Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 003573 22409786 na godz. na dobę w sumie
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0323-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Rozporządzenie dotyczące zasad techniki prawodawczej jest podstawowym aktem prawnym regulującym metodykę tworzenia prawa, którego przepisów powinien przestrzegać polski ustawodawca. Komentarz stanowi analizę przepisów w ujęciu nie tylko teoretycznym, lecz także praktycznym. Zostały w nim omówione reguły konstruowania aktów normatywnych, które muszą odpowiadać pewnym wymogom technicznym, oraz zagadnienia dotyczące poszczególnych elementów, które składają się na to, aby powstał dobry tekst legislacyjny. Są to ogólne dyrektywy dotyczące aktów prawnych i ich miejsca w systemie prawnym, problemy odnoszące się do formułowania definicji oraz do konstrukcji przepisów i języka prawnego. W komentarzu przytoczone są również liczne przykłady zastosowania poszczególnych zasad techniki prawodawczej podczas budowy tekstu aktu normatywnego. Wyjaśniając poszczególne kwestie, Autorka odnosi się także do orzecznictwa, co ma duże znaczenie praktyczne, oraz do literatury.

Komentarz jest adresowany do wszystkich osób związanych z tworzeniem prawa. Okaże się on pomocny legislatorom i aplikantom aplikacji legislacyjnej, ministrom i parlamentarzystom, pracownikom biur poselskich, urzędnikom administracji państwowej oraz działaczom samorządowym. Będzie on także cennym źródłem informacji dla prawników i studentów pragnących rozszerzyć wiedzę z zakresu teorii prawa.

Monika Magdalena Dębska − aplikant adwokacki o szerokim spektrum zainteresowań. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka m.in. „Komentarza do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa” oraz „Komentarza do ustawy o partiach politycznych”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Zasady techniki prawodawczej Monika Magdalena Dębska WYDANIE 1 Stan prawny na 12 listopada 2013 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Agata Walkowska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Fotografi e na okładce: Fotolia, ojo-pe © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-278-0323-8 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexislexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Moim Rodzicom – Halinie i Kazimierzowi oraz Mężowi – Maciejowi Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) . . . 13 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (poz. 908) Zasady Techniki Prawodawczej . . . . . . . 14 DZIAŁ I. Projekt ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział 2. Budowa ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 3. Tytuł ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział 4. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych . . . . . . 59 Rozdział 5. Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdział 6. Układ i postanowienia przepisów końcowych . . . . . . . . . . 96 Rozdział 7. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja . . . . . 124 Rozdział 8. Przepisy upoważniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 DZIAŁ II. Zmiana (nowelizacja) ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 DZIAŁ III. Tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 DZIAŁ IV. Sprostowanie błędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 DZIAŁ V. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia) . . . . . . . . . . . 222 DZIAŁ VI. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 DZIAŁ VII. Projekty aktów prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 DZIAŁ VIII. Typowe środki techniki prawodawczej . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.k. k.k.s. k.p.k. k.s.h. k.w. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030). – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 482) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – uchwała nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. – Regulamin regulamin pracy RM regulamin Sejmu – uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. – Regu- lamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.) pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.) u.j.p. u.o.a.n. ustawa o RM z.t.p. Publikatory – ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.) – załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908) CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.orze- czenia.nsa.gov.pl 9 Wykaz skrótów Dz.U. M.P. NZS ONSAiWSA – „Dziennik Ustaw” – „Monitor Polski” – „Nowe Zeszyty Samorządowe” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Se- ria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Se- ria B – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Legislacyjny” – „Przegląd Sejmowy” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Studia Prawnicze” – „Zbiór Orzeczeń” – Naczelny Sąd Administracyjny – Rada Ministrów – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny – artykuł – System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – tom – tekst jednolity – ustęp – ze zmianami OSNKW OSP OTK OTK-A OTK-B PiP Prz.Leg. Prz.Sejm. RPEiS SP Zb. Orz. Organy NSA RM SN TK WSA Inne art. Lex LexisNexis t. tekst jedn. ust. ze zm. 10 Wstęp Wstęp Wstęp Zgodnie z defi nicją sformułowaną przez G. Wierczyńskiego, zasady techniki prawodawczej to dyrektywy regulujące celowy, racjonalny, oparty na wiedzy sposób wykonywania czynności związanych z two- rzeniem prawa (G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów nor- matywnych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 31; tenże, w: T. Bąkowski i in., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 15). S. Wronkowska i M. Zie- liński wskazali, że tworzenie dobrego prawa jest oczywistą powinno- ścią prawodawcy w państwie prawnym (S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004, s. 7). W istocie zatem zasady techniki prawodawczej regulują kwestie podstawowe dla stanowienia prawa, bez których nie sposób jasno i komunikatywnie wyrażać normy prawne. Zasady techniki prawodawczej stanowią załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech- niki prawodawczej” (Dz.U. Nr. 100, poz. 908). Rozporządzenie to zo- stało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy o RM, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów po za- sięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala w drodze rozporządzenia zasady techniki prawodawczej. Wytyczne do rozporządzenia zostały zawarte w ust. 5 powołanego przepisu, gdzie ustawodawca wskazał, że Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie, określi w szcze- gólności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły prze- 11 Wstęp prowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki pra- wodawczej, zgodnie z przepisem upoważniającym, powinno zapewnić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzy- stość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem do- robku nauki i doświadczeń praktyki. Należy stwierdzić, iż powyższe upoważnienie zostało zrealizowane w zakresie zapewnienia spójności, kompletności i przejrzystości prawa, natomiast zignorowane zostało w zakresie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać uzasad- nienia aktów prawnych. Te określono bowiem przez odesłanie do od- rębnych przepisów. Rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” zostało wy- dane 20 czerwca 2002 r. Ogłoszono je 5 lipca 2002 r., a weszło w życie – zgodnie z treścią jego § 2 – 1 sierpnia 2002 r. Załącznik do rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” liczy 163 paragrafy, podzielone tematycznie na osiem działów. Szczególnie obszerny jest pierwszy z nich, poświęcony projektowi ustawy. W dziale tym wyodrębniono dziewięć rozdziałów regulują- cych: zagadnienia ogólne; budowę ustawy; tytuł ustawy; układ i po- stanowienia przepisów merytorycznych, przejściowych i dostosowu- jących oraz końcowych; oznaczanie przepisów ustawy oraz ich syste- matyzację; przepisy upoważniające oraz przepisy karne. Dalsze działy załącznika poświęcono tematyce nowelizacji ustawy (II); tekstu jed- nolitego (III); sprostowania błędu (IV); projektu rozporządzenia (V); projektów uchwał i zarządzeń (VI); projektów aktów prawa miejsco- wego (VII) oraz typowych środków techniki prawodawczej (VIII). Komentowane rozporządzenie miało swój wcześniejszy odpowiednik w uchwale nr 147 Rady Ministrów z 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (M.P. Nr 44, poz. 310). Ta zasadniczo była zbliżona kształtem do obowiązujących przepisów. Nie zawierała jednak odrębnych działów poświęconych projektom aktów norma- tywnych o charakterze wewnętrznym oraz projektom aktów prawa miejs cowego. 12 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) Monika Dębska Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Zasady techniki prawodawczej”, stanowiące za- łącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r. 13 § 1 Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz Dział I. Projekt ustawy Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (poz. 908) ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ DZIAŁ I Projekt ustawy Rozdział 1 Przepisy ogólne DECYZJA O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU USTAWY § 1. 1. Podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy poprze- dza się: 1) wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej interwencji organów władzy pub- licznej oraz wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany; 2) ustaleniem potencjalnych, prawnych i innych niż prawne, środków oddziaływania umożliwiających osiągnięcie zamie- rzonych celów; 3) określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospo- darczych, organizacyjnych, prawnych i fi nansowych każdego z rozważanych rozwiązań; 4) zasięgnięciem opinii podmiotów zainteresowanych rozstrzyg- nięciem sprawy; 5) dokonaniem wyboru sposobu interwencji organów władzy pub- licznej. 2. W przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu usta- wy, należy: 1) zapoznać się z dotychczasowym stanem prawnym, w tym z obowiązującymi ustawami, umowami międzynarodowy- mi, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, prawodaw- stwem organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospo lita Polska jest członkiem, oraz prawem Unii Euro- pejskiej, obowiązującym w regulowanej dziedzinie; 14 Monika Dębska Dział I. Projekt ustawy § 1 2) ustalić skutki dotychczasowych uregulowań prawnych obo- wiązujących w danej dziedzinie; 3) określić cele, jakie zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej ustawy; 4) ustalić alternatywne rozwiązania prawne, które mogą skutecz- nie służyć osiągnięciu założonych celów; 5) sformułować prognozy podstawowych i ubocznych skutków rozważanych alternatywnych rozwiązań prawnych, w tym ich wpływ na system prawa; 6) określić skutki fi nansowe poszczególnych alternatywnych roz- wiązań prawnych oraz ustalić źródła ich pokrycia; 7) dokonać wyboru optymalnego w danych warunkach rozwiąza- nia prawnego. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE DECYZJĘ O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU USTAWY Paragraf 1 z.t.p. koresponduje z treścią art. 14 ust. 5 ustawy o RM, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie o zasadach techniki prawodawczej, miał określić w szczególności ele- menty metodyki przygotowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych. W wykonaniu tej delegacji § 1 z.t.p. precyzuje czynności, które powinny poprzedzić decyzję o przy- gotowaniu projektu ustawy (ust. 1) oraz samo sporządzenie projektu. Ich katalog stanowi zatem niezbędne minimum działań, które mają zapewnić dogłębne rozważenie tematyki mającej stanowić przedmiot projektowanego aktu prawnego. Z treści § 1 ust. 1 z.t.p. można wysnuć wniosek, że decyzję o przygoto- waniu ustawy należy poprzedzić ustaleniem, czy rzeczywiście zacho- dzi konieczność wydania aktu prawnego na poziomie ogólnokrajowym. Zgodnie bowiem z wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą subsy- diarności, prawodawca powinien ingerować w życie społeczeństwa na poziomie prawa państwowego tylko wówczas, gdy działania poza- prawne bądź kroki podejmowane na szczeblu samorządowym są niewy- starczające do osiągnięcia celu. I tak, w § 1 ust. 1 z.t.p. w punktach od 1 do 5 opisano proces szczegółowego przeanalizowania pomysłu zapro- 15 § 1 Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz jektowania ustawy. Zachowanie tego procesu zmierza do zapewnienia racjonalności działań legislatora. Zgodnie z komentowanym przepisem wspomniany proces obejmuje fazy widoczne na poniższym diagramie. okre(cid:286)lenie stanu istniej(cid:261)cego wyznaczenie po(cid:298)(cid:261)danych kierunków zmian wyznaczenie mo(cid:298)liwych (cid:286)rodków oddzia(cid:225)ywania okre(cid:286)lenie skutków zastosowania tych (cid:286)rodków zebranie opinii podmiotów zainteresowanych WYBRANIE SPOSOBU INTERWENCJI Diagram 1. Proces poprzedzający podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy (opracowanie własne). Pierwszą czynnością powinno być zatem określenie stanu istniejącego przez wyznaczenie i opisanie stosunków społecznych w dziedzinie wy- magającej interwencji organów władzy publicznej. Przez pojęcie „sto- sunków społecznych” należy rozumieć względnie stałe, zorganizowane i społecznie utrwalone schematy zachowania się osadzane w szerszym społecznym systemie działań oraz relacje i interakcje zachodzące po- między jednostkami, wynikające z pełnionych przez nich ról i posiada- nych pozycji społecznych (K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologicz- ny, Toruń 1999, s. 205). Następnym etapem postępowania powinno być wyznaczenie pożądanych kierunków zmian, a zatem określenie tego, do czego w danym stanie rzeczy powinno się dążyć. Takie nakreślenie ce- lów pozwala na ustalenie, jakie środki oddziaływania umożliwiają ich osiągnięcie. Chodzi przy tym zarówno o środki prawne, jak i pozapraw- 16 Monika Dębska Dział I. Projekt ustawy § 1 ne. Każdy z tych środków należy następnie rozważyć pod kątem tego, jakie skutki wywoła jego zastosowanie. Skutki należy określić co naj- mniej na kilku płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, organizacyjnej, prawnej i fi nansowej. Końcowym etapem procesu przewidzianego w § 1 ust. 1 z.t.p. jest dokonanie wyboru sposobu interwencji organów władzy publicznej, a zatem rozstrzygnięcie, czy konieczne jest przygotowanie projektu ustawy, czy też właściwsza będzie inna forma działania. CZYNNOŚCI PO PODJĘCIU DECYZJI O PRZYGOTOWANIU PROJEKTU USTAWY Paragraf 1 ust. 2 z.t.p. obejmuje natomiast schemat dalszego postępo- wania w przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu usta- wy. Obejmuje on fazy widoczne na poniższym diagramie. zapoznanie si(cid:266) z dotychczasowym stanem prawnym ustalenie skutków dotychczasowych uregulowa(cid:276) prawnych okre(cid:286)lenie celów, jakie zamierza si(cid:266) osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) przez wydanie nowej ustawy ustalenie alternatywnych rozwi(cid:261)za(cid:276) prawnych sformu(cid:225)owanie prognozy skutków rozwa(cid:298)anych alternatywnych rozwi(cid:261)za(cid:276) prawnych okre(cid:286)lenie skutków (cid:191) nansowych poszczególnych alternatywnych rozwi(cid:261)za(cid:276) prawnych WYBÓR OPTYMALNEGO ROZWI(cid:260)ZANIA PRAWNEGO Diagram 2. Schemat postępowania w przypadku podjęcia decyzji o przygotowaniu pro- jektu ustawy (opracowanie własne). 17 § 1 Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz Niewątpliwie proces postępowania po podjęciu decyzji o sporządzeniu projektu ustawy polega na wyłonieniu – najlepszego z możliwych – roz- wiązania prawnego, umożliwiającego zrealizowanie zamierzonego celu. Komentowane rozporządzenie w tym przypadku posługuje się pojęciem rozwiązania optymalnego, a zatem takiego, które najpełniej realizuje za- mierzone cele przy możliwie najmniejszym obciążeniu budżetu państwa oraz społeczeństwa. Jego wybór jest możliwy po zapoznaniu się z dotych- czasowym stanem prawnym i wywołanymi przezeń skutkami, a następ- nie po przeanalizowaniu i porównaniu spodziewanych skutków różnych alternatywnych rozwiązań prawnych. W praktyce szczególny nacisk kła- dziony jest na sporządzanie oceny skutków regulacji (tzw. OSR). Zgodnie z § 9 regulaminu pracy RM organ wnioskujący wprowadze- nie regulacji dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i ko- rzyści) społeczno -gospodarczych tej regulacji przed opracowaniem projektu aktu normatywnego, a w przypadku projektu ustawy opra- cowanego przez Rządowe Centrum Legislacji w trybie określonym w § 6 ust. 1b regulaminu pracy RM – przed skierowaniem projektu do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów albo do uzgodnień. Zakres dokonywania tej oceny określa się w zależności od przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanego aktu normatywnego. Paragraf 9 ust. 2 regulaminu pracy RM precyzuje natomiast, że oceny przewidywanych skutków dokonuje się zgodnie z określonymi odręb- nie przez RM zasadami dokonywania oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) projektów rządowych aktów normatywnych. Zasa- dy te zostały zebrane w „Wytycznych do oceny skutków regulacji (OSR)” przyjętych przez RM 10 października 2006 r. (dostępne na stronie www. mg.gov.pl). Wytyczne te zastąpiły stosowane wcześniej „Metodologicz- ne podstawy oceny skutków regulacji” przyjęte przez RM 1 lipca 2003 r. We wstępie do „Wytycznych...” wskazano, że celem ich sformułowania jest zapewnienie najlepszej jakości tworzonego prawa i poprawa proce- su jego stanowienia. Przyjmowane przez państwo rozwiązania legisla- cyjne powinny bowiem realizować maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy możliwie minimalnym obciążeniu podmiotów gospodarczych i społeczeństwa. W „Wytycznych...” szczegó- łowo omówiono przewidziane w § 10 regulaminu pracy RM elementy, 18 Monika Dębska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady techniki prawodawczej. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: