Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 003343 22402815 na godz. na dobę w sumie
W świecie Porozumienia bez Przemocy. Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji - ebook/pdf
W świecie Porozumienia bez Przemocy. Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: MiND Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62445-42-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-34%), audiobook).

Oto najnowsza ksiazka twórcy Porozumienia bez Przemocy. Marshall B. ROSENBERG podsumowuje w niej swoje wieloletnie doswiadczenie w praktycznym zastosowaniu rewolucyjnej metody komunikacji.

· Pokazuje, jak dotrzeć do sedna konfliktów i rozwiązywać je bez uzycia przemocy.

· Podkresla znaczenie swiadomosci swoich potrzeb oraz umiejetnosci

empatycznego rozumienia potrzeb innych ludzi.

· Uczy znajdowania strategii działania, które zaspokajaja potrzeby wszystkich stron.

· Radzi, jak przekształcic złosc w pozytywne działanie.

· Dzieli sie swoja technika prowadzenia warsztatów i pracy z ludzmi.

· Z jego doswiadczenia skorzystaja psychologowie, terapeuci, nauczyciele, rodzice, menedzerowie oraz osoby szukajace inspiracji w rozwoju osobistym.

 

Marshall B. ROSENBERG (ur. 1934) dr psychologii, twórca Porozumienia bez Przemocy. Od ponad czterdziestu i poprawiac wzajemna komunikacje. Pracował jako mediator w zubożałych dzielnicach miast, wiezieniach i krajach dotknietych konfliktami zbrojnymi. Szkolił nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów i menedzerów. Jest załozycielem Center for Nonviolent Communication, miedzynarodowej organizacji prowadzacej szkolenia w kilkudziesieciu krajach swiata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Najnowsza książka twórcy Porozumienia Bez Przemocy Marshall B. ROSENBERG W SWIECIE POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY UCI A • P O TRZEBY • PROŚBY • Z C U • E J C A W ROŚBY • OBSER B Y • P JE • UCZUCIA • POTRZE O ŚBY • OBSERWA O C R P • Y B E Z R BSERWACJE • UCZ U C I A • POT © Ma r s h a l l B. R o s e n b e r g Tytuł oryginału LIVING NONVIOLENT COMMUNICATION PRACTICAL TOOLS TO CONNECT AND COMMUNICATE SKILLFULLY IN EVERY SITUATION Przekład BOGUMIŁA MALARECKA (rozdz. 1–3) DARIUSZ SYSKA (rozdz. 4–6) Projekt graficzny KAROLINA TOLKA Konsultacja merytoryczna ZOFIA ALEKSANDRA ŻUCZKOWSKA www.szkolaempatii.pl Copyright © 2012 by Marshall B. Rosenberg This translation is published by exclusive license from Sounds True, Inc. Copyright © for the Polish translation and edition by Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2013 ISBN 978-83-62445-42-4 PRINTED IN POLAND Wydawnictwo MiND ul. Sarnia 21 05-807 Podkowa Leśna tel./fax 22 729 02 82 tel. 505 455 151 www.wydawnictwomind.pl mind@wydawnictwomind.pl Wydanie pierwsze Skład i łamanie: Mateusz Staszek KRÓTKIE WPROWADZENIE DO POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, w skrócie NVC) to pewien skuteczny wzór komunikacji mię- dzyludzkiej. Jest ono jednak czymś jeszcze istotniejszym: sztu- ką budowania takich związków z ludźmi, które zaspokajają obustronne potrzeby poprzez wzajemność i empatię. Porozu- mienie bez Przemocy pobudza nas i innych do darów serca. Pomaga także w nawiązywaniu łączności z naszą wewnętrzną istotą i tym, co w nas żywe w każdym momencie. Można powiedzieć, że Porozumienie bez Przemocy to ję- zyk empatii, ale w istocie jest to język życia, w którym empatia objawia się w sposób naturalny. Pokazuje nam, jak wyrazić to, co jest dla nas ważne, oraz dostrzec, co jest ważne dla drugie- go człowieka. Kiedy już to zrozumiemy, możemy rozważyć, jak wspólnie wzbogacić nasze życie. Idea Porozumienia bez Przemocy ewoluowała z mojego głębokiego zainteresowania dwiema kwestiami. Po pierwsze, chciałem lepiej zrozumieć istotę procesu, który prowadzi lu- dzi do zachowań nacechowanych przemocą i chęcią wyzysku drugiego człowieka. Po drugie, szukałem takiej edukacji, która rozwijałaby w nas empatię, będącą, jak wierzę, naszą prawdzi- wą naturą. Uznawana od stuleci teoria mówi, że przemoc i wy- zysk biorą się stąd, iż ludzie są z natury nikczemni, samolubni 5 i agresywni. Ja jednak widziałem wielu, którzy takimi nie byli; widziałem wielu, których cieszyło przysparzanie dobra innym. Zastanawiam się więc, dlaczego jedni wydają się cieszyć cu- dzym cierpieniem, podczas gdy inni temu cierpieniu współ- czują. Badając te dwie kwestie, uznałem, że dla zrozumienia, dla- czego w podobnych sytuacjach niektórzy z nas odpowiadają przemocą, a inni współczuciem, bardzo duże znaczenie mają trzy następujące czynniki: • Język , którego nas nauczono. • Sposób myślenia i porozumiewania się wpajany nam od dzieciństwa. • Strategie, które stosujemy, aby mieć wpływ na siebie i innych. Uznawszy, że język, sposób myślenia i formy wzajemnego porozumiewania się decydują, czy w konkretnych sytuacjach odpowiadamy współczuciem czy przemocą, połączyłem je w metodę, którą nazwałem Porozumieniem bez Przemocy. Jej za- daniem jest zwiększać naszą zdolność do dobrowolnego budo- wania dobra własnego i innych. Proces Porozumienia bez Przemocy wskazuje nam, jak otwarcie wyrażać to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne, przy wykluczeniu wszelkiej krytyki i bez diagnozowania psychiki innych osób. Proces ten opiera się na założeniu, że wszystko, co brzmi jak diagnoza lub krytyka, wywołuje wrogość, a zatem uniemożliwia wchodzenie w związki z innymi ludźmi, w któ- rych my i oni wzajemnie przysparzamy sobie dobra. Takie po- dejście wskazuje na empatię jako główny motyw postępowania 6 ‒ nie zaś strach, poczucie winy, wstydu, obawę przed krytyką, przymus albo groźbę kary. Inaczej mówiąc, chodzi o to, by do- stać od innych to, czego chcemy, ale z powodów, których nie będziemy później żałować. Posługując się tą metodą, po pierw- sze, mówimy wyraźnie i bez uciekania się do analizy, krytyki czy zarzutów o tym, co dla nas ważne i czym żyjemy w danym momencie; a po drugie, dajemy innym jasno do zrozumienia ‒ w formie próśb, a nie żądań ‒ co mogłoby sprawić, żeby nasze życie stało się lepsze. Porozumienie bez Przemocy skupia się na tym, czy ludzkie potrzeby zostają zaspokojone, a jeżeli nie, to co można zrobić, żeby tak się stało*. Sugeruje, w jaki sposób wyrażać siebie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że inni z chęcią przyczynią się do naszego dobra. Wskazuje, w jaki sposób przyjmować komu- nikaty innych, byśmy sami chcieli przyczyniać się do ich dobra. Mam nadzieję, że materiał zawarty w tej książce pomoże wam porozumiewać się z ludźmi w pokojowy sposób. * Zob. zestawienie Niektóre podstawowe uczucia i potrzeby wspólne nam wszystkim na s. 204 Rozdział pierwszy TO SIĘ MOŻE UDAĆ SkUTEcznE rOzwIązywAnIE kOnflIkTów W POKOjOWY sPOsÓB Przez ponad czterdzieści lat występowałem jako mediator w przeróżnych konfliktach: między rodzicami i dziećmi, męża- mi i żonami, pracodawcami i pracownikami, Palestyńczykami i Izraelczykami, Serbami i Chorwatami, między różnymi gru- pami w Sierra Leone, Nigerii, Burundi, Sri Lance i Ruandzie. Dzięki tego rodzaju aktywności doszedłem do przekonania, że wszelkie konflikty można rozwiązać w sposób pokojowy i za- dowalający dla wszystkich stron. Prawdopodobieństwo znale- zienia takiego rozwiązania wzrasta znacząco, jeśli między opo- nentami uda się ustanowić pewien szczególny rodzaj wzajem- nego kontaktu. Opracowałem metodę zwaną Porozumieniem bez Przemo- cy polegającą na umiejętności myślenia i porozumiewania się z empatią dla innych – i dla siebie. Ja i moi współpracownicy niezmiernie cieszymy się, że znalazła ona wielorakie zastosowa- nie w życiu prywatnym i zawodowym oraz na niwie politycznej. Na następnych stronach opisuję, jak Porozumienie bez Przemocy pomaga rozwiązywać konflikty w pokojowy sposób. Metodę tę można stosować wtedy, kiedy sami znajdujemy się w konflikcie albo kiedy występujemy w roli mediatora. 8 *** Wezwany do rozwiązania jakiegoś sporu, zawsze zaczynam mediację od nakierowania uczestniczących w nim stron na od- nalezienie tego, co je łączy, w czym są sobie podobne: wartości, które uznają, lub szacunku dla pewnych postaw. Dopiero kiedy uda się odnaleźć te wspólne wartości, skłaniam strony do po- szukiwania strategii przydatnych do znajdowania rozwiązań. Na tym etapie nie dążymy do kompromisu; szukamy raczej rozwiąza- nia, które przyniesie pełną satysfakcję wszystkim. K i e d y ro z w i ą z u j e my k o n f l i kt y m e t o d ą Po ro- z u m i e n i a b e z P r z e m o c y, c a ł k ow i c i e p o r z u- c a my z a m i a r z mu s z a n i a i n ny c h d o ro b i e n i a t e g o, n a c z y m n a m z a l e ż y. Z a m i a s t t e g o s ku- p i a my s i ę n a s t w o r z e n i u t a k i c h o k o l i c z n o- ś c i , d z i ę k i kt ó r y m w s z y s c y z a s p o k o j ą s w o j e p o t r z e by. Aby lepiej zrozumieć różnicę między tymi dwoma celami, wyobraźmy sobie, że ktoś zachowuje się w sposób, który nie zaspokaja jakiejś naszej potrzeby, i prosimy go, by postępował inaczej. Z mojego doświadczenia wynika, że ten ktoś będzie opierał się naszej prośbie, jeżeli uzna, że interesuje nas jedy- nie zaspokojenie naszych potrzeb. Musi wpierw zrozumieć, że jesteśmy jednakowo zainteresowani wyjściem naprzeciw jego potrzebom. Do prawdziwego współdziałania dochodzi wówczas, kiedy obie strony mają pewność, że ich potrzeby i wartości zo- staną uszanowane. Metoda Porozumienia bez Przemocy opiera się na praktykach, które sprzyjają prawdziwemu współdziałaniu. 9 Porozumienie bez Przemocy w rozwiązywaniu konfliktów Oto praktyczny proces Porozumienia bez Przemocy w roz- wiązywaniu konfliktów. 1. Wyrażanie własnych potrzeb. 2. Rozpoznawanie potrzeb drugiej strony, bez względu na to, jak zostają wyrażone. 3. Sprawdzenie, czy nasze potrzeby zostały właściwie zrozu- miane. 4. Okazanie empatii, której ludzie potrzebują, aby zrozu- mieć i uznać potrzeby innych. 5. Przełożenie proponowanych rozwiązań czy strategii na język pozytywnego działania. O k re ś l a n i e i w y r a ż a n i e p o t r z e b ( p o t r z e by n i e s ą s t r at e g i a m i ) Wiem z własnego doświadczenia, że satysfakcjonujące roz- wiązania konfliktów osiąga się łatwiej, gdy skupiamy uwagę na potrzebach: jeżeli potrafimy je wyrazić, dobrze rozumiemy potrzeby innych i unikamy języka, który sugeruje złe intencje drugiej strony. Zauważyłem niestety, że niewielu z nas umie wyrażać swoje potrzeby. Nauczyliśmy się natomiast krytykowania, wzajemnego obrażania i takiego komunikowania się z innymi, które stwarza dystans, co skutkuje tym, że nawet konflikty, które są do rozwią- zania, pozostają nierozwiązane. Skonfliktowane strony zamiast 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W świecie Porozumienia bez Przemocy. Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: