Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 005068 22440914 na godz. na dobę w sumie
Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Stan prawny: 1 października 2013 r. - ebook/pdf
Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Stan prawny: 1 października 2013 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 566
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5679-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-56%), audiobook).

Książka zawiera najnowsze nowelizacje Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Stan prawny aktów 1 października 2013 r

Wydanie 2 książki Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 zawiera najnowsze zmiany w przepisach kadrowych, dotyczące m.in.:

To zbiór przepisów, na który składa się Kodeks pracy i 42 akty prawne (ustawy i rozporządzenia). Przepisy te zostały uporządkowane w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych i określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Wśród nich m.in.: zatrudnianie i zwalnianie, dokumentacja pracownicza, ustalanie wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, usprawiedliwianie nieobecności w pracy, zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników, ochrona pracy kobiet, badania lekarskie, przedstawicielstwo pracowników, praktyki absolwenckie.

Dodatkowo opracowanie zostało wzbogacone o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Książka zawiera szereg udogodnień, m.in.: w przypisach do ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wykonawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy, obejmujący wszystkie przepisy zawarte w publikacji. Warte uwagi są także NARZĘDZIA KADROWE – praktyczne tabele, zestawienia i wyjaśnienia przydatne w codziennej pracy działów kadrowych.

TYLKO PRZYDATNE AKTY PRAWNE

Gwarantujemy, że w jednym miejscu znajdziesz wszystkie akty prawne potrzebne na co dzień w Twojej pracy, m.in. Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych. Dzięki temu szybko sprawdzisz i zastosujesz właściwą podstawę prawną.

POTRZEBNE WSKAŹNIKI I ZESTAWIENIA
Np. wymiar czasu pracy, urlop proporcjonalny, odsetki, należności z tytułu podróży służbowych, urlopy okolicznościowe, częstotliwość szkoleń BHP, często nie pamięta się tych danych, a w książce są zebrane w jednym miejscu.

WZORY DO POBRANIA Z PORTALU

Kupując książkę otrzymujesz GRATIS dostęp do portalu EkspertBeck przez okres 3 miesięcy. Możesz tam m.in. pobrać wzory dokumentów, kalkulatory, wskaźniki, przepisy - w wersji elektronicznej.

ODESŁANIA DO ROZPORZĄDZEŃ

Jeżeli w ustawie mowa jest o rozporządzeniu wykonawczym, w treści znajdziesz odesłanie do strony, na której opublikowaliśmy rozporządzenie - w ten sposób szybko dotrzesz do szczegółowych regulacji.

INDEKS RZECZOWY I HASŁA PRZY ARTYKUŁACH
Szybką orientację w treści zapewni Ci autorski indeks rzeczowy oraz hasła w nawiasach, które streszczają zawartość artykułu prawnego.

PRZEPISY DLA SAMORZĄDÓW
W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnianie oraz warunki pracy i płac pracowników samorządowych.

To publikacja znana od lat wśród Kadrowych (poprzednie wydania z lat 2007-2011 znane jako Prawo pracy na dany rok), ale tylko teraz wzbogacona o dodatkowe narzędzia i przepisy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRATIS dostęp do narzędzi kadrowych na portalu www.ekspertbeck.pl W serwisie znajdziesz: • najnowsze aktualności z zakresu zmian w prawie pracy • akty prawne (prawo pracy dla firm i samorządów) oraz przyporządkowane im orzecznictwo sądowe • przydatne w codziennej pracy wzory dokumentów dla działów kadrowych • praktyczne kalkulatory kadrowe • na bieżąco aktualizowane wskaźniki Na końcu książki zamieściliśmy wykaz przydatnych narzędzi do zastoso wania w prak tyce (wzory, kalkulatory, wskaźniki), do stęp nych na www.EkspertBeck.pl Maciej Nałęcz – współautor komentarza do Kodeksu pracy (Wydawnictwo C.H. Beck), autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, konsultant w kan- celarii Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o., w latach 1999-2005 prowadził wykłady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych w Wyższej Szkole Przedsiębior- czości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie oraz na UW. Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 Obowiązki pracodawcy względem pracowników To zbiór przepisów, na który składa się Kodeks pracy i 42 akty prawne (ustawy i rozporządzenia). Przepisy te zostały uporządkowane w 19 rozdziałach wskazu­ jących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych i określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Wśród nich m.in.: zatrudnianie i zwalnia­ nie, dokumentacja pracownicza, ustalanie wynagrodzenia, odpowiedzialność mate­ rialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, usprawiedliwianie nieobec­ ności w pracy, zaspokajanie socjalnych po­ trzeb pracowników, ochrona pracy kobiet, badania lekarskie, przedstawicielstwo pracowników, praktyki absolwenckie. Dodatkowo opracowanie zostało wzbo­ gacone o ustawę o świadczeniach pie- niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Książka zawiera szereg udogodnień, m.in.: w przypisach do ustaw zamiesz­ czono notatki wskazujące, jaki akt wyko­ nawczy wydano na ich podstawie i w któ­ rym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy, obejmujący wszystkie przepisy zawar­ te w publikacji. Warte uwagi są także NARZĘDZIA KADROWE – praktyczne ta­ bele, zestawienia i wyjaśnienia przydatne w codziennej pracy działów kadrowych. Stan prawny wydania to 1 października 2013 r. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl i P r z e p s y p r a w a p r a c y i n a r z ę d z i a k a d r o w e 2 0 1 3 2 . w y d . Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 2. wydanie – stan prawny na 1 października 2013 r. pod redakcją Macieja Nałęcza Zatrudnianie i zwalnianie • Dokumentacja pracownicza • Ustalanie wynagrodzenia Świadczenia socjalne • Udzielanie urlopów • Pracownicy samorządowi §§ Podręczny zbiór przepisów zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-09-12 15:02 Page 1 Po rejestracji: 1. otrzymasz link aktywacyjny – kliknij w niego 2. bezpłatnie przez trzy miesiące od momentu aktywacji konta www.EkspertBeck.pl loguj się na stronie W przypadku pytań prosimy o kontakt: (22) 311 22 22 lub centrum.klienta@beck.pl Darmowy dostęp do Prawa i Narzędzi w module Kadry i płace otrzymasz po zakupie książki i założeniu konta. Kod rabatowy należy zrealizować do 31 marca 2014 r. zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-09-12 15:02 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki PKN22013 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do Prawa i Narzędzi w module Kadry i płace portalu www.ekspertbeck.pl przez 3 miesiące gratis. Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 pod redakcją Macieja Nałęcza Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników 2. wydanie – stan prawny na 1 października 2013 r. Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 2. wydanie Stan prawny: 1 października 2013 r. Redakcja merytoryczna: Maciej Nałęcz Redakcja: Marta Graboń-Krajewska Korekta: Monika Mielczarek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych aktów oraz ty- tuły artykułów umieszczone w nawiasach kwadratowych pocho- dzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5678-5 ISBN e-book 978-83-255-5679-2 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) . . . . . 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3 3. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 II. Dokumentacja pracownicza 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu pro- wadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 III. Ustalanie wynagrodzenia 6. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 paździer- nika 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro- dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289) . . . . . . 175 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo- rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 9. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra- zie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 V Spis treści 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych sa- mochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 271) . . . . . . . . . 217 11. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed- nostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 12. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okre- sów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania z dnia 23 grudnia 1989 r. (M.P. Nr 44, poz. 358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 13. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) . . . . . . . . 227 IV. Odpowiedzialność materialna pracowników 14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialno- ści materialnej pracowników za powierzone mienie z dnia 4 paździer- nika 1974 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu z dnia 10 paź- dziernika 1975 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 V. Czas pracy 16. Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 17. Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 VI. Urlopy pracownicze 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegóło- wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy- nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w spra- wie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 19a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szcze- gółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 19 sierp- nia 2013 r. (projekt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286a VI Spis treści 20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bez- płatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funk- cje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy z dnia 11 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 VII. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281) . . . . . 293 22. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Naro- dowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościo- łów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy z dnia 11 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 VIII. Staż pracy 23. Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 IX. Służba wojskowa pracownika 24. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220) – wyciąg . . . . . . . . . 305 X. Zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników 25. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na za- kładowy fundusz świadczeń socjalnych z dnia 9 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 XI. Podnoszenie kwalifikacji 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Poli- tyki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawo- dowych i wykształcenia ogólnego dorosłych z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 VII Spis treści XII. Ochrona pracy kobiet 28. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciąż- liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z dnia 10 września 1996 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 XIII. Ochrona pracy pracowników młodocianych 29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047) . . . . . . . . . . . . . . . 349 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypad- ków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1808) . . . . . . . . . . . . . . . . 363 XIV. Badania lekarskie 31. Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przepro- wadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub kar- miącą dziecko piersią z dnia 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292) . . . 393 XV. Praca z monitorem ekranowym 34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeń- stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973) . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 XVI. Przedstawicielstwo pracowników 35. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon- sultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) . . . . . . . . . . . 405 36. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 VIII Spis treści 37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w spra- wie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakła- dowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy pod- lega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 38. Ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 XVII. Spory zbiorowe 39. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 40. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przed ko- legiami arbitrażu społecznego z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 XVIII. Pracownicy samorządowi 41. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 42. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 398) . . . . . . 475 XIX. Praktyki absolwenckie 43. Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 NARZĘDZIA KADROWE A. Tabele i zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Wykaz narzędzi (wzory, kalkulatory, wskaźniki) dostępnych 487 na www.EkspertBeck.pl Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 541 IX Wstęp Przekazujemy do rąk Państwa zbiór przepisów – książkę Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 wyd. 2. Jest to zaktualizowana, rozszerzona i rozbudowana o nowe treści kontynuacja dotychczas wydawanych rokrocznie zbiorów przepisów – Prawo pracy (na dany rok). Zawartość publikacji obejmuje Kodeks pracy i 42 akty prawne określa- jące obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Akty te uporządkowane zostały w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe ob- szary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych. Są to zarówno przepisy najczęściej wykorzystywane przez pracodawców (takie jak Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych), jak i wykorzystywane spora- dycznie, ale przydatne w nietypowych sytuacjach (np. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o praktykach absolwenckich, o powszechnym obowiązku obrony, czy rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów użytko- wania do celów służbowych prywatnego samochodu). Dla ułatwienia wy- pełniania powinności przez większych pracodawców, zatrudniających co naj- mniej 50 pracowników, w zbiorze zamieszczone zostały regulacje określające obowiązki względem załogi zakładu (np. ustawa o informowaniu pracowni- ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawa o związkach zawodo- wych). W publikacji uwzględnione zostało ponadto często poszukiwane przez pracodawców, aczkolwiek nieobowiązujące już powszechnie, rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarządzenie w sprawie na- gród jubileuszowych, oraz stosowane w sferze budżetowej rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy pra- cowników samorządowych. Taki dobór przepisów jest efektem wieloletnich doświadczeń redakcji nabytych w kontaktach z odbiorcami literatury wspo- magającej pracę działów kadr. Stan prawny drugiego wydania książki Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 to październik 2013 r. W stosunku do pierwszego wydania uwzględniono istotne zmiany przepisów, które miały miejsce od stycznia 2013 r. Przede wszystkim dotyczy to 3 nowelizacji Kodeksu pracy, w tym naj- nowszej – z 1 października – dotyczącej urlopów wychowawczych. Przepisy wykonawcze do tych zmian – na dzień oddania książki do druku – są jeszcze XI Wstęp na etapie projektu, dlatego w opracowaniu znajdą Państwo dwie wersje. Zwró- cenia uwagi wymagają jeszcze zmiany wprowadzone w takich przepisach jak: ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocz- nym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawa o związkach zawo- dowych czy też ustawa o pracownikach samorządowych. Mając na uwadze kompleksowość opracowania oraz dochodzące do nas sygnały od Czytelni- ków do opracowania dodaliśmy jeszcze ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby macierzyństwa. Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 to także szereg udo- godnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi korzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybką orien- tację w treści przepisu. W przypisach do artykułów Kodeksu pracy i innych ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wykonawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie po- trzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty zawarte w publikacji. Publikacja ponadto jest wzbogacona o treści merytoryczno-informacyjne przydatne w codziennej pracy działów kadrowych, tj. zestawienia tabela- ryczne obrazujące takie zagadnienia jak: rodzaje umów stosowanych w zatrud- nieniu, wymiary czasu pracy w 2013 r., urlopy rodzicielskie, odprawy, diety, ryczałty i rekompensaty oraz wiele innych) a także wykaz narzędzi (wzorów dokumentów, kalkulatorów oraz wskaźników), do których, w ramach zaku- pionej publikacji, mają Państwo bezpłatny, 3-miesięczny dostęp na portalu www.EkspertBeck.pl. Na drugiej stronie okładki zamieściliśmy instrukcję, jak się zarejestrować przy użyciu dołączonej do publikacji zdrapki z kodem rabatowym. Dodatkowo, po rejestracji na portalu, mogą Państwo także korzy- stać z wersji elektronicznych wszystkich zamieszczonych w książce aktów prawnych, wzbogaconych o orzecznictwo sądowe. Mam nadzieję, że zastosowany dobór przepisów oraz przyjęty system opraco- wania redakcyjnego publikacji pozwoli na szybkie rozwiązanie wątpliwości dotyczących zatrudniania pracowników. W imieniu redakcji Beck Info Biznes XII Maciej Nałęcz I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999, Nr 99, poz. 1152; 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; 2006, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; 2007, Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; 2008, Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704; 2010, Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700; 2011, Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; 2012, poz. 908, poz. 1110; 2013, poz. 2, poz. 675, poz. 896, poz. 1028) Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . . . . . . . . . . Rozdział III. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę . . . . . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem . . . . . . . Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub nie- zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez praco- dawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwią- zania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–21 1–91 10–183 183a–183e 184–185 19–21 22–77 22–24 25–67 25–292 30–31 32–43 44–51 52–55 56–61 611–62 63–67 3 1 KP Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . . . . . . . . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związa- nych z pracą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . . . . . . . . . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną praco- dawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi . . . . Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w porze nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygoto- wania zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 671–674 675–6717 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 92 921 93 94–1131 94–99 100–101 1011–1014 102–1036 104–1044 105–107 108–1131 114–127 114–123 124–127 128–15112 128–129 130–131 132–134 135–150 151–1516 1517–1518 1519–15112 152–175 152–173 174–175 176–1891 190–206 190–193 194–196 197–200 2001–2002 Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1–2 KP 1 201–204 205 206 207–23715 207–2093 210–212 213–214 215–219 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagroże- 220–225 nie dla zdrowia lub życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226–233 Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234–2371 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . . . . . . . . . 2372–2375 Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 2376–23710 23711 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23711a–23713a 23714 Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębior- stwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo sa- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . morządowymi Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wyko- 23715 nywania prac w różnych gałęziach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24130 238–24113 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . 24114–24121 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24122–24130 242–280 242–243 244–261 262–280 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czternastya. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odnośnik nr 1 281–2901 284–2901 291–295 2951–2952 296–305 Preambuła (skreślona) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 5 1 KP Art. 3–91 Dział pierwszy. Przepisy ogólne Art. 3. [Pojęcie pracodawcy] Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracow- ników. Art. 31. [Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy] § 1. Za praco- dawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. Art. 4. (skreślony) Art. 5. [Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania] Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu sto- suje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami. Art. 6. (uchylony) Art. 7. (skreślony) Art. 8. [Nadużycie prawa podmiotowego] Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Art. 9. [Źródła prawa pracy] § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. § 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz re- gulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. § 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pra- cowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. § 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie po- rozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. Art. 91. [Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy] § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być za- 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Stan prawny: 1 października 2013 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: