Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02721 021203 23495432 na godz. na dobę w sumie
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2014 - ebook/pdf
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 982
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5952-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Stan prawny: 1 stycznia 2014 r.

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) (wyd. 15 na rok 2014), jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich.

Aktualne wydanie Komentarza uwzględnia zmiany w zakresie omawianych przepisów, które miały miejsce zarówno w 2013 r., jak i te, które uchwalone zostały ostatnią ustawą nowelizującą i odnoszą się do stanu prawnego aktualnego na dzień 1.1.2014 r. Ponadto, Komentarz został zaktualizowany w zakresie najnowszych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa.

Obejmuje odniesienie do rozwiązań w zakresie m.in.:

Niniejszy Komentarz zainteresuje przede wszystkim osoby, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób fizycznych, a więc pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, księgowych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz Pod redakcjà Janusza Marciniuka Wydanie 15. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA PODATKOWE KOMENTARZE BECKA Podatek dochodowy od osób fizycznych Autorzy Jolanta Grabowska radca prawny Tomasz KaraÊ doradca podatkowy Anita Ma∏ocha doradca podatkowy Iwona Marciniuk doradca podatkowy Tomasz Matyka doradca podatkowy Agnieszka Pokora radca prawny Kaja Zaremba-Jesiotr doradca podatkowy Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz Pod redakcjà Janusza Marciniuka Wydanie 15. Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Propozycja cytowania: Marciniuk, Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2014 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawca: Agata Ponikowska Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Stan prawny: 1.1.2014 r. © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie w systemie TeX: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5951-9 ISBN e-book 978-83-255-5952-6 Spis treści Przedmowa do piętnastego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Źródła przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–20a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23a–23l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24–25a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26–30e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników . . . . . . . . . . . . . Art. 31–44b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zeznania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45–45c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46–51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52–58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX 3 3 97 97 241 241 385 385 625 625 660 660 726 726 834 834 919 919 937 937 938 938 949 956 958 961 V Przedmowa do piętnastego wydania Niniejszym prezentuję piętnaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodo- wym od osób fizycznych. Jak co roku, zostały w nim omówione zmiany, które weszły w życie zarówno w trakcie 2013 r. jak i te, które będą obowiązywały od 1.1.2014 r. Najnowsza nowelizacja prawa podatkowego w zakresie opodatkowania osób fizycznych przyniosła przede wszystkim zmiany dotyczące spółek komandytowo-akcyjnych i ich wspólni- ków. Ustawa zmieniająca z 8.11.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387) wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę, zgodnie z którą opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych objęte zostają obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, również spółki komandytowo-akcyjne. W konsekwencji wspólnicy tych spółek będący ich komplementariuszami nie będą już, tak jak dotychczas, opodatkowani na bieżąco z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, ale zostaną opodatkowani tak, jak ich akcjonariusze – od faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu udziału w zyskach takich spółek. Ustawa nowelizująca wprowadziła również nową kategorię kosztów uzyskania przychodów. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych, a także na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Natomiast dochód ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w drodze darowizny będzie, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, wolny od podatku dochodowego, ale jedynie w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto w niniejszym komentarzu omówionych zostało szereg zagadnień dotyczących rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, znajdujących zastosowanie po raz pierwszy w zeznaniu rocznym składanym za rok 2013. W szczególności poruszone zostały problemy ograniczenia możliwości odliczania przez twórców kosztów uzyskania przychodów w zryczałtowanej 50 wysokości, zakresu stosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci w zależności od ich liczby i poziomu dochodu rodziny i sposobu korzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Oprócz znowelizowania przepisów komentowanej ustawy, jak co roku tekst wzbogacony został o najbardziej aktualne linie interpretacyjne przepisów dotychczas obowiązujących. Intencją Autorów było przedstawienie ujętych w ustawie zagadnień w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób niezwiązanych na co dzień z tematyką podatkową oraz zaprezentowanie interesującej, przede wszystkim Czytelników zaangażowanych w problematykę opodatkowania, szczegółowej analizy zagadnień zawiłych bądź kontrowersyjnych. Wysuwane wnioski lub użyte argumenty poparte zostały orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych. Mam nadzieję, że zarówno osoby znające poprzednie wydania Komentarza, jak i jego nowi Czytelnicy, znajdą na jego stronach pomoc w stosowaniu prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych. Wszystkich Autorów Komentarza łączy działalność w spółce doradztwa podatkowego Marciniuk i Wspólnicy. Warszawa, grudzień 2013 r. dr Janusz Marciniuk VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AkcU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. DzUbezpU . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EiRFUSU . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) EwPodU . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat- ników i płatników (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. FInwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 885 ze zm.) poz. 1546 ze zm.) FundEmU . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundŚwSocU . . . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: GospU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) poz. 324 ze zm.), uchylona 1.1.2001 r. GryHazardU . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) GZWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), uchylona 14.7.2011 r. IKEU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze KH . . . . . . . . . . . . . . zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), uchylone 25.9.2003 r. KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KolSkU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. Nr 137, poz. 1302 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) IX Wykaz skrótów KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, Nr 43, poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. LasyU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 1030) z 2013 r. poz. 482 ze zm.) poz. 59 ze zm.) ŁSkKryzU . . . . . . . . . ustawa z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) ObrIFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OpłSkU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. PartnerU . . . . . . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. PCzCywU . . . . . . . . . ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) z 2012 r. poz. 749 ze zm.) z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PDOPrR . . . . . . . . . . (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 18.9.1997 r. w sprawie wy- konania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747), uchylone z 1.1.2005 r. PDOPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PLeśU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) PLokU . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: PodKsPiRR . . . . . . . . Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowa- dzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) PożPWolU . . . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo- lontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych PrAut (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrCel . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. PrDew . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. PrFarm . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) poz. 1376 ze zm.) poz. 727 ze zm.) poz. 826 ze zm.) X Wykaz skrótów PrGosp . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), uchylona 1.1.2012 r. PRolU . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.), uchylona 1.1.2006 r. PrPSA . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. PrUp . . . . . . . . . . . . . z 2013 r. poz. 1443) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), uchylone 1.10.2003 r. PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: PSpDarU . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) PTonU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, zm.) poz. 1353 ze zm.) poz. 330 ze zm.) PZatU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku RachU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) RyczałtU . . . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst SportKU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) poz. 1298 ze zm.), uchylona 16.10.2010 r. SportU . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst SzacDochFizR . . . . . . SzacDochPrR . . . . . . . SzacDochR . . . . . . . . jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 10.9.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1267 ze zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z 10.9.2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. Nr 160, poz. 1268 ze zm.) rozporządzenie Ministra Finansów z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze osza- cowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U. Nr 128, poz. 833 ze zm.), uchylone 14.10.2009 r. ŚOZdrU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa- nych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) XI Wykaz skrótów TFUE . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolido- wana (Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 1) TWE . . . . . . . . . . . . . umowa międzynarodowa z 25.3.1957 r. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 1) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: WspDzInU . . . . . . . . . ustawa z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów . . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy . . . . . . . . . . . Doradca Podatnika . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych 3. Czasopisma i publikatory Biul.Inf. Biul.Skarb. Biul.SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dor.Pod. DP . . . . . . . . . . . . . . . Doradztwo Podatkowe Dz.U. Dz.Urz. Dz.Urz. MF . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Dz.Urz. MI FDP . . . . . . . . . . . . . . Forum Doradców Podatkowych GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna G.Pod. Jur.Pod. MK-OECD . . . . . . . . . Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku . . . . . . . . . . . . Gazeta Podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Jurysdykcja Podatkowa OECD . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MoRiF . . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów MSG . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy ONSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PB . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne XII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . Prawo Przedsiębiorcy . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo POP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr.Gosp. Pr.Przeds. Prok. i Pr. Pr.Sp. PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. Serwis MoPod . . . . . . Serwis Monitora Podatkowego S.Pod. V.PodKs. . . . . . . . . . . Vademecum Podatkowo-Księgowe . . . . . . . . . . . . Serwis Podatkowy . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita aprobująca artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cytat . . . . . . . . . . . . . . . część . . . . . . . . . . . . . . dotyczące Indywidualne konto emerytalne Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Izba Skarbowa i tak dalej i temu podobne jednolity jak wyżej 4. Inne skróty AMW . . . . . . . . . . . . Agencja Mienia Wojskowego apr. art. BGK . . . . . . . . . . . . . Bank Gospodarstwa Krajowego BHP . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo i Higiena Pracy CBR . . . . . . . . . . . . . centrum badawczo-rozwojowe cyt. cz. dot. EKD . . . . . . . . . . . . . Europejska Klasyfikacja Działalności EOG . . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy FGŚP . . . . . . . . . . . . . Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FP . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Pracy IKE . . . . . . . . . . . . . . IKZE . . . . . . . . . . . . . IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . itd. . . . . . . . . . . . . . . . itp. jedn. . . . . . . . . . . . . . jw. . . . . . . . . . . . . . . . KNF . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego kom. KPWiG . . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy KRŚT . . . . . . . . . . . . Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych kryt. . . . . . . . . . . . . . . krytyczna KŚT . . . . . . . . . . . . . . Klasyfikacja Środków Trwałych lit. m.in. MF . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MNiSW . . . . . . . . . . . Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego MPiPS . . . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Społecznej MS . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MSR . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Standard Rachunkowości nast. Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NFI . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Inwestycyjny . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . komentarz . . . . . . . . . . . . . . . litera . . . . . . . . . . . . . . następny XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . niepublikowana (-y) NFZ . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia niepubl. np. Nr OECD . . . . . . . . . . . . Organisation for Economic Cooperation and Development/ . . . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . . . . numer Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok redakcja (pod redakcją) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozdział rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . pozycja OFE . . . . . . . . . . . . . . Otwarty Fundusz Emerytalny OPP . . . . . . . . . . . . . . Organizacja Pożytku Publicznego orz. PKD . . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności PKOB . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych pkt PKWiU . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług por. poz. r. red. RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. rozp. RP . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . . . SSE . . . . . . . . . . . . . . SWW . . . . . . . . . . . . . Systematyczny Wykaz Wyrobów sygn. t. tekst jedn. tzn. tzw. UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKE . . . . . . . . . . . . . Urząd Komunikacji Elektronicznej UPO . . . . . . . . . . . . . umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ust. WNT . . . . . . . . . . . . . wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ww. w zw. zd. ze zm. ZFŚS . . . . . . . . . . . . . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zob. ZUS . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymienione . . . . . . . . . . . . . w związku sygnatura tom tekst jednolity to znaczy tak zwany . . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . ze zmianami strona specjalna strefa ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . zobacz XIV Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) Tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 361)1 (zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 585; 2012, poz. 362, poz. 440, poz. 596, poz. 769, poz. 1278, poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529, poz. 1540; 2013, poz. 888, poz. 985, poz. 1036, poz. 1287, poz. 1304, poz. 1387) 1 Tekst jednolity ogłoszono 3.04.2012 r. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy] Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Literatura: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga Pierwsza, Warszawa 2011; R. Kubacki, Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2010, Wrocław 2010; R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006; Ordynacja podatkowa. Komentarz (pod red. H. Dzwonkowskiego), Warszawa 2013. Spis treści I. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nb 1 8 10 I. Źródła prawa 1. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP z 2.4.1997 r., źródłami powszechnie obowiązującego 1 prawa RP (a więc również prawa podatkowego) są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Rozporządzenia mogą wydawać tylko organy wskazane w Konstytucji RP na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1 Konstytucji RP). Natomiast uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa RM i ministrów mają, zgodnie z art. 93 Konstytucji RP, charakter tylko wewnętrzny i obowiązują jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia ministrów nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli i innych podmiotów. 2. Z Konstytucji RP nie wynikają normy prawne bezpośrednio regulujące opodatkowanie 2 podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zawiera ona jednak wiele zasad, które mogą mieć wpływ na stosowanie przepisów prawa podatkowego. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej. 3. Jednym z najbardziej istotnych przepisów dotyczących prawa podatkowego jest art. 217 3 Konstytucji RP, według którego: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Źródłem prawa podatkowego są również umowy międzynarodowe. Warto tutaj przytoczyć tezę wyroku WSA w Rzeszowie z 29.3.2010 r. (I SA/Rz 964/09, Legalis): „przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej w dniu 8 października 1974 r. pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mają pierwszeństwo przed zapisami ustawy krajowej. Nie można zatem podczas stosowania i wykładni unormowań u.p.d.o.f. pominąć treści tej bilateralnej umowy”. 4. Zasadnicze dla prawa podatkowego pojęcia określone zostały w OrdPU, która reguluje wiele 4 kwestii istotnych dla prawidłowego stosowania przepisów prawa podatkowego, a w szczególności PDOFizU. Definiuje m.in. jak: obowiązek podatkowy (art. 4), zobowiązanie podatkowe (art. 5), podatek (art. 6), rok podatkowy (art. 11), organ podatkowy (art. 13) itd., a przede wszystkim ustala zasady postępowania podatkowego (Dział IV). takie pojęcia, 5. Przepisy PDOFizU mają w odniesieniu do przepisów OrdPU charakter przepisów szczególnych 5 (lex specialis), w związku z czym powinny być stosowane w pierwszej kolejności tam, gdzie 3 6 7 8 9 Art. 1 Nb 6–12 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania następuje kolizja przepisów PDOFizU z przepisami OrdPU. Jeżeli jednak PDOFizU nie reguluje pewnych zagadnień, pojęć lub procedur, które zostały zdefiniowane lub opisane w OrdPU, wówczas zastosowanie mają przepisy OrdPU. 6. Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest PDOFizU. W szczególności określa ona podmiot tego podatku, zakres obowiązku podatkowego, źródła przychodów podlegających opodatkowaniu, koszty uzyskania przychodów, zasady ustalania dochodu, możliwości dokonywania odliczeń od dochodu i podatku, sposób rozliczenia się z podatku. 7. Przy stosowaniu PDOFizU pojawi się niejednokrotnie potrzeba korzystania również z innych ustaw, niekoniecznie podatkowych (w rozumieniu art. 3 pkt 1 OrdPU). Dla przykładu zasady sporządzania sprawozdań finansowych, które stanowią podstawę ustalania dochodu niektórych podatników, uregulowane zostały przez RachU. A. Rodzaj podatku II. Zakres przedmiotowy 1. Podatek dochodowy, którym opodatkowane są dochody osób fizycznych, jest jednym z rodzajów podatków stosowanych w Polsce. Oprócz niego polskie prawo przewiduje opodatkowanie majątku i obrotu. Opodatkowanie majątku może polegać na opodatkowaniu jego posiadania (np. po- datek od nieruchomości), przyrostu rzeczowego majątku (np. podatek od spadków i darowizn), wreszcie – obrotu majątkowego (np. podatek od czynności cywilnoprawnych). Obrót towarami i usługami opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług. B. Przedmiot opodatkowania 1. Przedmiotem opodatkowania, według PDOFizU, jest dochód osiągany przez osoby fizyczne. Dochód obliczany jest – co do zasady – w ten sposób, że sumę przychodów z tego samego źródła pomniejsza się o koszty ich uzyskania (zob. komentarz do art. 9 ust. 2 PDOFizU). W art. 24–25 PDOFizU przewidziano również szczególne zasady ustalania dochodu. W ten odrębny sposób może być ustalany dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg rachunkowych, względnie księgi przychodów i rozchodów. Wówczas w celu ustalenia dochodu podatnika znajdują zastosowanie normy szacunkowe (zob. komentarz do art. 24 ust. 4–4e PDOFizU). Oprócz opodatkowania dochodu ustawa przewiduje w wyjątkowych sytuacjach również opodatkowanie przychodu, np. w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 5a i 13 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1–4, 6, 8, 9 i 12. Przepisy te, z uwagi na swój charakter norm szczególnych, powinny być stosowane tylko w sytuacjach określonych w tych przepisach i nie mogą być stosowane przez analogię w sytuacjach podobnych. Co do zasady bowiem, regułą w PDOFizU jest opodatkowanie dochodu, a nie przychodu. A. Osoba fizyczna III. Zakres podmiotowy 10 11 12 1. Zgodnie z przepisem art. 1, PDOFizU dotyczy tylko opodatkowania dochodów osób fizycznych. Należy również zauważyć, że PDOFizU dotyczy wszystkich osób fizycznych, bez względu na obywatelstwo. Nie oznacza to jednak, że każda osoba fizyczna podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce; zakres podmiotowy obowiązku podatkowego reguluje art. 3 PDOFizU, rozróżniając dwie kategorie: nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego. 2. Przepisy prawa polskiego nie zawierają definicji osoby fizycznej. Jest to prawne określenie człowieka występującego jako podmiot w stosunku cywilnoprawnym. Przymiotem każdej osoby fizycznej jest posiadanie zdolności prawnej (art. 8 § 1 KC), tzn. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność tę ma każdy człowiek od chwili urodzenia. Wyjątkowo przyjmuje się w polskim prawie spadkowym, że dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, może być spadkobiercą, pod warunkiem jednak, że urodzi się żywe. 3. Zdolność prawna człowieka kończy się z chwilą jego śmierci, stwierdzanej urzędowo na podstawie aktu zgonu sporządzanego przez urząd stanu cywilnego (art. 2 i 5 ustawy z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). 4 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 2 Jeżeli akt zgonu nie został sporządzony, a śmierć osoby jest niewątpliwa, zgon osoby stwierdza się w postępowaniu cywilnym nieprocesowym, prowadzonym na podstawie art. 535 i nast. KPC. W przypadku gdy nie można stwierdzić, że zgon osoby jest niewątpliwy (np. osoba zaginęła), prowadzi się postępowanie w sprawie o uznanie osoby zaginionej za zmarłą (art. 29–32 KC oraz art. 526–534 KPC). W orzeczeniu o uznaniu zaginionego za zmarłego oznacza się chwilę śmierci. Zgodnie z art. 31 § 1 KC, domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w tym orzeczeniu. 4. Prawa i obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych nie wygasają 13 automatycznie z chwilą jego śmierci. Na podstawie art. 97 i nast. OrdPU, spadkobiercy podatnika wstępują w jego prawa i obowiązki w zakresie tam określonym. B. Spółki osobowe 1. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są spółki nieposiadające 14 osobowości prawnej (tj. spółki osobowe: spółka cywilna, jawna, partnerska i komandytowa), lecz ich wspólnicy, o ile są osobami fizycznymi. „Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, skoro są nimi jej udziałowcy i dlatego żądanie wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej przychód i dochód spółki jest bezpodstawne” – wyrok NSA z 8.7.1998 r. (SA/Sz 390/98, Legalis). „W przypadku spółek cywilnych podatnikiem nie jest spółka, lecz każdy wspólnik indywidualnie, w związku z czym określenie wysokości przychodu, dochodu do opodatkowania oraz należnego podatku dochodowego dokonuje się jedynie dla poszczególnych wspólników” – wyrok NSA z 9.12.1999 r. (I SA/Łd 1604/97, Legalis). Zgodnie z art. 8 PDOFizU, przychody z udziału w spółce osobowej łączy się z pozostałymi przychodami, ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PDOFizU, chyba, że są to przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej a wspólnik wybrał opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c PDOFizU (podatek liniowy). C. Małżonkowie 1. Co do zasady, podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są łącznie 15 małżonkowie, ale zawsze każdy z nich odrębnie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 PDOFizU, możliwe jest jednak łączne opodatkowanie małżonków, o ile spełnione zostają przesłanki określone w tym przepisie (zob. komentarz do art. 6 PDOFizU). D. Małoletni 1. Podatnikami podatku dochodowego są również małoletni, jednak ustawa przewiduje, że 16 większość z ich dochodów dolicza się do dochodów rodziców, co powoduje, iż obowiązek zapłaty podatku i rozliczenia ciąży na rodzicach, a nie na małoletnich (zob. komentarz do art. 7 PDOFizU). Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; skutecznej umowy; 2)2 przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach; 3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; 4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 5) przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich; 2 Art. 2 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 24.10.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), która weszła w życie 1.01.2013 r., ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od 1.01.2013 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: