Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02758 008763 21731928 na godz. na dobę w sumie
Polsko-angielski słownik matematyczny - ebook/pdf
Polsko-angielski słownik matematyczny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18595-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów polskich występujących w literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. Wyboru terminów dokonano, biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń. Oprócz terminów fachowych zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza tłumaczom tekstów matematycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

p o l s k o - a n g i e l s k i s ł o w n i k m a t e m a t y c z n y polsko- -angielski słownik matematyczny Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów polskich występujących w literaturze matematycznej Y oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku N angielskim. Wyboru terminów dokonano, biorąc pod uwagę ich ważność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy Z wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń. Oprócz terminów fachowych C zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne Ę zwłaszcza tłumaczom tekstów matematycznych. R D O P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Polsko-angielski matematyczny grzb 8.indd All Pages 3/14/16 10:40 AM polsko- -angielski słownik matematyczny ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== polsko- -angielski słownik matematyczny Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Opracowała i zredagowała: Hanna Jezierska Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Skład i łamanie: Anna Szeląg Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Karol Zawadzki Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2004 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18595-4 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Od redakcji Słownik zawiera ok. 5000 podstawowych terminów pol- skich występujących w literaturze matematycznej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. Wyboru terminów dokonano, biorąc pod uwagę ich waż- ność w klasyfikacji pojęć. Niektóre terminy wielowyrazowe podano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia złożeń. Oprócz terminów fachowych zamieszczono również liczne zwroty i wyrażenia przydatne zwłaszcza dla tłumaczy tekstów matematycznych. W słowniku przyjęto pisownię bry- tyjską, a w nielicznych przypadkach zastosowania pisowni amerykańskiej rozróżnienie oznaczono symbolami US (amery- kański) i GB (brytyjski). Wyjściowe terminy polskie złożono czcionką pogrubioną i są one podane w układzie alfabetycznym; terminy złożone podano według kolejności alfabetycznej wyrazów składowych, a powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~. Charaktery- styczne wyrażenia zaczynające się od przymiotników są po- dane z zachowaniem naturalnej dla języka kolejności wyrazów, np. druga pochodna, trzecia potęga; same przymiotniki po- dano z końcówkami rodzaju męskiego. W przypadkach gdy istnieją dwie jednoznaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu złożonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrągłych. Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie angielskiej złożo- no kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – średnikiem. Ode- słanie zob. zastosowano tylko do synonimu występującego bez- pośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych znaczeń terminu polskiego, to są oznaczone cyframi arabskimi. Złożone kwalifikatory gramatyczne należy traktować jak pro- ste złożenia kwalifikatorów ze spisu, np. mpl oznacza rzeczow- nik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Skróty używane w słowniku termin brytyjski (British usage) – przymiotnik (adjective) – przysłówek (adverb) – rodzaj żeński (feminine) – – rodzaj męski (masculine) – rodzaj nijaki (neuter) – liczba mnoga (plural) – – czasownik (verb) – zobacz (see) termin amerykański (American usage) adj adv f GB m n pl US v zob. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== A a = atto atto, a (prefix representing 10–18) absolutnie ciągły adj absolutely continuous abstrakcja f abstraction acykliczny adj acyclic afiniczny adj affine agregacja f aggregation aksjomat m axiom, postulate ~ Archimedesa Archimedean axiom ~ Hausdorffa Hausdorff separation axiom ~ istnienia axiom of existence ~ jednoznaczności axiom of extensionality ~ nieskończoności axiom of infinity ~ oddzielania Hausdorff separation axiom ~ pary axiom of pairs ~ przeliczalności axiom of countability ~ ~ drugi second axiom of countability ~ ~ pierwszy first axiom of countability ~ regularności axiom of regularity ~ równoległości parallel axiom ~ różnicy axiom of difference ~ sumy axiom of union ~ wyboru axiom of choice ~ wyróżniania axiom of comprehension ~ zbioru potęgowego axiom of power sets ~ ~ pustego axiom of the empty set ~ zupełności axiom of completeness aksjomaty mpl ciała axioms of field ~ grupy axioms of group ~ Hilberta geometrii płaskiej Hilbert s axioms of plane geometry 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aksjomaty Kołmogorowa ~ Kołmogorowa Kolmogorov axioms ~ kwantyfikacji axioms of quantification ~ należenia axioms of membership ~ oddzielania separation axioms ~ Peano axioms of Peano aksjomatyczny adj axiomatic(al) aksjomatyka f axiomatics aksonometryczny adj axonometric alef m aleph alef-zero m aleph-null algebra f algebra ~ abstrakcyjna abstract algebra ~ Banacha Banach algebra ~ Boole a Boolean algebra ~ Clifforda Clifford algebra ~ grupowa group algebra ~ homologiczna homological algebra ~ klas algebra of classes ~ kwaternionów quaternion algebra ~ liczb kardynalnych cardinal algebra ~ Liego Lie algebra ~ liniowa linear algebra ~ logiki algebra of logic ~ łączna associative algebra ~ macierzy matrix algebra ~ półgrupowa monoid algebra ~ przemienna commutative algebra ~ splotowa convolution algebra ~ uniwersalna universal algebra ~ wektorowa vector algebra ~ wieloliniowa multilinear algebra ~ wolna free algebra ~ zdarzeń algebra of events ~ ze splotem convolution algebra ~ zewnętrzna exterior algebra, alternating algebra algebraiczny adj algebraic(al) algorytm m algorithm ~ Euklidesa Euclidean algorithm, Euclid s algorithm ~ Monte Carlo Monte Carlo algorithm ~ prymalno-dualny primal-dual algorithm alias m alias 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aproksymacja ułamka łańcuchowego alternacja f alternation (in algebra) alternatywa f disjunction, alternation, logical sum ~ Fredholma alternative of Fredholm alternatywny adj alternative amplituda f amplitude ~ sinusa amplitude of sine analityczność f analyticity analiza f analysis; calculus ~ czynnikowa factor analysis ~ dyskryminacyjna discriminatory analysis ~ dyspersji analysis of dispersion ~ Fouriera Fourier analysis ~ harmoniczna harmonic analysis ~ kombinatoryczna combinatorial analysis ~ konfluencyjna confluence analysis ~ kowariancji analysis of covariance ~ ~ wielu zmiennych multivariate analysis of covariance ~ macierzowa matrix calculus ~ matematyczna (advanced) calculus; mathematical analysis ~ numeryczna numerical analysis ~ przyczyn analysis of causes ~ sekwencyjna sequential analysis ~ statystyczna statistical analysis ~ tensorowa tensor analysis ~ wariancyjna variance analysis ~ wektorowa vector analysis ~ wielowymiarowa multivariate analysis ~ wymiarowa dimensional analysis ~ zespolona complex analysis anihilator m annihilator anomalia f elipsy eccentric angle of an ellipse antylogarytm m antilogarithm, inverse logarithm antysymetryczny adj antisymmetric apotema f apothem aproksymacja f approximation aproksymacja ~ dwumianowa binomial approximation ~ metodą najmniejszych kwadratów approximation by least squares ~ paraboliczna parabolic approximation ~ symplicjalna simplicial approximation ~ ułamka łańcuchowego approximation of continued fraction 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aproksymacja wielomianem drugiego stopnia ~ wielomianem drugiego stopnia parabolic approximation ~ wielomianowa approximation by polynomial aproksymować v approximate arccosec = arcus cosecans arc cosecant, arccosec, acosec arccos = arcus cosinus arc cosine, arccos, acos arcctg = arcus cotangens arc cotangent, arccotan, acot, actn arcsec = arcus secans arc secant, arcsec, asec arcsin = arcus sinus arc sine, arcsin, asin arctg = arcus tangens arc tangent, arctan, atan, atn arcus cosecans m arc cosecant, arccosec, acosec arcus cosinus m arc cosine, arccos, acos arcus cotangens m arc cotangent, arccotan, acot, actn arcus secans m arc secant, arcsec, asec arcus sinus m arc sine, arcsin, asin arcus tangens m arc tangent, arctan, atan, atn area funkcje fpl inverse hyperbolic functions argument m argument ~ funkcji argument of a function, independent variable ~ liczby zespolonej amplitude of a complex number, argument of a complex number arytmetyka f arithmetic ~ modulo n modulo n arithmetic ~ resztowa residue arithmetic ~ stałopozycyjna fixed-point arithmetic ~ stałoprzecinkowa zob. arytmetyka stałopozycyjna ~ trójkowa ternary arithmetic ~ z dowolną precyzją arbitrary-precision arithmetic ~ zmiennopozycyjna floating-point arithmetic ~ zmiennoprzecinkowa zob. arytmetyka zmiennopozycyjna asymetria f skewness asymptota f asymptote ~ funkcji asymptote of a function asymptotyczny adj asymptotic(al) atom m atom atto atto, a (prefix representing 10–18) autokorelacja f autocorrelation automorficzny adj automorphic automorfizm m automorphism ~ wewnętrzny inner automorphism autoregresja f autoregression azymut m azimuth, amplitude, vectorial angle (in polar coordinates) 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== aproksymacja ułamka łańcuchowego B badania npl research; studies ~ naukowe scientific research ~ operacyjne operations research; operational research badanie n examination; investigation; testing ~ reprezentatywne sample survey baza f base; basis (pl bases) ~ dualna dual basis ~ ortogonalna orthogonal basis ~ ortonormalna orthonormal basis ~ otoczeń neighbourhood base ~ przestępna transcendence basis ~ przestrzeni liniowej basis of a linear space, basis of a vector space ~ ~ topologicznej base of a topological space ~ ~ wektorowej basis of a vector space, basis of a linear space bazowy adj basic; basis bezwarunkowy adj unconditional bezwymiarowy adj non-dimensional bicharakterystyka f bicharacteristics biegun m pole ~ funkcji analitycznej pole of an analytic function ~ jednokrotny simple pole biegunowa f polar (line), polar (curve) biegunowość f polarity bifurkacja f bifurcation bifurkować v bifurcate biharmoniczny adj biharmonic bijekcja f bijection, bijective mapping bijektywny adj bijective 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== biliard biliard m (1015) GB billiard, US quadrillion bilion m (1012) GB billion, US trillion binormalna f binormal ~ do krzywej binormal to a curve biortogonalizacja f biorthogonalization biortogonalny adj biorthogonal bit m bit bliskość f proximity blok m block ~ losowy zob. blok zrandomizowany ~ zrandomizowany randomized block błąd m error ~ addytywny additive error ~ badania statystycznego losowy (random) sampling error ~ ~ ~ nielosowy non-sampling error ~ drugiego rodzaju type 2 error ~ interpolacji interpolation error ~ kumulujący się cumulative error ~ liczenia miscount ~ losowy random error ~ nieobciążony unbiased error ~ obcięcia truncation error ~ oceny error of estimate ~ odrzucenia truncation error ~ pierwszego rodzaju type 1 error ~ prawdopodobny probable error ~ procentowy percentage error ~ rachunkowy error of calculation ~ standardowy standard error, mean error ~ sumaryczny pooled error ~ systematyczny systematic error ~ średni mean error ~ średniokwadratowy mean-square error ~ względny relative error ~ z próbki sampling error ~ zaokrąglenia rounding error błądzenie n losowe random walk bok m side ~ przeciwległy trójkąta opposite side of a triangle ~ przyległy adjacent side ~ trójkąta side of a triangle 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== butelka Kleina ~ wielokąta side of a polygon brać v w nawias bracket bryła f solid; body ~ całkowalna cubable solid ~ foremna regular solid ~ obrotowa solid of revolution, body of revolution ~ półregularna semiregular solid brzeg m boundary ~ figury periphery ~ ~ krzywoliniowej zamkniętej circumference ~ zbioru boundary of a set butelka f Kleina Klein s bottle 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== biliard C c = centy centi, c (prefix representing 10–2) cal m inch całka f integral ~ dwuwymiarowa two-dimensional integral ~ eliptyczna elliptic integral ~ energii energy integral ~ iterowana iterated integral ~ krzywoliniowa contour integral, line integral ~ Lebesgue a Lebesgue integral ~ Lebesgue a-Stieltjesa Lebesgue-Stieltjes integral ~ nieoznaczona indefinite integral ~ niewłaściwa improper integral ~ objętościowa volume integral ~ okrężna circulation ~ osobliwa singular integral ~ oznaczona definite integral, Riemann integral ~ po krzywej zamkniętej line integral around a closed path ~ po zbiorze nieograniczonym infinite integral ~ podwójna double integral ~ potrójna triple integral ~ powierzchniowa surface integral ~ Riemanna Riemann integral, definite integral ~ równania różniczkowego integral of differential equation ~ Stieltjesa Stieltjes integral ~ szczególna particular integral ~ wielokrotna multiple integral, repeated integral ~ właściwa proper integral ~ z funkcji trygonometrycznej trigonometric integral całkować v integrate 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ciało rozkładu całkowalny adj integrable całkowalny z kwadratem square-integrable całkowanie n integration ~ graficzne graphical integration ~ graficzno-analityczne semigraphical integration ~ numeryczne numerical integration ~ pojedyncze single integration ~ przez części integration by parts ~ przez podstawienie integration by substitution ~ wielokrotne multiple integration ~ wykreślne graphical integration ~ wyraz po wyrazie term-by-term integration ~ wzdłuż krzywej integration along a curve ~ wzdłuż obwodu zamkniętego contour integration całkowicie niespójny adj extremely disconnected, totally dis- connected całkowicie ograniczony adj totally bounded całkowitość f integrity; wholeness całkowy adj integral całość f z liczby integral part of a number c.b.d.o. = co było do okazania q.e.d. (quod erat demonstrandum), which was to be proved cecha f logarytmu characteristic of a logarithm cechy fpl podzielności tests for divisibility centralizator m centralizer centrum n centre, midpoint ~ grupy centre of a group centy centi, c (prefix representing 10–2) centyl m (per)centile charakter m character ~ grupy group character ~ właściwy proper character charakterystyka f characteristic(s); characteristic curve ~ powierzchni Eulera Euler characteristic of a topological space ciało n 1. field 2. body ciało ~ algebraiczne algebraic field ~ Galois Galois field, root field ~ klas class field ~ liczbowe number domain ~ półnieskończone semi-infinite body ~ rozkładu decomposition field, splitting field 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polsko-angielski słownik matematyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: