Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 004266 21308949 na godz. na dobę w sumie
Prognozowanie teoria, przykłady, zadania - ebook/pdf
Prognozowanie teoria, przykłady, zadania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 295
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-058-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Dynamika zmian bliższego i dalszego otoczenia powoduje, że w procesie decydowania najważniejsze są informacje zorientowane na przyszłość. Stąd też jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest budowanie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do eliminacji strat w działalności podmiotów.
W książce zagadnienia prognozowania przedstawione są od podstaw. Ułatwi to z pewnością ich zrozumienie. Zaletą pracy jest również zamieszczenie wielu przykładów ilustrujących istotę omawianych procedur oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto zawarto bogaty zestaw zadań (wraz z wynikami) do samodzielnego rozwiązywania.
Taka konstrukcja książki sprawia, że mając ją w ręku, każdy może poznać zasady i zbudować własne prognozy. Wprawdzie pisana była z myślą o studentach, ale również szerokie grono praktyków może zapoznać się i zacząć stosować metody prognozowania – szczególnie używając specjalistycznego oprogramowania, jak promowany w tym sklepie program 'Analiza i prognozowanie szeregów czasowych'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by: Wydawnictwo Placet 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978-83-7488-058-9 Wydanie ebook ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręczni- kami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przed- siębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 3 SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................................. 4 ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY PROGNOZOWANIA ............................................... 6 1.1. Pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce ............................................................................... 6 1.2. Funkcje i klasyfikacja prognoz ..................................................................................................... 12 1.3. Zasady i metody prognozowania .................................................................................................. 17 1.4. Organizacja procesu prognostycznego .......................................................................................... 22 1.5. Błędy prognoz ex post i ex ante .................................................................................................... 23 1.6. Dane wykorzystywane w prognozowaniu .................................................................................... 26 ROZDZIAŁ 2. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU ...................................................................... 32 2.1. Pojęcie, rodzaje i składowe szeregów czasowych......................................................................... 32 2.2. Wyodrębnianie funkcji trendu ...................................................................................................... 35 2.3. Ekstrapolacja liniowej funkcji tendencji rozwojowej ................................................................... 45 2.4. Prognozowanie z użyciem nieliniowego modelu trendu ............................................................... 54 2.5. Modele wahań sezonowych w prognozowaniu ............................................................................. 66 2.6. Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania przypadkowe .......................... 79 2.7. Średniookresowe tempo zmian jako narzędzie prognozowania .................................................... 82 Zadania ................................................................................................................................................ 85 ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ADAPTACYJNYCH ............... 94 3.1. Istota modeli adaptacyjnych ......................................................................................................... 94 3.2. Metody naiwne ............................................................................................................................. 95 3.3. Modele średniej ruchomej (prostej i ważonej) ............................................................................ 111 3.4. Modele wyrównywania wykładniczego ...................................................................................... 117 3.4.1. Proste wyrównywanie wykładnicze Browna ........................................................................... 119 3.4.2. Podwójne wyrównywanie wykładnicze Holta ......................................................................... 124 3.4.3. Potrójne wyrównywanie wykładnicze Wintersa ...................................................................... 128 3.5. Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi ................................................................ 135 Zadania: ............................................................................................................................................. 145 ROZDZIAŁ 4. JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO NARZĘDZIE PROGNOZOWANIA ............................................................. 150 4.1. Pojęcie, struktura i etapy budowy modelu ekonometrycznego ................................................... 150 4.2. Estymacja parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego .................. 161 4.3. Statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego................................................................ 165 4.4. Predykcja ekonometryczna ......................................................................................................... 182 Zadania .............................................................................................................................................. 191 Bibliografia: ....................................................................................................................................... 204 Tablica 1. Dystrybuanta rozkładu normalnego .................................................................................. 209 Tablica 2. Rozkład t-Studenta ............................................................................................................ 213 Tablica 3. Rozkład χ2 ......................................................................................................................... 215 Tablica 4. Rozkład T-Snedecora (α = 0,05) ....................................................................................... 216 Tablica 5. Test Hellwiga ................................................................................................................... 220 Tablica 6. Rozkład statystyki Durbina-Watsona (α = 0,05) ........................................................ 221 WSTĘP W procesie podejmowania decyzji istotną rolę odgrywają metody ilo- ściowe, a wśród nich prognozowanie. Prognozowanie jest cennym narzędziem w działalności podmiotów go- spodarczych. W warunkach dynamicznych zmian ich bliższego i dalszego otoczenia, decydującą jest informacja zorientowana na przyszłość. Stąd też jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest budowa- nie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarzą- dzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pra- cy. Dotyczy to zwłaszcza sfery zjawisk ekonomicznych, w której rezultat decyzji podejmowanych dzisiaj jest w dużym stopniu uzależniony od tego, co będzie jutro. Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do eliminacji strat w działalności podmiotów. Treść niniejszej pracy została ujęta w cztery merytoryczne rozdziały. Pierwszy z nich wprowadza Czytelnika w podstawy teoretyczne prognozo- wania. W szczególności omówiono tu pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce, funkcje i klasyfikacje prognoz, zasady i metody prognozo- wania, organizację procesu prognostycznego oraz błędy prognoz ex ante i ex post. Rozdział drugi dotyczy metod prognozowania opartych na klasycznych modelach tendencji rozwojowej zjawisk. Przedstawiono tu sposoby po- stępowania przy uwzględnieniu głównych składowych szeregów czaso- wych, tj. trendu, wahań sezonowych i przypadkowych. Wskazano również na możliwość prognozowania z wykorzystaniem średniorocznego tempa zmian. Rozdział trzeci poświęcono prezentacji metod prognozowania na pod- stawie modeli adaptacyjnych. Modele te charakteryzują się dużą elastyczno- 5 ścią i zdolnością dostosowawczą do nieregularnych zmian kierunku trendu, jak również ewentualnych zniekształceń wahań sezonowych. Z tego wzglę- du modele adaptacyjne są szczególnie przydatne przy konstruowaniu pro- gnoz krótkookresowych. W tej pracy skoncentrowano się na kilku metodach prognozowania należących do tej klasy, a mianowicie: metodach naiwnych, średniej ruchomej (zwykłej i ważonej), prostej metodzie wyrównywania wykładniczego Browna, podwójnej metodzie wyrównywania wykładnicze- go Holta, potrójnej metodzie wyrównywania wykładniczego Wintersa oraz metodzie trendu pełzającego (segmentowego) z wagami harmonicznymi. W rozdziale czwartym zaprezentowano zagadnienia dotyczące budowy prognoz punktowych i przedziałowych na podstawie liniowego, jednorów- naniowego modelu ekonometrycznego. Prezentowana problematyka podawana jest od podstaw. Ułatwia to jej zrozumienie. Cenną zaletą pracy jest również – jak sądzę – zamieszczenie wielu przykładów ilustrujących istotę omawianych procedur oraz pokazują- cych możliwości interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto w opracowa- niu zawarto bogaty zestaw zadań do samodzielnego rozwiązywania. Kontro- lę stopnia opanowania wiedzy ułatwiają zamieszczone odpowiedzi do wszystkich zadań. W podręczniku zaprezentowano obszerną bibliografię na temat progno- zowania. Pozwoli to na pogłębienie znajomości prezentowanych zagadnień, jak również na poszerzenie wiedzy dotyczącej pominiętych w tej pracy me- tod prognozowania (np. prognozowania na podstawie modeli wielorówna- niowych, prognozowania zmiennych jakościowych). Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów różnych kierunków, zwłaszcza uniwersytetów ekonomicznych i uniwersyteckich wydziałów zarzą- dzania. Sądzę, że ze względu na zawarty w nim zakres przedmiotowy i zrozu- miały, jasny sposób prezentacji zagadnień, będzie on przyjazny także dla stu- dentów innych kierunków, jak również szerokiego grona praktyków zaintere- sowanych problematyką prognozowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autor 1.1. Pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce Termin „prognoza” wywodzi się od greckiego prognosis i oznacza przewidy- wanie na podstawie określonych danych. W greckim źródłosłowie pojęcia „pro- gnoza” można wyróżnić dwa człony: przedrostek pro oraz gnosis. Przedrostek wskazuje na wstępną, przygotowawczą fazę, a określenie gnosis oznacza wiedzę o czymś, co jeszcze nie nastąpiło. Prognozę należy zatem odróżnić od wróżby, przypuszczenia, wizji, przepowiedni, itp. O ile bowiem podstawą prognozowania musi być znajomość zagadnienia (wiedza), o tyle w sądach mających charakter wróżby, przepowiedni istotną rolę odgrywa przekonanie, intuicja, objawienie1 . Prognozy dotyczące zjawisk ekonomiczno-społecznych są zwykle budowane przy wykorzystaniu opinii ekspertów lub modeli, które najlepiej – według określo- nego kryterium – opisują analizowane zagadnienie. Model jest jednak jedynie bar- dziej lub mniej wiernym odzwierciedleniem badanej rzeczywistości. Przy formu- łowaniu prognoz zjawisk będących przedmiotem zainteresowania nauk ścisłych, powszechnie wykorzystywane są prawa nauki. Na przykład, znajomość zasad re- akcji chemicznych pozwala na ustalenie składu i właściwości powstających związ- 1 Łyko J.: Pomiar i prognozy inflacji. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 933, Wrocław 2002, s. 95.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prognozowanie teoria, przykłady, zadania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: