Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 005250 22562782 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 214
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-0788-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka 'Zamówienia publiczne w orzecznictwie - wybrane zagadnienia' w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia: rażąco niskiej ceny, wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotu zamówienia, omyłek w ofertach.

Wszystkie zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem  orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych. Dzięki zapoznaniu się z najnowszą linią orzeczniczą oraz interpretacją sądów można zyskać praktyczną wiedzę, jakie decyzje podejmować w postępowaniach przetargowych.
Do pracy nad książką zaproszono cenionych i znanych ekspertów z dziedziny zamówień publicznych, którzy wykorzystując swoje doświadczenie praktyczne oraz merytoryczne w pełni poddali analizie dotychczasową linię orzeczniczą.
W książce omówiono 55 orzeczeń KIO z tezą, opisanym stanem faktycznym oraz rozstrzygnięciem składu orzekającego.
Integralną częścią publikacji jest także indeks orzeczeń pogrupowanych tematycznie z podanymi sygnaturami i numerami stron na których występują.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja, Małgorzata Śledziewska Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Agata Hryc-Ląd Wieloletni praktyk w  dziedzinie zamówień publicznych, do- radca, autor komentarzy i  publikacji  w  tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji za- mawiającej.   Andrzela Gawrońska-Baran Prawnik, ma wieloletnie doświadczenie w zamówieniach pub- licznych. Była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu zamówień pub- licznych, w  tym na  studiach podyplomowych. Autorka wielu publikacji praktycznych z zakresu zamówień publicznych. Klaudyna Saja Prawnik, redaktor naczelna publikacji o  tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, doradca. Autor publikacji z za- kresu zamówień publicznych. Małgorzata Śledziewska Prawnik, doświadczony wykładowca, doradca zarówno zama- wiających, jak i wykonawców. Były atestator oraz członek komisji orzekającej w  sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicz- nych. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.  Cena 129 zł 2 0 X O U Z a m ó w i e n a p u b i l i c z n e w o r z e c z n i c t w i e . W y b r a n e z a g a d n i e n a i Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja, Małgorzata Śledziewska Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Autorzy: Agata Hryc-Ląd – Rozdział I. § 1 Andrzela Gawrońska-Baran – Rozdział II. § 1, Rozdział III. § 1 Klaudyna Saja – Rozdział I. § 2, Rozdział II. § 2, Rozdział III. § 2, Rozdział IV. § 2, Rozdział V. § 1 i § 2 Małgorzata Śledziewska – Rozdział IV. § 1 Redaktor prowadząca: Klaudyna Saja Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Ireneusz Gawliński Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Drukarnia Sowa sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, 01-20 Warszawa ISBN 978-83-269-0788-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przy- gotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do kon- kretnych przypadków. Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja Rozdział I. Omyłki w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 § 1 . Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 II . Omyłki pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 III . Omyłki rachunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Inne omyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 V . Powiadomienie wykonawcy o poprawieniu omyłki . . . . . . . . . . . . . . 26 § 2 . Omyłki w ofertach w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 Jak ocenić, czy poprawienie omyłki doprowadzi do istotnej zmiany w treści oferty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poprawienie omyłki a ustalona przez zamawiającego forma wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oczywista omyłka pisarska w orzeczeniach KIO . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Błąd w obliczeniu ceny a oczywista omyłka rachunkowa popełniona przy obliczeniu ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sprawdź, kiedy zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłki rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poprawianie omyłki w ofercie krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kiedy uznać, że błąd nie powoduje istotnych zmian w treści oferty . . . 40 Czy można poprawić błąd, który ma wpływ na wysokość ceny? . . . 42 Kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy? . . . . . . . 44 Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja Rozdział II. Warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 § 1 . Warunki udziału w postępowaniu – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . I . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku . . . . . . . . . . III . Podmiotowe warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Negatywne warunki udziału w postępowaniu – wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 47 51 1 . Posiadanie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2 . Wiedza i doświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 . Potencjał techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4 . Potencjał kadrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 . Zdolność finansowa i ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 59 5 V . Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum . . . . . . . . . . . 60 VI . Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 2 . Warunki udziału w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Jak poprawnie powołać się na doświadczenie podmiotów trzecich? . . . 64 Nie można rozszerzać wymagań określonych w siwz! . . . . . . . . . . . . 65 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia doświadczenia w postępowaniu na roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Na jaki okres wykonawca powinien zawrzeć wymaganą w warunkach udziału polisę ubezpieczeniową? . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Jeśli usługa trwa, to nie można podawać jej pełnej wartości w celu wykazania się wymaganym doświadczeniem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać w sposób niebudzący wątpliwości, że warunki udziału były spełnione najpóźniej w dniu składania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 W jaki sposób wykonawca może wykazać swoje doświadczenie? . . 74 KIO o spełnieniu warunku udziału przy pomocy podmiotów trzecich . . 77 Jak bardzo mogą być wygórowane warunki doświadczenia stawiane przez zamawiających? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Fakt, że podmiot udostępniający zasób nie uczestniczy 81 w wykonaniu zamówienia, nie zagraża bezpieczeństwu umowy . . . Zamawiający jest zakładnikiem postanowień siwz . . . . . . . . . . . . . . . 83 W jaki sposób wykonawca powinien wykazać swoje doświadczenie? . . . 84 Jakie problemy mogą wiązać się z postawieniem warunku zdolności kredytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Problemy z polisą ubezpieczeniową? Poznaj wskazówki KIO . . . . . . 90 Treść referencji nie musi ściśle odzwierciedlać wszystkich wymogów co do konkretnego warunku udziału w postępowaniu! . . . 91 Czy na potwierdzenie doświadczenia można wykazać się usługami będącymi w toku realizacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja 97 Rozdział III. Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Charakterystyka instytucji wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 Formy wnoszenia wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 . Wadium w pieniądzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2 . Wadium wnoszone w formie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 . Brak podpisu na gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103 105 106 107 107 108 § 2 . Problematyka wadium w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . III . Termin wniesienia wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Wadium składane przez konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium . . . . . . . . . . . . . VI . Wykluczenie z powodu braku wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII . Zwrot wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII . Zatrzymanie wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treści 113 KIO o możliwości zatrzymania wadium w sytuacji, gdy zamawiający podał niepełny katalog okoliczności uprawniających go do jego zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wykonawca wpłacił wadi um w kasie banku – czy można uznać takie wadium za skutecznie wniesione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocena skuteczności złożenia kopii gwarancji ubezpieczeniowej nie może być rozpatrywana w oderwaniu od treści gwarancji . . . . . 114 Kiedy wadium zabezpiecza ofertę na przedłużony termin związania ofertą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W jaki sposób poinformować zamawiającego o przedłużeniu gwarancji wadialnej, aby zachować ciągłość oferty? . . . . . . . . . . . . . . 118 Zatrzymanie wadium – problemów interpretacyjnych ciąg dalszy . . . 120 Jak skutecznie złożyć wadium, aby zamawiający nie miał wątpliwości, że będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia? . . . . . . . . . 122 Okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania 124 ofertą – co zrobić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza o skuteczności złożonego wadium . . . . . 126 116 § 1 . Opis przedmiotu zamówienia – zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 I . Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 II . Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia . . . . . . III . Uczciwa konkurencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 132 IV . Ograniczenie kręgu wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Rozwiązania równoważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 VI . Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 140 § 2 . Opis przedmiotu zamówienia w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . Małgorzata Śledziewska, Klaudyna Saja 129 Zamawiający zawsze musi mieć uzasadnienie dla nietypowych parametrów zamawianego przedmiotu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Jak zamawiający może udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zamawiający powinien precyzyjnie określać przedmiot zamówienia . . . 146 Czy zamawiający może żądać oznaczenia wymaganego wyrobu w sposób bardziej szczegółowy, niż wymaga tego polska norma? . . Jak wykonawca może udowodnić niespełnienie wymogów przedmiotu zamówienia przez konkurenta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Problemy związane z równoważnym przedmiotem zamówienia . . . 151 Czy zamawiający może wymagać w jednym zamówieniu dostawy rzeczy i praw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Czy wykonawca może dowolnie formułować opis przedmiotu zamówienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 148 7 Spis treści Kiedy wyjaśnienia zamawiającego będą wystarczająco uzasadniały wymogi przedmiotu zamówienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Sprawdź, kiedy opis przedmiotu zamówienia narusza zasady równego traktowania wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kiedy ograniczenie udziału w postępowaniu oferentom narusza zasady równego taktowania wykonawców? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Klaudyna Saja 165 § 1 . Wprowadzenie do problematyki rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych . . . . . . . . . . 165 I . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 II . Kwalifikacja ceny jako rażąco niskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1 . Ustalona należycie przez zamawiającego wartość zamówienia . . 167 2 . Ceny zaoferowane przez innych wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . 168 169 3 . Ceny rynkowe przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III . Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1 . Zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień . . . . . . . . . . 170 2 . Ocena wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 IV . Odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę . . . . . . . . . . . . . . . 174 V . Obowiązek informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 2 . Rażąco niska cena w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 175 177 Wyjaśnienie dotyczące rażąco niskiej ceny – na jakie okoliczności może się powołać wykonawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W jaki sposób zamawiający powinien oceniać . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy może zachodzić obawa, że wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia rażąco niską cenę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 KIO o wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . 180 Niska cena nie zawsze obliguje do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Co może być wskazówką dla zamawiającego, że cena jest rażąco niska? . . . 185 Sprawdź, kiedy uznać, że cena jest rażąco niska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Sprawdzając, czy cena jest rażąco niska, nie ocenia się poszczególnych cen jednostkowych, lecz cenę całej oferty! . . . . . . . . 189 Jak interpretować pojęcie „rażąco niskiej ceny”? . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Rozdział VI. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 1 . Najważniejsze tezy orzecznictwa KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 I . Omyłki w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 II . Warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 202 III . Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 IV . Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Rażąco niska cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Indeks orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8 Spis treści Wykaz skrótów Akty normatywne kc .............................................. ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) nowelizacji ustawy Prawo zamówień publiczny z 4 września 2008 r ................ nowelizacji ustawy Prawo zamówień publiczny z 4 września 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów ........................... rozporządzenia z 30 grudnia 2009 r. w sprawie ro- dzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiają- cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. nr 226, poz. 1817). rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .... rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrześ- nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro- gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) ustawa Prawo Bankowe ......... ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z  2002  r. nr  72, poz. 665 ze zm.) ustawa o podatku od towarów i usług ................. ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535) ustawy Prawo budowlane ..... ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 ze zm.) ustawa Pzp ............................... ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Inne skróty art ............................................. artykuł ETS ........................................... Europejski Trybunał sprawiedliwości KIO ........................................... Krajowa Izba Odwoławcza 9 pkt ............................................ punkt siwz ........................................... specyfikacja istotnych warunków zamówienia ust ............................................. ustęp UZP .......................................... Urząd Zamówień publicznych VAT ..........................................podatek od towarów i usług ze zm ........................................ ze zmianami zob ............................................ zobacz 10 Wykaz skrótów Wstęp W polskim systemie prawnym orzecznictwo nie stanowi źródła po- wszechnie obowiązującego prawa. Jednak tezy rozstrzygnięć sądów są często uznawane przez sądy niższej instancji lub urzędy, do których kompeten- cji należy wydawanie opinii prawnych – tak jak jest w przypadku Urzę- du Zamówień Publicznych. Kolejne rozstrzygnięcia, w których ten sam sąd powraca do zajętego wcześniej stanowiska, tworzą linie orzecznicze, które wskazują, jak stosować prawo. Często na przestrzeni lat sądy odstępują od przyjętego wcześniej poglądu ze względu na zmiany stanu prawnego lub stosunków społeczno-gospodarczych. Dlatego nie można wykluczyć równoległego funkcjonowania sprzecznych linii orzeczniczych. W dziedzinie zamówień publicznych, tak jak w innych dziedzinach prawa, orzecznictwo odgrywa bardzo istotną rolę. Instytucją powołana w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzie- lenie zamówień publicznych jest Krajowa Izba Odwoławcza. Postępowa- nie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia składu orzekającego Izby przysługuje skarga do sądu okrę- gowego. Ugruntowane linie orzecznicze Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych pomagają w interpretowaniu często zmieniających się przepisów ustawy Pzp i rozstrzygają problematyczne kwestie. Publikacja „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagad- nienia” zawiera zbiór omówień wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz komentarze ekspertów do pięciu problematycznych zagadnień, jakimi są: y omyłki w ofertach, y warunki udziału w postępowaniu, y wadium, y wpis przedmiotu zamówienia, y rażąco niska cena. Bogate orzecznictwo KIO oraz sądów okręgowych, dotyczące wska- zanej wyżej tematyki, pozwala na dokładne i wyczerpujące omówienie problemów, które mogą się pojawić podczas postępowania o zamówienie publiczne. Klaudyna Saja Redaktor prowadząca 11 Rozdział I. Omyłki w ofertach § 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach I. Wprowadzenie Obecnie zamawiający dysponują bardzo istotnym narzędziem, którego umiejętne stosowanie w efekcie przekłada się na wybór faktycznie najko- rzystniejszej oferty, a co za tym idzie – racjonalne i oszczędne gospoda- rowanie środkami publicznymi. Mowa tu o art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 75 ze zm.), który ob- liguje zamawiających do poprawy różnego rodzaju omyłek w ofertach. Nie chodzi przy tym o korygowanie omyłek wynikających z celowego działa- nia wykonawcy lub jego rażącego niedbalstwa, ale głównie o omyłki spo- wodowane niezawinionym błędem osoby lub programu komputerowego. W kategorii omyłek rozróżnia się: y oczywiste omyłki pisarskie (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp), y oczywiste omyłki rachunkowe (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp), y inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Pomimo upływu prawie 3 lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 września 2008 r., dotyczącej m.in. obo- wiązku dokonywania przez zamawiającego poprawy omyłek w ofertach, ich stosowanie wciąż budzi wątpliwości. Aby przybliżyć tematykę doko- nywania korekt w ofertach, warto ponownie sięgnąć do źródła, a więc uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej przedmiotową zmianę: W projekcie wprowadza się istotne zmiany dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z zamkniętego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych, pozo- stawiając jednocześnie zamawiającemu uprawnienie do poprawiania oczy- wistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procedury udzie- lania zamówienia publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych 13 ofert i unieważnianych postępowań. Ogranicza się sytuacje, w których oferty uznane za najkorzystniejsze podlegają odrzuceniu ze względu na błędy ra- chunkowe w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do poprawienia w myśl ustawowo określonych reguł. Jest to szczególnie istotne w kontekście zamó- wień na roboty budowlane, w których oferty wykonawców, niezwykle ob- szerne i szczegółowe, liczące nieraz po kilkadziesiąt tomów, często podlegają odrzuceniu ze względu na drobne błędy w ich treści. Proponowany przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 w szczególności ma na celu umożliwienie poprawiania tego rodzaju błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosz- torysu ofertowego. Należy również podkreślić, że proponowane rozwiązanie nie stoi na przeszkodzie temu, aby zamawiający samodzielnie precyzował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowe okoliczności, w których będzie dokonywał poprawy omyłek w ofertach w trybie art. 87 ust. 2. Powyższe prowadzi do przejrzystości postępowania, ogranicza kazu- istykę ustawy i może ograniczyć ewentualne spory z wykonawcami. Ulega skróceniu termin, w jakim wykonawca może nie zgodzić się na poprawie- nie oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej oraz innej omyłki w ofercie (art. 89 ust. 1 pkt 7). Uznano, że termin 3 dni (obecnie 7 dni) stanowi wystarczające zabezpieczenie interesów wykonawcy, gdyż pozostawia mu możliwość zajęcia stanowiska w kwestii wprowadzanych poprawek także w sytuacji, gdy obejmuje dni ustawowo wolne od pracy. Koncepcję ustawodawcy należy uznać za trafioną. Jednak, jak pokazuje praktyka, wielu zamawiających nie jest gotowych na tak liberalną zmianę i niezmiennie odrzuca oferty wykonawców, zapominając o wypełnianiu obowiązków narzuconych im przez ustawę Pzp. Zacytować należy w tym miejscu fragment jednego z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z 5 sierpnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 949/09, która upomniała pewnego zamawiającego w kwestii stosowania przepisów Prawa zamó- wień publicznych: Zamawiający nie zauważył zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych, dokonanej ustawą z 4 września 2008 r., gdzie przepis 87 ust. 2 zezwala na poprawianie omyłek w zakresie podanych punków 1−3. Przepis ten ma charakter kategoryczny „zamawiający po- prawia”, zatem zanim zamawiający odrzuci ofertę, zarzucając jej nie- zgodność z siwz, zobligowany jest wyczerpać procedurę podaną w art. 87 ust. 2 i dokonać poprawy omyłek. Odnosi się to także do kosztorysów. Skoro zamawiający wie i potrafił w rozstrzygnięciu protestu podać, jakie omyłki popełnił odwołujący w swoim kosztorysie, zatem mógł także je poprawić, co nie oznacza, że wykonawca ma obowiązek przyjąć takie poprawki bez zastrzeżeń, gdyż na tę czynność przysługują również środki ochrony prawnej. 14 Rozdział I. Omyłki w ofertach § 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach Śledząc orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, jak również sądów okręgowych, można wysnuć wniosek, że nadzwyczaj często przedmio- tem sporu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jest nie tyle sposób dokonania poprawy omyłki w ofercie, ile w ogóle zaniechanie wypełnienia tego obowiązku przez zamawiającego i w konsekwencji odrzucenie oferty, co bez względu na próg wartościowy postępowania uprawnia wykonawcę do korzystania ze środków ochrony prawnej, czyli wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Należy pamiętać, że dokonanie korekty omyłek jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem zamawiającego, o czym przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10 grudnia 2010 r., sygn. akt KIO 2593/10: ze względu na użyty w przepisie tryb oznajmujący nie jest to możliwość, jaka stoi przed zamawiającym, ale obowiązek. II. Omyłki pisarskie Stosunkowo najmniej problemów stwarzają omyłki pisarskie. W utrwa- lonej już linii orzeczniczej wielokrotnie podkreślano, że omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście (np. wyrok KIO z 6 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 215/09, wyrok KIO z 7 lipca 2010 r., sygn. akt KIO 1257/10). Oczywista omyłka pisarska dotyczy takich błędów, które są łatwe do zauwa- żenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako określona niedokładność, nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która nasuwa się sama przez się każdemu, a w wy- niku poprawki tej omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian. Aby uznać omyłkę za oczywistą omyłkę pisarską, nie zachodzi potrzeba sięgania do innych dokumentów ani nawet do innej części oferty. Jed- nakże, jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 marca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 215/09, za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozosta- łych dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty. Przykład Przykładem oczywistej omyłki pisarskiej może być podanie rozbieżnie ceny oferty liczbowo i słownie. Omyłka taka kwalifikuje się jako pisarska 15 i zobowiązuje zamawiającego do dokonania poprawy w sytuacji, gdy cena wyrażona słownie powinna odpowiadać cenie, która została okre- ślona liczbowo, a ta wynika z mnożenia cen jednostkowych oraz liczby jednostek miar, a także uwzględnia VAT i nie budzi wątpliwości co do jej prawidłowej kalkulacji. Oczywistą omyłką pisarską będzie również wpi- sanie wartości brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w niepra- widłową rubrykę albo błąd w dacie sporządzenia oferty. III. Omyłki rachunkowe Więcej wątpliwości wśród zamawiających pojawia się przy poprawianiu omyłek rachunkowych i konsekwencjach ich korekty. Ustawodawca pozo- stawił otwarty katalog w zakresie dokonywania poprawy omyłek rachun- kowych, jednakże spotykane są jeszcze praktyki, wynikające z uchylonego art. 88 ustawy Pzp, polegające na precyzowaniu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności, w których zamawiający dokonywał będzie poprawy omyłek. Tego rodzaju działania zdecydowanie uznać na- leży za niewłaściwe, ponieważ prowadzą do samoistnego ograniczenia zamawiającego w zakresie dokonywania korekty w ofercie. Nie można bowiem wykluczyć, że wystąpią omyłki, które nie zostały sprecyzowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zachodzi w takiej sytua- cji wątpliwość, czy zamawiający będzie uprawniony do dokonania korekty omyłki wykraczającej poza zamknięty przez niego katalog. Wydaje się, że skoro zamawiający sam określił katalog omyłek zobo- wiązujących go do dokonania poprawy, niemożliwe staje się poprawienie omyłki wykraczającej poza ten katalog. Należy jednak wziąć pod uwa- gę, że ustawodawca zobowiązuje zamawiającego do dokonania korekty wszystkich oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, a nie tylko wy- branych. Z tego względu zamawiający nie powinien tego zakresu zawężać, ponieważ będzie działał w sprzeczności z postanowieniami ustawodawcy. Istotna w tej kwestii jest również zasada równego traktowania wykonaw- ców, wynikająca z art. 7 ustawy Pzp, którzy są jednakowo związani zapisa- mi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w stosunku do których zamawiający powinien stosować jednolite zasady, które sam wcześniej określił w siwz. Powyższe rozważanie prowadzi zatem do wniosku, że zawężanie ka- talogu omyłek podlegających poprawie jest praktyką niepożądaną i po- winno zostać wyeliminowane. Dopuszczalne jest co prawda określenie sytuacji, w których zamawiający dokona poprawy omyłek rachunkowych, 16 Rozdział I. Omyłki w ofertach § 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach jeżeli sytuacje te podane będą jako przykładowe, co zresztą wskazał usta- wodawca w przywołanym na wstępnie uzasadnieniu do projektu ustawy. Potwierdziła to stanowisko również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 maja 2010 r., sygn. akt KIO 636/10: Ponadto katalog omyłek rachun- kowych, które może poprawić zamawiający w myśl znowelizowanej ustawy Pzp, jest otwarty. Ustawodawca odmiennie niż w poprzednim stanie praw- nym, który w uchylonym art. 88 ustawy Pzp określał zamknięty katalog omyłek rachunkowych podlegających poprawieniu przez zamawiającego, nie wskazuje zamawiającemu, które omyłki rachunkowe może poprawić, lecz poprzestaje na wskazaniu zasad postępowania. Uchylone przepisy art. 88 ustawy Pzp mogą stanowić dyrektywę w zakresie możliwych sposo- bów poprawiania omyłek rachunkowych (wyrok z 16 stycznia 2009 r. KIO/ UZP 1/09), lecz nie mogą być traktowane jako wyłączny katalog oczywistych omyłek rachunkowych w rozumieniu obecnego art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. WAŻNE! Gdy zamawiający ma do  czynienia w  ofercie z  pomyłką w  rachunkach, w pierwszej kolejności powinien dokonać jej kwalifikacji albo jako oczywistej omyłki rachunkowej, albo błędu w obliczeniu ceny, skutkującego odrzuce- niem oferty wykonawcy. Pod pojęciem błędu w obliczeniu ceny, w związku z art. 84 Kodeksu cywilnego oraz z art. 14 ustawy Pzp, rozumieć należy błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposób obliczenia ceny, który został dokonany meryto- rycznie niezgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w specyfika- cji istotnych warunków zamówienia lub też niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład ustawą o podatku od towarów i usług (wy- rok KIO z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt KIO 2695/10). Faktem jest, że najczęściej pojawiającym się błędem w obliczeniu ceny jest podanie nieprawidłowej stawki VAT (wyrok Sądu Okręgowego w Po- znaniu z 8 marca 2007 r., sygn. akt X Ga 41/07, oraz wyrok Sądu Okrę- gowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05). O ile niewłaściwe wyliczenie kwoty podatku, ale na podstawie prawid- łowej stawki, za błąd uważane być nie może (jest oczywistą omyłką ra- chunkową), o tyle przyjęcie do kalkulacji ceny oferty złej stawki podatku od towarów i usług musi być uznane za błąd w obliczeniu ceny i obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. Jak podkreśliła Izba w wskazanym wyżej wyroku o sygn. akt KIO 2695/10: Za taki błąd nie może być uznana sytuacja, w której pomimo zastosowania prawidłowej stawki VAT (7 ) oraz 17 podania prawidłowej kwoty ceny netto obliczonej zgodnie z wymaganiami siwz, obliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytme- tycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT), jest nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzi do błędnego obliczenia ceny brutto. W ocenie Izby, powyższy błąd stanowi oczywistą omyłkę rachunkową w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, popełnioną przy obliczeniu ceny. Podobnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1685/09: Za błąd w obliczeniu ceny nie może być bo- wiem uznana sytuacja, w której po podanej cenie netto – co do której pra- widłowości brak było jakichkolwiek wątpliwości – obliczony jest podatek w stawce 22 z błędem wynoszącym 2 grosze. Błąd ten nie mógł być potrak- towany jak błąd w obliczeniu ceny, a jedynie jako omyłka rachunkowa. Przez błąd w obliczeniu ceny należy rozumieć sposób obliczenia ceny dokonany merytorycznie w sposób niezgodny ze szczególnymi wymogami zamawia- jącego określonymi w postanowieniach siwz oraz ewentualnie w odrębnych przepisach prawa. Najczęstszym w praktyce przykładem błędu w obliczeniu ceny jest określenie w ofercie VAT w sposób niezgodny z ustawą o VAT, czy też odmienny od przewidzianego przez zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała taka sytuacja. A zatem wykonawca popełnił omyłkę rachunkową w sposobie wyliczenia kwoty podatku, a konsekwencją tego błędu było podanie niewłaściwej ceny brutto. Powinna ona podlegać poprawieniu przez zamawiającego. Podkreślenia wymaga fakt, że oczywistość omyłki rachunkowej na- leży odnosić do logiki matematycznej, a fakt zaistnienia omyłki musi być jednoznaczny dla każdego. Oczywistość omyłek rachunkowych polega na popełnieniu błędów w działaniach matematycznych, które w praktyce najczęściej występują w kosztorysach ofertowych w postę- powaniach, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych (wyrok KIO z 10 grudnia 2010 r., sygn. akt KIO 2593/10). Tematy- kę omyłek rachunkowych w kosztorysach, ze względu na przyjęty ro- dzaj wynagrodzenia (kosztorysowe albo ryczałtowe), podzielić można na dwie części. Jeżeli zamawiający określił charakter wynagrodzenia jako kosztory- sowe, to cechuje się ono tym, że stanowi zestawienie planowanych oraz przewidywanych kosztów robót budowlanych (art. 629 kc). Wynagrodze- nie to ma charakter wstępny i jest wyliczane na podstawie przekazane- go przez zamawiającego przedmiaru robót. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow- lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przez przedmiar robót 18 Rozdział I. Omyłki w ofertach § 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w ich kolejności technologicznej wraz ze szczegó- łowym opisem, miejscem wykonania, z  wyliczeniem ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do wyliczenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar  robót uzupełniony przez wykonawcę o  ceny  realiza- cji poszczególnych robót, z uwzględnieniem ilości tych robót, staje się kosztorysem ofertowym. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy, w prze- ciwieństwie do wynagrodzenia ryczałtowego, zostanie wyliczone na pod- stawie rzeczywistego wykonania prac i zużycia materiałów. Będzie mogło zatem ulec zmianie w stosunku do wyliczonej ceny oferty. W takiej sytua- cji, aby zachować porównywalność ofert, każdy z wykonawców powinien przyjąć do wyceny identyczne podstawy, wynikające z przekazanego przez zamawiającego przedmiaru robót. Zamawiający natomiast jest zobowiąza- ny do dokonania korekty wszystkich oczywistych omyłek rachunkowych, jakie wystąpią w przedłożonych kosztorysach ofertowych. Za niedopuszczalne należy uznać na  przykład odrzucanie ofert, ze względu na przyjęcie w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych podanych z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jeśli cena jed- nostkowa przemnożona przez ilość, stanowiąca wartość pozycji, podana została z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przeciwnym wy- padku zamawiający powinien dokonać poprawy oczywistych omyłek ra- chunkowych wraz z uwzględnieniem ich konsekwencji w cenie ofertowej (wyrok KIO z 25 marca 2009 r., sygn. akt 294/09). W przypadku natomiast wynagrodzenia ryczałtowego zbędne jest żądanie przez zamawiającego przedłożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego, ponieważ przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyż- szenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 kc). Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od- bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagro- dzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. Żądanie złożenia kosztorysu ofertowego nie pozosta- je co prawda w sprzeczności z charakterem ryczałtowym rozliczenia, ma on wówczas charakter pomocniczy i uzasadnia jedynie wysokość ceny podanej w ofercie (wyrok KIO z 5 sierpnia 2009 r., sygn. akt. KIO/ UZP 949/09). 19 Przykład W praktyce można się spotkać z przypadkami, gdy przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia zamawiający żąda złożenia szczegółowe- go kosztorysu ofertowego, zastrzegając jednocześnie, że cena ofertowa powinna wynikać ze złożonego kosztorysu. W konsekwencji złożony kosztorys ofertowy może zawierać omyłki rachunkowe. W poprzednim stanie prawnym w przypadku ceny ryczałtowej zamawiający zobligo- wany był przyjąć, że prawidłowo podano cenę ryczałtową, bez wzglę- du na sposób jej obliczenia, a jeżeli w ofercie określono poszczególne ceny ryczałtowe – uznawano, że są one podane prawidłowo. W obecnym stanie prawnym ustawodawca zobowiązuje zamawiającego do dokona- nia poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, bez względu na rodzaj przewidzianego w umowie wynagrodzenia. Nasuwa się więc wniosek, że jeżeli zamawiający żądał złożenia kosztory- su ofertowego, uzasadniającego zaoferowaną cenę, wówczas powinien do- konać korekty omyłek w kosztorysie i uwzględnić ich konsekwencje w cenie oferty. Tak też wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 4 listopada 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1386/09: Zdaniem składu orzekającego, usta- wodawca w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, nie ograniczył konieczności poprawy wskazanych w przepisie omyłek, wyłącznie do tych postępowań, w których ustalone zostało wynagrodzenie kosztorysowe. Oczywistym jest, iż w przypadku kiedy zamawiający wymaga jedynie podania ceny ryczałtowej – za całość zamówienia, wyłącznie na formularzu ofertowym, bez koniecz- ności sporządzania kosztorysu, w zasadzie niemożliwe będzie stwierdze- nie ewentualnych omyłek popełnionych przez wykonawcę przy kalkulacji ceny. Natomiast jeżeli zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów, czy to przy założeniu ceny kosztorysowej, czy też ryczałtowej, to wszelkie ewentualne niezgodności w nich występujące, możliwe do poprawienia przez zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 Pzp, muszą być przez niego poprawione, zgodnie z dyspozycją przepisu. Faktycznie rodzaj ustalonego wynagrodzenia ma znaczenie przy rozliczeniu wykonanego zamówienia, poprzez możliwość zmiany ceny podanej w ofercie (w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego, ostatecznie ustalanego w oparciu o rzeczywisty zakres wykonanych świadczeń na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego), czy też wyłą- czenie takiej możliwości (w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, którego wielkość pozostaje bez zmiany, niezależnie od zakresu wykonanego świad- czenia). Ryczałt jedynie zabezpiecza zamawiającego przed podwyższeniem ustalonego wynagrodzenia (…). Zatem, nawet w przypadku ustalenia wy- nagrodzenia ryczałtowego, mogą w ofercie wykonawcy występować omyłki pisarskie, rachunkowe czy też inne niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty, podlegające poprawieniu przez zamawiającego. 20 Rozdział I. Omyłki w ofertach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: