Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 004091 24086106 na godz. na dobę w sumie
Chromatografia i techniki elektromigracyjne - ebook/pdf
Chromatografia i techniki elektromigracyjne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-011-8718-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inżynieria i technika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik pięciojęzyczny to wyjątkowa publikacja, łącząca funkcję specjalistycznego leksykonu z zadaniami słownika tłumaczeniowego.
- blisko 1000 haseł z zakresu chromatografii i technik pokrewnych oraz technik przygotowania próbek do analizy.
- terminy angielskie zdefiniowane w czterech językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim
- czytelny układ graficzny, ułatwiający odnalezienie hasła w wybranym języku
- cztery indeksy językowe, umożliwiające szybkie wyszukiwanie hasła oraz przetłumaczenie go na pozostałe języki
- rozbudowany system odsyłaczy, pozwalający śledzić zależności znaczeniowe między definiowanymi terminami
Słownik przeznaczony jest dla studentów chemii, pracowników naukowych specjalizujących się w chromatografii i technikach elektromigracyjnych, a także osób zatrudnionych w laboratoriach analitycznych oraz firmach zajmujących się dystrybucją specjalistycznych urządzeń, odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich funkcjonowania. Będzie również przydatny tłumaczom tekstów naukowych i naukowo-technicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci: prof. dr hab. Adam Hulanicki prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz Opiniodawcy tłumaczenia: prof. Wiktor Berezkin – język rosyjski prof. Onufry Banach i dr Modest Gertsyuk – język ukraiński prof. Klaus K. Unger – język niemiecki Redaktor prowadzący Monika Szewczyk Redaktorzy: Natalia Celer – język rosyjski i ukraiński Małgorzata Pachulska – język niemiecki Bogna Piotrowska – język angielski Monika Szewczyk – język polski Projekt okładki i stron tytułowych Paweł G. Rubaszewski Redaktor techniczny Marta Jeczeń-Bańkowska Korekta: Natalia Celer, Małgorzata Pachulska, Halina Stykowska Skład i łamanie Marta Jeczeń-Bańkowska Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego © Copyright by Wydawnictwo WNT, Warszawa 2015 All Rights Reserved Printed in Poland Wydawnictwo WNT sp. z o.o. 00-634 Warszawa, Jaworzyńska 4 Tel. 22 240 40 20, e-mail: wnt@wnt.pl www.wnt.pl ISBN 978-83-7926-308-0 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== slow_5-jez_rzym_IV-VI.indd 4 2016-02-25 20:47:40 Spis treści 1. Słowo od redaktorów naukowych ............................... VII Vorwort der wissenschaftlichen Leitung .................... IX Вступительное слово научнЫХ редакторов ........... XI Вступне слово наукових редакторів ...................... XIII 2. Przedmowa ..................................................................... XV Vorwort ........................................................................ XVII Пpeдисловие ............................................................... XIX Пepeдмoвa (Foreword) ............................................. XXI 3. Wstęp .......................................................................... XXIII Jak korzystać ze słownika? ...................................... XXIII Budowa hasła ............................................................. XXIV Einleitung ................................................................. XXVII Wie wird das Wörterbuch benutzt? ...................... XXVII Aufbau der Schlüsselwörter ............................... XXXVIII Ввeдeниe .................................................................... XXXI Как пользоваться словарем? .................................. XXXI Строение словарной статьи ................................ XXXII Вcтyп ......................................................................... XXXV ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 5 2016-02-22 21:52:01 VI Spis treści Як користуватися словником? ............................ XXXV Будова словникової статті ................................... XXXVI 4. Hasła słownika .................................................................. 1 Indeks polski ................................................................ 299 5. 6. Indeks niemiecki .......................................................... 341 Indeks rosyjski ............................................................. 383 7. 8. Indeks ukraiński ........................................................... 423 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 6 2016-02-22 21:52:01 Słowo od redaktorów naukowych Chromatografia jest znana od 21 marca 1903 r. W tym dniu Michaił Semenowicz Cwiet wygłosił w  Warszawie referat, w  którym przedstawił wyniki swoich prac dotyczących rozdzielania chlorofili. Od tego momentu rozpoczął się sukcesywny rozwój chromatografii, która dziś uważana jest za najważniejszą metodę analizy związków organicznych, a  chromatograf gazowy należy do podstawowego i  po- wszechnego wyposażenia laboratoriów analitycznych na całym świecie. Chromato- grafia, wraz z pokrewnymi technikami elektromigracyjnymi, służy do rozdzielania i analizy związków organicznych o bardzo szerokim zakresie mas cząsteczkowych oraz jonów nieorganicznych i organicznych. Szybki rozwój chromatografii, która obecnie jest zbiorem wielu technik rozdzie- lania składników mieszanin, w tym technik pokrewnych, a także technik przygo- towania próbek do analizy chromatograficznej, powoduje konieczność tworzenia nowych wyrażeń i określeń, składających się na terminologię chromatograficzną. Podstawą jej budowania w językach narodowych jest tłumaczenie terminów z ję- zyka angielskiego, które są systematycznie porządkowane i definiowane przez In- ternational Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). W różnych ośrodkach naukowych i na uczelniach te same terminy angielskie tłumaczy się często w różny sposób. W celu ujednolicenia terminologii chromato- graficznej w obrębie poszczególnych języków narodowych oraz wytworzenia tra- dycji translacyjnej opracowywane są specjalistyczne słowniki. Służą one temu, aby chromatografiści we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich, instytutach ba- dawczych i  laboratoriach stosowali tak samo rozumiane terminy, co zwiększa precyzję wypowiedzi i znacznie ułatwia wymianę informacji oraz porównywanie wyników prac badawczych. W tym celu powstał także niniejszy Słownik, który jest publikacją wyjątkową ze względu na zakres językowy. Jego głównym zada- niem jest ustanowienie tradycji translacyjnej w obrębie aż pięciu języków: an- gielskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Szczególnie ważna jest ukraińska część Słownika, ponieważ na Ukrainie do niedawna stosowano głównie terminologię rosyjską. W trakcie opracowywania haseł utworzono wiele ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 7 2016-02-22 21:52:01 VIII Słowo od redaktorów naukowych nowych terminów w tym języku, kładąc podwaliny pod budowę odrębnej narodo- wej terminologii. Autorami Słownika są chromatografiści polscy, specjaliści w zakresie różnych technik chromatograficznych, głównie członkowie Zespołu Chromatografii i Tech- nik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a recenzentami wybitni che- micy analitycy, profesorowie Adam Hulanicki, Jacek Namieśnik i Maciej Jarosz. Na język rosyjski i ukraiński tekst polski przetłumaczyły prof. Halina Marsza- łok, zatrudniona na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, i dr Olga Marszałok, pracująca na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycz- nym. Opiniodawcą tłumaczenia rosyjskiego jest prof. Wiktor Berezkin, a  ukra- ińskiego prof. Onufry Banach i dr Modest Gertsyuk, który jako przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Chromatograficznego był szczególnie zainteresowany powstaniem ukraińskiej części Słownika. Przekład na język niemiecki wykonał dr Bernard Wroński, który mieszka i pracuje w Niemczech, ale tytuł doktora uzy- skał w Polsce. Natomiast prof. Klaus K. Unger wnikliwie przeczytał część niemiec- ką i przekazał redaktorom cenne uwagi. Słownik został wydany dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydawnictwa WNT, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnic- twa Wyższego. W jego powstanie zaangażowany był Komitet Chemii Analitycznej PAN, a szczególnie prof. Jacek Namieśnik i prof. Bogusław Buszewski. Autorzy i  redaktorzy naukowi Słownika wykonali swoją pracę pro publico bono, nie pobierając za nią wynagrodzenia. Naszym marzeniem i oczekiwaniem jest, aby jej efekt w postaci Słownika był powszechnie używany, aby wszyscy chro- matografiści mówili i  pisali, posługując się tymi samymi terminami i  stworzyli wspólny, jednolity, precyzyjny język chromatograficzny. Mamy również nadzieję, że Słownik będzie inspirującym impulsem dla członków KChA PAN, którzy noszą się z zamiarem stworzenia słownika chemii analitycznej, a materiał w nim zebra- ny stanie się częścią tej publikacji. Zygfryd Witkiewicz Ewa Śliwka ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 8 2016-02-22 21:52:01 Vorwort der wissenschaftlichen Leitung Die Chromatographie ist seit dem 21. März 1903 bekannt. An diesem Tage hielt Michail Semjonowitsch Tswett in Warschau einen Vortrag, in dem er die Ergebnisse seiner Arbeit zur Auftrennung von Chlorophyllen vorstellte. Mit diesem Moment begann eine schrittweise Entwicklung der Chromatographie, die heute als eine der wichtigsten Methoden zur Analyse organischer Verbindungen angesehen wird, wobei der Gaschromatograph zur allgemeinen Grundausrüstung von analytischen Laboratorien auf der ganzen Welt gehört. Die Chromatographie mit all ihren verwandten Elektromigrationstechniken dient der Auftrennung und Analyse organischer Verbindungen über einen breiten Molekülmassenbereich als auch anorganischer und organischer Ionen. Die schnelle Entwicklung der Chromatographie, die gegenwärtig viele Trenntech- niken, die der Auftrennung organischer Mischungen dienen, in sich vereint, darunter auch Probenaufbereitungstechniken für die chromatographische Analyse, macht die Bildung neuer Begriffe und Fachausdrücke erforderlich, die Bestandteil der chroma- tographischen Terminologie sind. Die Grundlage zu deren Schaffung in den einzelnen Nationalsprachen ist die Über- setzung der Begriffe aus der englischen Sprache, die systematisch durch die Internatio- nal Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) eingeordnet und definiert sind. In unterschiedlichen wissenschaftlichen Einrichtungen und an Hochschulen werden die gleichen englischen Begriffe oftmals in unterschiedlicher Weise über- setzt. Um eine Vereinheitlichung der chromatographischen Terminologie in den einzelnen Nationalsprachen zu erreichen und eine Übersetzungstradition zu bil- den, werden spezielle Fachwörterbücher erarbeitet. Diese sollen chromatographisch arbeitenden Mitarbeitern in allen universitären Zentren, Forschungseinrichtungen und Laboratorien dazu dienen, einheitlich verständliche Begriffe zu verwenden, was die Aussagekraft wesentlich erhöht und den Informationsaustausch, sowie den Vergleich von Forschungsergebnissen erleichtert. Mit dieser Zielsetzung entstand das vorliegende Wörterbuch, das aufgrund seines Sprachumfangs eine außerge- wöhnliche Publikation ist. Die Hauptaufgabe des Wörterbuches ist die Etablierung ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 9 2016-02-22 21:52:01 X Vorwort der wissenschaftlichen Leitung einer Übersetzungstradition in fünf Sprachen: Englisch, Polnisch, Deutsch, Rus- sisch und Ukrainisch. Eine besondere Bedeutung kommt dem ukrainischen Teil des Wörterbuches zu, da die Ukraine bis vor Kurzem die russische Terminologie verwendet hat. Während der Ausarbeitung der Stichwörter wurden viele neue Begriffe in dieser Sprache gebildet, welche die Grundlagen für den Aufbau einer eigenen nationalen Terminologie bilden. Die Autoren dieses Wörterbuches sind polnische Wissenschaftler und Spezialisten, die im Bereich der Anwendung unterschiedlicher chromatographischer Techniken arbeiten, und überwiegend Mitglieder der „Arbeitsgruppe Chromatographie und verwandte Techniken“ des Ausschusses für Analytische Chemie der Polnischen Aka- demie der Wissenschaften (PAN) sind, wobei die herausragenden analytischen Che- miker Prof. Adam Hulanicki, Prof. Jacek Namieśnik und Prof. Maciej Jarosz diese Publikation rezensierten. Der polnische Text wurde von Frau Prof. Halina Marszałok, die an der Technisch- Naturwissenschaftlichen Universität Bydgoszcz beschäftigt ist und von Frau Dr. Olga Marszałok von der Nationalen Medizinischen Universität Lemberg ins Russische und Ukrainische übersetzt. Der Gutachter zur russischen Übersetzung war Prof. Wik- tor Berezkin und zur ukrainischen Übersetzung waren es Prof. Onufry Banach und Dr. Modest Gertsyuk, der als Vorsitzender der Ukrainischen Gesellschaft für Chroma- tographie ein besonderes Interesse an der Entstehung eines ukrainischen Teils in die- sem Wörterbuch hatte. Die Übersetzung ins Deutsche wurde von Dr. Bernard Wroński durchgeführt, der in Deutschland arbeitet und wohnt, und der seinen Doktortitel in Polen verliehen bekam. Prof. Klaus K. Unger hingegen las den deutschen Teil aufmerk- sam und übermittelte den Redakteuren noch wertvolle Hinweise. Das Wörterbuch konnte dank der Zusammenarbeit zwischen der Polnischen Che- mischen Gesellschaft und dem Verlag WNT und durch die finanzielle Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulwesen herausgegeben werden. Bei dessen Entstehung engagierte sich der Ausschuss für Analytische Chemie PAN beson- ders, vor allem in persona durch Prof. Jacek Namieśnik und Prof. Bogusław Buszewski. Die Autoren und die wissenschaftlichen Leiter erfüllten ihre Arbeit gemäß dem Prinzip pro publico bono unentgeldlich. Unser Wunsch und unsere Erwartungen sind es, dass als Effekt dieser Arbeit das vorliegende Wörterbuch eine allgemeine An- wendung findet, und das alle chromatographisch Tätigen sich derselben Terminologie sprechend und schreibend bedienen, und somit eine gemeinsame, einheitliche, präzi- se chromatographische Sprache bilden. Wir hoffen ebenfalls, dass dieses Wörterbuch ein inspirierender Impuls für die Mitglieder des Ausschusses für Analytische Chemie der Polnischen Akademie der Wissenschaften KChA PAN sein wird, die sich mit der Absicht tragen, ein Wörterbuch zur Analytischen Chemie zu verfassen, wobei diese Publikation Teil des in ihm zusammengestellten Materials sein wird. Zygfryd Witkiewicz Ewa Śliwka ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 10 2016-02-22 21:52:01 Вступительное слово научных редакторов Хроматография стала известна с 21 марта 1903 года. В этот день Михаил Сeмeнoвич Цвет выступил в Варшаве с докладом, в котором представил результаты своих трудов по разделению хлорофиллов. С этого момента началось развитие хроматографии, которая сегодня считается наиболее важным методом анализа органических соединений, а газовый хромато- граф является одним из основных и универсальных приборов в аналитичес- ких лабораториях всего мира. Хроматография вместе со связанными с ней элeктрoмигрaционными методами используется для разделения и анализа органических соединений с очень широким диапазоном молекулярных масс, а также неорганических и органических ионов. Быстрое развитие хроматографии, которая сейчас представляет собой собрание многих способов разделения компонентов смеси, в том числе и род- ственных методов, а также способов приготовления проб для хромато- графического анализа, вызывает необходимость создания новых терминов и определений, которые составляют хроматографическую терминологию. Основой ее создания на национальных языках является перевод с англий- ского языка терминов, которые систематически упорядочиваются и де- финируются Международным союзом теоретической и прикладной химии (МСТПХ, IUPAC). В разных научно-исследовательских центрах и университетах одни и те же английские термины часто истолковываются по-разному. С целью уни- фикации хроматографической терминологии в пределах отдельных нацио- нальных языков и создания переводческой традиции разрабатываются спе- циализированные словари. Они служат для того, чтобы хрoмaтoгрaфисты во всех университетских центрах, научно-исследовательских институтах и лабораториях применяли термины, одинаково понимаемые всеми, что увеличивает точность высказываний, а также значительно облегчает об- мен информацией и сравнение результатов исследований. Для этой же цели и  был создан словарь, который представляет собой уникальное издание ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 11 2016-02-22 21:52:02 XII Вступительное слово научных редакторов в  силу его языкового диапазона. Основной задачей словаря является выра- ботка переводческой традиции для пяти языков: английского, польского, не- мецкого, русского и украинского. Особое значение имеет украинская часть словаря, поскольку в Украине до недавнего времени использовалась в основном русская терминология. В ходе обработки словарных статей было создано много новых терминов на украинском языке, которые послужат основой для развития отдельной национальной терминологии. Авторами словаря являются польские хрoмaтoгрaфисты, специалисты в области различных хроматографических методов, в основном члены Груп- пы хроматографии и родственных технологий Комитета по аналитичес- кой химии ПАН, а рецензентами – выдающиеся химики-аналитики: проф. Адам Гуляницки, проф. Яцек Нaмесник и проф. Мацей Ярош. На русский и украинский языки польский текст перевели проф. Галина Maршaлoк, работающая в Университете технологии и естественных наук в Быдгоще, и д-р Ольга Maршaлoк из Львовского национального медицинско- го университета. Рецензентом русского перевода был проф. Виктор Берез- кин; украинский перевод рецензировали проф. Онуфрий Банах и д-р Модест Герцюк, который, как глава Хроматографического общества Украины, был особенно заинтересован в создании украинской части словаря. Перевод на немецкий язык совершил д-р Бернард Вронски, который живет и работает в Германии, но докторскую степень получил в Польше. В свою очередь, проф. Клаус К. Унгер внимательно перечитал немецкую часть и высказал редак- торам ценные замечания. Словарь был издан благодаря сотрудничеству Польского химического об- щества и издательства WNT при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования. В его создании принимал участие Комитет по аналитической химии ПАН, а прежде всего проф. Яцек Нaмесник и проф. Богуслав Бушевски. Авторы и научные редакторы словаря выполнили свою работу pro publico bono, не получая за нее вознаграждение. Мы мечтаем, чтобы результаты это- го труда в виде словаря получили широкое распространение, и надеемся, что все хрoмaтoгрaфисты будут говорить и писать, пользуясь одними и теми же терминами, и создадут общий, единый, точный хроматографический язык. Мы также рассчитываем, что словарь будет инспирирующим импульсом для членов Комитета по аналитической химии ПАН, которые имеют намерение создать словарь по аналитической химии; собранный здесь материал станет частью новой публикации. Зигфрид Виткевич Эвa Сливка ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 12 2016-02-22 21:52:02 Вступне слово наукових редакторiв Хроматографія стала відомою з 21 березня 1903 року. У цей день Михайло Сeмeнoвич Цвєт виголосив у Варшаві доповідь, в якій представив результа- ти своїх праць із розділення хлорофілів. З цього моменту розпочався невпин- ний розвиток хроматографії, яка на сьогодні вважається найважливішим методом аналізу органічних сполук, а газовий хроматограф є одним з основ- них та універсальних приладів у аналітичних лабораторіях по всьому світу. Хроматографія разом із пов’язаними з нею eлeктрoмiгрaційними методами використовується для розділення та аналізу органічних сполук з дуже ши- роким діапазоном молекулярних мас, а також неорганічних та органічних іонів. Швидкий розвиток хроматографії, яка зараз є поєднанням багатьох спо- собів розділення компонентів суміші, у тому числі й cпоріднених методів, а також способів приготування проб для хроматографічного аналізу, викли- кає необхідність створення нових термінів і визначень, з яких складається хроматографічна термінологія. Основою її створення національними мова- ми є переклад з англійської мови термінів, котрі Міжнародний союз теоре- тичної і прикладної хімії (IUPAC) систематично впорядковує і дефініює. У різних науково-дослідних центрах та університетах одні й ті ж ан- глійські терміни часто тлумачаться по-різному. З метою уніфікації хрома- тографічної термінології в межах окремих національних мов та створення перекладацької традиції розробляються спеціалізовані словники. Вони слу- жать для того, щоб хрoмaтoгрaфiсти в усіх університетських центрах, науково-дослідних інститутах чи лабораторіях стосували терміни, які однаково розуміються всіма, що збільшує точність висловлювань і значно полегшує обмін інформацією та порівняння результатів досліджень. Для цієї ж мети створено словник, котрий є унікальним виданням з огляду на його багатомовність. Основним завданням словника є вироблення перекладацької традиції аж на п’яти мовах: англійській, польській, німецькій, російській та українській. Особливе значення має українська частина словника, тому що ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 13 2016-02-22 21:52:02 XIV Вступне слово наукових редакторiв в Україні донедавна використовувалася в основному російська термінологія. У ході опрацювання словникових гасел було створено багато нових термінів українською мовою, закладаючи підвалини для розбудови окремої національ- ної термінології. Авторами словника є польські хрoмaтoгрaфiсти, фахівці з різних хрома- тографічних методів, в основному члени Групи хроматографії та спорідне- них технологій Комітету з аналітичної хімії ПАН, а рецензентами – ви- датні хіміки-аналітики: проф. Адам Гуляніцкі, проф. Яцек Нaмєсьнік і проф. Мацєй Ярош. На російську та українську мови польський текст переклали проф. Гали- на Maршaлoк, яка працює в Технологічно-природничому університеті в Бид- гощі, та д-р Ольга Maршaлoк зі Львівського національного медичного універ- ситету. Рецензентом російського перекладу був проф. Віктор Берьозкін; український переклад рецензували проф. Онуфрій Банах і д-р Модест Герцюк, котрий, як голова Хроматографічного товариства України, був особливо за- цікавлений у створенні української частини словника. Переклад німецькою мовою здійснив д-р Бернард Вроньські, який живе і працює в Німеччині, але докторський ступінь отримав у Польщі. Натомість проф. Клаус К. Унґер вникливо прочитав німецьку частину і переказав редакторам цінні заува- ження. Словник видано завдяки співпраці Польського хімічного товариства і ви- давництва WNT за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти. У його створенні брав участь Комітет з аналітичної хімії ПАН, а передусім проф. Яцек Нaмєсьнік і проф. Богуслав Бушевскі. Автори та наукові редактори словника зробили свою роботу pro publico bono, не беручи за неї винагороди. Нашою мрією та очікуванням є те, щоб її результат у вигляді словника був широко використовуваний, щоб усі хрoмaтoгрaфiсти говорили і писали, послуговуючись одними й тими ж тер- мінами, і створювали спільну, єдину, точну хроматографічну мову. Ми та- кож сподіваємося, що словник буде інспіруючим імпульсом для членів KAХ ПАН, які виношують намір створення словника з аналітичної хімії, а ма- теріал, зібраний в ньому, стане частиною тієї публікації. Зиґфрид Віткєвіч Евa Слівкa ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 14 2016-02-22 21:52:02 Przedmowa Wprowadzenie do światowej literatury naukowej terminu ekstrakcja przez urodzo- nego w  Wąbrzeźnie k. Torunia laureata Nagrody Nobla (1920  r.), prof. Watlera Nersta, i odkrycie chromatografii (1903 r.) przez dr. Michaiła S. Cwieta, profeso- ra Uniwersytetu Warszawskiego, miały istotny wpływ na rozwój i dokonania chemii analitycznej. Fakt, że oba te wydarzenia zaszły na terenach Polski, napawa nas, chemików analityków, dumą i satysfakcją. Tym bardziej że w tym obszarze chemii analitycznej (fizykochemicznych metodach rozdzielania, ang. separation scien- ces) osiągnięcia Polaków są znaczące. Obejmują zarówno opracowania teoretyczne (publikacje, czasopisma, monografie, konferencje, kursy ect.), jak i praktyczne (pa- tenty, wdrożenia, przyrządy, materiały eksploatacyjne ect.). Wszystkie te działania realizowane są pod baczną pieczą Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Komitet, którego jednym z twórców i pierwszym przewodniczącym był prof. Wiktor Kemula (Uniwersytet Warszawski), powołał w 1956 r. Podkomisję Analizy Chromatogra- ficznej, przemianowaną następnie (w 1975 r.) na Komisję. Na czele tych jednostek PAN stanął twórca lubelskiej szkoły chromatografii, prof. Andrzej Waksmundzki (UMCS Lublin). Od 1980 do 1996 r. funkcję przewodniczącego pełnił jego uczeń prof. Edward Soczewiński (Akademia Medyczna w  Lublinie), wybitny specjalista z zakresu teorii i praktyki chromatograficznej, zwłaszcza chromatografii cieczowej (planarnej i  kolumnowej). W  latach 1996–2004 przewodniczącym Komisji był prof. Zygfryd Witkiewicz (WAT Warszawa), specjalista z  zakresu chromatografii gazowej i  cieczowej (planarnej), autor licznych opracowań monograficznych do- tyczących technik rozdzielania, nomenklatury chromatograficznej i metod przygo- towania próbek. W 2004 r. KChA PAN funkcję przewodniczącego Komisji, prze- kształconej w  2011  r. w  Zespół Chromatografii i  Technik Pokrewnych, powierzył prof. Bogusławowi Buszewskiemu (UMK Toruń), jednemu z uczniów zarówno prof. Andrzeja Waksmundzkiego, Edwarda Soczewińskiego, jak i Zdzisława Suprynowi- cza (UMCS Lublin). Specjalizuje się on w opracowaniach teoretycznych i praktycz- nych na potrzeby chromatografii cieczowej i  gazowej, technik elektromigracyjnych i metod przygotowania próbek. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 15 2016-02-22 21:52:02 XVI Przedmowa Od samego początku zarówno Komitet, jak i  Komisja za ważną aktywność statutową uznały wydawanie książek i  opracowań monograficznych. W  1957  r. nakładem PWN ukazał się pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie no- woczesny podręcznik „Chromatografia”, którego redaktorami naukowymi byli An- drzej Waksmundzki, Janina Opieńska-Blauth i Marek Kański. Działalność w tym zakresie z dużym powodzeniem kontynuowali samodzielnie lub w zespołach: Zyg- fryd Witkiewicz, Jacek Namieśnik, Marian Kamiński, Teresa Kowalska, Monika Waksmundzka-Hajnos czy Bogusław Buszewski. Do rąk Czytelnika trafia właśnie nowo opracowana publikacja „Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słow- nik pięciojęzyczny” wydana dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Chemicz- nego i Wydawnictwa WNT. Jest to niespotykane, w takim wymiarze, opracowanie, którego podjął się zespół specjalistów pod kierunkiem niestrudzonego populary- zatora chromatografii, prof. Zygfryda Witkiewicza we współpracy z dr inż. Ewą Śliwką. Dziękując Profesorowi za Jego inicjatywę i  trud, jestem przekonany, że pozycja ta, zawierająca wiele nowych haseł i objaśnień (zgodnych z zaleceniami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej – IUPAC), uzupełni naszą bibliotekę i będzie pomocna w praktyce analitycznej. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 16 2016-02-22 21:52:02 Vorwort Die chromatographischen Trenn- und Analysenverfahren wie Gas-Chromato- graphie (GC), Dünnschicht-Chromatographie (TLC) und Hochleistungsflüssig- keitschromatographie (HPLC) und die elektrokinetischen Methoden zählen heute zu den am meisten verbreiteten und angewandten analytischen Methoden in der Forschung, in staatlichen und kommunalen Instituten und in der Industrie. Seit ihren Anfängen durch die bahnbrechenden Arbeiten von M. Tswett 1903 haben sich die drei genannten chromatographischen Methoden vor allem im Zeitraum von 1950–1980 zu validierten Hochleistungsmethoden entwickelt. Während die GC, TLC und HPLC im Bereich der Analytik kleiner organischer Moleküle einen hohen Stand der Technik erreicht haben, gibt es noch einen Be- darf an effizienten chromatographischen Methoden im Bereich der Lebenswis- senschaften (Life Sciences), vor allem im Bereich der Trennung von Biopolyme- ren wie Proteinen. Die Grundlagen der elektrokinetischen Analysenverfahren wurden durch den schwedischen Forscher A. Tiselius in Uppsala gelegt. Er erhielt 1948 den No- belpreis in Chemie. Die daraus entwickelten Hochleistungsmethoden wie Kapil- lar-Elektrophorese und 2D-Gel-Elektrophorese haben vor allem bei der DNA Sequenzierung im Genomprojekt und bei der hochauflösenden Trennung von Proteinen Bedeutung erlangt. In den Jahren 1950–1980 wurden chromatographische Methoden überwie- gend von gut ausgebildeten Fachleuten betrieben, heute dagegen sind die Anwen- der Quereinsteiger von anderen Gebieten und oft Unerfahrene, die nicht über Spezialkenntnisse auf diesem Gebiet verfügen und schon gar nicht langjährige Erfahrungen besitzen. Ein erster Schritt zum Verständnis der komplexen Vorgänge ist eine Defini- tion und Erklärung der verwendeten Begriffe auf der Grundlage internationa- ler Vereinbarungen wie der International Union of Pure und Applied Chemistry (abgekürzt IUPAC). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 17 2016-02-22 21:52:02 XVIII Vorwort Das vorliegende Werk ist ein erster Versuch in dieser Richtung und stellt eine gut fundierte Zusammenstellung aller wesentlichen chromatographischen und elektrokinetischen Grundbegriffe in fünf verschiedenen Sprachen aus dem mittel- und osteuropäischen Raum dar. Ich empfehle dieses Werk vor allem Technikern und Laboranten sowie Studen- ten und Wissenschaftlern, die sich in chromatographische und elektrokinetische Techniken einarbeiten und diese anwenden. Professor emeritus Klaus K. Unger Johannes Gutenberg – Universität, Mainz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 18 2016-02-22 21:52:02 Предисловие В настоящее время плодотворная деятельность любого научного коллекти- ва, и  даже отдельного научного сотрудника возможна только при условии постоянных научных контактов, очных и заочных с научными сотрудника- ми, а также при использовании в своей работе литературы многих стран. Это условие особенно важно в настоящее время, поскольку информация о ре- зультатах научных работ исследователей, работающих в различных горо- дах и странах, является необходимым требованием эффективной научной работы как индивидуальных исследователей, так и всего сообщества уче- ных нашей планеты. Для реализации этого важного условия большое значение имеет активное использование научных словарей, которые уже многие века активно исполь- зуются практически всеми народами. Однако, как известно, язык любой на- ции постоянно изменяется, отражая изменения в духовной и материальной жизни отдельных народов. Поэтому авторы старались отразить в слова- ре даже все небольшие изменения, которые произошли в языке за последние годы. Авторы надеются, что словарь сможет выполнять свою основную роль, т.е. быть эффективным помощником во взаимных очных и заочных контак- тах исследователей, работающих в разных странах в том числе и в России, в области хроматографии и химии. Виктoр Березкин ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 19 2016-02-22 21:52:02 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 20 2016-02-22 21:52:02 Передмова Хроматографія відноситься до тих галузей науки, які зараз інтенсивно роз- виваються. Це викликано широким використанням хроматографічних до- сліджень як в хімії, біології, медицині, екології, фізиці та інших науках, так і в промисловості, сільському господарстві, а також у різних сферах прак- тичної діяльності. В зв’язку з цим розробляються нові методики, методи, утворюються нові напрямки розвитку досліджень. З іншого боку, в хрома- тографії широко використовуються найновіші досягнення хімії, фізики, комп’ютерних технологій. Хроматографічне обладнання і методи постійно оновлюються, відкриваючи нові можливості і  перспективи наукових дослі- джень. Наслідком цього розвитку є виникнення і впровадження нових термі- нів і понять. В пропонованому словнику зібрана і систематизована термінологія, включно з новими термінами, що використовуються в хроматографії. Слов- ник, по суті, є компактною енциклопедією, в якій користувач може знайти необхідні терміни, визначення та інформацію щодо них. Він є унікальним виданням в тому сенсі, що термінологія подана і узгоджена одночасно на п’я- ти мовах: англійській, німецькій, польській, російській та українській. Це дає можливість уніфікувати терміни, які використовуватимуться в публіка- ціях на різних мовах, та уникнути неточностей при їх вживанні. Тому даний словник є важливим ступенем у розвитку міжнародної термінології в хрома- тографії і сприятиме подальшому удосконаленню національних визначень і понять. Модест Герцюк Президент Хроматографічного товариства України ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 21 2016-02-22 21:52:02 XXII Foreword Передмова Chromatography belongs to those branches of science, which is now intensively de- veloping. This is due to the extensive use of chromatographic studies in chemistry, biology, medicine, ecology, physics and other sciences, as well as in industry, agri- culture and various areas of practice. In this connection are developed new meth- ods, techniques, and formed new directions for research. On the other hand in the chromatography is widely used by the newest achievements of chemistry, physics, and computer technology. Chromatographic equipment and techniques are con- stantly updated, opening up new opportunities and prospects of scientific research. The consequence of this development is the emergence and introduction of new terms and concepts. In the proposed vocabulary is collected and systematized terminology, includ- ing the new terms, used in chromatography. In fact, the vocabulary is a compact encyclopedia in which users can find the necessary terms, definitions and informa- tion about them. It is a unique publication in the sense that terminology is consis- tent and filed simultaneously in five languages: English, German, Polish, Russian, Ukrainian. This makes it possible to unify terms used in publications in different languages and avoid inconsistencies in their use. Therefore, this vocabulary is an important degree of development of international terminology in chromatography and contributes to further improvement of national definitions and concepts. Modest Gertsiuk President of Ukraine Chromatographic Society ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 22 2016-02-22 21:52:03 Wstęp Chromatografia i  techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny to wyjąt­ kowa publikacja, łącząca funkcję specjalistycznego leksykonu, zawierającego blisko 1000 haseł z  zakresu chromatografii i  technik pokrewnych oraz tech­ nik przygotowania próbek do analizy, z zadaniami słownika tłumaczeniowego. Składa się z  dwóch zasadniczych części: zbioru haseł oraz indeksów języko­ wych. Artykuły hasłowe są uporządkowane w kolejności alfabetycznej według głównego wyrazu hasłowego w języku angielskim, z pominięciem odstępów, łączników, apostrofów i obcych znaków diakrytycznych. Wyrazy hasłowe mają postać terminów, wyrażeń bądź akronimów. Z reguły zostały podane w liczbie pojedynczej, wyjątek stanowią nazwy grupowe, odnoszące się do desygnatów zbiorowych, np. applicators. W zapisie wyrazów hasłowych w poszczególnych językach zostały zachowane nie tylko obowiązujące w tych językach reguły or­ tograficzne, ale również wymogi ochrony znaków towarowych i nazw zastrze­ żonych, np. Carbowax, Gas Chrom, HayeSep. Hasła homonimiczne rozróż­ niono przez dodanie numerów znaczeń. Część indeksowa ma formę czterech tabel, z których każda zawiera listę haseł słownika i ich odpowiedników w ję­ zyku polskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, ułożoną według kolejności alfabetycznej w jednym z tych języków. Jak korzystać ze słownika? W zależności od tego, z której funkcji publikacji – leksykonu czy słownika tłu­ maczeniowego – Czytelnik będzie chciał skorzystać, ma do wyboru dwa spo­ soby wyszukiwania potrzebnych informacji. W  części hasłowej znajdzie peł­ ne definicje terminów w  czterech językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i  ukraińskim, uporządkowane w  kolejności alfabetycznej według ich angiel­ skiej formy. Wyszukiwanie odpowiedników tłumaczeniowych terminów zna­ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 23 2016-02-22 21:52:03 XXIV Wstęp nych Czytelnikowi wyłącznie w  jednym z  tych języków oraz odszukanie ich definicji umożliwiają indeksy językowe zamieszczone w drugiej części publi­ kacji. Każdy z  nich ma formę tabeli, której pierwszą kolumnę stanowi upo­ rządkowana alfabetycznie lista haseł w  danym języku, natomiast w  drugiej kolumnie znajdują się ich odpowiedniki w języku angielskim, a w następnych kolumnach w pozostałych trzech językach. Budowa hasła FLUORESCENCE DETECTOR, FLD (in → liquid chromatography) ALUMINIUM OXIDE (ALUMINA) ADJUSTED RETENTION TIME, t′R detektor fluorescencyjny, FLD (w → chro- matografii cieczowej) → detektor, w któ- rym źródło promieniowania o określonej długości fali wzbudza cząsteczki → anali- tu, emitujące z pewnym opóźnieniem włas- ne promieniowanie o większej długości fali. D.f. charakteryzuje się dużą selektyw- nością i czułością względem analitów ob- darzonych zdolnością do → fluorescencji, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych GŁÓWNY WYRAZ HASŁOWY – termin w ję- zyku angielskim z ewentualnymi elementami fakultatywnymi lub wymiennymi zapisanymi w nawiasie; po przecinku termin synonimiczny, akronim lub symbol używany we wzorach, jeśli występuje w j. angielskim; w nawiasie informa- cja o ograniczonym zakresie stosowania wyraz hasłowy w języku polskim – odpo- wiednik terminu angielskiego z ewentualnymi elementami fakultatywnymi lub wymiennymi zapisanymi w nawiasie; po przecinku termin synonimiczny, akronim lub symbol używany we wzorach, jeśli występuje w polszczyźnie; w nawiasie informacja o ograniczonym zakre- sie stosowania → strzałka odsyłająca do innego hasła w słow- niku; uwaga: w definicjach hasła słownikowe zostały dostosowane pod względem przypadka i liczby do wymogów gramatycznych tekstu D.f. – skrót wyrazu hasłowego, zapisany bez odstępów z pominięciem przyimków i spójni- ków ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 24 2016-02-22 21:52:03 Wstęp XXV Fluoreszensdetektor, FLD (in der → Flüs- sigkeitschromatographie) ist ein → De- tektor, bei dem die Teilchen des → Ana- lyten mit einer Strahlenquelle einer bestimmten Wellenlänge anregt werden und mit einer gewissen Verzögerung eine Strahlung mit größerer Wellenlänge emittieren. Der Fluoreszensdetektor ver- hält sich gegenüber fluoreszenzaktiven Analyten sehr selektiv und empfindlich, wie z. B. bei mehrkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffen детектор флуоресцентного излучения, ДФИ (→ в жидкостной хроматогра- фии) → детектор, в котором источник излучения определенной длины вол- ны возбуждает молекулы → аналита, которые с определенной задержкой излучают излучение с бoльшей длиной волны. Д.ф.и. харак- теризуется высокой селективностью и чувствительностью по отношению к аналитам, наделенным способно- стью к → флуоресценции, например, полициклическим ароматическим угле- водородам собственное випромінювання детектор флуоресценції (у → рідинній хроматографії) → детектор, в якому джерело визначе- ної довжини хвилі збуджує молекули → аналіту, котрі з певною затримкою випромінюють власне випромінювання з більшою довжиною хвилі. Д.ф. ха- рактеризується високою селективністю і чутливістю по відношенню до аналітів, наділених здатністю до → флуорес- ценції, наприклад, поліциклічннх аро- матичних вуглеводнів wyraz hasłowy w języku niemieckim – odpo- wiednik terminu angielskiego z ewentualnymi elementami fakultatywnymi lub wymiennymi zapisanymi w nawiasie; po przecinku termin synonimiczny, akronim lub symbol używany we wzorach, jeśli występuje w j. niemieckim; w nawiasie informacja o ograniczonym zakre- sie stosowania wyraz hasłowy w języku rosyjskim – odpo- wiednik terminu angielskiego z ewentualnymi elementami fakultatywnymi lub wymiennymi zapisanymi w nawiasie; po przecinku termin synonimiczny, akronim lub symbol używany we wzorach, jeśli występuje w j. rosyjskim; w na- wiasie informacja o ograniczonym zakresie stosowania wyraz hasłowy w języku ukraińskim – odpo- wiednik terminu angielskiego z ewentualnymi elementami fakultatywnymi lub wymiennymi zapisanymi w nawiasie; po przecinku termin synonimiczny, akronim lub symbol używany we wzorach, jeśli występuje w j. ukraińskim; w nawiasie informacja o ograniczonym zakre- sie stosowania ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 25 2016-02-22 21:52:03 XXVI Wstęp Hasło odsyłaczowe FLD → FLUORESCENCE DETECTOR FLD → detektor fluorescencyjny FLD → Fluoreszensdetektor ДФИ → детектор флуоресцентного из- лучения * GŁÓWNY WYRAZ HASŁOWY – termin syno- nimiczny lub akronim w języku angielskim wyraz hasłowy w języku polskim – odpo- wiednik terminu lub akronimu angielskiego w języku polskim wyraz hasłowy w języku niemieckim – od- powiednik terminu lub akronimu angielskiego w języku niemieckim wyraz hasłowy w języku rosyjskim – od- powiednik terminu lub akronimu angielskiego w języku rosyjskim wyraz hasłowy w języku ukraińskim – od- powiednik terminu lub akronimu angielskiego w języku ukraińskim * uwaga: jeżeli w którymś z języków nie występuje akronim lub termin synonimiczny, to tak, jak w tym przy- padku, wyraz hasłowy został pominięty ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 26 2016-02-22 21:52:03 Einleitung Chromatographie und Elektromigrationstechniken. Ein Wörterbuch in fünf Sprachen ist insofern eine außergewöhnliche Publikation, da es die Funkti­ on eines Fachlexikons, welches nahezu 1000 Stichwörter aus dem Gebiet der Chromatographie und verwandter Techniken, sowie zu Probenaufbereitungs­ techniken für die Analyse enthält, mit der eines erklärenden Wörterbuches verbindet. Es setzt sich aus zwei grundlegenden Teilen zusammen: der Stich­ wortsammlung und dem Sprachindex. Die Schlüsselwörter sind alphabetisch nach dem englischsprachigen Hauptschlüsselwort geordnet, wobei Abstän­ de, Bindestriche, Apostrophe und diakritische Zeichen weggelassen werden. Die Schlüsselwörter haben die Gestalt von Begriffen, Ausdrücken oder auch Akronymen. Im Allgemeinen werden die Schlüsselwörter in der Singularform angegeben, Ausnahmen bilden Gruppennamen, die sich auf Gruppenbezeich­ nungen, z. B. applicators, beziehen. In den Schlüsselworteinträgen der einzel­ nen Sprachen wurden nicht nur die orthographischen Regeln der Sprachen, sondern ebenfalls die Einhaltung geschützter Warenbezeichnungen und Han­ delsnamen beachtet, wie z. B. Carbowax, Gas Chrom, HayeSep. Homonyme Stichwörter werden durch Numerierung unterschieden. Der Indexteil hat die Form von vier Tabellen, von denen jede die Liste der Stichwörter des Wörterbuches und deren Äquivalente in den Sprachen Pol­ nisch, Deutsch, Russisch und Ukrainisch enthält, die in alphabetischer Rei­ henfolge in einer dieser Sprachen geordnet sind. Wie wird das Wörterbuch benutzt? In Abhängigkeit davon, welche der Funktionen dieser Publikation – Lexikon oder übersetzendes Wörterbuch vom Leser genutzt werden möchte, stehen zwei Möglichkeiten der Suche nach den gewünschten Informationen zur Ver­ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 27 2016-02-22 21:52:03 XXVIII Einleitung fügung. Im Stichwortteil befinden sich die Definitionen der Begriffe in den vier Sprachen: Polnisch, Deutsch, Russisch und Ukrainisch, die nach ihrem englischen Begriffsäquivalenten alphabetisch geordnet sind. Wenn der Leser von einem ihm bekannten Begriff nach der Übersetzung eines Stichwortäqui­ valents und dessen Definition in einer der jeweiligen Sprachen sucht, wird das durch die Sprachindizes, die im zweiten Teil der Publikation enthalten sind, ermöglicht. Jeder Index hat die Form einer Tabelle, wobei die erste Spalte die alphabetisch geordnete Stichwortliste in der entsprechenden Sprache ist, in der zweiten Spalte dagegen befinden sich deren Äquivalente in englischer Sprache und die folgenden Spalten enthalten die drei übrigen Sprachen. Aufbau der Schlüsselwörter FLUORESCENCE DETECTOR, FLD (in → liquid chromatography) ALUMINIUM OXIDE (ALUMINA) ADJUSTED RETENTION TIME, t′R detektor fluorescencyjny, FLD (w → chro- matografii cieczowej) → detektor, w któ- rym źródło promieniowania o określonej długości fali wzbudza cząsteczki → anali- tu, emitujące z pewnym opóźnieniem włas- ne promieniowanie o większej długości fali. D.f. charakteryzuje się dużą selektyw- nością i czułością względem analitów ob- darzonych zdolnością do → fluorescencji, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ist ein DAS HAUPTSCHLÜSSELWORT – Begriff in englischer Sprache mit möglichen zusätzlichen Elementen oder abweichenden Bezeichnungen im Klammerausdruck; nach dem Komma steht der synonyme Begriff, das Akronym oder ein in Gleichungen verwendetes Symbol, sofern es im Englischen auftritt; die In- formation im Klammerausdruck weist auf eine begrenzte Anwendung des Schlüsselwortes hin das Schlüsselwort in polnischer Sprache – ist ein Äquivalent zum englischen Begriff mit möglichen zusätzlichen Elementen oder ab- weichenden Bezeichnungen im Klammeraus- druck; nach dem Komma steht der synonyme Begriff, das Akronym oder ein in Gleichungen verwendetes Symbol, sofern es im Polnischen auftritt; die Information im Klammerausdruck weist auf eine begrenzte Anwendung des Schlüsselwortes hin → der Pfeil verweist zu einem anderen Stich- wort im Wörterbuch; Achtung: in den Defini- tionen wurden die Wörterbuchstichwörter den grammatikalischen Erfordernissen im Text unter dem Aspekt des Kasus und der Numeri angepasst. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 28 2016-02-22 21:52:03 Einleitung XXIX D.f. – ist ein Kürzel eines Stichwortes, das ohne Leerzeichen und unter Nichtanwendung von Präpositionen und Bindeworten aufgeführt wird. das Schlüsselwort in deutscher Sprache – ist ein Äquivalent zum englischen Begriff mit möglichen zusätzlichen Elementen oder ab- weichenden Bezeichnungen im Klammeraus- druck; nach dem Komma steht der synonyme Begriff, das Akronym oder ein in Gleichungen verwendetes Symbol, sofern es im Deutschen auftritt; die Information im Klammerausdruck weist auf eine begrenzte Anwendung des Schlüsselwortes hin das Schlüsselwort in russischer Sprache – ist ein Äquivalent zum englischen Begriff mit möglichen zusätzlichen Elementen oder ab- weichenden Bezeichnungen im Klammeraus- druck; nach dem Komma steht der synonyme Begriff, das Akronym oder ein in Gleichungen verwendetes Symbol, sofern es im Russischen auftritt; die Information im Klammerausdruck weist auf eine begrenzte Anwendung des Schlüsselwortes hin das Schlüsselwort in ukrainischer Sprache – ist ein Äquivalent zum englischen Begriff mit möglichen zusätzlichen Elementen oder ab- weichenden Bezeichnungen im Klammeraus- druck; nach dem Komma steht der synonyme Begriff, das Akronym oder ein in Gleichungen verwendetes Symbol, sofern es im Ukraini- schen auftritt; die Information im Klammeraus- druck weist auf eine begrenzte Anwendung des Schlüsselwortes hin Fluoreszensdetektor, FLD (in der → Flüs- sigkeitschromatographie) ist ein → De- tektor, bei dem die Teilchen des → Ana- lyten mit einer Strahlenquelle einer bestimmten Wellenlänge anregt werden und mit einer gewissen Verzögerung eine Strahlung mit größerer Wellenlänge emittieren. Der Fluoreszensdetektor ver- hält sich gegenüber fluoreszenzaktiven Analyten sehr selektiv und empfindlich, wie z. B. bei mehrkernigen aromatischen Kohlenwasserstoffen детектор флуоресцентного излучения, ДФИ (→ в жидкостной хроматогра- фии) → детектор, в котором источник излучения определенной длины вол- ны возбуждает молекулы → аналита, которые с определенной задержкой излучают излучение с бoльшей длиной волны. Д.ф.и. харак- теризуется высокой селективностью и чувствительностью по отношению к аналитам, наделенным способно- стью к → флуоресценции, например, полициклическим ароматическим угле- водородам собственное випромінювання детектор флуоресценції (у → рідинній хроматографії) → детектор, в якому джерело визначе- ної довжини хвилі збуджує молекули → аналіту, котрі з певною затримкою випромінюють власне випромінювання з більшою довжиною хвилі. Д.ф. ха- рактеризується високою селективністю і чутливістю по відношенню до аналітів, наділених здатністю до → флуорес- ценції, наприклад, поліциклічннх аро- матичних вуглеводнів ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 29 2016-02-22 21:52:03 XXX Verweisende Stichwörter FLD → FLUORESCENCE DETECTOR FLD → detektor fluorescencyjny FLD → Fluoreszensdetektor ДФИ → детектор флуоресцентного из­ лучения * Einleitung DAS HAUPTSCHLÜSSELWORT – ist ein syn- onymischer Begriff oder Akronym in englischer Sprache das Schlüsselwort in polnischer Sprache – ist ein Äquivalent in polnischer Sprache zu einem englischen Begriff oder Akronym das Schlüsselwort in deutscher Sprache – ist ein Äquivalent in deutscher Sprache zu ei- nem englischen Begriff oder Akronym das Schlüsselwort in russischer Sprache – ist ein Äquivalent in russischer Sprache zu einem englischen Begriff oder Akronym das Schlüsselwort in ukrainischer Sprache – ist ein Äquivalent in ukrainischer Sprache zu einem englischen Begriff oder Akronym * Achtung: sollte in einer der Sprachen kein Akronym vorhanden sein, so fällt das Schlüsselwort wie in diesem Beispiel weg. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Slownik_5-jezykow.indb 30 2016-02-22 21:52:03 Введение Хроматография и элeктрoмигрaционные методы. Пятиязычный словарь яв­ ляется уникальным изданием, которое совмещает функции специализиро­ ванного лексикона, содержащего около 1000 словарных статей в области хро­ матографии и родственных методов, а также способов приготовления проб для анализа, с задачами толкового словаря. Словарь состоит из двух частей: словарных статей и индексов. Словарные статьи размещены в алфавитном по­ рядке по заглавному слову на английском языке без учета пробелов, дефисов, апострофов и иностранных диакритических знаков. Заглавные слова – это термины, выражения или аббревиатура. Как правило, они подаются в един­ ственном числе, за исключением групповых названий, относящихся к соби­ рательным десигнатам, например, «аппликаторы». В словарных статьях на разных языках соблюдаются не только обязующие в этих языках правила ор­ фографии, но и требования защиты товарных знаков и фирменных названий, например, Карбовакс (Carbowax), Газ Хром (Gas Chrom), HayeSep. Омоними­ ческие слова различаются между собой номерами значений. Индексная часть имеет вид четырех таблиц, каждая из которых содержит список заглавных сло­ варных слов и их эквивалентов на польском, немецком, русском и украинском языках, составленный в алфавитном порядке для каждого из этих языков. Как пользоваться словарем? В зависимости от того, как
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chromatografia i techniki elektromigracyjne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: