Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002992 22416163 na godz. na dobę w sumie
Egzamin na tłumacza przysiegłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysiegłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 203
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5383-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W dniu 27 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje warunki i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy. Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, muszą zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Niniejsza publikacja to pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające podstawowe hasła z zakresu księgowości i rachunkowości. Książka ta pozwala na zapoznanie się z oryginalnymi dokumentami obowiązującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach polskich i włoskich, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Publikacja jest polecana księgowym, doradcom podatkowym, studentom filologii włoskiej i kandydatom na tłumaczy przysięgłych oraz wszystkim tym, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat tłumaczeń z zakresu rachunkowości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa ˚uchowska Egzamin na tłumacza przysi´głego Finanse i ksi´gowoÊç Finanse i ksi´gowoÊç – zbiór dokumentów – zbiór dokumentów J´zyk włoski Egzamin na tłumacza przysi´głego Finanse i ksi´gowoÊç – zbiór dokumentów J´zyk włoski J´zyk włoski Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa ˚uchowska Egzamin na tłumacza przysi´głego Finanse i ksi´gowoÊç – zbiór dokumentów J´zyk włoski J´zyk włoski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2013 Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość – zbiór dokumentów. Język włoski Wydawca: Anna Wieczorek Recenzent: dr hab. Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński Korekta: Dominika Baczyńska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Druk Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-5382-1 ISBN ebook: 978-83-255-5383-8 Spis treści Wstęp ................................................................................................................................................ VII 1 3 5 Rozdział 1. Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska ......................................... 1.1. Komentarz ................................................................................................................................ 1.1.1. Wzór 1: Bilans / Stato Patrimoniale .......................................................................... 1.1.2. Wzór 2: Rachunek zysków i strat: wariant kalkulacyjny / Conto economico: divisione costi per funzione ......................................................................................... 1.1.3. Wzór 3: Rachunek zysków i strat: wariant porównawczy / Conto economico: divisione costi per natura ............................................................................................. 1.1.5. Wzór 4: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym / Prospetto delle variazioni del patrimonio netto .................................................................................. 1.1.5. Wzór 5: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) / Rendiconto finanziario = Cash flow (metodo diretto) ........................................... 1.1.6. Wzór 6: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) / Rendiconto finanziario = Cash flow (metodo indiretto) .............................................................. Rozdział 2. Przykłady polskich dokumentów finansowo-księgowych ........................... 2.1. Polskie sprawozdanie finansowe ............................................................................................ 2.2. Bilans ......................................................................................................................................... 2.2.1. Wzór 7: Bilans .............................................................................................................. 2.3. Rachunek zysków i strat ......................................................................................................... 2.3.1. Wzór 8: Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) ...................................... 2.3.2. Wzór 9: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) .................................... 2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym ........................................................... 2.4.1. Wzór 10: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym .............................. 2.5. Rachunek przepływów pieniężnych ...................................................................................... 2.5.1. Wzór 11: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) ............... 2.5.2. Wzór 12: Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) ..................... 2.6. Informacja dodatkowa ............................................................................................................ 2.6.1. Wzór 13: Informacja dodatkowa ............................................................................... 2.7. Dowody księgowe .................................................................................................................... 2.7.1. Wzór 14: Faktura ......................................................................................................... 2.7.2. Wzór 15: Faktura korygująca (1) ............................................................................... 2.7.3. Wzór 16: Faktura korygująca (2) ............................................................................... 2.7.4. Wzór 17: Nota korygująca .......................................................................................... 2.7.5. Wzór 18: Dokument PZ .............................................................................................. 2.7.6. Wzór 19: Dokument WZ ............................................................................................ 2.7.7. Wzór 20: Dowód wpłaty: KP ...................................................................................... 2.7.8. Wzór 21: Dowód wypłaty: KW .................................................................................. 9 11 13 16 19 23 25 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 47 48 48 V 2.7.9. Wzór 22: Raport kasowy: RK ..................................................................................... 2.7.10. Wzór 23: Polecenie księgowania: PK ...................................................................... 2.7.11. Wzór 24: Nota księgowa ........................................................................................... Rozdział 3. Polskie dokumenty podatkowe ............................................................................ 3.1. Formularze podatkowe ........................................................................................................... 3.1.1. Wzór 25: CIT-8: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ...................... 3.1.2. Wzór 26: VAT-7: Deklaracja dla podatku od towarów i usług .............................. 3.1.3. Wzór 27: PIT-11: Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ................................................................................................ 3.1.4. Wzór 28: IFT-2/IFT-2R: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ........ Rozdział 4. Przykłady włoskich dokumentów finansowo-księgowych .......................... 4.1. Komentarz ................................................................................................................................ 4.1.1. Wzór 29: Stato patrimoniale ....................................................................................... 4.1.2. Wzór 30: Conto economico ........................................................................................ 4.1.3. Wzór 31: Prospetto delle variazioni del patrimonio netto: esercizio corrente .... 4.1.4. Wzór 32: Prospetto delle variazioni del patrimonio netto: esercizio precedente 4.1.5. Wzór 33: Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto .... 4.1.6. Nota Integrativa ............................................................................................................ 4.1.7. Wzór 34: Fattura .......................................................................................................... 4.1.8. Wzór 35: Fattura differita ............................................................................................ 4.1.9. Wzór 36: Nota di accredito (1) ................................................................................... 4.1.10. Wzór 37: Nota di accredito (2) ................................................................................. 4.1.11. Wzór 38: Ricevuta fiscale .......................................................................................... 4.1.12. Wzór 39: Documento di trasporto (D.d.t.) ............................................................ 4.1.13. Wzór 40: Numero Meccanografico ......................................................................... Rozdział 5. Włoskie dokumenty podatkowe ........................................................................... 5.1. Komentarz ................................................................................................................................ 5.1.1. Wzór 41: Modello IVA Base 2013 .............................................................................. 5.1.2. Wzór 42: Modello di pagamento unificato: Modulo F24 ....................................... 5.1.3. Wzór 43: Modello CUD 2013 (1) .............................................................................. 5.1.4. Wzór 44: Modello CUD 2013 (2) .............................................................................. Rozdział 6. Wzory włoskich dokumentów finansowych i ich tłumaczenia .................... 6.1. Komentarz ................................................................................................................................ 6.1.1. Wzór 45: Bilancio ......................................................................................................... 6.1.2. Wzór 46: Sprawozdanie finansowe ............................................................................ 6.1.3. Wzór 47: Nota Integrativa al bilancio ....................................................................... 6.1.4. Wzór 48: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego .......................... 6.1.5. Wzór 49: Relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico .............................. 6.1.6. Wzór 50: Sprawozdanie z działalności Zarządu ...................................................... 6.1.7. Wzór 51: Verbale di Assemblea Ordinaria ............................................................... 6.1.8. Wzór 52: Protokół z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia ............................. Bibliografia ....................................................................................................................................... 49 50 50 51 53 55 59 61 63 67 69 70 71 72 73 74 76 79 80 81 82 83 84 85 89 91 92 97 100 102 103 105 106 107 122 123 168 169 188 189 193 VI Spis treści Wstęp Oddajemy do rąk Państwa publikację zawierającą wzory dokumentów finansowo-księgowych wy- stępujących w obrocie gospodarczym, w których stroną są polskie i włoskie podmioty gospodarcze działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonując wyboru tekstów kierowałyśmy się praktyką translacyjną, jak również doświadczeniami nabytymi w trakcie prowadzenia zajęć ze studentami. Istotnym kryterium doboru tekstów były także bezpośrednie doświadczenia dużych biur rachunkowych, które na co dzień pracują z partnerami włoskimi. Ze względu na ochronę danych osobowych z dokumentów usunięto te informacje, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osób trzecich. Niektóre z dokumentów zostały udostępnione przez Wydaw- nictwo Podatkowe Gofin Sp. z o.o., Relazioni Istituzionali e Comunicazione Esterna Cassa depositi e prestiti SpA z siedzibą w Rzymie i MKT Srl z Mediolanu, pozostałe pochodzą z archiwum autorek. Bezpośrednim celem powstania książki było stworzenie glosariusza terminów finansowo-księgowych obejmujących terminologię zawartą w Bilansie, Rachunku zysków i strat, Zestawieniu zmian w ka- pitale własnym i w Rachunku przepływów pieniężnych. Do tej pory na rynku polskim nie pojawiło się opracowanie, które umożliwiłoby polskim tłumaczom zapoznanie się z tą trudną terminologią. Kolejne rozdziały książki obejmują wzory dokumentów sporządzone w języku polskim i odpowied- nio włoskim. Są to dokumenty i dowody księgowe, jak również sprawozdania finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą, innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Do opracowania załączono tłumaczenie czterech włoskich dokumentów, przygotowane w sposób paralelny. Czytelnik może zapoznać się z tłumaczeniem na język polski: Sprawozdania finansowego, Informacji dodatkowej, Protokołu z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia i Sprawozdania z dzia- łalności Zarządu. Prezentowany zbiór nie wyczerpuje całego bogactwa dokumentów źródłowych, które tłumacz spotyka w trakcie wykonywania swojego zawodu. Mamy jednak nadzieję, że niniejszy wybór dokumentów będzie stanowił pożyteczne narzędzie umożliwiające wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z terminologią finansowo-księgową, a w szczególności okaże się pomocny dla osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, dla studentów specjalizacji tłumaczeniowej i słuchaczy studiów podyplomo- wych oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć znajomość włoskiej terminologii specjalistycznej. Dziękujemy Wydawnictwu Gofin Sp. Z o.o. za wyrażenie zgody na zamieszczenie w książce wzorów pol- skich dokumentów księgowych. Dziękujemy Pani Agnieszce Kaczkowskiej za konsultacje terminologiczne. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Romanowi Sosnowskiemu za Jego twórcze rady i inspirujące uwagi krytyczne, dzięki którym prezentowana książka zyskała swój ostateczny kształt. Wrocław, wrzesień 2013 r. Katarzyna Biernacka-Licznar Ewa Żuchowska VII Rozdział 1 Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska 1 1.1. Komentarz W codziennej praktyce księgowej występuje kilkanaście typowych dokumentów, które dla osób związanych z księgowością są zupełnie zrozumiałe. W chwili, gdy dany dokument musi zostać przetłumaczony na język obcy, w naszym przypadku na język włoski, zaczynają pojawiać się trudności związane z brakiem na rynku polskim specjalistycznych słowników, które ułatwiłyby pracę tłumaczom i osobom pracującym na co dzień z terminologią finansowo-księgową. Poniżej zamieszczamy wykaz typowych polskich dokumentów i dowodów księgowych: 1. Karta środka trwałego 2. Księga inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną 3. Nota księgowa 4. KP: dowód wpłaty 5. KW: dowód wypłaty 6. 7. 8. OT: przyjęcie środka trwałego 9. 10. MT/MN: zmiana miejsca użytkowania środka trwałego/przedmiotu nietrwałego 11. RK: raport kasowy LT/LN: likwidacja środka trwałego/przedmiotu nietrwałego PK: polecenie księgowania PT: protokół przekazania Polskie sprawozdania finansowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą, innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, obejmują: 1. Bilans 2. Bilans uproszczony 3. Rachunek przepływów pieniężnych: metoda bezpośrednia/pośrednia 4. Rachunek zysków i strat: wariant kalkulacyjny/wariant porównawczy 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 6. Informację dodatkową Włoskie sprawozdania finansowe (bilanci d’esercizio) są przygotowywane zgodnie z zasadami rachunkowości, w oparciu o wytyczne z Kodeksu cywilnego, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), i obejmują następujące dokumenty: 3 a) Stato patrimoniale (SP), b) Conto economico (CE), c) Nota Integrativa (NI), d) Relazione sulla gestione, e) Rendiconto finanziario, którego struktura musi być zgodna z artykułami 2424, 2425 i 2427 włoskiego Kodeksu cywilnego. Większość włoskich spółek dla celów sprawozdawczości finansowej stosuje wytyczne zawarte we włoskim Kodeksie cywilnym (art. 2423–2435 k.c.) i standardy IFRS. W roku 2008 (3 listopada) zostało ogłoszone nowe Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. Unia Europejska rozporządzeniem nr 1606 wprowadziła obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, MSSF (ang. International Financial Reporting Standards, IFRSs), stanowiących zbiór standardów rachunkowości, związanych z nimi interpretacji oraz ram konceptualnych, wydawanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, RMSR (ang. International Accounting Standards Board, IASB). Bezpośrednim celem wprowadzenia MSSF (IFRSs) było zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różniły się od siebie. W przypadku tłumaczenia włoskich dokumentów księgowo-podatkowych na język polski i vice versa warto zwrócić uwagę na kilka dobrze opracowanych stron internetowych, na których tłumacze znajdą wiele podpowiedzi, w jaki sposób poprawnie stosować terminologię związaną z rachunkowością obowiązującą we Włoszech i w Polsce. Są to między innymi: a) http://iate.europa.eu/ b) http://eur-lex.europa.eu c) http://www.gofin.pl/ d) http://www.nettuno.unito.it/ Podstawą słownika tematycznego w pierwszym rozdziale są polskie dokumenty bilansowe. W kilku przypadkach zdecydowano o wprowadzeniu ekwiwalentów, które wydają się odległe od terminu polskiego, jednakże są zrozumiałe dla odbiorcy włoskiego (między innymi: correzione, rettifica, ricavi, ricavi e proventi, costi della produzione). 4 Rozdział 1. Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska 1.1.1. Wzór 1: Bilans / Stato Patrimoniale Bilans Aktywa A. AktyWA trWAłE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania b)  budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej gruntu) i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. należności długoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – pożyczki udzielone – inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – pożyczki udzielone – inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe 1.1. Komentarz Stato Patrimoniale Attivo A. ImmoBIlIzzAzIonI I. Immobilizzazioni immateriali 1. Costi di impianto e di ampliamento 2. Avviamento (Goodwill) 3. Altre immobilizzazioni immateriali 4. Acconti per immobilizzazioni immateriali II. Immobilizzazioni materiali 1. Beni strumentali (Cespiti)* a) terreni (incluso il diritto di enfiteusi) b) fabbricati, locali e costruzioni di ingegneria civile c) impianti e macchinari d) mezzi di trasporto e) altri beni 2. Beni strumentali in corso 3. Acconti per beni strumentali in corso III. Crediti a lungo termine 1. Crediti verso imprese collegate 2. Crediti verso altri IV. Investimenti a lungo termine 1. Beni immobili 2. Immobilizzazioni immateriali 3. Immobilizzazioni finanziarie a lungo termine a) verso imprese collegate – partecipazioni o azioni – altri titoli – prestiti concessi – altre b) verso altri – partecipazioni o azioni – altri titoli – prestiti concessi – altre 4. Altri investimenti a lungo termine * L’espressione cespite è utilizzata per indicare i beni strumentali dell’ impresa: macchinari, impianti, automezzi, com- puter, immobile, diritti di brevetto, ecc. 5 Bilans V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stato Patrimoniale V. ratei e risconti a lungo termine 1. Attività a titolo di imposta sul reddito differita 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AktyWA oBrotoWE I. zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń c) inne należności d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – pożyczki udzielone – inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach – udziały i akcje – inne papiery wartościowe – pożyczki udzielone – inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – inne środki pieniężne – inne aktywa pieniężne 6 2. Altri B. AttIVo CIrColAntE I. rimanenze 1. Materie prime 2. Semilavorati e prodotti in corso di lavorazione 3. Prodotti finiti 4. Merci 5. Acconti per consegne II. Crediti a breve termine 1. Crediti verso imprese collegate a) a titolo di consegne e servizi – esigibili entro l’esercizio successivo – esigibili oltre l’esercizio successivo b) altri crediti 2. Crediti verso altri a) a titolo di consegne e servizi – esigibili entro l’esercizio successivo – esigibili oltre l’esercizio successivo b)  crediti tributari [imposte,dotazioni,dazi,contributi sociali ed oneri altri] e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c) altri crediti d) crediti contenziosi III. Investimenti a breve termine 1. Attivi finanziari a breve termine a) verso imprese collegate – partecipazioni o azioni – altri titoli – prestiti concessi – altre b) verso altre imprese – partecipazioni o azioni – altri titoli – prestiti concessi – altre c) disponibilità liquide ed altri valori – valori in cassa e depositi bancari – altri valori – altre disponibilità liquide Rozdział 1. Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska 1.1. Komentarz Bilans 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV.krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA razem PASYWA A. kAPItAł (FunDusz) WłAsny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. zoBoWIĄzAnIA I rEzErWy nA zoBoWIĄzAnIA I. rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. zobowiązania długoterminowe Stato Patrimoniale 2. Altri investimenti a breve termine IV. ratei e risconti a breve termine TOTALE ATTIVO PASSIVO A. PAtrImonIo nEtto I. Capitale sociale II. Contributi in conto capitale sociale (valore negativo) III. Quote (azioni) proprie in portafoglio (valore negativo) IV. Riserva (fondo) legale V. Riserva (fondo) di rivalutazione VI. Altre riserve (fondi) VII. Utile (perdita) portati a nuovo VIII. Utile (perdita) dell’esercizio netto IX. Accantonamenti dall’utile dell’esercizio (valore negativo) B. FonDI PEr rIsCHI ED onErI I. Fondi per oneri 1. Fondi per imposte differite 2. Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili a) a lungo termine b) a breve termine 3. Altri fondi a) a lungo termine b) a breve termine II. Debiti a lungo termine 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne (pozostałe) III. zobowiązania krótkoterminowe 1. Debiti verso imprese collegate 2. Debiti verso altre imprese a) crediti e prestiti b) a titolo di emissione dei titoli di credito c) altri debiti finanziari d) altri III. Debiti a breve termine 7 Bilans Stato Patrimoniale 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g)  zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne IV. rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM 1. Debiti verso imprese collegate a) verso fornitori [consegne e servizi] – esigibili entro l’esercizio successivo – esigibili oltre l’esercizio successivo b) altri 2. Debiti a breve termine verso altre imprese a) crediti e prestiti b) a titolo di emissione di titoli di credito c) altri debiti finanziari d) verso fornitori – esigibili entro l’esercizio successivo – esigibili oltre l’esercizio successivo e) acconti incassati a titolo di consegne f) debiti a titolo di cambiali g)  debiti tributari [imposte, dazi e verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale]* h) debiti a titolo di salari e stipendi i) altri debiti 3. Fondi speciali IV. ratei e risconti 1. Avviamento (valore negativo) 2. Altri ratei e risconti a) a lungo termine b) a breve termine TOTALE PASSIVO * W języku włoskim na określenie zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń stosu- jemy termin debiti tributari. Tłumacząc polskie sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, na język włoski można dodać w nawiasie tłumaczenie polskiego sformułowania, jednak nie zawsze jest to koniecznie. 8 Rozdział 1. Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska 1.1. Komentarz 1.1.2. Wzór 2: Rachunek zysków i strat: wariant kalkulacyjny / Conto economico: divisione costi per funzione Rachunek zysków i strat (Wariant kalkulacyjny) rzeczpospolita Polska A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: – od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym – jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) D. koszty sprzedaży E. koszty ogólnego zarządu F. zysk (strata) na sprzedaży (C–D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Conto economico (Divisione costi per funzione) repubblica di Polonia A. Valore della produzione: – verso imprese collegate I. Ricavi netto delle vendite prodotti II. Ricavi delle prestazioni III. Ricavi delle vendite: merci e materie prime (netto) B. Costi della produzione [delle vendite prodotti, prestazioni, merci e materiali] – verso imprese collegate I. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci II. Per servizi III. Valore di merci e materie prime vendute C. utile (perdita) lordo delle vendite (A–B) D. Costi delle vendite E. Costi di gestione F. utile (perdita) delle vendite (C–D-E) G. Altri proventi operativi I. Utile dalla vendita delle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie II. Sovvenzioni III. Altri proventi operativi H. Altri costi II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Perdita dalla vendita immobilizzazioni materiali II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Rettifiche di valore delle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie III. Altri costi operativi I. utile (perdita) della produzione (F+G+H) III. Inne koszty operacyjne I. zysk (strata) na działalności operacyjnej (F+G+H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych J. Proventi ed oneri finanziari I. Dividendi e proventi da partecipazioni: – verso imprese collegate II. Interessi: – verso imprese collegate 9 Conto economico (Divisione costi per funzione) repubblica di Polonia III. Utile della vendita di investimenti IV. Rettifiche di valore di investimenti [valore attua- le in caso di vendita porta a un utile o una perdita] V. Altri k. oneri finanziari I. Interessi tra cui: – verso imprese collegate II. Perdita dalla vendita di investimenti III. Rettifica di valore di investimenti IV. Altri l. utile (perdita) dall’attività operativa (I+J+k) m. Proventi ed oneri straordinari (m.I.–m.II.) I. Proventi straordinari II. Oneri straordinari n. utile (perdita) prima delle imposte (l ± m) o. Imposta sul reddito dell’esercizio P. Altre riduzioni obbligatorie dell’utile (aumenti della perdita) r. utile (perdita) dell’esercizio (n-o-P) Rachunek zysków i strat (Wariant kalkulacyjny) rzeczpospolita Polska III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne k. koszty finansowe I. Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne l. zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J+k) m. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (m.I.–m.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne n. zysk (strata) brutto (l ± m) o. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) r. zysk (strata) netto (n-o-P) 10 Rozdział 1. Terminologia finansowo-księgowa polsko-włoska 1.1. Komentarz 1.1.3. Wzór 3: Rachunek zysków i strat: wariant porównawczy / Conto economico: divisione costi per natura Rachunek zysków i strat (Wariant porównawczy) rzeczpospolita Polska A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: – od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne po- trzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Conto economico (Divisione costi per natura) repubblica di Polonia A. ricavi netti delle vendite e simili: – verso imprese collegate I. Ricavi netti delle vendite prodotti II. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (plusvalenza, minusvalenza) III. Costo di produzione dei prodotti per consumo interno IV. Ricavi netti delle vendite di prodotti e materie prime B. Costi della produzione I. Ammortamenti II. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci III. Per servizi IV. Imposte e tributi: – imposta d’accisa V. Salari e stipendi VI. Oneri sociali VII. Oneri diversi di gestione VIII. Valore delle vendite di prodotti e merci C. utile (perdita) della vendita (A-B) D. Altri ricavi operativi I. Ricavi della vendita delle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie II. Sovvenzioni III. Altri ricavi e proventi operativi E. Altri costi operativi II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. Perdita della vendita delle immobilizzazioni II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E) materiali II. Rettifica di valore delle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie III. Altri costi F. utile (perdita) della produzione (C+D+E) 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Egzamin na tłumacza przysiegłego. Finanse i księgowość - zbiór dokumentów w języku włoskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: