Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00013 000526 24505021 na godz. na dobę w sumie
Naukowe sekrety motywacji - ebook/pdf
Naukowe sekrety motywacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Cztery Głowy Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7843-266-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piotr Bucki, ekspert w dziedzinie komunikacji i motywacji, w bardzo prostych słowach pokaże Ci, jak wielkim manipulatorem jest Twój mózg i gdzie mieszka siła woli. Poznasz podstawowe mechanizmy działania Twojego biologicznego komputera i nauczysz się technik ćwiczenia siły woli. Będziesz potrafił szybko rozpoznać czyhające na Ciebie zagrożenia i pułapki i wykształcisz nawyki, dzięki którym zrealizujesz to, co chcesz zrealizować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NAUKOWE SEKRETY NAUKOWE SEKRETY NAUKOWE SEKRETY MOTYWACJI MOTYWACJI TYWACJI Piotr Bucki Piotr Bucki Piotr Buc GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE WEJDŹ NA WEJDŹ NA I WPISZ KOD: I WPISZ KOD: WWW.FISZKI.PL/GRATISY WWW.FISZKI.PL/GRATISY 40BaNSM17 40BaNSM17 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Podstawowe mechanizmy ........................................ 1 Podstawowe mechanizmy ........................................ 1 Trzy siły ................................................................................ 8 Trzy siły ................................................................................ 8 Strategia działania ........................................................ 13 Strategia działania ........................................................ 13 Techniki ćwiczenia siły woli ................................. 19 Techniki ćwiczenia siły woli ................................. 19 Zagrożenia ........................................................................ 27 Zagrożenia ........................................................................ 27 Kształtowanie nawyków .......................................... 33 Kształtowanie nawyków .......................................... 33 Ostatnie wskazówki ................................................... 37 Ostatnie wskazówki ................................................... 37 ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ ZBIERZ CAŁĄ SERIĘ  Wystąpienia publiczne  Wystąpienia publiczne  Idealna prezentacja krok po kroku  Idealna prezentacja krok po kroku  Efektywny trening antystresowy  Efektywny trening antystresowy  Naukowe sekrety motywacji  Naukowe sekrety motywacji BUCKIACADEMY.FISZKI.PL BUCKIACADEMY.FISZKI.PL SPRAWDŹ SPRAWDŹ Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Koncepcja serii: Sławomir Kuchta Redakcja: Patrycja Wojsyk Redakcja: Patrycja Wojsyk Korekta: dr Tomasz Karpowicz Korekta: dr Tomasz Karpowicz Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Projekt grafi czny i skład: Bartosz Czarnecki Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto Ilustracje: www.fi szki.pl/autorzyfoto © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 © Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk 2017 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-266-1 Wydanie elektroniczne, ISBN: 978-83-7843-266-1 biuro@fi szki.pl biuro@fi szki.pl BUCKIACADEMY BUCKIACADEMY JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? JAK ZDOBYĆ NOWE KOMPETENCJE? Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po Z FISZKAMI to proste. Teoria jest tylko po to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy to, by zrozumieć praktykę. Tę zaś podajemy w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- w formie prostych ćwiczeń, które – wykony- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- wane systematycznie – rozwijają umiejętno- ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, ści. Z fi szek możesz korzystać w kolejności, którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- którą zaproponowaliśmy, lub wybierać po- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- szczególne tematy. Wykonuj ćwiczenia rze- telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do telnie i systematycznie. Koniecznie zajrzyj do materiałów dodatkowych online. Wystarczy materiałów dodatkowych online. Wystarczy 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- 15 minut dziennie, aby rozwinąć nową kom- petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, petencję. A kiedy zechcesz odświeżyć wiedzę, zawsze możesz wrócić do fi szek. zawsze możesz wrócić do fi szek. FISZKI FISZKI + + GRATISY ONLINE GRATISY ONLINE TEORIA TEORIA WIDEO WIDEO E-BOOKI E-BOOKI ĆWICZENIA ĆWICZENIA SZABLONY SZABLONY PRZYDATNE LINKI PRZYDATNE LINKI PODSTAWOWE MECHANIZMY PODSTAWOWE MECHANIZMY SIŁA WOLI, CZYLI – CO? SIŁA WOLI, CZYLI – CO? Silna wola! Ile razy dziś zabrakło jej Silna wola! Ile razy dziś zabrakło jej Tobie? Mnie – pewnie jakieś 10 razy. Bo Tobie? Mnie – pewnie jakieś 10 razy. Bo chociaż o psychologii motywacji wiem chociaż o psychologii motywacji wiem wiele i wciąż uczę się technik wzmac- wiele i wciąż uczę się technik wzmac- niania siły woli, to jestem skonstruowa- niania siły woli, to jestem skonstruowa- ny tak samo jak Ty. ny tak samo jak Ty. I raz wygrywam, a raz przegrywam I raz wygrywam, a raz przegrywam z pokusami, lenistwem i zachciankami. z pokusami, lenistwem i zachciankami. A tymczasem, żeby osiągać cele dłu- A tymczasem, żeby osiągać cele dłu- gofalowe i przebiec życiowe maratony, gofalowe i przebiec życiowe maratony, potrzebujesz paliwa, które nazywa się: potrzebujesz paliwa, które nazywa się: siła woli. Mam dobre wiadomości – siła woli. Mam dobre wiadomości – dzięki temu zestawowi fi szek nauczysz dzięki temu zestawowi fi szek nauczysz się to paliwo tankować. Uważaj jednak, się to paliwo tankować. Uważaj jednak, żeby nie przesadzić. Za dużo samokon- żeby nie przesadzić. Za dużo samokon- troli też nie jest zdrowe. troli też nie jest zdrowe. Kim Kim jestem? Mam na jestem? Mam na imię Piotr imię Piotr i chcę podać Ci praktyczne sposoby na i chcę podać Ci praktyczne sposoby na wzmocnienie siły woli. wzmocnienie siły woli. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1A 1A ĆWICZENIE 1 ĆWICZENIE 1 ZASTANÓW SIĘ ZASTANÓW SIĘ Zastanów się, jak defi niujesz siłę woli. Zastanów się, jak defi niujesz siłę woli. A czym jest dla Ciebie motywacja? A czym jest dla Ciebie motywacja? Czy widzisz jakieś różnice? Czy widzisz jakieś różnice? ĆWICZENIE 2 ĆWICZENIE 2 OBSERWUJ SIĘ OBSERWUJ SIĘ Policz, ile razy dziennie brakowało Ci Policz, ile razy dziennie brakowało Ci siły woli, a ile razy było jej wystarczająco siły woli, a ile razy było jej wystarczająco dużo. Obserwuj sytuacje, w których naj- dużo. Obserwuj sytuacje, w których naj- częściej brakuje Ci siły woli, i je zapisuj. częściej brakuje Ci siły woli, i je zapisuj. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 1B 1B PODSTAWOWE MECHANIZMY PODSTAWOWE MECHANIZMY MOTYWACJA I SIŁA WOLI MOTYWACJA I SIŁA WOLI Zwykłem mawiać, że motywacja bez Zwykłem mawiać, że motywacja bez siły woli jest jak iPhone w dżungli. Fajna, siły woli jest jak iPhone w dżungli. Fajna, ale gdy tylko skończy się bateria, to nie- ale gdy tylko skończy się bateria, to nie- wiele z niej pożytku. wiele z niej pożytku. Motywacja do działania przychodzi Motywacja do działania przychodzi nagle. Jest jak impuls. Dobry początek, nagle. Jest jak impuls. Dobry początek, ale wciąż – tylko początek! Co roku, ale wciąż – tylko początek! Co roku, zwykle 1 stycznia, odczuwamy motywa- zwykle 1 stycznia, odczuwamy motywa- cję, żeby zdrowo żyć, mniej jeść, upra- cję, żeby zdrowo żyć, mniej jeść, upra- wiać więcej sportu, nie palić, pić tylko wiać więcej sportu, nie palić, pić tylko w weekendy, więcej czytać, mniej się w weekendy, więcej czytać, mniej się spóźniać. spóźniać. W chwili, w której odczuwasz impuls W chwili, w której odczuwasz impuls do zmiany, czujesz ogromną motywację. do zmiany, czujesz ogromną motywację. Siłę, która… mija – i w jakiś sposób trud- Siłę, która… mija – i w jakiś sposób trud- no ją odnaleźć, gdy przychodzi czas, no ją odnaleźć, gdy przychodzi czas, żeby… np. pójść na siłownię. żeby… np. pójść na siłownię. Dlaczego? Ponieważ tak jest skon- Dlaczego? Ponieważ tak jest skon- struowany Twój mózg. Ale nie bój się. struowany Twój mózg. Ale nie bój się. Popracujemy nad nim. Popracujemy nad nim. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2A 2A ĆWICZENIE 3 ĆWICZENIE 3 ZASTANÓW SIĘ ZASTANÓW SIĘ Zastanów się: kiedy ostatni raz czu- Zastanów się: kiedy ostatni raz czu- łeś przypływ motywacji do działania? łeś przypływ motywacji do działania? Czy było to podczas rozmowy z naj- Czy było to podczas rozmowy z naj- bliższymi? Po przeczytaniu wpisu na bliższymi? Po przeczytaniu wpisu na czyimś blogu? Po tym jak widzisz, że czyimś blogu? Po tym jak widzisz, że nie wszystko się udaje tak, jak powinno nie wszystko się udaje tak, jak powinno się udawać? się udawać? Praca nad siłą woli polega na uważnym Praca nad siłą woli polega na uważnym obserwowaniu siebie i na wdrażaniu zmian obserwowaniu siebie i na wdrażaniu zmian – zmianie nawyków. – zmianie nawyków. Jeśli zauważasz, że masz motywację, Jeśli zauważasz, że masz motywację, a potem brakuje Ci siły woli, to świetnie: a potem brakuje Ci siły woli, to świetnie: funkcjonujesz tak, jak wszyscy. Gorzej, funkcjonujesz tak, jak wszyscy. Gorzej, jeśli nawet nie odnajdujesz w sobie mo- jeśli nawet nie odnajdujesz w sobie mo- tywacji. Ale spokojnie – na to też coś tywacji. Ale spokojnie – na to też coś poradzimy. poradzimy. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 2B 2B PODSTAWOWE MECHANIZMY PODSTAWOWE MECHANIZMY HOUSTON, HOUSTON, MAMY PROBLEM MAMY PROBLEM Wszyscy jesteśmy ofi arami ewolucji, Wszyscy jesteśmy ofi arami ewolucji, dosłownie i metaforycznie. Na począt- dosłownie i metaforycznie. Na począt- ku rozwoju naszego gatunku nie po- ku rozwoju naszego gatunku nie po- trzebowaliśmy siły woli ani motywacji. trzebowaliśmy siły woli ani motywacji. Głównym zadaniem było najeść się, nie Głównym zadaniem było najeść się, nie dać się zjeść i przekazać dalej geny. Do dać się zjeść i przekazać dalej geny. Do tego potrzebne były emocje, za które tego potrzebne były emocje, za które odpowiadał móżdżek. odpowiadał móżdżek. Z czasem nasze potrzeby się zmieniły. Z czasem nasze potrzeby się zmieniły. Ewolucja jednak podchodzi do rozwoju Ewolucja jednak podchodzi do rozwoju praktycznie. Nie niszczy i nie buduje od praktycznie. Nie niszczy i nie buduje od początku, ale na starym nadbudowu- początku, ale na starym nadbudowu- je nowe. Dlatego na móżdżek – odpo- je nowe. Dlatego na móżdżek – odpo- wiedzialny za popędy – nałożyła śród- wiedzialny za popędy – nałożyła śród- mózgowie, a dopiero na koniec – korę mózgowie, a dopiero na koniec – korę przedczołową: tytana kontroli. przedczołową: tytana kontroli. Za każdym razem, kiedy Twoja kora Za każdym razem, kiedy Twoja kora przedczołowa próbuje Cię przekonać, przedczołowa próbuje Cię przekonać, żeby nie jeść kolejnego pączka, Twój żeby nie jeść kolejnego pączka, Twój prymitywny móżdżek mówi: „Więcej prymitywny móżdżek mówi: „Więcej cukru! Inaczej umrzemy z głodu!”. cukru! Inaczej umrzemy z głodu!”. www.fiszki.pl www.fiszki.pl 3A 3A
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Naukowe sekrety motywacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: