . . . . . . . 968 Art. 90 [Sprzedaż części nieruchomości obciążonej hipoteką] . . . . . . . . 972 Art. 91 [Roszczenie zapobiegawcze] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 Art. 92 [Odpowiedzialność właściciela za naruszenie bezpieczeństwa hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 Art. 93 [Hipoteka na roszczeniu o naprawienie szkody] . . . . . . . . . . . . . 984 Oddział 4. Wygaśnięcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 Art. 94 [Wygaśnięcie wierzytelności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 Art. 941 [Wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności] . 997 Art. 95 [Wykreślenie hipoteki bez podstawy prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . 998 Art. 96 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Art. 97 [Roszczenie zwrotne dłużnika] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Art. 98 [Roszczenie właściciela względem właściciela nieruchomości współobciążonej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 Art. 99 [Wygaśnięcie hipoteki wskutek złożenia kwoty do depozytu] . . 1006 Art. 991 [Żądanie zniesienia hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 Art. 100 [Wykreślenie hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 Art. 101 [Wygaśnięcie hipoteki na użytkowaniu wieczystym] . . . . . . . . 1016 Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym . . . . . . . . 1019 Art. 1011 [Uprawnienie właściciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 Art. 1012 [Wtórnie opróżnione miejsce hipoteczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 www.lexisnexis.pl 7 Spis treści Art. 1013 [Egzekucja z nieruchomości] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 Art. 1014 [Wpis uprawnienia do księgi wieczystej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 Art. 1015 [Zakres podmiotowy uprawnienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Art. 1016 [Zakaz zajęcia uprawnienia właściciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Art. 1017 [Uprawnienia właściciela a hipoteka łączna] . . . . . . . . . . . . . . 1081 Art. 1018 [Niedopuszczalność zastrzeżenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 Art. 1019 [Roszczenie o przeniesienie hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 Art. 10110 [Pierwszeństwo hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 Art. 10111 [Wyłączenie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 Rozdział 2. Hipoteka kaucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Art. 102–108 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Rozdział 21. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Art. 1081 [Spłata wierzytelności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 Art. 1082 [Uprawnienia wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka na wierzytelności hipotecznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Art. 1083 [Wygaśnięcie hipoteki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Art. 1084 [Kolejna (dalsza) hipoteka na wierzytelności hipotecznej] . . . 1105 Art. 1085 [Stosowanie przepisów o zastawie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Rozdział 3. Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 Art. 109 [Hipoteka przymusowa; tytuł wykonawczy] . . . . . . . . . . . . . . . 1112 Art. 110 [Inne podstawy wpisu hipoteki przymusowej] . . . . . . . . . . . . . . 1134 Art. 1101 [Zakres żądania wierzyciela] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 Art. 111 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 Art. 1111 [Hipoteka przymusowa łączna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 Art. 112 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 DZIAŁ III. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 113 (pominięty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 114 [Status dawnych ksiąg wieczystych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 115 [Stosowanie ustawy starej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 116 [Stosowanie ustawy nowej – postępowanie] . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 117 [Stosowanie ustawy nowej – treść hipotek] . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Art. 118 [Dług gruntowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 119 [Listy hipoteczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 120 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 121 [Prawo o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, przywilejach i hipotekach] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 122 [Wykreślenie z urzędu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 123 [Zbiory dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Art. 124 [Dotychczasowe zbiory dokumentów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 Art. 125 [Upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości] . . . . . . . . . . . . . . 1146 Art. 126 [Utrata mocy obowiązującej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Art. 127 [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Art. 128 [Wejście w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 8 www.lexisnexis.pl Spis treści PRZEPISY O POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM Część druga KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 KSIĘGA DRUGA. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 Art. 6261 [Zasady postępowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 Art. 6262 [Wniosek o wpis] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182 Art. 6263 [Wyłączenie stosowania przepisów o wznowieniu postępowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Art. 6264 [Rola notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym] . . . 1221 Art. 6265 [Niedopuszczalność cofnięcia wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 Art. 6266 [Kolejność wniosków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 Art. 6267 [Rejestracja wniosku o wpis; wzmianka o wniosku] . . . . . . . 1228 Art. 6268 [Wpis w księdze wieczystej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 Art. 6269 [Oddalenie wniosku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 Art. 62610 [Zawiadomienie o wpisie; zaskarżenie wpisu] . . . . . . . . . . . . 1318 Art. 62611 [Wzmianka o apelacji i o skardze kasacyjnej; skarga kasacyjna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 Art. 62612 [Obowiązek zawiadamiania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 Art. 62613 [Wpis ostrzeżenia; sprostowanie usterek wpisu] . . . . . . . . . . . 1358 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 1. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 1641) . . . . . . . . . . . . . . 1375 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1397) . . . . . . . . . . . 1405 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1407) . . . . . . . . 1407 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 9 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów I. Nazwy aktów prawnych i organów promulgacyjnych Dz.U. Dz.Urz. MS k.c. – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., k.c.a. k.c.franc. k.c.n. k.c.szwajc. k.k.s. k.k.w. k.m. poz. 121) – Kodeks cywilny austriacki z 1811 r. – Kodeks cywilny francuski z 1804 r. – Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. – Kodeks cywilny szwajcarski z 1907 r. – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 758) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, k.p. k.p.c. k.p.k. k.r.o. k.s.h. M.P. ord.pod. p.p.m. p.p.s.a. pr.bank. pr. bud. poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) – Monitor Polski – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) www.lexisnexis.pl 11 Wykaz skrótów pr. geod. i kart. – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) pr.not. – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. proj.pr.rzecz. 1937 proj.pr.rzecz. 1939 pr.rzecz. pr.spół. pr.weksl. p.u.n. p.w.k.c. z 2014 r., poz. 164) – Projekt prawa rzeczowego uchwalony w pierwszym czytaniu przez Podkomi- sję Prawa Rzeczowego Komisji Kodyfi kacyjnej, Warszawa 1937 – Projekt prawa rzeczowego przygotowany przez Komisję Kodyfi kacyjną w 1939 r., KPP 1993, z. 4 – dekret z 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) – uchylony – ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) – ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 292 ze zm.) – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) p.w.pr.rzecz. – dekret z 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczo- reg.sąd. rozp. CIKW rozp.ew.gr.bud. rozp.ks.w.h. rozp.ks.w.h.inf. we i prawo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w spra- wie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1407) – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 695 – uchylone) rozp.ks.w.h.inf. 2013 – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1411) rozp. Rzym I u.f.i. u.g.n. u.g.n.r.SP u.k.s.c. u.k.w.h. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umow- nych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6 ze zm.) – ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 157) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) u.list.zast. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) u.oblig. – ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) 12 www.lexisnexis.pl u.o.p.n.l. u.p.e.a. u.s.k.o.k. u.s.m. Wykaz skrótów – ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal- nego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra- cji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) – ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- -kredytowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1450) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) ustawa nowelizująca z 2009 r. u.s.u.s. – ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych u.w.l. u.z.r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) II. Tytuły czasopism Biul.SN DPP JOR KPP Mon.Pod. Mon.Pr.Bank. MoP NP NPN OSA OSAB OSN – Biuletyn Sądu Najwyższego – „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” – „Jahrbuch für Ostrecht” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Podatkowy” – „Monitor Prawa Bankowego” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Nowy Przegląd Notarialny” – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- OSNC OSNCP OSNC-ZD OSP OTK-A Pal. PiP PL PN PPE PPH Pr.Bank. Prok. i Pr. Prok. i Pr.-wkł. PS PUG czeń Społecznych (od 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych (1990–1994) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyt Dodatkowy – Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecz nic two Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Seria A – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Legislacyjny” – „Przegląd Notarialny” – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Bankowe” – „Prokuratura i Prawo” – „Prokuratura i Prawo” – wkładka – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” www.lexisnexis.pl 13 Wykaz skrótów Rej. RIW RPEiS SC SP TPP WiRO WM Zb.Orz. III. Inne ETS LexisNexis MLST SA SIP1 SIP2 SN SW TK – „Rejent” – „Recht der Internationalen Wirtschaft” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Cywilistyczne” – „Studia Prawnicze” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – „Wirtschaft und Recht in Osteuropa” – „Wertpapier Mitteilungen” – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Model Law on Secured Transaction” – sąd apelacyjny – Lex – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Legalis – system informacji prawnej C.H. Beck – Sąd Najwyższy – sąd wojewódzki – Trybunał Konstytucyjny IV. Wykaz bibliografi i skróconej SYSTEMY System PC, t. 1, red. S. Grzybowski, 1985 – System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, red. S. Grzy- bowski, Ossolineum 1985 System PC, t. 2, red. J. Ignatowicz, 1977 – System prawa cywilnego, t. 2, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977 System PC, t. 3, cz. 1, red. Z. Radwański, 1981 – System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Prawo zobowią- zań – część ogólna, red. Z. Radwański, Ossolineum 1981 System PC, t. 3, cz. 2, red. S. Grzybowski, 1976 – System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Prawo zobowią- zań – część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976 System PH, t. 5, red. S. Włodyka, 2011 – System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2011 System PP, t. 1, red. M. Safjan, 2007, 2012 – System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, 2012 System PP, t. 2, red. Z. Radwański, 2008 – System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008 System PP, t. 3, red. T. Dybowski, 2007 – System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. T. Dy- bowski, Warszawa 2007 System PP, t. 3, red. E. Gniewek, 2013 – System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gnie- wek, Warszawa 2013 System PP, t. 4, red. E. Gniewek, 2007, 2012 – System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2007, 2012 System PP, t. 5, red. E. Łętowska, 2006, 2012 – System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006, 2012 System PP, t. 6, red. A. Olejniczak, 2009 – System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009 System PP, t. 8, red. J. Panowicz -Lipska, 2011 – System Prawa Prywatnego, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz -Lipska, Warszawa 2011 14 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów System PP, t. 10, red. B. Kordasiewicz, 2013 – System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013 System PPC, t. 3, cz. 1, red. J. Gudowski, 2013 – System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 3, cz. 1, Środki zaskarżenia, red. J. Gudowski, Warszawa 2013 System PPC, t. 3, red. W. Siedlecki, 1986 – System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 3, Zaskarżanie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum 1986 KOMENTARZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I KODEKSU CYWILNEGO Gniewek, Kodeks, 2001 – E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001 Kodeks, red. K. Osajda, 2013 – Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające. Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe, red. K. Osajda, Warszawa 2013 Kodeks, red. J. Ciszewski, 2013 – Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2013 Kodeks, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, 2013 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013 Kodeks, t. 1, red. T. Ereciński, 2007 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2007 Kodeks, t. 1, red. T. Ereciński, 2009 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2009 Kodeks, t. 1, red. T. Ereciński, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie roz- poznawcze, t. 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2012 Kodeks, t. 2, red. T. Ereciński, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie roz- poznawcze, t. 2, red. T. Ereciński, Warszawa 2012 Kodeks, t. 3, red. T. Ereciński, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie roz- poznawcze. Postępowanie zabezpieczające, t. 3, red. T. Ereciński, Warszawa 2012 Kodeks, t. 4, red. T. Ereciński, 2009, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, t. 4, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, 2012 Kodeks, t. 5, red. T. Ereciński, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), t. 5, red. T. Ereciński, Warszawa 2012 Kodeks, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2013 – Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013 Kodeks, t. 1, red. A. Góra -Błaszczykowska, 2013 – Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–729, red. A. Góra -Błaszczykowska, Warszawa 2011, 2013 Kodeks, red. A. Jakubecki, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2012 Kodeks, t. 2, red. J. Jankowski, 2011, 2013 – Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2. Komentarz do artykułów 730–1088, red. J. Jankowski, Warszawa 2011, 2013 Kodeks, t. 2, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, 1989 – Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 2, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa 1989 Kodeks, t. 1, red. A. Kidyba, 2012 – Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012 Kodeks, t. 2, red. A. Kidyba, 2012 – Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczo- we, red. A. Kidyba, Warszawa 2012 Kodeks, t. 3, red. A. Kidyba, 2010 – Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3. Zobowiązania. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010 Kodeks, red. M. Manowska, 2013 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013 Kodeks, t. 1, red. K. Piasecki, 2006 – Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artyku- łów 1–50514, red. K. Piasecki, Warszawa 2006 Kodeks, t. 1, red. K. Piasecki, 2010 – Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1. Komentarz do artyku- łów 1–366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010 15 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Kodeks, t. 3, red. K. Piasecki, A. Marciniak, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Tom 3. Postępo- wanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komen- tarz do artykułów 506–1088, red. K. Piasecki, A. Marciniak, Warszawa 2012 Kodeks, t. 1, red. K. Pietrzykowski, 2011, 2013 – Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011, 2013 Kodeks, t. 2, red. K. Pietrzykowski, 2011 – Kodeks cywilny. Tom 2. Komentarz do art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011 Kodeks, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, 1975 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975 Kodeks, red. A. Zieliński, wyd. 4, 2010; wyd. 6, 2012 – Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, wyd. 4, Warszawa 2010; wyd. 6, Warszawa 2012 INNE PUBLIKACJE Hipoteka po nowelizacji, red. J. Pisuliński, 2011 – M. Kućka, J. Pisuliński, Ł. Przyborowski, B. Swa- czyna, Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, Zalecany sposób powoływania publikacji: red. J. Pisuliński, Warszawa 2014. Od Autorów Od Autorów Od Autorów Oddawany do rąk Czytelników komentarz obejmuje całość przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów o postępowaniu wieczysto- księgowym zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego. Komentarz do przepisów o hipotece stanowi poprawioną i zaktualizowaną wersję komenta- rza (Hipoteka po nowelizacji. Komentarz autorstwa M. Kućki, J. Pisulińskiego, Ł. Przyborowskiego, B. Swaczyny, pod reakcją J. Pisulińskiego) wydanego na- kładem wydawnictwa LexisNexis w 2011 r. W niniejszym komentarzu uwzględniono opracowania dotyczące znowelizo- wanych w 2009 r. przepisów o hipotece, które ukazały się już po opublikowa- niu wspomnianego komentarza, a także zmiany w art. 76 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadzone przez ustawę z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 830), która stanowiła realizację wyroku Trybunału Konstytucyj- nego z 10 lipca 2012 r., P 15/12 (Dz.U. z 2012 r., poz. 827), uznającego regulację losu hipoteki na udziale we współwłasności nieruchomości w razie jej podziału za niezgodną z konstytucyjną zasadą ochrony własności. Ponadto publikacja obejmuje zmiany wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. nowelizującej ustawę o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 941) oraz zmieniającej ją ustawy z 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1641), która przesunęła termin wejścia w życie przepisów o wydawaniu wyciągów z ksiąg wieczystych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Uwzględniono także wydane w listopadzie 2013 r. przepisy nowych rozporządzeń wykonawczych do usta- wy o księgach wieczystych i hipotece, w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1411), któ- re z dniem 1 grudnia 2013 r. zastąpiło przepisy rozporządzenia Ministra Spra- wiedliwości z 20 sierpnia 2003 r. W publikacji omówiono zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne pojawia- jące się w związku ze stosowaniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów o postępowaniu wieczystoksięgowym w Kodeksie po- 17 www.lexisnexis.pl Od Autorów stępowania cywilnego. W przypadku przepisów, których wykładnia budzi istot- ne kontrowersje, przedstawiono w sposób krytyczny różne poglądy wyrażane w orzecznictwie i piśmiennictwie, nie unikając zarazem zajęcia własnego sta- nowiska przez autorów komentujących te przepisy. W tekście zostały zamiesz- czone także przykłady ilustrujące szczególnie trudne problemy i ułatwiające zrozumienie zaproponowanego sposobu ich rozwiązania. Uwzględniono również bogate orzecznictwo sądowe dotyczące przepisów obu ustaw, w tym orzecznictwo sprzed wejścia w życie obowiązujących przepisów, jeżeli zachowało ono aktualność. Komentarz jest dziełem sześciu autorów, nie jest jednak opracowaniem wspól- nym, co oznacza, że każdy z autorów odpowiada wyłącznie za poglądy prezen- towane w przygotowanym przez siebie fragmencie opracowania. Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2014 r., a w zakresie prze- pisów ustawy z 24 maja 2013 r. nowelizującej ustawę o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 941) – zmienionych przez ustawę z 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1641) – przepisy, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Kraków, styczeń 2014 r. CZĘŚĆ PIERWSZA KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst pierwotny Dz.U. z 16 lipca 1982 r. Nr 19, poz. 147; tekst jedn. Dz.U. z 5 kwietnia 2013 r., Dział I. Księgi wieczyste Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej poz. 707; zm.: Dz.U. z 2013 r., poz. 830, 941, 1289) DZIAŁ I Księgi wieczyste Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej Rozdział 1 Literatura: Allerhand M., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, „Acta Universitatis Wra- tislaviensis” 1964; Allerhand M., Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe. Komentarz, Bielsko- -Biała 1999; Bałan -Gonciarz E., Ciepła H., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Kraków 2007; Bałan -Gonciarz E., Ciepła H., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2011; Bałan -Gonciarz E., H. Ciepła, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, wersja elektroniczna, 2011; Banasz- czyk Z., Garnecki P., O istocie należytej staranności, Pal. 2002, nr 7–8; Barłowski B., Janeczko E., Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, Warszawa 1988; Baur F., Baur J., Stürner R., Sachenrecht, München 1999; Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997; Bieniek G., Podstawa wpisu do księgi wieczystej a kognicja sądu wieczystoksięgowego, NPN 2007, nr 2; Bieniek G., Urządzenia przemysłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008; Bieniek G., Z pro- blematyki stosowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w praktyce notarialnej, Rej. 2003, nr 9; Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2005; 21 www.lexisnexis.pl Dział I. Księgi wieczyste Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2004; Bieranowski A., Prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, MoP 2005, nr 17; Błahuta F. i in., Ko- deks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972; Błahuta F. i in., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1972; Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010; Błażejczak B., Powstanie i przedmiot hipoteki, Poznań 1968; Błądek L., Interesująca propozycja, Rej. 2001, nr 6; Bojarski P., Schmidt K., Charakter prawny hipoteki z art. 1037 § 3 k.p.c., PPE 2011, nr 4; Borkowski J., Glosa do uchwały SN z 11 marca 1994 r., III CZP 18/94, OSP 1995, nr 4; Bor- kowski P., Trześniewski -Kwiecień J., Wpisy do ksiąg wieczystych, Warszawa 2008; Borys G., Funk- cjonowanie elektronicznej księgi wieczystej – zarys problematyki, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. G. Tylec, J. Misztal -Konecka, Bydgoszcz–Lublin 2009; Breyer S., Glosa do orze- czenia SN z 30 XII 1960 r., 4 CR 914/60, PiP 1962, nr 2; Breyer S., Glosa do wyroku SN z 21 czerwca 1968 r., III CRN 139/68, OSP 1970, nr 6; Breyer S., Orzecznictwo w sprawach o przeniesienie własno- ści nieruchomości (art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.), NP 1971, nr 4; Breyer S., Ostrzeżenie z art. 24 pr. rzecz. o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, PN 1950, nr 5–6; Breyer S., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975; Breyer S., Pytania i odpowiedzi prawne, Pal. 1963, nr 2; Buczek W., Glosa do uchwały SN z 29 stycznia 1993 r., III CZP 172/92, MoP 1994, nr 3; Burian B., w: Kodeks, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2013; Burzak A., Okoń M., Pał- ka P., Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012; Bystrzycka Z., Księgi wieczyste – w domu u właściciela, Rej. 2001, nr 6; Capik A., Rachwał A., Wybrane problemy obrotu nieruchomościami. Analiza prawnoporównawcza, Kraków 2003; Chojnow- ski W., Własność a istnienie dwóch lub więcej ksiąg wieczystych, NP 1973, nr 3; Chorabik R., Dobra wiara jako przesłanka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, KPP 2006, nr 1; Chrzanow- ski W., Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 1977; Ciepła H., Podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie, PS 1998, nr 11–12; Ciepła H., w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2005; Ciepła H., w: H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzkowski, Z. Strus, M. Sycho- wicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Tom I. Art. 1–352. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005; Ciepła H., w: H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie nabywcy lokalu miesz- kalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012; Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Piasecki K., Sychowicz M., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009; Ciepła H., Czech B., Dąbrowski S., Domińczyk T., Pietrzkowski H., Strus Z., Sychowicz M., Wy- piórkiewicz A., Kodeks cywilny. Tom I. Art. 1–352. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warsza- wa 2005; Ciepła H., Czech B., Domińczyk T., Kalus S., Piasecki K., Sychowicz M., Kodeks rodzin- ny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009; Ciepła H., Majewska J., Prawa osobiste i roszczenia podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, NPN 1999, nr 4; Ciepła, H. Szczytowska B., Ustawa o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012; Cioch P., w: Kodeks, t. 1, red. A. Góra -Błaszczykowska, 2013; Czachórski W., Rei vindicatio według obowiązującego prawa polskiego, NP 1960, nr 3; Czech B., w: Kodeks, t. 1, red. K. Piasecki, 2006; Czech T., Hipoteka obejmująca roszczenia o czynsz najmu lub dzierżawy, Rej. 2008, nr 1; Czech T., Hipoteka. Komentarz, Warszawa 2011; Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2013; Czech T., Wpływ wadliwości wpisu na powstanie i treść hipoteki umownej, PS 2007, nr 4; Dadań- ska K.A., w: Kodeks, t. 2, red. A. Kidyba, 2012; Deneka M., Księgi wieczyste. Zasady materialno- prawne, Warszawa 2010; Deneka M., Rozporządzenia prawami jawnymi z księgi wieczystej (art. 9 u.k.w.h.), PS 2010, nr 7–8; Dmowski S., w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko- łakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trze- cia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2005; Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilne- go. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1999; Doliwa K., Dobra wiara jako wyrażenie języka prawnego, MoP 2008, nr 6; Drozd E., Darowizna na wypadek śmierci, Rej. 1992, nr 1; Drozd E., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów SN z 30 listopada 1994 r., III CZP 130/94, PS 1995, nr 10; Drozd E., Lokal jako przedmiot regulacji ustawy o własności lokali, Rej. 1994, nr 11; Drozd E., Prze- niesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974; Drozd E., Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpunar, Kraków 2005; Drozd E., 22 www.lexisnexis.pl Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej Ustanowienie odrębnej własności lokali, Rej. 1994, nr 12; Drozd E., Zagadnienie dopuszczalności ochrony uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przy pomocy art. 59 k.c., Pal. 1974, nr 5; Dulę- ba D., Skutki niezachowania formy umowy przedwstępnej, PPH 2006, nr 8; Dusanowska D., Proble- matyka praw osobistych i roszczeń podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej, Rej. 2009, nr 4; Dusanowska D., Wieczystoksięgowa instytucja wpisu ostrzeżenia, Rej. 2007, nr 7–8; Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negatoria), Warszawa 1969; Dybowski T., w: System PC, t. 3, cz. 1, red. Z. Radwański, 1981; Dybowski T., Pyrzyńska A., w: Sys- tem PP, t. 5, red. E. Łętowska, 2006; Dziczek R., Prawo mieszkaniowe, Warszawa 2008; Elektronicz- ne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. G. Tylec, J. Misztal -Konecka, Bydgoszcz–Lublin 2009; Ere- ciński T., w: Kodeks, t. 1, red. T. Ereciński, 2007; Felcenloben D., Domniemanie prawdziwości i wiarygodności wpisów w katastrze nieruchomości, Rej. 2012, nr 6; Flaga -Gieruszyńska K., w: Ko- deks, red. A. Zieliński, wyd. 4, Warszawa 2010; Frąckowiak J., w: System PP, t. 1, red. M. Safjan, 2007; Gajda J., Dobra wiara organu osoby prawnej, PiP 1991, nr 3; Gajda J., Pojęcie dobrej wiary w przepisach Kodeksu cywilnego, SP 1997, nr 2; Gajda J., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Pietrzy- kowski K., Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012; Gapska E., Wady orzeczeń sądowych, Warszawa 2009; Gawlik Z., w: Kodeks cywilny. Komen- tarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010; Gersdorf M., Igna- towicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985; Gizbert -Studnicki T., O nieważnych czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, PiP 1975, nr 4; Gizbert- -Studnicki T., O pewnych osobliwościach stwierdzeń faktycznych sądu w procesie cywilnym, SC 1974, t. XXIV; Gizbert -Studnicki T., Znaczenie terminu „domniemanie prawne” w języku prawnym i prawni- czym, RPEiS 1974, nr 1; Gniewek E., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., III CZP 119/95, OSP 1996, nr 3; Gniewek E., Glosa do uchwały SN z 21 czerwca 2001 r., III CZP 16/01, OSP 2002, nr 2; Gniewek E., Glosa do wyroku SN z 27 lutego 2002 r., III CKN 38/01, OSP 2003, nr 5; Gniewek E., Kodeks cywilny. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001; Gniewek E., Miejsce ksiąg wieczystych w systemie prawa cywilnego, w: Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 października 2004 r.), red. M. Sawczuk, Kra- ków 2006; Gniewek E., Nowy rodzaj służebności – służebność przesyłu, „Acta Universitatis Wratisla- viensis”, Wrocław 2009; Gniewek E., O ujawnieniu w księdze wieczystej roszczeń wynikających z umo- wy deweloperskiej – kilka uwag wstępnych, Rej. 2012, nr 5; Gniewek E., O zasiedzeniu służebności przesyłu – polemicznie, w: A. Dańko -Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Warszawa 2012; Gniewek E., Problematyka łączenia kilku nieruchomości w jednej księdze wieczystej – z perspek- tywy pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych oraz praw i roszczeń osobistych, Rej. 2009, nr 5; Gniewek E., Własność osobista domów mieszkalnych w prawie polskim, Wrocław 1990; Gniewek E., Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rze- czywistym stanem prawnym, Rej. 2003, nr 10; Gniewek E., w: Kodeks, red. E. Gniewek, P. Machni- kowski, 2013; Gniewek E., w: System PP, t. 3, red. E. Gniewek, 2013; Gniewek E., w: System PP, t. 4, red. E. Gniewek, 2007; Gniewek E., w: System PP, t. 4, red. E. Gniewek, 2012; Goik H., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1973 r., III CRN 40/73, OSP 1974, nr 11; Gola A., Naby- cie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa 1982; Gołaczyński J., w: Kodeks, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2013; Gołaczyński J., w: System PP, t. 3, red. E. Gniewek, 2013; Gołębiowski K., Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej, Rej. 2007, nr 2; Górecki J., Prawo pierwokupu, Kraków 2002; Górecki J., Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, Wrocław 1950; Górecki J., Wpis umownego prawa pierwokupu do księgi wieczystej i jego wpływ na ochronę tego prawa, Rej. 1999, nr 9; Gryszczyńska A., Migracja ksiąg wieczystych, w: Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. G. Tylec, J. Misztal -Konecka, Bydgoszcz–Lu- blin 2009; Grzesiak F., Ujawnienie roszczeń dekretowych w księdze wieczystej a rękojmia wiary pu- blicznej ksiąg wieczystych, PL 2013, nr 1; Grzesiowski K., Charakter prawny oraz zaskarżanie uchwa- ły zarządu spółdzielni mieszkaniowej, określającej przedmiot odrębnej własności lokali (art. 42–43 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, cz. II, Rej. 2005, nr 12; Grzybow- ski S., w: System PC, t. 1, red. S. Grzybowski, 1985; Grzybowski S., w: System PC, t. 3, cz. 2, red. S. Grzybowski, 1976; Gudowski J., w: Kodeks, t. 1, red. T. Ereciński, 2012; Gurgul S., Docho- dzenie praw osobistych i roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym (sądowym i administracyjnym) oraz 23 www.lexisnexis.pl Dział I. Księgi wieczyste upadłościowym, cz. I, „Monitor Prawa Handlowego” 2012, nr 1; Gurgul S., Dochodzenie praw osobi- stych i roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym (sądowym i upadłościowym) oraz upadłościowym, cz. II, „Monitor Prawa Handlowego” 2012, nr 2; Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komen- tarz, Warszawa 2010; Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008; Gutowski M., O regułach dokonywania czynności prawnych, PiP 2010, nr 8; Gwiazdomorski J., Próba korektury pojęcia czynności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1974, nr 1; Habdas M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ślą- skiego”, Katowice 2007; Hahn Z., Zmiana pierwszeństwa hipotecznego według projektu prawa rzeczo- wego, cz. I, „Czasopismo Sędziowskie” 1938, nr 5; Hajczuk A., Charakter prawny wpisu do księgi wieczystej prawa odrębnej własności lokalu ustanowionego w orzeczeniu sądu o zniesieniu współwła- sności nieruchomości, Rej. 2009, nr 10; Henclewski T., Podstawy ujawnienia wzmianki w księdze wieczystej, MoP 2010, nr 4; Heropolitańska I., w: I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków- -Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, War- szawa 2013; Heropolitańska I., Tułodziecka A., Hryćków -Mycka K., Kuglarz P., Ustawa o księ- gach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2013; Hoff mann P., Dane i informacje z ewidencji gruntów i budynków a księgi wieczyste, Rej. 2002, nr 5; Hryćków -Mycka K., w: I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków -Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2013; Ignatowicz J., Glosa do uchwały SN z 29 stycznia 1993 r., III CZP 172/92, PS 1994, nr 1; Ignatowicz J., Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995; Ignatowicz J., Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych, Rej. 1994, nr 2; Igna- towicz J., w: F. Błahuta i in., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972; Ignatowicz J., w: M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985; Ignatowicz J., Ste- faniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2009; Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012; Ignatowicz J., Wasilkowski J., w: System PC, t. 2, red. J. Ignatowicz, 1977; Iro G., Bürgerli- ches Recht, t. 4, Sachenrecht, Wien–New York 2002; Iwański W., Glosa do postanowienia SN z 20 grudnia 2012 r., III CZP 87/12, Rej. 2013, nr 10; Jabłoński Z., Z problematyki uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pa- miątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko -Roesler, J. Jacyszyn, M. Paz- dan, W. Popiołek, Warszawa 2012; Jagieła J., w: Kodeks, t. 2, red. K. Piasecki, 2006; Jagieła J., w: Kodeks, t. 3, red. K. Piasecki, A. Marciniak, 2012; Jakubecki A., w: A. Jakubecki, F. Zedler, Pra- wo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków 2006; Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościo- we i naprawcze. Komentarz, Kraków 2006; Janiszewska B., Koncepcje dobrej wiary w przepisach prawa rzeczowego, Warszawa 2005; Janiszewska B., O łączeniu nieruchomości na wniosek użytkowni- ka wieczystego, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 11; Jankowiak D., Ustawa o postępowania egzeku- cyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2005; Jelonek -Jarco B., Glosa do wyroku Sądu Naj- wyższego z 12 sierpnia 2009 r. IV CSK 81/09, Rej. 2011, nr 5; Jelonek -Jarco B., Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, Warszawa 2011; Jezioro J., w: Kodeks, red. E. Gniewek, P. Machnikow- ski, 2013; Jędrejek G., Służebność przesyłu a inne roszczenia przysługujące właścicielowi gruntu, „Nieruchomości” 2013, nr 3; Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000; Kaliński M., Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 15 lutego 2011 r., III CZP 90/10, Rej. 2012, nr 1; Kaspryszyn J., Przedmiot ksiąg wieczystych, Rej. 1999, nr 1; Kat- ner W.J., w: System PP, t. 1, red. M. Safjan, 2007; Kazimierczyk A., Zaświadczenie o samodzielności lokalu, Rej. 2013, nr 1; Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, nr 25; Koczara W., Kuźma A., Ustanowienie służebności gruntowej drogi ko- niecznej, „Nieruchomości” 2012, nr 6; Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, red. K. Osajda, Warszawa 2013; Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2010; Kodeks rodzinny i opiekuń- czy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003; Kohler J., w: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 6. Sachenrecht, red. R. Gaier, München 2013; Komisja Kodyfi kacyjna Prawa Cywilnego, Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006; Kondek J.M., Służebność przesyłu. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, PS 2009, nr 3; Korzan K., Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowa- niu cywilnym, Warszawa 1977; Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1987; Kosiba A., Księgi wieczyste w domu – nie tędy droga, Rej. 2001, nr 9; Kosobudzka A., Uwagi na temat funkcjo- 24 www.lexisnexis.pl Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej nowania elektronicznej księgi wieczystej, Rej. 2008, nr 9; Koszel E., Zmiana katalogu ograniczonych praw rzeczowych, Rej. 2006, nr 7–8; Kozłowska D., Mzyk E., Grunty warszawskie w świetle orzecz- nictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa–Zielona Góra 1997; Krajewski M., Umowa przedwstępna, Warszawa 2000; Kruczalak K., Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa 1983; Kućka M., w: Przegląd orzecznictwa – prawo prywatne, „Forum Prawnicze” 2013, nr 4; Kunicki A., Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969; Kunicki A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71, NP 1973, nr 4; Kuropatwiński J., Glosa do wyroku SN z 9 lutego 2012 r., III CSK 181/11, PS 2013, nr 1; Kuropatwiński J., Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1–582 u.k.w.h. oraz art. 6261–62613 k.p.c., t. I, Bydgoszcz 2013; Kuropatwiński J., Zasada wpisu w polskim systemie wieczystoksięgowym. Roz- ważania nad projektem reformy, Rej. 2011, nr 5; Kutter H.-D., w: Staudinger BGB. Einleitung zum Sachenrecht; §§ 854–882, red. K.-H. Gursky, München 2007; Kwaśniewski Z., Legitymacja czynna w postępowaniu o usunięcie niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej, w: Ars et usus. Księga pamiątkowa wydana ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005; Lem- kowski M., Znaczenie prawne ujawnienia praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej, Rej. 2010, nr 7–8; Lewaszkiewicz -Petrykowska B., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 X 1972 r., I CR 177/72, PiP 1975, nr 7; Lewaszkiewicz -Petrykowska B., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1996 r., III CZP 85/96, OSP 1997, nr 7–8; Lewaszkiewicz -Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973; Longchamps de Bérier R., Polskie prawo cywilne, t. II. Zobowiązania, Lwów 1939; Lutkiewicz A., Glosa do uchwały składu siedmiu sę- dziów SN z 10 kwietnia 1991 r., III CZP 76/90, OSP 1994, nr 2; Lutkiewicz -Rucińska A., Czynność prawna nieodpłatna w rozumieniu art. 6 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, PPH 1996, nr 3; Łaszkiewicz K., Wpis prawa w księdze wieczystej na podstawie orzeczenia stwierdzającego obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, Rej. 2005, nr 4; Łaszkiewicz K., Wyroki (postano- wienia) sądu jako podstawy wpisu prawa w księdze wieczystej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższe- go, cz. I, Rej. 2002, nr 6; Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002; Łętowska E., w: System PC, t. 3, cz. 1, red. Z. Radwański, 1981; Łętowska E., w: System PP, t. 1, red. M. Safjan, 2007; Łubkowski B., w: F. Błahuta i in., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1972; Łukaw- ski K.,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: