Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 003588 22409955 na godz. na dobę w sumie
Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy - ebook/pdf
Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 219
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0340-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka stanowi trzeci zbiór studiów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. Pierwszy zbiór – publikacja referatów przedstawianych na seminarium z zakresu etyki prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – ukazał się w 2008 r., stanowiąc pierwszy tom serii Biblioteka Etyki Prawniczej, drugi zbiór ukazał się w 2011 r. Podobnie jak w przypadku poprzednich tomów Autorom, reprezentującym różne ośrodki i środowiska naukowe, przysługiwało prawo swobodnego wyboru tematyki oraz sposobu prezentacji i argumentacji. Przedstawili oni opracowania urozmaicone tematycznie i odmienne pod względem metodologicznym. Podkreślenia wymaga także udział przedstawicieli praktyki, których spojrzenie na problematykę etyki prawniczej może wzbogacić zarówno wiedzę faktyczną, jak i refleksję teoretyczną.


Na niniejszy zbiór składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać najwięcej materiału o bezpośrednim charakterze refleksji teoretycznej), problemom deontologii zawodowej, przez pojęcie to (jak w poprzednim zbiorze) rozumie się kwestie ze sfery etyki prawniczej, pozostające w ścisłym związku z praktyką prawa i wykonywania zawodów prawniczych, a także ogólniejszym problemom instytucji sądownictwa i zawodów prawniczych, które pozostają w związku z etyką prawniczą, choć związek ten nie zawsze musi być bezpośredni.


Książka jest skierowana do prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa, może być także pomocna studentom prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy 3 pod redakcjà Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyƒskiego Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Nałęcz-Zienkiewicz Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska Publikacja powstała przy współpracy i dofi nansowaniu Fundacji Instytut Etyki Prawniczej © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0340-5 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treściSłowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ETYKA PRAWNICZA A FILOZOFIA I NAUKI SPOŁECZNE Część I Kodeksy etyki zawodowej: w poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności (Przemysław Kaczmarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokąd zmierza etyka prawnicza? (Paweł Łabieniec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaufanie i zarządzanie przez wartości w kontekście wybranych etyk zawodowych 13 27 (Mira Poręba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Lekcje otrzymane w Jerozolimie i Atenach. Wskazówki Hannah Arendt dla etyki prawniczej (Mateusz Stępień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PROBLEMY DEONTOLOGII ZAWODOWEJ Część II Obowiązek wnoszenia środka odwoławczego, czyli krytyczne uwagi o § 56 Kodeksu etyki adwokackiej (Łukasz Chojniak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi o interpretacji zasady bezstronności sądu (Wojciech Jasiński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualne problemy etyki radców prawnych a struktura wolnych zawodów prawniczych 67 78 (Zenon Klatka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Revolving door. Etyczne aspekty zmiany wykonywanego zawodu prawniczego (Katarzyna Mikołajczyk-Graj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6 Spis treści Bybee Memo – ocena etyczno-prawna (Sebastian Sykuna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 INSTYTUCJE SĄDOWNICTWA I ZAWODÓW PRAWNICZYCH Część III Zróżnicowanie modeli postępowania dyscyplinarnego (Anna Korzeniewska-Lasota) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Reformy sądownictwa a funkcjonowanie urzędników i pracowników sądów (Artur Robert Pietryka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych (Paweł Skuczyński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Exodus asystentów sędziego – diagnoza problemu (Michał Szwast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 www.lexisnexis.pl Słowo wstępne Słowo wstępne Słowo wstępne Z największą przyjemnością przekazujemy w ręce Czytelników trzeci zbiór studiów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy. Pierwszy zbiór – publikacja referatów przedstawianych na seminarium z zakresu etyki prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Warszawskiego – ukazał się w 2008 r., stanowiąc pierwszy tom serii Biblioteka Etyki Prawniczej, a drugi zbiór ukazał się w 2011 r., gdy Biblioteka wzbogaciła się o trzy monografi e: Etyka sytuacyjna praw- nika Marcina Pieniążka, Etyka w administracji publicznej Iwony Bo- guckiej i Tomasza Pietrzykowskiego oraz Status etyki prawniczej Pawła Skuczyńskiego, jak również o inne wydawnictwo zbiorowe: Edukacja etyczna prawników – cele i metody. Niniejszy zbiór został poprzedzony nową pozycją wydaną w ramach Biblioteki, z istoty swojej mającą cha- rakter podstawowy, mianowicie Leksykonem etyki prawniczej. 100 pod- stawowych pojęć pod redakcją Pawła Skuczyńskiego i Sebastiana Sy- kuny, a także, wydaną poza Biblioteką, książką 10 lat Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej, w której Paweł Skuczyński omówił „Ogólne kierunki rozwoju etyki prawniczej w Polsce”, a Iga Małobęcka przedstawiła kronikę działalności Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej i Instytutu Etyki Prawniczej – instytucji sprawczej Biblio- teki Etyki Prawniczej. Na niniejszy zbiór składa się 13 opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy, wyróżniane dla jego potrzeb, części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a fi lozofi ą i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać najwięcej materiału o bez- pośrednim charakterze refl eksji teoretycznej), problemom deontologii zawodowej, pod którym to terminem (jak w poprzednim zbiorze) rozumie się kwestie ze sfery etyki prawniczej, pozostające w ścisłym związku z praktyką prawa i wykonywania zawodów prawniczych, 8 Słowo wstępne i – wreszcie – ogólniejszym problemom instytucji sądownictwa i za- wodów prawniczych, które pozostają w związku z etyką prawniczą, choć związek ten nie zawsze musi być bezpośredni. Bezpośredni związek występuje oczywiście w stosunku do sądow- nictwa dyscyplinarnego w obrębie tradycyjnych zawodów prawniczych (sędziego, prokuratora, zawodów zaufania publicznego), lecz związek dotyczy jednak także takich zawodów, o których mowa w części trze- ciej, jak asystentów sędziów oraz urzędników i pracowników sądów (których status prawny jest do tego odległy od systemowego unor- mowania). Podjęte stosunkowo dawno temu, kontynuowane przede wszystkim pod hasłem deregulacji, mało systemowe i nierzadko wza- jemnie znoszące się przeobrażenia różnych zawodów prawniczych coraz silniej nakazują rozważanie przez projektodawców zmian na- zbyt pomijanej problematyki etyki zawodowej – i to nie tylko w odnie- sieniu do zawodów tradycyjnych, lecz i do zawodów wspomagających działalność sądownictwa i prokuratury. Sytuując niniejszy zbiór na tle trzech kolejnych tomów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, zauważyć trzeba, że ro- śnie liczba opracowań nieograniczających się do sfery niejako trady- cyjnej, tj. etyki zawodów adwokata i radcy prawnego oraz zawodu sędziego (też tradycyjnie, mniej zawodu prokuratora), przy dostrze- ganiu przy tym zjawiska kształtowania się, nie bez zasadniczych trudności, nowych zawodów prawniczych w służbie publicznej. Nie- mniej powtórzyć można postulat zawarty w słowie wstępnym do po- przedniego zbioru studiów, skierowany do autorów kolejnych tomów pod tytułem Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy: oczekiwać by można szerszego podejmowania problematyki etyki takich za- wodów jak, z jednej strony, prokuratorzy czy komornicy sądowi, a z drugiej – doradcy podatkowi czy rzecznicy patentowi. Można również zauważyć rozwój refl eksji o charakterze porównawczym – w rozumieniu porównywania rozwiązań przyjętych dla różnych za- wodów prawniczych. Podkreś lenia wymaga wreszcie udział – obok reprezentantów „akademii” – przedstawicieli praktyki, których spoj- rzenie na problematykę etyki prawniczej może wzbogacić i wiedzę faktyczną, i refl eksję teoretyczną. Tak zatem jak w odniesieniu do zbioru poprzedniego, możemy wy- razić głęboką nadzieję, że także niniejszy zbiór przyczyni się do rozwi- www.lexisnexis.pl Słowo wstępne 9 jania refl eksji nad materią okreś laną jako etyka prawnicza – refl eksji potrzebnej do rozwoju nauki w tym zakresie, a zarazem koniecznej do kształtowania dobrej praktyki prawniczej jako elementu dobrego prawa w demokratycznym państwie prawnym. Hubert Izdebski i Paweł Skuczyński Część I Etyka prawnicza a filozofia i nauki społeczne Część I. Etyka prawnicza a fi lozofi a i nauki społeczne Przemysław Kaczmarek Uniwersytet Wrocławski Przemysław Kaczmarek. Kodeksy etyki zawodowej… Kodeksy etyki zawodowej: w poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności 1. Sformułowanie przedmiotu rozważań W poniższych rozważaniach zamierzam przyjąć hipotezę, zgodnie z którą formalizację etyki w postaci kodeksów zawodowych można rozpatrywać jako wyraz poszukiwania bezpieczeństwa moralnego1. W proponowanym ujęciu kodeksy etyki zawodowej wydają się spełniać funkcję instancji, która rozstrzygać ma pojawiające się w działalności prawniczej dylematy o charakterze moralnym. Przypisanie kodeksom etycznym roli „odciążającej” rodzi jednak pytanie o moralną odpo- wiedzialność interpretatora za podejmowane decyzje2. Rozpatrując to pytanie, można, z jednej strony, wyróżnić stanowisko, że kodeksy etyki zawodowej są przejawem ucieczki od odpowiedzialności poprzez uznanie, iż wartością jest przestrzeganie zawartych w nich reguł. Przy- jęcie tego poglądu zakłada, że tworzenie reguł zwalnia z poczucia od- powiedzialności, zwłaszcza w sytuacji dylematów moralnych, na jakie można natrafi ć w działalności zawodowej. Z drugiej zaś strony, two- rzenie kodeksów etycznych odczytuje się jako wyraz troski o sposób wykonywania zawodu. Takie ujęcie podkreś la, że formalizacja etyki 1 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk 2008, rozdz. III. L. Koła- kowski w tym kontekście pisze: „Pragnienie posiadania kodeksu moralnego […] jest składnikiem owej dążności do bezpieczeństwa, owej ucieczki od decyzji; jest pragnie- niem życia w świecie, gdzie wszystkie decyzje zostały już raz na zawsze powzięte”, Etyka bez kodeksu, w: Kultura i fetysze. Eseje, Warszawa 2009, s. 156; M. Zirk-Sadowski, Postulat etyki bezkodeksowej a stosunek prawa do moralności, „Acta Universitatis Lo- dziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1979, seria I, z. 25, s. 3 i n. 2 T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007, część III, rozdz. 1. 14 Część I. Etyka prawnicza a filozofia i nauki społeczne jest dokonywana z zamiarem zwiększenia odpowiedzialności. Obok bowiem odpowiedzialności cywilnej czy karnej mamy również do czy- nienia z odpowiedzialnością zawodowo-etyczną3. Czy kodeksy etyki zawodowej przyczyniają się do neutralizacji moralnej odpowiedzialności? To zależy od funkcji, jaką im się przypisuje, takie stanowisko zamierzam bronić w poniższych rozważaniach4. Można bowiem kodeksom przypisywać rolę „przewodnika po zawiłościach dylematów moralnych”5, który ma w pełni odciążać interpretatora od rozstrzygania pojawiających się wątpliwości moralnych (a także wy- jątkowo dylematów natury poznawczej). Możliwe jest jednak ujęcie kodeksów jako czynnika, który nie tyle zwalnia uczestnika praktyki zawodowej z poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, ile raczej pozwala orientować się w moralności instytucjonalnej, stawia- nych przez nią wymaganiach. W drugim z wyróżnionych ujęć odcią- żająca rola kodeksów etycznych wydaje się powodować, jak powie- dzieliby egzystencjaliści, że interpretator, podejmując decyzję, nie jest boleśnie samotny. 2. O poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności W działalności prawniczej mamy do czynienia z dylematami zarówno poznawczymi, jak i moralnymi, których rozstrzygnięcie może rodzić wątpliwości. Skala pojawiających się wątpliwości natury moralnej wydaje się rosnąć. Można to łączyć ze zmianą roli prawa w sferze pu- blicznej. Jurydyzacja życia społecznego ilustruje proces zajmowania przez prawo miejsca, które wcześniej było zarezerwowane dla innych 3 M. Pieniążek, Etyka sytuacyjna prawnika, Warszawa 2008, rozdz. III. Zob. także opracowania przedstawione na konferencji w Krakowie 25–27 maja 2007 r.: Filozo- fi czne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej, http://www.diametros.iphils.uj.edu. pl/?l=1 p=cnf4 m=44 ij=1 ii=3 [dostęp 31 lipca 2013 r.]. 4 Zagadnienie funkcji kodeksów etycznych przedstawia R. Sarkowicz, Uwagi o kodeksie etyki lekarskiej, w: Filozofi czne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej, Kraków 25–27 maja 2007, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1 p=cnf4 m=44 j- h=1 ih=78 [dostęp 31 lipca 2013 r.]. Zob. także T. Pietrzykowski, Podstawowe wartości zawodów prawniczych, w: Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012, s. 53–54. 5 T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, s. 152. www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: