Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 002971 22416115 na godz. na dobę w sumie
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 303
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5336-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana pozycja omawia problematykę sporządzania środków zaskarżenia  w postępowaniu karnym i postępowaniu karnoskarbowym (z wyłączeniem środków odwoławczych).

W publikacji zostały omówione nadzwyczajne środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń tzn. kasacja oraz wniosek o wznowienie postępowania karnego, wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych (art. 177 KKS), a także w grupie  tzw. zwyczajnych środków zaskarżenia sprzeciwy służące od decyzji nieprawomocnych i o skutku kasacyjnym (sprzeciw od wyroku zaocznego oraz  sprzeciw od wyroku nakazowego).

Autorka omawia także środki zaskarżenia zbliżone do sprzeciwów, jednak nieposiadające w pełni tożsamych cech, tzw. quasi-sprzeciwy. Z katalogu tych środków odwoławczych omówiono m.in. odwołania od zarządzeń związane z tzw. kierownictwem formalnym i usprawiedliwienie osoby ukaranej karą porządkową.

W publikacji skomentowane zostały także tzw. inne środki zaskarżenia takie jak  np. wniosek podejrzanego (oskarżonego) o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (art. 254 KPK), a także wnioski o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 KPK).

Część I. książki zawiera PRAKTYCZNY KOMENTARZ dotyczący praktycznych aspektów stosowania środków zaskarżenia, ich sporządzania i trybu wnoszenia z przyporządkowanym do poszczególnych rozdziałów orzecznictwem. W tej części czytelnicy znajdą informacje o:

Poszczególne rozdziały publikacji zostały uzupełnione wyborem podstawowego z danego tematu orzecznictwa, co ma duży walor praktyczny dla prezentowanej publikacji.

W II CZĘŚCI publikacji znalazły się m.in. wzory pism procesowych:

Prezentowana publikacja:

Książka jest adresowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych oraz radców prawnych, a także dla sędziów i prokuratorów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hanna Paluszkiewicz • Sporzàdzanie Êrodków s a k • w z zaskar˝enia p s • w post´powaniu karnym i karnoskarbowym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus c j a o w i p ´ t c e z p n s a o r e a n i n i e o w a i w y P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Hanna Paluszkiewicz Sporzàdzanie Êrodków zaskar˝enia w post´powaniu karnym i karnoskarbowym Kasacja, wznowienie post´powania, sprzeciwy Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i kazus Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Joanna Ziemiecka Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5335-7 ISBN e-book 978-83-255-5336-4 Spis treści Przedmowa ....................................................................................... VII Wykaz skrótów .................................................................................. IX Wykaz literatury ................................................................................ XIII Część I. Komentarz praktyczny ..................................................... Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym ...................................................................... 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym .................................................................. 2. Dwuinstancyjność postępowania karnego .................................. Rozdział 2. Warunki skutecznego wniesienia środków zaskarżenia ...................................................................................... Rozdział 3. Wspólne wymogi formalne dla środków zaskarżenia w procesie karnym ................................................... 1. Wymogi pisma procesowego ...................................................... 2. Wniesienie środka zaskarżenia przez uprawniony podmiot ....... 3. Zachowanie terminu do wniesienia środka zaskarżenia ............. 4. Szczególne wymagania formalne dla środków zaskarżenia ....... 5. Wybór orzecznictwa .................................................................. Rozdział 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .......................... 1. Uwagi ogólne o nadzwyczajnych środkach zaskarżenia ............. 2. Kasacja ....................................................................................... 2.1. Dopuszczalność kasacji ....................................................... 2.2. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji ...................... 2.3. Warunki formalne kasacji pochodzącej od strony procesowej .. 2.3.1. Wymóg zachowania wymagań pisma procesowego, formułowanie zarzutów kasacyjnych ......................... 2.3.2. Przymus adwokacko-radcowski ................................ 2.3.3. Obowiązek zachowania terminu zawitego ................ 2.3.4. Obowiązek uiszczenia opłaty od kasacji .................... 1 3 3 9 13 16 16 18 23 30 35 43 43 46 46 48 53 53 58 60 63 III 65 2.4. Podstawy (przyczyny) kasacyjne ......................................... 89 2.5. Skutki niezachowania wymagań formalnych ...................... 92 2.6. Wybór orzecznictwa ........................................................... 92 2.6.1. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia ........ 2.6.2. Podstawy i zarzuty kasacyjne .................................... 95 2.6.3. Przymus adwokacko-radcowski ................................ 101 2.6.4. Termin do wniesienia kasacji .................................... 104 2.6.5. Cofnięcie kasacji i jego skutki ................................... 109 2.6.6. Postępowanie kasacyjne ............................................ 110 3. Wniosek o wznowienie postępowania ....................................... 114 3.1. Dopuszczalność wniosku o wznowienie postępowania karnego ............................................................................... 114 3.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania ..................................................................... 117 3.3. Warunki formalne wniosku o wznowienie .......................... 119 3.4. Podstawy wznowieniowe .................................................... 123 3.5. Wybór orzecznictwa ........................................................... 132 4. Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (art. 177 KKS) ............. 140 Rozdział 5. Sprzeciwy ..................................................................... 142 1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ................................................. 142 1.1. Uwagi ogólne o postępowaniu uproszczonym ..................... 142 1.2. Wyrokowanie zaoczne w trybie uproszczonym ................... 144 1.3. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego ...... 146 1.3.1. Legitymacja procesowa do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego ................................................ 146 1.3.2. Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego ................................................................. 149 1.3.3. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku zaocznego ................................................................. 149 1.4. Wybór orzecznictwa ........................................................... 151 1.4.1. Warunki wydania wyroku zaocznego w trybie uproszczonym ........................................................... 151 1.4.2. Skutki wniesienia sprzeciwu. Uprawomocnienie wyroku zaocznego .................................................... 157 2. Sprzeciw od wyroku nakazowego .............................................. 158 2.1. Uwagi ogólne o trybie nakazowym i wyroku nakazowym .. 158 2.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego ....................................... 161 2.2.1. Legitymacja procesowa do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego ............................................ 161 2.2.2. Wymagania formalne sprzeciwu od wyroku nakazowego .............................................................. 164 IV Spis treści S p i s t r e ś c i 2.2.3. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego ............ 167 2.3. Wybór orzecznictwa ............................................................ 168 2.3.1. Wydanie wyroku nakazowego .................................. 168 2.3.2. Sprzeciw od wyroku nakazowego ............................. 174 2.3.3. Cofnięcie sprzeciwu i jego skutki .............................. 175 Rozdział 6. Quasi-sprzeciwy .......................................................... 176 1. Uwagi ogólne – cechy charakteryzujące .................................... 176 2. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego ............................... 176 3. Wybór orzecznictwa .................................................................. 180 Rozdział 7. Inne środki zaskarżenia ............................................ 185 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 185 2. Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego składu orzekającego (art. 373 KPK) ...................................................... 185 3. Wnioski o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 § 2 KPK) ... 187 4. Wybór orzecznictwa ................................................................... 188 Część II. Wzory pism procesowych .............................................. 191 1. Upoważnienie do obrony w sprawie karnej (art. 83 § 1 KPK) .. 193 2. Wniosek skazanego o przydzielenie obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 KPK) ........................................................................... 196 3. Kasacja obrońcy z powodu rażącej obrazy prawa procesowego (art. 523 § 1 KPK) ........................................................................ 200 4. Kasacja prokuratora z powodu bezwzględnych przyczyn odwoławczych (art. 523 w zw. z art. 439 § 1 KPK) .................... 209 5. Wniosek skazanego o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty od kasacji (art. 527 w zw. z art. 623 KPK) ....................... 214 6. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter crimina) .......................... 218 7. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego (propter noviter producta) ............. 223 8. Wniosek obrońcy skazanego o wznowienie postępowania z przyczyn wskazanych w art. 540b KPK .................................... 228 9. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku (art. 532 KPK) ............................................................................... 234 10. Sprzeciw od wyroku zaocznego (art. 482 KPK) ........................ 239 11. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku zaocznego ............................... 244 12. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 KPK) .................... 246 13. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu (art. 126 § 1 KPK) ....................................................................... 249 V 14. Wniosek o przeprowadzenie kontroli z urzędu (art. 9 § 2 KPK) .. 253 15. Wniosek o wyznaczenie rozprawy w postępowaniu o przestępstwo skarbowe (art. 177 KKS) .................................. 256 Część III. Kazus ............................................................................... 259 1. Treść zadania (opis stanu faktycznego) ...................................... 261 1.1. Cel kazusu .......................................................................... 261 1.2. Założenia ............................................................................ 261 1.3. Inne ustalenia ..................................................................... 264 2. Omówienie istotnych zagadnień ................................................. 265 3. Propozycja rozwiązania – projekt kasacji wraz z omówieniem .............................................................................. 267 Indeks ................................................................................................ 277 VI Spis treści Przedmowa Środki zaskarżenia służą w polskim procesie karnym do kon- troli orzeczeń, zarządzeń, a niekiedy także innych czynności proce- sowych. Tworzą one system, obejmujący instrumenty do uchylenia bądź zmiany nieprawomocnych decyzji procesowych oraz do wzru- szania prawomocnych orzeczeń. Praktyczne aspekty sporządzania środków odwoławczych (zwłaszcza zażalenia i apelacji) zostały przedstawione w osobnym opracowaniu zatytułowanym „Sporzą- dzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym. Komen- tarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych”, Warszawa 2013. Niniejszy komentarz stanowi uzupełnienie wspo- mnianej prezentacji zagadnień związanych z zaskarżaniem decyzji procesowych i poświęcony jest zwyczajnym środkom zaskarżenia niemającym jednak charakteru środków odwoławczych oraz nad- zwyczajnym środkom zaskarżenia służącym do wzruszania prawo- mocnych rozstrzygnięć. Środki zaskarżenia muszą spełniać określone przez ustawę wymagania. Ich przybliżeniu i wskazaniu praktycznych aspektów ich opracowywania poświęcona jest niniejsza książka. W komentarzu pominięte zostały zarówno odniesienia historyczne, a także rozwa- żania o spornych w doktrynie kwestiach związanych ze sporządzaniem i rozpoznawaniem poszczególnych środków zaskarżenia. W tych kwestiach pomocna będzie Czytelnikowi literatura przedmiotu, wskazana w osobnej części opracowania. Prezentacja zagadnień związanych ze sporządzaniem najważ- niejszych środków zaskarżenia jest oparta w głównej mierze na orzecznictwie sądowym, przytaczanym niekiedy w dosłownym brzmie- niu w celu ułatwienia Czytelnikowi poznania istoty problemu i jego rozwiązania, a także w celu wykorzystania przy sporządzaniu pism procesowych. VII P r z e d m o w a Opracowanie oddawane do rąk Czytelnika składa się z dwóch części oraz z Części III – kazusu wraz rozwiązaniem i objaśnieniami. Część I poświęcona została ogólnej prezentacji środków za- skarżenia, ze wskazaniem ich charakterystyki i zasad sporządzania oraz wnoszenia do właściwych organów. Omówione zostały wspólne dla wszystkich środków kwestie, związane z wymaganiami formal- nymi, jakie muszą one spełnić, by skutecznie uruchomić kontrolę zaskarżonego orzeczenia. Osobne rozdziały przeznaczone zostały na omówienie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania karnego oraz środków zwy- czajnych, tzn. sprzeciwów, quasi-sprzeciwów, odwołań oraz wniosków, w tym wniosku o wyznaczenie rozprawy w trybie art. 177 KKS. Część komentarzowa zawiera także prezentację ciekawych orze- czeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które uzupełniają w sposób praktyczny rozważania zawarte w Części I i mogą być przydatne Czytelnikom przy samodzielnym sporządzaniu środków zaskarżenia. W Części II zamieszczone zostały przykładowe wzory zwy- czajnych oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia wraz z krótki- mi komentarzami i orzecznictwem sądowym ilustrującym wskazane w nich kwestie formalne. Opracowanie wzbogacone zostało o kazus, którego rozwiąza- niem jest propozycja pisma procesowego, jakie może być w praktyce przygotowane w podobnej do wskazanej w zadaniu sytuacji. W tej części zawarte zostało również omówienie istotnych zagadnień, na które Czytelnik powinien zwrócić uwagę, podejmując decyzję co do wyboru właściwego rozwiązania. Opracowanie niniejsze kierowane jest nie tylko do osób, które w codziennej praktyce zajmują się sporządzaniem środków zaskar- żenia, lecz także do osób pragnących dopiero tę umiejętność posiąść. Wyrażam więc nadzieję, że ten praktyczny komentarz okaże się przydatny także aplikantom do zawodów prawniczych, studentom oraz wszystkim, którzy stają przed zadaniem sporządzenia środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz Poznań, wrzesień 2013 r. VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KK KKS KKW Konstytucja RP KPA KPC KPK KPW NarkU OpłSpKarneU PrAdw PrUSP PWKPK ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach kar- nych (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) IX W y k a z s k r ó t ó w 2. Organy orzekające SA SN SO Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Okręgowy 3. Czasopisma i publikatory BSN Dz.U. Dz.Urz. UE KZS NP OSA OSNK OSNKW OSNwSK OSP Pal. PiP PNUŚl Prok. i Pr. PS SI Wok. WPP 4. Inne skróty art. cz. lit. n. niepubl. Nr por. post. poz. red. s. X Biuletyn Sądu Najwyższego Dziennik Ustaw Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Krakowskie Zeszyty Sądowe Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Woj- skowa Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- nych Orzecznictwo Sądów Polskich Palestra Państwo i Prawo Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Studia Iuridica Wokanda Wojskowy Przegląd Prawniczy artykuł część litera następny (-a, -e) niepublikowany (-a, -e) Numer porównaj postanowienie pozycja redakcja strona W y k a z s k r ó t ó w sprost. t. t.j. tj. tzn. tzw. uchw. ust. wyr. zd. ze zm. zob. sprostowanie tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany uchwała ustęp wyrok zdanie ze zmianami zobacz XI Wykaz literatury Biłyj M., Murzynowski A., Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa i praktyki, Warszawa 1980. Błachnio-Parzych A., Kosonoga J., Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, w: Wę- złowe problemy procesu karnego (red. P. Hofmański), Warszawa 2010. Bojańczyk A., Podważenie prawomocnego wyroku sądu karnego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Próba zarysu zagadnienia (cz. 1), Pal. 2001, Nr 5–6. Bojańczyk A., Podważenie prawomocnego wyroku sądu karnego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Próba zarysu zagadnienia (cz. 2), Pal. 2001, Nr 7–8. Bojańczyk A., W sprawie obowiązków procesowych obrońcy wyznaczo- nego z urzędu do sporządzenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia (cz. 1), Pal. 2009, Nr 5–6. Bojańczyk A., W sprawie obowiązków procesowych obrońcy wyznaczo- nego z urzędu do sporządzenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia (cz. 2), Pal. 2009, Nr 7–8. Bojańczyk A., Wznowienie postępowania karnego na podstawie orze- czenia Trybunału Konstytucyjnego eliminującego przepis prawa procesowego z porządku prawnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, Nr 1. Bratoszewski J., Kasacja w postępowaniu karnym (wybrane problemy), Jurysta 1996, Nr 1. Ciukas M., Domniemanie niewinności w postępowaniu wznowienio- wym, Prok. i Pr. 2010, Nr 6. Doda Z., Prawomocność orzeczenia jako warunek dopuszczalności re- wizji nadzwyczajnej, NP 1970, Nr 6. Doda Z., Zakres rozpoznania sprawy w trybie kasacji według nowego Kodeksu postępowania karnego, w: Nowe prawo karne procesowe. XIII W y k a z l i t e r a t u r y Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Dasz- kiewicza (red. T. Nowak), Poznań 1999. Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985. Doda Z., Grajewski J., Murzynowski A., Kasacja w postępowaniu kar- nym. Komentarz, Warszawa 1996. Dudzik B., Właściwość sądu orzekającego w kwestii wznowienia postę- powania karnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem są- dowym (zagadnienia wybrane), w: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowi- czowi (red. I. Nowikowski), Lublin 2007. Durczak-Żochowska S., Kontrola warunków cofnięcia sprzeciwu od wy- roku nakazowego, PiP 2010, Nr 3. Eichstaedt K., Postępowania szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa 2010. Gaberle A. (red.), Waltoś S. (red.), Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody, Kraków 2000. Głowacki M., Przesłanki dopuszczalności kasacji a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, Pal. 2001, Nr 11–12. Gostyński Z. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 1998. Góral R., Stanowska M., Tokarska M., Skarga kasacyjna w praktyce, Prok. i Pr. 1998, Nr 9. Góral R., Stanowska M., Tokarska M., Udział stron w postępowaniu ka- sacyjnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 2. Grajewski J., Czynniki wpływające na sprawność postępowania nad- zwyczajnorewizyjnego w sprawach karnych, PS 1995, Nr 1. Grajewski J., Epizodyczne kasacje w postępowaniu karnym, w: Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego (red. P. Kruszyński), SI 1997, Nr 33. Grajewski J., Rodzaje sprzeciwów w postępowaniu karnym, w: Współ- czesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tade- uszowi Nowakowi (red. S. Stachowiak), Poznań 2002. Grajewski J., Ściąganie na wniosek w polskim prawie karnym, Gdańsk 1982. Grzegorczyk T., Odwołanie w systemie karno-procesowych środków za- skarżenia, w: Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pa- miątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. XIV W y k a z l i t e r a t u r y Grzegorczyk T., Rzetelne postępowanie odwoławcze i kasacyjne, w: Rze- telny proces karny. Materiały konferencji naukowej. Trzebieszowice 17–19 września 2009 (red. J. Skorupka, W. Jasiński), Warszawa 2010. Grzegorczyk T., Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 1998. Grzegorczyk T., Środki zaskarżenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach karnych w latach 1929–2000 (wybrane zagadnie- nia), Prok. i Pr. 2000, Nr 10. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, 2011. Grzeszczyk W., Formalne warunki dopuszczalności kasacji w sprawach karnych i ich kontrola w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prok. i Pr. 1997, Nr 4. Grzeszczyk W., Kasacja w polskim procesie karnym, Kraków 2000. Grzeszczyk W., Kasacja w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 1996, Nr 10. Grzeszczyk W., Kasacja w sprawach karnych z uwzględnieniem noweli do k.p.k. z 20.7.2000 r., Kraków 2001. Grzeszczyk W., Niedopuszczalność zaskarżenia postanowienia o odmowie ustanowienia obrońcy z urzędu dla sporządzenia kasacji, Prok. i Pr. 1996, Nr 9. Grzeszczyk W., Oczywista bezzasadność kasacji w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prok. i Pr. 2002, Nr 11. Grzeszczyk W., Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, Prok. i Pr. 2008, Nr 11. Grzeszczyk W., Przesłanki wstrzymania wykonania orzeczenia przez Sąd Najwyższy w razie wniesienia kasacji (art. 469 § 1 k.p.k.), Prok. i Pr. 1997, Nr 5. Grzeszczyk W., Przyczyny kasacyjne w sprawach karnych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, Prok. i Pr. 1997, Nr 3. Grzeszczyk W., Terminy do wniesienia kasacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 10. Grzeszczyk W., Zakres działania w czasie art. 521 Kodeksu postępowa- nia karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 6. Herzog A., Praktyka kasacyjna prokuratorów w okresie od 1997 r. do I półrocza 2002 r., Prok. i Pr. 2003, Nr 3. Herzog A., Uwagi na tle praktyki kasacyjnej prokuratorów w I półroczu 2004 r., Prok. i Pr. 2005, Nr 1. Hofmański P., Orzeczenie sądu kasacyjnego, w: Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Gra- jewskiemu (red. M. Płachta), Gdańsk 2003. XV W y k a z l i t e r a t u r y Hofmański P., Uzasadnienie postanowienia o oddaleniu kasacji (na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego), PiP 2005, Nr 7. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Laudowicz T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297–467, t. II, Warszawa 2007. Hofmański P., Zabłocki S., Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym – kwestie modelowe, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (red. T. Grzegor- czyk), Warszawa 2011. Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w spra- wach karnych, Kraków 2006. Hofmański P., Zabłocki S., Funkcjonalność postępowania kasacyjnego w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego, w: Nowy Ko- deks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe (red. E. Skrę- towicz), Kraków 1998. Hofmański P., Zabłocki S., Wybrane zagadnienia postępowania kasacyj- nego w świetle nowego Kodeksu postępowania karnego, Pal. 1997, Nr 11–12. Kaftal A., Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orze- czeniem według nowego k.p.k., PiP 1970, Nr 6. Karolczyk P., Sprzeciw od nakazu karnego, Prok. i Pr. 2006, Nr 7–8. Klejnowska M., Formalne wymogi środka zaskarżenia w sprawie karnej, w: Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowikowski), Lu- blin 2007. Klimowa J., W kwestii nowych faktów lub dowodów jako podstawy wznowienia postępowania karnego, Pal. 1974, Nr 10. Kmieciak H., Czy Naczelny Prokurator Wojskowy jest uprawniony do wniesienia kasacji przewidzianej w art. 521 k.p.k.?, WPP 2000, Nr 1. Kmiecik R., Formalne warunki kasacji a zarzuty kasacyjne w nowym Kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 9. Kmiecik R., Formy przeprowadzania dowodu w postępowaniu o wzno- wienie, NP 1982, Nr 3–4. Kmiecik R., Rażące naruszenie prawa materialnego jako „względna” przyczyna kasacyjna, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała (red. P. Hofmański, K. Zgryzek), Katowice 2003. Kmiecik R., Z problematyki dowodu ścisłego i swobodnego w postępo- waniu apelacyjnym i kasacyjnym, Prok. i Pr. 2003, Nr 1. XVI W y k a z l i t e r a t u r y Kondracki M., Rola zarzutów odwoławczych w procesie karnym, Pal. 2009, Nr 3–4. Krawiec J., Kilka uwag dotyczących uprawnień Naczelnego Prokuratora Wojskowego w świetle art. 521 i art. 657 § 1 k.p.k., WPP 1999, Nr 3–4. Kruszyński P., Podstawy kasacji w nowym k.p.k., w: Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z., W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005. Marcinkowski W., Wybrane orzeczenia Izby Wojskowej Sądu Najwyż- szego wydane w 2005 r. wskutek rozpoznania kasacji, WPP 2006, Nr 1. Marszał K., Instancyjność postępowania karnego w świetle artykułu 176 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej, w: Zasady procesu kar- nego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia (red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll), Warszawa 2000. Marszał K., System apelacyjno-kasacyjny w polskim procesie karnym, w: Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profe- sora Andrzeja Murzynowskiego (red. P. Kruszyński), SI 1997, Nr 33. Marszał K., Zaskarżalność decyzji wydanych w procesie karnym, PS 2007, Nr 3. Marszał K. (red.), Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2008. Marszał K., Zagrodnik J., Problem dopuszczalności kasacji od postano- wienia sądu, wydanego w trybie art. 306 § 2 k.p.k., PiP 2002, Nr 4. Muras Z., Bezwzględne przyczyny odwoławcze w polskim procesie kar- nym, Toruń 2004. Murzynowski A., Prawomocność orzeczeń sądowych jako przesłanka kasacji, w: Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiąt- kowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. Nelken J., Nowe fakty i dowody jako podstawa wznowienia postępowa- nia, NP 1973, Nr 6. Nowak T., Stachowiak S., Prawo karne procesowe – dynamika postępo- wania, Bydgoszcz 1999. Nowikowski I., Cofnięcie środka odwoławczego w procesie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 5. Nowikowski I., Gravamen w procesie karnym – kwestie wybrane (uwagi na tle pojęcia interesu w procesie karnym), w: Pojęcie interesu XVII W y k a z l i t e r a t u r y w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądo- wym Polski i Ukrainy (red. A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Lesz- czyński), Lublin 2006. Nowikowski I., Kwestia częściowego cofnięcia sprzeciwów w procesie karnym, w: Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pa- miątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. Nowikowski I., Odwoływalność sprzeciwów w Kodeksie postępowania karnego, Annales UMCS 1992, Nr 36. Obrębski R., Dopuszczalność zażalenia i kasacji od postanowień doty- czących wniosku o przywrócenie terminu (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), PS 2000, Nr 1. Paluszkiewicz H., Sporządzanie środków odwoławczych w postępowa- niu karnym. Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem. Wzory pism procesowych z objaśnieniami, Warszawa 2013. Paprzycki L.K., Model kasacji w polskiej procedurze karnej, Pal. 2008, Nr 7–8. Paprzycki L.K., Oczywista bezzasadność i oczywista zasadność kasacji, w: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedli- wości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała (red. P. Hof- mański, K. Zgryzek), Katowice 2003. Pawłowska A., Sprzeciw od wyroku nakazowego – uwagi dotyczące jego charakteru i skutków, w: Problemy stosowania prawa sądo- wego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi (red. I. Nowikowski), Lublin 2007. Poliwka-Pacana M., Wznowienie postępowania sądowego (wybrane za- gadnienia), w: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (red. E. Dynia, C.P. Kłak), Rzeszów 2005. Pracki H., Kierunki i zakres zmian przepisów o rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych, Problemy Praworządności 1989, Nr 1. Przybylczak L., Uchylenie przez sąd kasacyjny prawomocnego wyroku a kwestia wykonania kary pozbawienia wolności, Prok. i Pr. 1997, Nr 1. Rogacka-Rzewnicka M., Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001. Skrętowicz E., O apelacji i kasacji de lege ferenda, Annales UMCS 1995, Nr 41. Skrętowicz E., Wyrok zaoczny w polskim procesie karnym, Zeszyty Na- ukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 1981, Nr 14. XVIII W y k a z l i t e r a t u r y Sługocki L., Wnoszenie kasacji karnej, Warszawa 1998. Stachowiak S., Sprzeciw przeciwko wyrokowi zaocznemu w ujęciu no- wego kodeksu postępowania karnego, w: Nowe prawo karne pro- cesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza (red. T. Nowak), Poznań 1999. Stachowiak S., Wyrok zaoczny w ujęciu nowego Kodeksu postępowania karnego, w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania kar- nego, Nr 3, Warszawa 1997. Stanowska M., Kasacja nadzwyczajna w sprawach karnych (cz. 2), PS 2007, Nr 6. Stefański R.A., Postępowanie nakazowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 2003, Nr 7–8. Stefański R.A., Rozpoznawanie kasacji na posiedzeniu, Prok. i Pr. 2001, Nr 2. Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, War- szawa 2011. Sychta K., Obowiązywanie reguły in dubio pro reo w zakresie ustalania podstaw nadzwyczajnych środków zaskarżenia, PNUŚl. 2004, Nr 25. Syta M., Gravamen jako przesłanka zażalenia w postępowaniu przygo- towawczym, Prok. i Pr. 2004, Nr 4. Szumiło-Kulczycka D., Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego, w: Środki zaskarżenia w procesie kar- nym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. Śliwonik M., Zjawisko „uapelacyjnienia” kasacji w świetle obecnego i no- wego k.p.k., Pal. 1997, Nr 9–10. Światłowski A., Odwołanie zeznań lub wyjaśnień jako przyczyna wzno- wienia postępowania karnego, w: Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Dody (red. A. Gaberle, S. Waltoś), Kraków 2000. Świda Z. (red.), Postępowanie karne – część szczególna, Warszawa 2011. Waltoś S., Nowa kasacja w prawie karnym, Pal. 1996, Nr 1–2. Waltoś S., Postępowania szczególne w procesie karnym, Warszawa 1973. Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011. Wiliński P., Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w: Rzetelny proces karny w orzecz- nictwie sądów polskich i międzynarodowych (red. P. Wiliński), Warszawa 2009. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: