Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 007215 21291200 na godz. na dobę w sumie
Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie - ebook/pdf
Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Verlag Dashofer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-252-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Tematyka

Definicja choroby zawodowej jest została zdefiniowane w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego.

Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji.

 

Korzyści

Dzięki publikacji:
- zrozumiesz akty prawne regulujące temat chorób zawodowych
- zapoznasz się z orzecznictwem sądowym dotyczącym tej części medycyny pracy
- otrzymasz najważniejsze zagadnienia dotyczące chorób zawodowych, zebrane i omówione w jednej publikacji

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pozostałe publikacje z serii Służba zdrowia: Agnieszka Domańska-Jakubowska Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie Higiena w placówkach opieki medycznej Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wy- zwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i systematycznego doskona- lenia opracowanych procedur. Publikacja prezentuje komplek- sowe i praktyczne podejście do zagadnień higieny, zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego. Stanowi niezastąpioną pomoc w pracy wszystkich zarządzających placów- kami medycznymi, lekarzy, a także pielęgniarek epidemiologicz- nych oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium Liczne zagrożenia występujące przy pracy w laboratorium, oraz konieczność dostosowywania się polskich placówek do norm unijnych, czy standardów ISO stwarzają potrzebę szczególnego podejścia do kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy w laborato- rium. „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium” to pub- likacja która omawia zagadnienia prawne, zasady bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przy- kłady niezbędnych dokumentów. Lekarz medycyny pracy Serwis „Lekarz medycyny pracy” publikowany jest co miesiąc i dzięki temu zapewnia bieżący dostęp do zmian w prawie do- tyczących medycyny pracy. Autorzy to specjaliści którzy w jasny i fachowy sposób komentują zmiany legislacyjne, przytaczają przy - kłady rozwiązania wątpliwych orzeczeń, praktyczne wskazówki dotyczące metodologii badań, rozpoznawania i diagnozowania chorób zawodowych. Dzięki możliwości zadawania indywidual- nych pytań przez Czytelników, poruszane są przypadki które szczególnie interesują lekarzy medycyny pracy. C h o r o b y z a w o d o w e Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-204-5 i a w o r d z a b ż u S ł Agnieszka Domaƒska-Jakubowska Choroby zawodowe Agnieszka Domaƒska Jakubowska – absolwentka Wydzia∏u Prawa Uniwer- sytetu ¸ódzkiego. W 1991 roku uzyska∏a tytu∏ magister prawa broniàc prac´ magisterskà w Katedrze Prawa Karnego U¸. Od 1994 roku specjalizuje si´ w dziedzinie prawa pracy. Autorka publikacji poÊwi´conych zagadnieniom prawa pracy ze szczególnym uwzgl´dnieniem zagadnieƒ dotyczàcych opieki profilaktycznej nad pracownikami i wypadków przy pracy. W 2008 roku ukoƒczy∏a studia podyplomowe z zakresu prawa pracy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sk∏adajàc prac´ dyplomowà poÊwi´conà zagadnieniom mobbingu pracowników. Uczestniczka ogólnopol- skiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Borelioza jako choroba zawodowa, trudnoÊci diagnostyczne, standardy post´powania” ¸agów 2010 rok oraz w Konferencji Podkarpackich Dni Medycyny Pracy „Lekarz medycyny pracy doradcà pracodawcy” Czarna 2010 rok. Od 1994 roku orzeka jako s´dzia w sàdzie pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Copyright © 2013 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Bie˝anowska 7, 02-655 Warszawa tel.: (22) 559 36 00 do 05, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Monika Lubowicka e-mail: lubowicka@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Olga Oleksyn Sk∏ad: Dariusz Ziach ISBN 978-83-7537-252-6 Wszelkie prawa zastrze˝one, prawo do tytu∏u i licencji jest w∏asnoÊcià Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca∏oÊci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie˝ na noÊnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzgl´du na sta∏e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zamieszczone informacje. Choroby zawodowe Spis treÊci 1. Choroby zawodowe – zagadnienia ogólne ......................... 5 1.1. Poj´cie choroby zawodowej ..................................... 5 1.2. Nara˝enie zawodowe jako element definicji choroby zawodowej ................................................ 13 2. Post´powanie w przedmiocie choroby zawodowej ........ 21 2.1. Zg∏oszenie podejrzenia choroby zawodowej .......... 21 2.2. Rozpoznanie choroby zawodowej .......................... 37 2.3. Wydanie orzeczenia lekarskiego ............................. 50 2.4. Post´powanie odwo∏awcze w przedmiocie orzeczenia lekarskiego ............................................. 58 3. Stwierdzenie choroby zawodowej przez uprawniony organ ................................................................................ 63 4. Wp∏yw orzeczenia lekarskiego na decyzj´ administracyjnà w przedmiocie choroby zawodowej ..... 75 5. Obowiàzki pracodawcy wynikajàce ze stwierdzenia choroby zawodowej ......................................................... 85 6. Uprawnienia zwiàzane ze stwierdzeniem choroby zawodowej ....................................................................... 93 6.1. Uprawnienia pracowników i by∏ych pracowników oraz cz∏onków ich rodzin ........................................ 93 6.2. Zgon pracownika a post´powanie w przedmiocie choroby zawodowej ................................................ 96 7. Wykaz chorób zawodowych .......................................... 105 www.dashofer.pl 3 Choroby zawodowe Wykaz piktogramów uwaga zapami´taj podstawa prawna przyk∏ad problem www.dashofer.pl 4 Choroby zawodowe 1. Choroby zawodowe – zagadnienia ogólne Problematyka chorób zawodowych jest uregulowana w wielu aktach prawnych. Poj´cie choroby zawodowej jest poj´ciem prawa pracy, bowiem definicja jest wskazana w treÊci przepi- sów Kodeksu pracy, który zagadnieniom wypadków przy pracy i chorób zawodowych poÊwi´ca ca∏y rozdzia∏ (Dzia∏ X Roz- dzia∏ VII noszàcy tytu∏ „Wypadki przy pracy i choroby zawo- dowe”). Jednak˝e przepisy Kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych nie wyczerpujà tych zagad- nieƒ. Du˝a ich cz´Êç jest domenà regulacji prawa ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Zwrócenia uwagi wymaga równie˝ okolicznoÊç, i˝ post´powanie dotyczàce chorób zawodowych w zdecydowa- nej cz´Êci regulowane jest przepisami Kodeksu post´powania administracyjnego. 1.1. Poj´cie choroby zawodowej Choroba zawodowa jest poj´ciem ustawowo zdefiniowanym. Regulacja zawarta jest w Kodeksie pracy. Przepis art. 2351 k.p. stanowi: za chorob´ zawodowà uwa˝a si´ chorob´, wymie- nionà w wykazie chorób zawodowych, je˝eli w wyniku oceny warunków pracy mo˝na stwierdziç bezspornie lub z wyso- kim prawdopodobieƒstwem, ˝e zosta∏a ona spowodowana dzia∏aniem czynników szkodliwych dla zdrowia wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy albo w zwiàzku ze sposobem wykony- wania pracy, zwanych „nara˝eniem zawodowym”. W doktrynie prawa trwa dyskusja, czy poj´cie choroby zawo- dowej jest poj´ciem wy∏àcznie prawnym, czy te˝ medyczno- -prawnym. Spór ten sprowadza si´ do odpowiedzi na pytanie: czy za chorob´ zawodowà mo˝na uznaç ka˝de schorzenie, które pozostaje w zwiàzku przyczynowym z wykonywanà pracà, definicja choroby zawodowej www.dashofer.pl 5 Choroby zawodowe zawodem, warunkami Êwiadczenia pracy, czy te˝ przepisy prawa i wola ustawodawcy przesàdzajà, i˝ okreÊlone jednostki choro- bowe sà traktowane jako wywo∏ane Êwiadczeniem pracy, a tym samym ich rozpoznanie u pracownika powoduje okreÊlone w przepisach skutki prawne? Ten, jak si´ wydaje na pierwszy rzut oka, „akademicki” doktrynalny spór jest istotny, gdy˝ rzu- tuje na uprawnienia pracownika i mo˝liwoÊç dochodzenia Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych z tytu∏u zachorowania na cho- rob´ zawodowà. Czy pracownik, który udowodni w sposób nie budzàcy wàtpliwoÊci, i˝ zachorowa∏ na danà chorob´ z powodu warunków pracy, mo˝e w sposób nieograniczony korzystaç ze Êwiadczeƒ wynikajàcych z rozpoznania u niego choroby zawo- dowej? Czy ka˝da choroba uznawana za zawodowà, rozpoz- nana u konkretnego pracownika, b´dzie stanowiç podstaw´ do przyznania mu prawa do Êwiadczeƒ? Wydaje si´, i˝ na gruncie uregulowania przepisu art. 2351 k.p. i jego literalnego brzmienia, polskie ustawodawstwo przyj´∏o, ˝e poj´cie choroby zawodowej jest poj´ciem medyczno-prawnym. Aby dane schorzenie uznaç za chorob´ zawodowà muszà byç spe∏nione dwie przes∏anki: prawna – w postaci umieszczenia schorzenia w wykazie chorób zawodowych oraz medyczna – zwiàzek schorzenia ze Êrodowiskiem pracy i wyst´pujàcymi w nim czynnikami szkodliwymi lub sposobem Êwiadczenia pracy i rozpoznanie wyst´powania danej choroby u pracownika. O tym jakie jednostki chorobowe sà chorobami zawodowymi decydujà przepisy prawa. Na gruncie prawa polskiego wykaz chorób zawodowych stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodo- wych (Dz. U. Nr 105, poz. 869) zatytu∏owany „Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystàpienie udoku- mentowanych objawów chorobowych upowa˝nia do rozpozna- nia choroby zawodowej pomimo wczeÊniejszego zakoƒczenia pracy w nara˝eniu zawodowym”. Powy˝sze rozporzàdzenie wraz z za∏àcznikiem, który stanowi jego integralnà treÊç, www.dashofer.pl 6 warunek uznania za chorob´ zawodowà Choroby zawodowe zosta∏o wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 k.p. Je˝eli jakieÊ schorzenie nie zosta∏o wskazane w powy˝szym wykazie, nigdy nie b´dzie mog∏o byç traktowane jako choroba zawodowa. Umieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawo- dowych jest elementem formalnym, koniecznym do jej rozpoz- nania i ma charakter wy∏àcznie prawny. W tym miejscu nale˝y wskazaç, i˝ pracownik, który zapad∏ na chorob´ spowodowanà zatrudnieniem (szkodliwymi lub ucià˝liwymi warunkami pracy), a niefigurujàcà w wykazie chorób zawodowych, mo˝e docho- dziç od pracodawcy Êwiadczeƒ takich, jak odszkodowanie, renta lub zadoÊçuczynienie na podstawie przepisów prawa cywilnego, ale ma zamkni´tà drog´ do dochodzenia Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, wynikajàcych z faktu zachorowa- nia na chorob´ zawodowà. Warto zwróciç uwag´ na bogate orzecznictwo sàdów adminis- tracyjnych w tym zakresie. Niezmiennie prezentuje ono poglàd, i˝ warunkiem koniecznym, podstawowym dla stwierdzenia choroby zawodowej jest figurowanie jej w wykazie stanowià- cym za∏àcznik do rozporzàdzenia. G W wyroku z dnia 30 paêdziernika 2012 r., jaki zapad∏ w spra- wie o sygnaturze akt III SA/Kr 1321/11 (Lex nr 1234590, System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polska, www.wolterskluwer.pl), Wojewódzki Sàd Administracyjny w Krakowie wskaza∏, i˝ „choroba zawodowa jest poj´ciem prawnym oznaczajàcym zachorowanie, które pozostaje w zwiàzku przyczynowym z pracà. Przyczynà jà wywo∏ujàcà jest sama praca, jej rodzaj, charakter i warunki jej wykony- wania”. G W wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r., jaki zapad∏ w sprawie o sygnaturze akt II OSK 145/12 (Lex nr 1219061, System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polska, www.wolter- skluwer.pl), Naczelny Sàd Administracyjny w Warszawie www.dashofer.pl 7 Choroby zawodowe wskaza∏, i˝ „Choroba zawodowa jest poj´ciem prawnym oznaczajàcym zachorowanie, które pozostaje w zwiàzku przyczynowym z pracà. Przyczynà jà wywo∏ujàcà jest tylko i wy∏àcznie sama praca, jej rodzaj, charakter i warunki jej wykonywania. Z tego powodu choroby zawodowe sà przewi- dywalne, a owe przewidywalne uszkodzenia zdrowia zosta∏y uj´te w tzw. wykazie chorób zawodowych”. Uwag´ zwróciç nale˝y na dwa wyroki Naczelnego Sàdu Admi- nistracyjnego w Warszawie, jakie zapad∏y w dniu 11 sierpnia 2011 r.: G W wyroku, jaki zapad∏ w sprawie o sygnaturze akt II OSK 918/11 (Lex nr 1069074, System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polska, www.wolterskluwer.pl), wyra˝ono poglàd, i˝ „Dla uznania rozpoznanej choroby za chorob´ zawodowà konieczne jest wystàpienie dwóch przes∏anek – po pierwsze, rozpoznane schorzenie musi figurowaç w wyka- zie chorób zawodowych, a po drugie, ocena warunków pracy potwierdza zwiàzek przyczynowo-skutkowy mi´dzy jego powstaniem, a tzw. »nara˝eniem zawodowym«. Brak której- kolwiek z wymienionych przes∏anek eliminuje mo˝liwoÊç stwierdzenia u badanego choroby zawodowej”. G Natomiast w wyroku, w sprawie o sygnaturze akt II OSK 912/11 (Lex nr 1069073, System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer Polska, www.wolterskluwer.pl), Sàd stanà∏ na stanowisku, i˝ „Dla uznania rozpoznanej choroby za cho- rob´ zawodowà nie jest wystarczajàce wykazanie zwiàzku przyczynowo-skutkowego mi´dzy jej powstaniem, a tzw. »nara˝eniem zawodowym«, lecz ponad wszystko niezb´dne jest stwierdzenie, ˝e figuruje ona w wykazie chorób zawo- dowych. Post´powanie w sprawie choroby zawodowej jest ukierunkowane nie tyle na ustalenie stanu zdrowia osoby badanej, ile na stwierdzenie, czy choroba jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych”. www.dashofer.pl 8 Choroby zawodowe Szczególnie drugie z cytowanych powy˝ej orzeczeƒ stanowi cennà wskazówk´ interpretacyjnà w zakresie stosowania prawa. Zwraca ono bowiem uwag´ na wa˝ny aspekt post´powania w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej. Post´powanie to nie ma bowiem celów terapeutycznych, ale przede wszystkim prowadzi do odpowiedzi na pytanie, czy schorzenia, na które uskar˝a si´ pracownik, sà zamieszczone w wykazie chorób zawodowych. Poglàd ten odzwierciedlajà jeszcze inne orzecze- nia sàdowe. G Warto wskazaç w tym miejscu wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Olsztynie, jaki zapad∏ w dniu 21 czerwca 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt II SA/01 149/11 (Lex nr 1096955, System Informacji Prawnej LEX, Wolters Kluwer Polska, www.wolterskluwer.pl), w którym Sàd wskaza∏ wprost, i˝ „Post´powanie w sprawie choroby zawodowej nie jest nakierowane na ustalenie stanu zdrowia skar˝àcego, a tak˝e pochodzenia stwierdzonego schorzenia, lecz na stwier- dzenie, czy choroba strony, wymieniona w wykazie chorób zawodowych, ma zawodowà etiologi´. Po ustaleniu wi´c, ˝e rozpoznana u skar˝àcego choroba nie zosta∏a wymieniona w wykazie chorób zawodowych, organy administracji nie sà uprawnione do badania przyczyn tego schorzenia”. PodnieÊç nale˝y, i˝ teza powy˝szego wyroku jest wyjàtkowo trafnie sformu∏owana i rozstrzyga wàtpliwoÊci w zakresie post´- powania orzeczniczego. Cz´sto bowiem w praktyce organy administracyjne oczekujà od lekarza medycyny pracy wskaza- nia, jaka jest przyczyna schorzeƒ, na które choruje pracownik, w sytuacji gdy nie ma podstaw do rozpoznania u niego choroby zawodowej. Jak widaç z powy˝szych rozwa˝aƒ umieszczenie danego scho- rzenia w wykazie chorób zawodowych jest warunkiem koniecz- nym aby w ogóle rozwa˝aç prowadzenie post´powania w przed- miocie choroby zawodowej. www.dashofer.pl 9 Choroby zawodowe W tym miejscu nasuwa si´ pytanie: czy samo umieszczenie schorzenia w wykazie wystarczy, aby pracownik, u którego je rozpoznano naby∏ prawo do Êwiadczeƒ z tytu∏u zachorowania na chorob´ zawodowà? Na pytanie to nale˝y odpowiedzieç przeczàco. Z definicji choroby zawodowej zawartej w Kodek- sie pracy wynika bowiem, i˝ do jej rozpoznania konieczny jest element materialny, w postaci istnienia zwiàzku przyczyno- wego mi´dzy dzia∏aniem czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy, a wystàpieniem choroby. Sformu∏owanie przepisu art. 2351 k.p. znacznie zaw´˝a ten zwiàzek przyczy- nowy, wymagajàc „bezspornoÊci” lub „wysokiego prawdo- podobieƒstwa” wywo∏ania schorzenia dzia∏aniem czynników szkodliwych dla zdrowia wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy albo sposobem wykonywania pracy. Nale˝y wskazaç, i˝ poj´cie „bezsporny” oznacza coÊ, co do czego nie istniejà ˝adne ró˝- nice opinii. Natomiast poj´cie „prawdopodobieƒstwo” oznacza mo˝liwoÊç, szans´ zaistnienia czegoÊ, wydarzenia si´ (S∏ownik J´zyka Polskiego PWN – www.wsjp.pl). U˝ycie powy˝szych sformu∏owaƒ w definicji ustawowej choroby zawodowej wyklucza uznanie schorzenia za chorob´ zawodowà, je˝eli zosta∏o ono prawdopodobnie albo nawet z du˝ym praw- dopodobieƒstwem wywo∏ane warunkami Êrodowiska pracy czy wykonywanà pracà. Poj´cie „prawdopodobieƒstwa” i „du˝ego prawdopodobieƒstwa” nie jest bowiem poj´ciem to˝samym z „wysokim prawdopodobieƒstwem”. Oznacza to, i˝ samo „praw- dopodobieƒstwo”, ani nawet „du˝e prawdopodobieƒstwo” nie jest wystarczajàce – prawdopodobieƒstwo musi byç „wysokie” czyli wi´ksze ni˝ „du˝e”. W tym miejscu nasuwa si´ jednak powa˝na wàtpliwoÊç interpretacyjna: czy poj´cie „wysoki”, jakim pos∏uguje si´ przepis, faktycznie wymaga zaistnienia prawdo- podobieƒstwa wi´kszego ni˝ „du˝e” czy nawet „bardzo du˝e” i czy te ostatnie poj´cia nie sà z nim to˝same. Wi´kszoÊç dok- tryn prawa pracy przyjmuje jednak, pomimo sporów seman- tycznych, i˝ prawdopodobieƒstwo „wysokie” oznacza wi´ksze ni˝ du˝e czy nawet bardzo du˝e. Niemniej jednak ustawodawca www.dashofer.pl 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: