Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 003036 21539649 na godz. na dobę w sumie
System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 2. Wydanie 1 - ebook/pdf
System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 2. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 816
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0457-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Opracowanie o charakterze systemowym jest z jednej strony każdą z tych form jednocześnie, ale jest też czymś więcej. Może bowiem służyć jako źródło wiedzy o danej gałęzi prawa tym wszystkim, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę podręcznikową. Może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa. W żadnym jednak opracowaniu, poza systemem danej dziedziny prawa, nie ukazuje się tak wszechstronnie różnorakich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje i urządzenia, z uwzględnieniem ich korzeni, tła prawnoporównawczego, miejsca w systemie prawa (tym razem rozumianego normatywnie), praktycznych problemów ich funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju. System danej dziedziny prawa winien zatem stanowić fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów danej dyscypliny prawa z uwzględnieniem wszystkich tych płaszczyzn. Nie ulega wątpliwości, że opracowanie Systemu jest potrzebne. Podejmując to dzieło, pragniemy w jakiś sposób ocalić przed zapomnieniem wieloletni dorobek nauki prawa karnego procesowego, a także judykatury zmagającej się z konkretnymi zagadnieniami interpretacyjnymi. Ma być więc System swoistym raportem o stanie naszej nauki czy, szerzej, naszej wiedzy o procesie karnym. Wielu twierdzi, że w dobie powszechnej informatyzacji i w związku z tym wielkiej dostępności piśmiennictwa i dorobku judykatury opracowania tego rodzaju nie mają już racji bytu. Każdy badacz i każdy praktyk jest bowiem bez większych problemów w stanie dotrzeć do wszystkiego, co napisano. Nie jest to spostrzeżenie trafne. Po pierwsze, dlatego że nie wszystkie dzieła starsze, choćby fundamentalne, są dostępne w postaci elektronicznej. Po wtóre, nie chodzi jedynie o to, aby do czegoś dotrzeć, ale także o to, aby wyciągnąć wnioski, co wymaga na ogół głębokich studiów i świadomości wielopłaszczyznowych powiązań nie tylko w obrębie danej dyscypliny prawa, lecz także w zakresie daleko wykraczającym poza nią. To wszystko może dać tylko opracowanie o charakterze systemowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZAGADNIENIA OGÓLNE Redakcja naukowa Piotr Hofmański Autorzy: Tomasz Adamczyk Krzysztof Amielańczyk Marzena Dyjakowska Piotr Hofmański Maciej Jońca Piotr Kardas Józef Koredczuk Marek Kuryłowicz Marian Mikołajczyk Wojciech Organiściak Michał Rusinek Jerzy Skorupka Tomasz Szczygieł Stanisław Waltoś Paweł Wiliński Marcin Żak I cz. 2 SPIS TREŚCI Spis treści TOM 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE TOM I część 1 (skrócony spis) Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym Wprowadzenie ROZDZIAŁ 1. O systemie prawa karnego procesowego ROZDZIAŁ 2. Pojęcie procesu karnego ROZDZIAŁ 3. Istota procesu karnego ROZDZIAŁ 4. Cele procesu karnego ROZDZIAŁ 5. Funkcje procesu karnego ROZDZIAŁ 6. Historia procesu karnego w Polsce na tle porównawczym ROZDZIAŁ 7. Kształtowanie się modelu polskiego procesu karnego w latach 1918–1955 ROZDZIAŁ 8. Polski proces karny w latach 1956–1997 ROZDZIAŁ 9. Tendencje rozwoju modelu polskiego procesu karnego. Proces karny XXI wieku ROZDZIAŁ 10. Źródła prawa karnego procesowego i rola orzecznictwa sądowego ROZDZIAŁ 11. Przedmiot procesu ROZDZIAŁ 12. Relacje między prawem karnym materialnym i procesowym ROZDZIAŁ 13. Konstytucyjne gwarancje prawa karnego procesowego TOM I część 2 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 23 31 7 Spis treści ROZDZIAŁ 14. Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka, odnoszących się do postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i protokoły dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Postanowienia Konwencji i protokołów dodatkowych odnoszące się do postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Rola orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kształtowaniu treści normatywnej postanowień Konwencji i standardów procesu karnego w państwach Rady Europy . . . . . . . . . . . 1.2.2.1. Znaczenie orzecznictwa przy dokonywaniu wykładni postanowień Konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2.2. Oddziaływanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poza ramami rozstrzygniętej sprawy . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Monitorowanie wykonywania orzeczeń strasburskich jako narzędzie oddziaływania na prawo państw-stron Konwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Uwagi podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Postanowienia Paktu odnoszące się do postępowania karnego . . . . . . . . . 1.3.2. Rola Komitetu Praw Człowieka w kształtowaniu treści normatywnej postanowień Paktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2.1. Znaczenie zawiadomień indywidualnych w kształtowaniu ochrony praw człowieka w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2.2. Rozpatrywanie sprawozdań państw-stron z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Rola niewiążących aktów prawnych w kształtowaniu standardów ochrony praw człowieka w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Międzynarodowe akty prawne jako źródło praw pokrzywdzonych i świadków w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Kształtowanie się paneuropejskiego standardu ochrony praw pokrzywdzonego w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Prawo pokrzywdzonego do rzetelnego procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Pośrednia ochrona praw pokrzywdzonych wynikająca z koncepcji „pozytywnych obowiązków proceduralnych państwa” . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4. Ochrona pokrzywdzonego oraz świadka jako źródła dowodowego w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Konwencje ONZ i Rady Europy dotyczące zwalczania okreś lonego rodzaju przestępczości jako źródło zobowiązań międzynarodowych w obszarze praw ofi ar i ochrony świadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Pojęcia „ofi ara” i „ofi ara szczególnie narażona na pokrzywdzenie – ofi ara o szczególnych potrzebach” (vulnerable victim) . . . . . . . . . . . . . . 8 www.lexisnexis.pl 43 50 50 54 54 57 57 62 68 73 74 74 77 77 79 80 82 82 82 83 86 95 97 97 99 Spis treści 2.2.3. Obowiązki państw związane z uczestnictwem pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Wymogi w zakresie trybów ścigania przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Oddziaływanie normatywne międzynarodowych standardów ochrony pokrzywdzonych oraz świadków na polski proces karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Międzynarodowe standardy ochrony praw oskarżonego i ich wpływ na model polskiego procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rzetelność postępowania w przedmiocie zatrzymania, tymczasowego aresztowania, stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych oraz zabezpieczenia majątkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Rzetelność stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania . . . . . . 3.2.1.1. Doprowadzenie do sądu podejrzanego zatrzymanego na podstawie listu gończego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.2. Niedostatki rzetelności procedury kontroli zasadności przedłużającego się tymczasowego aresztowania . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.3. Stosowanie tymczasowego aresztowania do czasu rozpoczęcia wykonywania środka zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1.4. Orzekanie o odszkodowaniu za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych oraz zabezpieczenia majątkowego a standardy międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Konwencyjna zasada kontradyktoryjności i bezpośredniości i jej wpływ na model polskiego procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Kontradyktoryjność rozprawy odwoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Prawo oskarżonego do zadawania pytań „świadkom oskarżenia” . . . . . . 3.4. Kwestia dopuszczalności dowodów w procesie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Dostęp do kasacyjnego etapu postępowania i jego rzetelność . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Prawo podejrzanego do posiadania obrońcy i jego wpływ na dopuszczalność dowodowego wykorzystania wyjaśnień podejrzanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej – nowy standard czy zatwierdzenie status quo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Uwagi podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 15. Europeizacja procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ramy prawne i główne problemy ustrojowe transgranicznego ścigania karnego . . . . 3. Metody europeizacji procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Europeizacja procesu karnego poprzez metodę wzajemnego uznawania jako przykład metody wertykalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Europeizacja procesu karnego „metodą instytucjonalną” – problem Prokuratora Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 16. Typowy i atypowy przebieg procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Przedmiot zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Płaszczyzny i cechy zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zróżnicowanie normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 105 107 113 113 117 117 122 123 130 131 132 134 136 138 143 149 151 156 161 163 166 169 183 183 189 193 196 196 199 204 9 Spis treści 2.1. Wyznaczniki zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Konwergencja i dywergencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Kierunki i wymiary zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Kierunki zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Rodzaje postępowań zróżnicowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Przyczyny i uzasadnienia zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Sposoby kształtowania zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. O odesłaniach w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Cechy i funkcje odesłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Metody zróżnicowania postępowania karnego sensu largo . . . . . . . . . . . . 2.6. Funkcje zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Funkcja selekcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3. Funkcja adaptacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.4. Funkcja optymalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5. Funkcja kryminalnopolityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Wzajemne powiązanie poszczególnych wariantów przebiegu postępowania . . . . 2.8. Granice zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1. Negatywne następstwa zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2. Kryteria oceny prawidłowości zróżnicowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zróżnicowanie empiryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 17. Tryby ścigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie ścigania karnego i trybu ścigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kształtowanie się trybów ścigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rodzaje trybów ścigania w obecnym w prawie polskim, ich klasyfi kacje i przyczyny normatywnego wyodrębnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ściganie z urzędu jako podstawowy tryb ścigania i jego odmiany . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Bezwarunkowe ściganie z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Ściganie z urzędu, lecz na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Ściganie z urzędu, lecz za zezwoleniem władzy, i inne możliwości dodatkowego warunkowania ścigania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ściganie prywatnoskargowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 18. Proces karny a idea sprawiedliwości naprawczej . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza koncepcji sprawiedliwości naprawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Koncepcja sprawiedliwości retrybutywnej oraz utylitarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Krytyka nurtu sprawiedliwości retrybutywnej oraz resocjalizacyjnej . . . . . . . . . 1.3. Rozwój idei alternatywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Idea sprawiedliwości naprawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rodzaje stosowanych alternatywnych metod rozwiązywania konfl iktów prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Oczekiwane korzyści alternatywnych sposobów rozwiązywania konfl iktów prawnokarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Sprawiedliwość naprawcza a retrybutywna – modele konkurujące czy współistniejące? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Idea sprawiedliwości naprawczej w dokumentach międzynarodowych . . . . . . . . . . . 10 www.lexisnexis.pl 204 209 210 210 225 234 248 248 252 254 258 258 259 265 266 266 267 270 270 274 281 286 288 292 322 330 331 341 355 359 365 369 369 372 375 377 377 380 385 386 388 Spis treści 4. Idea sprawiedliwości naprawczej w polskim systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Wprowadzenie idei sprawiedliwości naprawczej do norm prawa . . . . . . . . . . . . 4.2. Mediacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Rodzaje spraw, które mogą być przedmiotem mediacji . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3. Zasady mediacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.1. Zasada dobrowolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.2. Zasada poufności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3.3. Zasada bezstronności i neutralności mediatora . . . . . . . . . . . . . . 4.2.4. Mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.5. Przebieg postępowania mediacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.6. Znaczenie ugody mediacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Państwowa kompensata dla ofi ar przestępstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 19. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i w czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Obowiązywanie przepisów prawa karnego procesowego w miejscu . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Problematyka zwierzchnictwa terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Pojęcie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Obszar lądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Obszar morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3. Przestrzeń powietrzna i wnętrze ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Stosowanie przepisów prawa karnego procesowego na polskich statkach wodnych lub powietrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Wyłączenie stosowania przepisów prawa karnego procesowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Stacjonowanie obcych sił zbrojnych na terytorium RP . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Immunitet dyplomatyczny i konsularny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Przebywanie obcych statków wodnych na morzu terytorialnym . . . . . . . 1.5.4. Immunitet świadka i biegłego wezwanych z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.5. Rezygnacja ze stosowania polskiego prawa karnego procesowego w ramach międzynarodowej współpracy w sprawach karnych . . . . . . . . . 1.6. Stosowanie przepisów prawa karnego procesowego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w czasie. Prawo intertemporalne . . . . 2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Kilka uwag o obowiązywaniu prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Podstawowe założenia terminologiczne i teoretycznoprawne . . . . . . . . . . 2.2.2. Początkowy moment obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Końcowy moment obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Obowiązywanie a stosowanie prawa w kontekście regulacji intertemporalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Prawo intertemporalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Defi nicje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Kwestie intertemporalne na gruncie prawa karnego procesowego . . . . . . 2.3.3. Zmiana prawa jako podstawa problemu intertemporalnego . . . . . . . . . . . 390 390 392 392 395 400 401 401 403 404 405 408 412 415 416 419 420 428 429 431 434 435 436 437 441 444 446 448 453 454 457 461 461 467 473 477 485 485 489 491 11 Spis treści 2.3.4. Problem intertemporalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Rozstrzygnięcia intertemporalne in abstracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1. Mechanizmy intertemporalne in abstracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.1. Mechanizm dalszego działania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.2. Mechanizm bezpośredniego działania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1.3. Wybór prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2. Podstawa prawna rozstrzygnięcia intertemporalnego in abstracto . . . . . . 2.4.3. Rozstrzygnięcia intertemporalne prawa karnego procesowego in abstracto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Rozstrzygnięcia intertemporalne prawa karnego procesowego in concreto . . . . . 2.5.1. Reguła bezpośredniego stosowania ustawy nowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Reguła petryfi kacji właś ciwości rzeczowej sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.1. Zakres przedmiotowy reguły petryfi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.2. Petryfi kacja właś ciwości sądu w razie braku regulacji intertemporalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2.3. Petryfi kacja właś ciwości sądu a zmiana ustawowego zagrożenia typu czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3. Reguła stadiów procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4. Reguła skuteczności czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.5. Reguła in dubio lex nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.6. Pozostałe regulacje intertemporalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7. Niekonstytucyjność przepisu a problem rozstrzygnięcia intertemporalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 20. Wykładnia prawa karnego procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ogólne reguły wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Uniwersalne ustalenia pojęciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1. Wykładnia a interpretacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2. Wykładnia a rozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3. Wykładnia sensu stricto i wykładnia sensu largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4. Wykładnia prawa czy wykładnia przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5. Pragmatyczna i apragmatyczna wykładnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6. Podstawy koncepcji wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Właściwości tekstów prawnych i adekwatne do nich dyrektywy wykładni . . . . 1.3.1. Podstawowe pojęcia ogólnej teorii prawa jako narzędzia opisu tekstu prawnego i narzędzia zabiegów interpretacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Zmienność tekstu prawnego i faza porządkująca wykładni . . . . . . . . . . . 1.4. Faza rekonstrukcyjna wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Poziomowość tekstu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2. Kondensacja norm w przepisach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Faza percepcyjna wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.1. Językowe dyrektywy wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.2. Dyrektywy systemowe wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5.3. Funkcjonalne dyrektywy wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 www.lexisnexis.pl 494 499 499 499 501 503 504 507 509 510 512 513 515 520 524 533 540 541 543 546 550 552 554 557 557 558 563 565 565 565 570 571 575 578 578 580 581 588 588 594 595 Spis treści 1.6. Relacje między dyrektywami językowymi, systemowymi i funkcjonalnymi wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Wnioskowania z norm o normach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Uzasadnienie decyzji interpretacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Abstrakcyjne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych . . . . . . . . 2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rodzaje pytań prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Kształtowanie się abstrakcyjnych pytań prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wytyczne wymiaru sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Charakter prawny pytań abstrakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Organy uprawnione do wystąpienia z abstrakcyjnym pytaniem prawnym . . . . 2.7. Przesłanki skierowania abstrakcyjnego pytania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzi na abstrakcyjne pytania prawne – forma pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10. Forum rozpoznawania wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12. Rodzaje rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Zakres mocy wiążącej rozstrzygnięć Sądu Najwyższego abstrakcyjnych pytań prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.1. Moc wiążąca wykładni prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2. Moc wiążąca uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.3. Moc wiążąca postanowień o odmowie podjęcia uchwały . . . . . . . . . . . 2.13.4. Moc wiążąca zasad prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.5. Moc wiążąca uchwał, które zawierały wytyczne wymiaru sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Przesłanka podmiotowa pytania do Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . 3.3. Obligatoryjność pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . 3.4. Przesłanka funkcjonalna pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego . . 3.5. Uprawnienia stron w zakresie inicjacji postępowania w przedmiocie pytania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Zawieszenie postępowania karnego w związku z przedstawieniem pytania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Reprezentacja procesowa przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu toczącym się w związku z przedstawionym pytaniem prawnym . . . . . . . . . . . . . 3.8. Niewystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa zarzutu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9. Związanie sądu orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wydanym na skutek przedstawienia pytania prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Prejudycjalna kompetencja Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Ogólna charakterystyka unijnych aktów prawnych regulujących procedurę prejudycjalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 600 602 604 607 608 610 614 631 635 638 647 649 649 652 653 655 655 656 658 658 661 664 665 667 669 676 676 677 682 687 691 696 699 701 701 13 Spis treści 4.2.2. Akty prawne podlegające procedurze prejudycjalnej w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych . . . . . . . . . . 4.3. Wystąpienie sądu karnego z pytaniem prejudycjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Przesłanki wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.1. Wymóg skierowania pytania prejudycjalnego w związku z rozpatrywaną przez sąd sprawą (sporem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1.2. Niezbędność uzyskania orzeczenia prejudycjalnego dla rozstrzygnięcia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Karnoprocesowe aspekty prowadzenia dialogu prejudycjalnego . . . . . . . . 4.3.2.1. Sądy karne uprawnione oraz sądy karne zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem prejudycjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2.2. Czynności procesowe podejmowane w celu wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym i w toku procedury prejudycjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2.3. Przesłanki wystąpienia o zastosowanie pilnego lub przyspieszonego trybu prejudycjalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2.4. Realizacja uprawnienia do podjęcia dialogu prejudycjalnego a autonomia proceduralna państw członkowskich UE . . . . . . . . 4.3.2.5. Decyzja sądu o przedłożeniu pytania prejudycjalnego a wola stron postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Skutki orzeczenia prejudycjalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Moc wiążąca wykładniczego orzeczenia prejudycjalnego . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Moc wiążąca orzeczenia prejudycjalnego stwierdzającego nieważność unijnego aktu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Opinie doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydawane na wniosek sądu krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Powody przyjęcia Protokołu nr 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Charakterystyka instytucji opinii doradczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. Sądy uprawnione do występowania z wnioskiem o opinię doradczą . . . . 5.2.2. Fakultatywność wystąpienia z wnioskiem o opinię doradczą . . . . . . . . . . 5.2.3. Przedmiot opinii doradczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4. Niewiążący charakter opinii doradczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Procedura wydania opinii doradczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Czy ratyfi kacja Protokołu nr 16 będzie wymagała zmian w procedurze karnej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Uwagi podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ 21. Stosowanie Kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postępowania karne sensu largo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i o wykroczenia skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu o czyn zabroniony pod groźbą kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 www.lexisnexis.pl 703 710 710 711 718 722 722 731 735 735 743 746 746 749 751 751 752 754 754 755 757 758 759 762 764 766 767 768 768 786 796 Spis treści 2.4. Postępowanie przed Trybunałem Stanu i Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Inne postępowania o cechach represyjnych, w których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Postępowanie w sprawach nieletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Postępowanie lustracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Postępowania dyscyplinarne i w sprawie odpowiedzialności zawodowej . . . . . . 4. Pozostałe przypadki stosowania Kodeksu postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . Skorowidz przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 800 800 802 805 808 813 15 WYKAZ SKRÓTÓW Wykaz skrótówI. Akty prawne EKPCz, Konwencja k.k. k.k. z 1932 r. k.k. z 1969 r. k.k.s. k.k.w. Konstytucja RP – Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listo pada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – uchylone – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja o handlu ludźmi – Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko han- dlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107) Konwencja przeciw przemocy Konwencja z 2000 r. Konwencja z Lanzarote k.p.c. k.p.k. – Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu prze- mocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, Konwencja nr 210 na liście umów międzynarodowych Rady Europy, przy- jęta w 2011 r. – Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzyna- rodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgro- madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listo pada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158) – Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym seksualnymi, Konwencja wykorzystaniem nr 201 na liście umów międzynarodowych Rady Europy, przy- jęta w 2007 r. i nadużyciami – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) 17 Wykaz skrótów k.p.k. z 1928 r. k.p.k. z 1969 r. KPP k.p.w. MPPOiP, Pakt nowela z 20 lipca 2000 r. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19 marca 1928 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 19, poz. 96 ze zm.) – nieobowiązująca – Karta Praw Podstawowych (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/391) – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) – ustawa z 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 62, poz. 717) nowela z 9 wrześ nia 2000 r. – ustawa z 9 wrześ nia 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 93, poz. 1027) nowela z 10 stycznia 2003 r. – ustawa z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę- powania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks po- stępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155 ze zm.) – ustawa z 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo- nowela z 22 maja 2003 r. nowela z 28 lipca 2005 r. nowela z 15 marca 2007 r. nowela z 29 marca 2007 r. wania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 109, poz. 1031) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skar- bowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 178, poz. 1479) – ustawa z 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo- wania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) – ustawa z 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. Nr 64, poz. 432 ze zm.) nowela z 5 listo pada 2009 r. – ustawa z 5 listo pada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz nie- których innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) nowela z 27 wrześ nia 2013 r. Protokół o handlu ludźmi – ustawa z 27 wrześ nia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247) – Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzyna- rodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgro- madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listo pada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160) 18 www.lexisnexis.pl Protokół z 2000 r. p.u.s.p. p.u.s.p. z 1928 r. p.w.k.k. p.w.k.k. z 1969 r. p.w.k.k.s. p.w.k.p.k. p.w.k.p.k. z 1969 r. p.w.k.p.w. reg.sąd. regulamin SN regulamin TS regul.prok. r.s.s. r.z.t.p. statut TSUE Wykaz skrótów – Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografi i, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 76, poz. 494) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.) – nieobowiązujące – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) – uchylona – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 97 ze zm.) – nie- obowiązujące – ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) – uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (M.P. Nr 57, poz. 898 ze zm.) – regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, przyjęty przez Trybunał Sprawiedliwości za zgodą Rady dnia 25 wrześ nia 2012 r. (Dz.Urz. UE 2012 L 265/1) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2010 r. – Re- gulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296 ze zm.) – rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 listo pada 1939 r. o sądach specjalnych w Generalnym Gu- bernatorstwie – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908; załącznik do rozporządzenia) – Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326/210) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z 11 sierpnia 2012 r. zmienia- jącym Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu (Dz.Urz. UE 2012 L 228/1) 19 StPO u.IPN u.k.s. z 1971 r. u.o.a.n. u.o.p.z. u.p.n. u.s.k.ś. u.s.n.zwł. ustawa o SN ustawa o SN z 1962 r. ustawa o SN z 1984 r. ustawa o TK u.ś.k. u.TS Zalecenia TS Wykaz skrótów – Strafprozessordnung (niemiecki Kodeks postępowania karnego) – ustawa z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) – ustawa karna skarbowa z 26 października 1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw- nych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) – ustawa z 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowaw- czym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) – ustawa z 23 listo pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) – ustawa z 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 11, poz. 54 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 20 wrześ nia 1984 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 924 ze zm.) – nieobowiązująca – ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) – ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) – ustawa z 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) – „Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wnio- sków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym” (Dz.Urz. UE 2012 C 338/1) II. Czasopisma i publikatory Acta UWroc. Annales UMCS – „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo, Wrocław – „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio G. Ius, ANRW AUNC Biul.PK Biul. SN CPH 20 Lublin” – „Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung” – „Acta Universitatis Nicolai Copernici” – „Biuletyn Prawa Karnego” – „Biuletyn Sądu Najwyszego” – „Czasopismo Prawno-Historyczne” www.lexisnexis.pl CPKiNP Dz.Pr.P.P. Dz.U. Dz.Urz. MS Dz.Urz. UE Dz.Urz.Zarz.Cyw. Ziem Wschodnich EHRLR EPS GA GS GSP JEPP JR KPP KritV KZS MoP NP NStZ OSA OSN OSNKW OSNPG OSNwSK OSP OSPiKA OTK OTK-A OTK-B Pal. PiP PPiA PPK Prob.Praw. Prok.iPr. Prz.Leg. Prz.Pol. Przegl.Sejm. PS Rej. RGBL RIDP RPEiS SI SP SPE Wykaz skrótów – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – Dziennik Praw Państwa Polskiego – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich – „European Human Rights Law Review” – „Europejski Przegląd Sądowy” – „Goltdammer‘s Archiv für Strafrecht” – „Gazeta Sądowa” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Journal of European Public Policy” – „Juristische Rundschau” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Die Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Neue Zeitschrift für Strafrecht” – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izby Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Prokuratury Gene- ralnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A (od 2002 r.) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria B (od 2002 r.) – „Palestra” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa i Administracji” – „Przegląd Prawa Karnego” – „Problemy Praworządności” – „Prokuratura i Prawo” – „Przegląd Legislacyjny” – „Przegląd Policyjny” – „Przegląd Sejmowy” – „Przegląd Sądowy” – „Rejent” – „Reichs-Gesetzblatt” (Biuletyn Ustaw Rzeszy) – „Revue Internationale de droit pénal” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Iuridica” – „Studia Prawnicze” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” 21 Wykaz skrótów – „Studia Iuridica Toruniensis” – „Strafverteidiger” – „Tygodnik Urzędowy” – „Wokanda” – „Wojskowy Przegląd Prawniczy” – Zbiór Orzeczeń ETS (European Court Reports) – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego” – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1918–1952) – „Zeitschrift für Rechtspolitik” – „Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissenschaft” – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Archiwum Państwowe w Krakowie – europejski nakaz aresztowania – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) St.Iur.Torun. StV Tyg.Urz. Wok. WPP Zb.Orz. (ECR) ZNSA ZNUAM ZNUG ZNUJ ZOSN ZRP ZStW III. Inne ABW APKr. ENA ETPCz ETS – Komitet Praw Człowieka – system informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – wydawnictwo elektroniczne Lex – Lexis.pl – Serwis Prawniczy Lexis Nexis – Międzynarodowy Trybunał Karny – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – Rzecznik Praw Obywatelskich – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej – baza orzecznictwa Sądu Najwyższego – Sąd Wyższy Prawa Miejskiego – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości KPCz Legalis Lex Lex/el. Lexis Nexis MTK ONZ PKWN RPO SA SN SO STSM Supremus SWPM TFUE TK TS Uzasadnienie k.p.k. – Uzasadnienie do Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., w: Nowe kodeksy karne z 1997 z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wyko- nawczy, Warszawa 1997 Uzasadnienie rządowego projektu nowego kodeksu postępowania karnego, w: Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997 Uzasadnienie noweli z 27 wrześ nia 2013 r. – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, www.sejm.gov.pl, druk nr 870 22 www.lexisnexis.pl WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY PODAWANEJ WYŁĄCZNIE W ZAPISIE SKRÓCONYM Wykaz podstawowej literatury1. PODRĘCZNIKI Artymiak, Rogalski, Proces. Część ogólna Artymiak, Rogalski, Proces. Część szczególna Bulsiewicz, Przebieg Cieślak, Podstawowe założenia Cieślak, Podstawowe założenia. Działa wybrane Cieślak, Zarys Daszkiewicz, Zagadnienia, t. I G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz.P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, K. Sowiński, Proces karny. Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski. G. Artymiak, M. Klejnowska, Cz.P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, A. Masłowska, Proces karny. Część szcze- gólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski. A. Bulsiewicz, M. Jeż-Ludwichowska, D. Kala, D. Osowska, A Lach, Przebieg procesu karnego, red. A. Bulsiewicz. M. Cieślak, Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, w: Dzieła wybrane, t. II, red. S. Waltoś, Kraków 2011. M. Cieślak, Postępowanie karne. Zarys instytucji. W. Daszkiewcz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, tom I. Daszkiewicz, Zagadnienia, t. II W. Daszkiewcz, Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Daszkiewicz, Nowak, Stachowiak, Proces Gardocka, Podręcznik Glaser, Polski proces Grajewski, Przebieg procesu Grajewski i inni, Prawo tom II. W. Daszkiewcz, T. Nowak, S. Stachowiak, Proces karny. Część szczególna. T. Gardocka, Postępowanie karne. Podręcznik akademicki. S. Glaser, Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych, Kraków 1934. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego. K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe – część ogólna, red. J. Grajewski. 23 Wykaz podstawowej literatury Grzegorczyk, Tylman, Postępowanie Hofmański, Zabłocki, Elementy metodyki Kalinowski, Polski proces Kalinowski, Postępowanie. Zarys Kmiecik, Skrętowicz, Proces Kruszyński i inni, Wykład Lipczyńska, Proces, cz. 1 Lipczyńska, Proces, cz. 2 Marszał, Proces Marszał i inni, Przebieg Prusak, Postępowanie Schaff , Proces Siewierski, Tylman, Olszewski, Postępowanie Śliwiński, Polski proces Śliwiński, Proces. Przebieg Śliwiński, Proces. Zasady Świda, Postępowanie Świda, Skorupka, Postępowanie. Część ogólna Waltoś, Proces Waltoś, Hofmański, Proces T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne. P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. S. Kalinowski, Polski proces karny. S. Kalinowski, Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna. B. Bieńkowska, P. Kruszyński, C. Kulesza, P. Piszczek, Sz. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kru- szyński. M. Lipczyńska, Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, część 1, Warszawa 1971; Warszawa 1986. M. Lipczyńska, Polski proces karny. Zagadnienia szczególne, część 2, Warszawa 1986. K. Marszał, Proces karny. K. Marszał, S. Stachowiak, K. Sychta, J. Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces karny. Przebieg postępowania, red. K. Marszał, Katowice 2008. F. Prusak, Postępowanie karne, Warszawa 2001. L. Schaff , Proces karny Polski Ludowej. Wykład zasad ogól- nych, Warszawa 1953. M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie karne w zarysie, Warszawa 1974. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948, Warszawa 1959. S. Śliwiński, Proces karny. Przebieg procesu i postępowanie wykonawcze, Warszawa 1948. S. Śliwiński, Proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1948. Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępo- wanie karne. Część szczególna, red. Z. Świda. Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępo- wanie karne. Część ogólna, red. J. Skorupka. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, War- szawa 2013. 24 www.lexisnexis.pl Wykaz podstawowej literatury 2. KOMENTARZE Angerman, Nowotny, Przeworski, Komentarz Boratyńska, Górski, Sakowicz, Ważny, Kodeks Gostyński i in., Kodeks, t. I Gostyński i in., Kodeks, t. II Gostyński i in., Kodeks, t. III Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 1 Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 2 Grajewski, Skrętowicz, Kodeks Grzegorczyk, Kodeks Grzeszczyk, Kodeks Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 1 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 2 Hofmański, Sadzik, Zgryzek, Kodeks, t. 3 Kalinowski, Siewierski, Kodeks Lipczyńska, Ponikowski, Mały komentarz Mazur, Kodeks Peiper, Komentarz K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski, Komentarz do kodeksu postępowania karnego wraz z dotyczacemi ustawami i rozporządzeniami, Warszawa 1930. K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Ko- deks postępowania karnego. Komentarz. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom I. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom II. J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przy- jemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, tom III. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępo- wania karnego. Komentarz, red. J. Grajewski, tom 1. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępo- wania karnego. Komentarz, red. J. Grajewski, tom 2. J. Grajewski, E. Skrętowicz, Kodeks postępowania karnego z komentarzem, Gdańsk 1996. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępo- wania karnego. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–296, red. P. Hofmański P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Tom 2. Komentarz do artykułów 297–467, red. P. Hofmański. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Tom 3, Komentarz do artykułów 468–682, red. P. Hofmański. S. Kalinowski. M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1960, Warszawa 1966. M. Lipczyńska, R. Ponikowski, Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1986. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa 1976. L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania karnego i prze- pisów wprowadzających tenże kodeks, Kraków 1933. 25 Wykaz podstawowej literatury Świecki, Kodeks Zabłocki, Postępowanie B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2013. S. Zabłocki, Postępowanie kasacyjne w nowym kodeksie postę- powania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1998. 3. KOMENTARZE DO INNYCH USTAW Bojarski, Skrętowicz, Nieletni Garlicki, Konwencja, t. I Garlicki, Konwencja, t. II Grzegorczyk, K.k.s. Grzegorczyk, K.p.w. Skowron, K.p.w. 4. MATERIAŁY POKONFERENCYJNE Bojarski, Rozwój nauk Bojarski, Skrętowicz, Problemy Ćwiąkalski, Artymiak, Karnomaterialne 26 Kardas, Łabuda, Razowski, K.k.s. P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w spra- wach nieletnich. Komentarz. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochro- nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz. Tom 1. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, R. Degener, M. Krzyżanowska-Mierzewska, I. Kondak, K. Ryngiele- wicz, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności. Komentarz, Tom II. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, red. L. Garlicki, War- szawa 2011. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykro- czenia. Komentarz. Komentarz. A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Rozwój nauk penalnych w sześćdziesięcioleciu Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMCS w Lublinie w dn. 23–24 kwietnia 2009 r., red. T. Bojarski, Lublin 2009. Problemy reformy prawa karnego: materiały z sesji naukowej, Lublin–Kazimierz Dolny, 20–22 wrześ nia 1993, red. T. Bo- jarski, E. Skrętowicz, Lublin 1993. Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfi kacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010. www.lexisnexis.pl Wykaz podstawowej literatury Ćwiąkalski, Artymiak, Współzależność Dynia, Kłak, Europejskie standardy Hofmański, Węzłowe problemy Kasprzak, Młodziejowski, Wybrane problemy Kruszyński, Postępowanie karne w XXI wieku Kulesza, Ocena funkcjonowania Kulesza, System Mozgawa, Dudka, Kodeks: ocena i perspektywy zmian Skorupka, Jawność procesu Skorupka, Haÿduk-Hawrylak, Współczesne tendencje Skrętowicz, Nowy kodeks Sobolewski, Artymiak, Kłak, Problemy Szwarc, Porozumiewanie się Szwarc, Przestępczość przygraniczna Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego: w świetle kodyfi kacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 11–13 października 2007 r. w Czarnej, poświęconej pamięci Profesora Zbigniewa Sobolewskiego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009. Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodaw- stwo polskie, red. E. Dynia, Cz.P. Kłak, Rzeszów 2005. Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, War- szawa 2010. Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2010. Postępowanie karne w XXI wieku: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Popowo 26–28 października 2001 r., red. P. Kruszyński, Warszawa 2002. Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, red. C. Kulesza, Warszawa 2009. System wymiaru sprawiedliwości a media, red. C. Kulesza, Białystok 2009. Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu la- tach obowiązywania: ocena i perspektywy zmian, red. M. Mo- zgawa, K. Dudka, Warszawa 2009. Jawność procesu karnego, red. J. Skorupka, Warszawa 2012. Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspek- tywy dogmatyki oraz teorii i fi lozofi i prawa, red. J. Skorupka, I. Haÿduk-Hawrylak, Warszawa 2011. Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe. Materiały z konferencji naukowej „Kodeks postępowania kar- nego” zorganizowanej w dniach 8–10 wrześ nia 1997 r., red. E. Skrętowicz, Kraków 1998. Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materiały kon- ferencji naukowej, Rzeszów–Czarna, 17–18 października 2003 r., red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Cz.P. Kłak, Kraków 2004. Porozumiewanie się i uzgadnianie rozstrzygnięć przez uczest- ników postępowania karnego, red. A. Szwarc, Warszawa–Po- znań 1993. Przestępczość przygraniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce. Konferencja międzynarodowa (nie- miecko-polska), Poznań, 24–27 czerwca 1999 roku, red. A. Szwarc, Poznań 2000. 27 Wykaz podstawowej literatury 5. KSIĘGI JUBILEUSZOWE/PAMIĄTKOWE Księga Bojarskiego Księga Buchały Księga Bulsiewicza Księga Cieślaka Księga Daszkiewicza Księga Dody Księga Filara Księga Gaberle Księga Gostyńskiego Księga Górniok Księga Grajewskiego Księga Hołdy Księga Kaftala 28 szybkich przemian Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa kar- nego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tade- uszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowi- kowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011. Problemy odpowiedzialności karnej. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szew- czyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994. Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności: księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Bulsiewicza, red. A. Marek, Toruń 2004. Problemy kodyfi kacji prawa karnego. Księga ku czci profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993. Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999. Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle, S. Waltoś, Kraków 2000. Nauki penalne wobec socjokulturo- wych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak, Toruń 2012. Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa 2007. Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurek, „Czasopismo Prawa Kar- nego i Nauk Penalnych” 2002, nr 2. Problemy nauk penalnych. Prace ofi arowane profesor Oktawii Górniok, red. L. Tyszkiewicz, Katowice 1996. Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofi aro- wana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom XI, Gdańsk 2003. Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

System Prawa Karnego Procesowego. Tom I. Zagadnienia ogólne. Część 2. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: