Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 003751 21769968 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe. Protokół kontroli - ebook/pdf
Ceny transferowe. Protokół kontroli - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-113-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja w praktyczny i przystępny sposób przedstawia przenikanie się dyscypliny cen transferowych z szeroko rozumianym opodatkowaniem działalności przedsiębiorcy. Autorzy przybliżają proces analityczny towarzyszący procedurze kontroli cen transferowych, jako przykład spójnej logicznie i uniwersalnej metody badania warunków transakcji. Na uwagę zasługują również zaprezentowane w pracy metodologie tworzenia i rewizji analiz porównawczych (benchmarków).

Opracowanie przypomina swoją formą oraz językiem protokół kontroli podatkowej, który dodatkowo został opatrzony przez autorów praktycznymi komentarzami i uwagami.

Książka skierowana jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się w codziennej pracy zagadnieniem cen transferowych radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników administracji skarbowej i podatkowej, księgowych oraz dyrektorów finansowych pracujących w podmiotach powiązanych z kapitałem zagranicznym, w których zazwyczaj stosowane są ceny transferowe. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wykładowców akademickich zajmujących się tematyką cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej, a także studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną o praktyczne aspekty postępowań z tego zakresu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIKTOGRAMY wskazują ważne elementy książki i ułatwiają ich odnalezienie Ważne Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny Pytania Zadania Rozwiązania Odpowiedzi Stanowisko stron Pogląd Orzecznictwo Literatura Historia Nowe przepisy ceny transferowe Protokół kontroli Marcin Jakub Górski, Adam Zbroiński PRAWO W PRAKTYCE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 15 września 2016 r. z uwzględnieniem zmian w zakresie obowiązku dokumentacyjnego wchodzących w życie od 1 stycznia 2017 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne Ewa Adamska Łamanie Violet Design Wioletta Kowalska Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by Marcin Jakub Górski i Adam Zbroiński ISBN: 978-83-8092-812-1 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1 Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej 1. Ceny transferowe jako przedmiot analizy 2. Tryby kontroli cen transferowych 3. Procedura wszczęcia kontroli podatkowej 4. Znaczenie proponowanych zmian w otoczeniu proceduralnym Rozdział 2 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub postępowania kontrolnego 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Rozdział 3 Przebieg kontroli podatkowej 1. Podstawowe dokumenty gromadzone w toku procedury kontrolnej 2. Żądanie przedłożenia dokumentacji cen transferowych 3. Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego 4. Skutki nieprzedłożenia dokumentacji cen transferowych 5. Żądanie przedstawienia dowodów i złożenia dodatkowych wyjaśnień 6. Limity kontroli podatkowej 7. Udokumentowanie dni kontroli 7 9 15 15 18 25 27 32 32 33 36 36 38 40 46 50 55 59 6 Spis treści Rozdział 4 Protokół kontroli podatkowej 1. Protokół kontroli podatkowej 2. Analiza funkcjonalna transakcji udzielenia licencji na produkcję i korzystanie ze znaków towarowych 3. Analiza funkcjonalna transakcji produkcji i dostawy produktów do podmiotów powiązanych 4. Opis zasad dystrybucji produktów marki LeeLee na rynku polskim 5. Opis przeprowadzenia restrukturyzacji w zakresie przeniesienia funkcji rozwojowych i produkcyjnych w odniesieniu do części prowadzonej działalności (BioDerma) Rozdział 5 Zakres ustaleń kontroli cen transferowych 1. Zakres przedmiotowy kontroli 2. Definicja ceny transferowej i rodzaje powiązań występujących między podmiotami 3. Zasada ceny rynkowej (arm’s lenght principle) 4. Kompetencja organu kontrolnego do określenia dochodów podatnika na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. Rozdział 6 Ustalenia kontrolujących 1. Ustalenia w zakresie kosztów udzielenia licencji na produkcję wyrobów kosmetycznych i użytkowanie słowno-graficznych znaków towarowych 2. Ustalenia w zakresie wynagrodzenia należnego z tytułu produkcji pełnej gamy kosmetyków LeeLee 3. Przeprowadzenie transferu biznesu z LeeLee Polska na rzecz LeeLee Legal S.á.r.l. 4. Ocena ksiąg podatkowych spółki Załącznik – Porównywalność Autorzy 61 61 70 82 89 90 98 98 100 111 114 119 119 136 161 163 164 189 WYKAZ SKRÓTÓW CBC k.k.s. – raportowanie wg krajów (country-by-country reporting) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar- bowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2  kwietnia KRS Modelowa Konwencja OECD NSA o.p. OECD PKD 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwój- nego opodatkowania w  zakresie podatków od dochodu i majątku (Model Tax Convention on Income and on Ca- pital), przyjęta w 1963 r., zrewidowana w 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 i 2014 r. – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organi- zation for Economic Cooperation and Development) – kody klasyfikacji działalności gospodarczej zgodne z roz- porządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) r.c.t. – rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 10  września / rozporządzenie 2009  r. w  sprawie sposobu i  trybu określania dochodów w sprawie cen osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych transferowych w  przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1186) ROA TNMM – wskaźnik zwrotu z aktywów (return on assets) – metoda marży transakcyjnej netto (transactional net margin method) 8 u.k.s. u.p.d.o.f. u.p.d.o.p. u.s.d.g. WSA Wytyczne OECD Wykaz skrótów – ustawa z  dnia 28  września 1991  r. o  kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 26  lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gos- podarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – wojewódzki sąd administracyjny – Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises Meeting of the Council at Ministerial Level), przyjęte w  1976  r. i zrewidowane w 2000 i 2010 r. WPROWADZENIE Priorytetowym celem, który przyświeca autorom niniejszej książki, jest wzbudzenie zainteresowania zagadnieniem cen transferowych oraz zwiększenie świadomości Czytelnika w tym obszarze. Powyższe nie oznacza jednak, że krąg potencjalnych odbiorców został ograni- czony do osób, których dotychczasowy kontakt z tematem, jakim jest transfer pricing1, był znikomy. Autorzy poruszone w  książce zagadnienia ubrali w  innowacyjną formę quasi-protokołu kontroli. Zabieg ten miał poniekąd uczy- nić przekaz bardziej atrakcyjnym, jednak przede wszystkim miał on za zadanie uwypuklić związek i  „przenikanie” dyscypliny cen transferowych z  opodatkowaniem przedsiębiorcy. Wskazanie tego związku i  przedstawienie skutków podatkowych stosowania cen transferowych w opinii autorów (dalej występujących również jako kontrolujący) może stanowić wartość dodaną dla osób, które mają doświadczenie w zakresie cen transferowych, przedsiębiorców, księ- gowych oraz pracowników administracji podatkowej. W pierwszej części książki przedstawiono otoczenie proceduralne, w  którym przeprowadzany jest proces analizy cen transferowych. Następnie wskazano na kilka aspektów praktycznych, m.in. konsek- wencje nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej, przykładowy ka- talog dokumentów, o jakie mogą występować kontrolujący. Autorzy 1 Transfer pricing to anglojęzyczny, powszechnie stosowany odpowiednik terminu „ceny transferowe”. 10 Wprowadzenie przywołali tezy z orzecznictwa i doktryny naukowej. Przedstawiono również rozbudowaną, hipotetyczną analizę funkcjonalną przedsię- biorstwa (wraz z  aktywami i  ryzykiem), wycenę rynkowości opłat za wartości niematerialne i  prawne (licencje oraz znak towarowy), jak i  wycenę rentowności przedsiębiorstwa (benchmarking study), która w wielu miejscach opatrzona jest dodatkowymi praktycznymi komentarzami. Najważniejszą część książki stanowi quasi-protokół z kontroli, któ- ry dzięki temu, że przypomina swoją strukturą i językiem protokół kontroli podatkowej, umożliwił w  sposób syntetyczny i  logicznie spójny przedstawienie możliwej metodologii badania cen transfe- rowych. W tym miejscu należy podkreślić, że badanie cen transfero- wych  w  wielkim skrócie polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy ceny stosowane w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi są cenami rynkowymi. Z  tego względu zaprezentowana metodologia nie stanowi „przywileju” kontrolują- cych, lecz ze względu na dążenie do odpowiedzi na uniwersalne py- tanie o rynkowość warunków transakcji może być stosowana przez każdego, kto chciałby uzyskać na nie odpowiedź. Dzięki tej „uniwer- salności” książka ta może się okazać pomocna przedsiębiorcom czy księgowym przy ustalaniu cen w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi. Książka z  pewnością okaże się wartoś- ciowa również dla przedstawicieli aparatu skarbowego, szczególnie urzędników zajmujących się kontrolami i postępowaniami w przed- miocie podatków dochodowych. W głównej części książki zaprezentowane zostały analizy ekonomicz- ne (nazywane często benchmarkingiem czy studium porównawczym) opisujące etapy wyceny i przykładowe metodologie wyliczenia zakre- su rynkowego z wyznaczeniem godziwej wartości rynkowej dla ta- kich transakcji jak wycena wartości opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego oraz licencji produkcyjnych, jak również wy- znaczenie rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie wskaźnika zwrotu z aktywów ROA. Autorzy przedstawili również niektóre sła- be punkty studium porównawczego przedstawionego przez podmiot kontrolowany przez zakwestionowanie w nim niektórych kryteriów Wprowadzenie 11 typowania, wartości i wskaźników wskazanych w analizach ekono- micznych (benchmarkingach). Autorzy, chcąc wzbogacić książkę i uczynić ją bardziej wartościową, w  „załączniku do protokołu” umieścili opracowanie dotyczące nie- zwykle istotnego zagadnienia w cenach transferowych, a mianowicie porównywalności, które zostało sporządzone na podstawie publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz zebra- nych i dostępnych opracowań różnych administracji podatkowych za- angażowanych w problematykę cen transferowych. Zapraszając do lektury, autorzy pragną podkreślić, że celem książki nie jest zobrazowanie technik pracy organów kontrolnych, lecz zaprezen- towanie w sposób syntetyczny i spójny sposobu poszukiwania odpo- wiedzi na uniwersalne pytanie, czy warunki w transakcjach między podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Między innymi ze względu na dążenie do wspomnianej uniwersalności postę- powanie prowadzone jest przez fikcyjny organ kontroli podatkowej, a właściwym dla podatnika organem jest naczelnik fikcyjnego Bałty- ckiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaprezentowany w  książce pod- miot kontrolowany, jak i dane dotyczące kontrolowanej spółki zostały przez autorów wymyślone, a przedstawiona w niniejszej książce kon- trola nigdy nie została przeprowadzona. Wszelkie podobieństwa mogą być jedynie przypadkowym zbiegiem okoliczności. Bardzo istotne jest również, że sam zaprezentowany proces kontroli nie jest ani wyznacz- nikiem w prawdziwych postępowaniach, ani nie musi być jedynym pro- cesem stosowanym przez szeroko rozumianą administrację podatkową. B Główne podmioty występujące w sprawie Państwowe Zakłady Produkcji Chemii Gospodarczej (PZPCG) Przedsiębiorstwo utworzone w połowie lat 50. XX w. Produkty PZPCG cieszyły się uznaniem krajowego konsumenta. Jed- nakże dokonana transformacja ustrojowa i otwarcie rynków na początku lat 90. XX w. okazały się być zbyt trudną próbą. Nie- powtarzalną szansą dla PZPCG było zainwestowanie w  zakład kapitału przez Grupę LeeLee i towarzysząca temu przedsięwzię- ciu restrukturyzacja 12 LeeLee Polska sp. z o.o. LeeLee Polska Oddział sp. z o.o. LeeLee Polska Dystrybucja sp. z o.o. w likwidacji LeeLee DE GmbH LeeLee Sui LeeLee Legal S.á.r.l. Wprowadzenie Spółka zależna, podmiot należący do Grupy LeeLee. Duża polska spółka zajmująca się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków i środków higieny. LeeLee Polska wykorzystuje w procesach pro- dukcji znaki towarowe oraz licencje LeeLee Legal S.á.r.l. Posiada własne sklepy z salonami piękności Glamour. Jest właścicielem znaku towarowego oraz licencji na produkcję nowoczesnego naskórka biologicznego BioDerma Spółka zależna od LeeLee Polska sp.  z  o.o. Podmiot odpowie- dzialny za rozwój, produkcję i  dystrybucję naskórka biologicz- nego BioDerma Spółka likwidowana, stanowi pozostałość po archaicznej struk- turze dystrybucyjnej PZPCG. Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej Jedna ze spółek zależnych z siedzibą w Niemczech zajmująca się działalnością dystrybucyjną w grupie LeeLee. Prowadzi dys- trybucję całej gamy produktów Grupy LeeLee. Spółka posiada centra dystrybucyjne na rynku polskim oraz europejskim. Główny odbiorca produktów marki LeeLee od LeeLee Polska sp. z o.o. Spółka matka z siedzibą w Szwajcarii, główna spółka z grupy, właściciel bezpośredni lub pośredni pozostałych podmiotów w grupie LeeLee Spółka zależna, z  siedzibą w  Luksemburgu, założona zgodnie z  prawem Księstwa Luksemburg, zajmująca się zarządzaniem własnością intelektualną grupy LeeLee. Licencjodawca znaków towarowych, licencji oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Metryka sprawy 20.01.2015 r. 01.02.2015 r. 15.02.2015 r. 01.03.2015 r. 08.03.2015 r. Zawiadomienie o  zamiarze przeprowadzenia kontroli za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Upoważnienie naczelnika Bałtyckiego Urzędu Skarbowego do przeprowadzenia kontroli podatkowej w  spółce LeeLee Polska sp. z o.o. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opo- datkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych Oświadczenie LeeLee Polska sp. z o.o. dotyczące braku kontroli oraz czynności sprawdzających w spółce za 2012 r. Żądanie przedłożenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p. Przedłożenie kontrolującym przez spółkę dokumentacji podat- kowej Wprowadzenie 01.04.2015 r. 10.04.2015 r. i 20.04.2015 r. 30.04.2015 r. 01.06.2015 r. i 15.06.2015 r. 13 Pismo kontrolujących do spółki o  przedłożenie materiałów dowodowych, w tym dokumentów i wyjaśnień Zwrócenie się kontrolujących do spółki z żądaniem przedłożenia dokumentów związanych bezpośrednio z  realizowaną trans- akcją (ze względu na przedłożenie zdawkowych informacji na temat metodologii rynkowego ustalenia opłat) Żądanie przedłożenia tłumaczeń przysięgłych na język polski wszystkich obcojęzycznych opracowań, które wchodziły w skład dokumentacji cen transferowych Wezwanie kontrolujących do udzielenia przez spółkę wyjaśnień dotyczących transakcji oraz wskazanie listy dostawców kompo- nentów i surowców do produkcji kosmetyków 05.07.2015 r. 25.06.2015 r. Wezwanie do przedłożenia przez spółkę analizy ekonomicznej potwierdzającej rynkowość stosowanego wynagrodzenia należ- nego z tytułu produkcji pełnej gamy kosmetyków LeeLee Przedłożenie przez spółkę analizy porównawczej stosowanego wynagrodzenia należnego z tytułu produkcji Żądanie kontrolujących dotyczące przedstawienia przez spółkę struktury sprzedaży 17.07.2015 r. 20.07.2015 r. Wyjaśnienia spółki dotyczące aspektów, które wpływają na wyli- czoną wartość rynkową 30.07.2015 r. Wezwanie kontrolujących do dostarczenia danych finansowych zawierających informacje dotyczące m.in. kosztów związanych z działalnością salonów Glamour Protokół z kontroli 01.12.2015 r. Kluczowe fakty związane z historią LeeLee Polska Powstanie PZPCG 10.01.1953 r. 01.02.1996 r. Wpisanie LeeLee Polska sp. z o.o. do KRS 08.05.1996 r. 15.03.2007 r. 01.01.2008 r. 01.02.2008 r. 22.11.2011 r. Zaświadczenie REGON wydane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Sporządzenie raportu, ilustrującego wyliczoną wartość wskaź- nika zwrotu z aktywów (ROA) za pomocą metody marży transak- cyjnej netto (TNMM), który został wykonany przez LeeLee Legal S.á.r.l. Umowa (Intragroup License Package Agreement), regulująca kwestie udzielania licencji produkcyjnych, jak i  znaków towa­ rowych Ramowa umowa dostawy produktów zawarta z  LeeLee DE GmbH wraz z aneksem Rejestracja procesu produkcyjnego naskórka pod handlową nazwą BioDerma 14 Wprowadzenie 01.01.2012 r. 01.07.2012 r. 01.02.2013 r. 31.03.2013 r. Aneks dotyczący dostawy kontrolowanego naskórka BioDerma do LeeLee DE GmbH Sprzedaż LeeLee Polska Oddział sp. z o.o. na rzecz LeeLee Legal S.á.r.l. Data podpisania przez prezesa sprawozdania z  działalności spółki za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Złożenie przez spółkę zeznania CIT­8 za okres kontrolowany Rozdział 1 ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ 1. Ceny transferowe jako przedmiot analizy Dla potrzeb niniejszego opracowania można założyć, że granica mię- dzy tak popularną, szczególnie w  ostatnich czasach, optymalizacją podatkową, w  tym z  wykorzystaniem cen transferowych, a  unika- niem opodatkowania jest cienka, przynajmniej patrząc z perspekty- wy wpływów podatkowych do budżetu państwa. Różnego rodzaju legalne mechanizmy optymalizacyjne często postrze- gane są przez administracje podatkowe jako metody zmierzające do powstania erozji podstawy opodatkowania, przesunięcia źródła przed opodatkowaniem czy też jako zjawisko treaty shopping, które może być rozumiane jako wykorzystywanie umów o unikaniu podwójne- go opodatkowania wbrew celowi, dla którego zostały one zawarte. Nie jest również tajemnicą, że w wielu przypadkach istniejące regulacje podatkowe są nadużywane przez przedsiębiorstwa powiązane tylko w celu przerzucania dochodów i optymalizacji podatkowej, wykony- wane przez nie czynności nie mają żadnego znaczenia gospodarczego, a jedynym ich celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Mając na względzie procesy globalizacyjne oraz stale rozszerzającą się sferę międzynarodowej wymiany dóbr, usług czy kapitału, nieod- zownym elementem działalności na rozrastającym się rynku w ujęciu 16 Rozdział 1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej geograficznym jest ciągłe rozbudowywanie siatek powiązań i transak- cji realizowanych między podmiotami powiązanymi. Warto dodać, że praktyka gospodarcza nieustannie kreuje nowe rodzaje transakcji i przepływów między podmiotami. Z uwagi na powyższe temat szeroko rozumianych cen transferowych wzbudza coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród międzynarodo- wych przedsiębiorców, jak i administracji podatkowej czy nawet samego ustawodawcy. Co więcej, generalne respektowanie zasady ceny rynkowej jest ważne dla samych przedsiębiorców niepowiązanych, którzy powinni być zainteresowani, aby działać na wolnym rynku, który nie będzie znie- kształcony przez preferencje, z których mogą korzystać podmioty powią- zane, np. podatnicy należący do międzynarodowych grup. Podsumowując, zagadnienie cen transferowych jest bliskie wielu przedsiębiorcom, a ilość i poziom skomplikowania transakcji realizo- wanych między podmiotami powiązanymi wciąż rośnie. Należy do- dać, że porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza swobodę w zakresie kształtowania umów, co oznacza, że przedsiębiorcy są co do zasady swobodni w zakresie kształtowania treści umów i mogą dążyć do układania stosunków gospodarczych w sposób jak najbardziej dla siebie korzystny, również pod kątem podatkowym. Natomiast organy podatkowe, stojąc na straży dochodów podatkowych państwa, są zob- ligowane do badania transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Co  istotne, badanie to nie będzie dotykało w  sposób bezpośredni kwestii kształtowania umów, a  tym bardziej nie będzie miało na celu wykazanie obejścia prawa podatkowego. Będzie nato- miast prowadziło do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy warunki transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi odpowia- dają warunkom panującym na wolnym rynku. J W  tym miejscu warto dodać, że organy podatkowe (kontroli skarbowej) od dnia 14  lipca 2016  r. dysponują nowym narzę- dziem prawnym w postaci tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego2. 2 Tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego została wprowadzona do porządku prawnego ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846). 1. Ceny transferowe jako przedmiot analizy 17 Narzędzie to może znaleźć zastosowanie przy ocenie działań podat- nika, które, najogólniej rzecz ujmując, były nieuzasadnione gospo- darczo (sztuczne), a ich jedynym lub jednym z głównych celów było osiągnięcie korzyści podatkowej (charakter działań nie do zaakcepto- wania przez racjonalnie biznesowo działające podmioty). W świetle nowych regulacji organ podatkowy (kontroli skarbowej) będzie mógł uznać, że dana czynność podatnika, np. transakcja, została podjęta przede wszystkim lub tylko i wyłącznie w celu obniżenia podatku. W takim wypadku podatek zostanie określony we właściwej wyso- kości. Klauzula ma zastosowanie wtedy, gdy korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych czynności przekracza w roku podatkowym kwotę 100  tys. zł. Co  więcej, klauzula obejścia pra- wa podatkowego nacechowana jest pewną retroaktywnością. Jeżeli czynność została przeprowadzona przed wejściem w życie klauzuli, jednak skutki tej czynności odnoszą się do okresu po jej wprowadze- niu, to działania podatnika również mogą podlegać ocenie pod kątem próby obejścia prawa podatkowego. Badanie rynkowości transakcji, o czym była już mowa, ze wzglę- du na niezwykle skomplikowany przedmiot analizy może okazać się bardzo złożone i czasochłonne. Niewykluczone, że efekt takie- go badania może w  praktyce okazać się dla podatnika zbliżony w  skutkach do hipotetycznego rezultatu badania transakcji pod kątem ewentualnego obejścia prawa podatkowego. Mówiąc inaczej, nie można wykluczyć sytuacji, w której narzucone warunki danej transakcji różnią się od rynkowego zachowania w sposób drastycz- ny, co skutkować może dużą skalą oszacowania dochodów do opo- datkowania w Polsce. A Biorąc pod uwagę skalę i obroty podmiotów powiązanych, cza- sem nawet relatywnie niewielka zmiana marży (1–2 ) może mieć przełożenie na zmianę podstawy opodatkowania sięgającą na- wet dziesiątek mln zł. Zdawać się przy tym może, że zainteresowanie organów poszcze- gólnymi transakcjami czy też podatnikami może być związane 18 Rozdział 1. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej z oceną działalności (transakcji) wg trzech niżej zaprezentowanych kryteriów: Jurysdykcja podatkowa powiązanego kontrahenta Stosunek zależności wewnątrzgrupowej Szczególną uwagę zwracają transakcje z podmiotami działającymi na terytoriach o konkurencyjnych stawkach podatkowych Mowa w szczególności o transakcjach wertykalnych. Stosunek zależności spółka matka – spółka córka w pewnym sensie ułatwia narzucanie warunków transakcji, co w praktyce może skutkować działaniem nierynkowym Kwestią oczywistą jest, że transakcje opiewające na relatywnie duże kwoty wzbudzają większe zainteresowanie Wartość transakcji 2. Tryby kontroli cen transferowych C Ustawodawca wyróżnił trzy tryby proceduralne, które mogą mieć zastosowanie w sprawach z zakresu badania rynkowości transakcji realizowanych przez podatnika z powiązanymi podmiota- mi. Do tych trybów zalicza się: • kontrolę podatkową (dział VI o.p.), • postępowanie podatkowe (dział IV o.p.), • postępowanie kontrolne (ustawa o kontroli skarbowej). Dokonując praktycznej charakterystyki poszczególnych trybów, na- leży odnieść się do kompetencji organów podatkowych i  organów kontroli skarbowej. Analiza cen transferowych przeprowadzana przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) w praktyce przybiera postać dwu- etapową. W pierwszym etapie przeprowadzana jest kontrola podat- kowa, której ramy czasowe są zawężone postanowieniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W drugim etapie właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wszczyna i prowadzi postępowanie podatkowe, w  którym podstawowym źródłem do- wodowym są ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli po- datkowej. Podatnik może czynnie uczestniczyć w  postępowaniu, 2. Tryby kontroli cen transferowych 19 np.  wnosząc nowe dowody. Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji. C Przeprowadzając kontrolę podatkową, upoważnieni przez na- czelnika urzędu skarbowego pracownicy, po spełnieniu for- malnych obowiązków, tj.  doręczeniu zawiadomienia o  zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej3 i  upoważnienia do przepro- wadzenia kontroli (art. 284 o.p.), przeprowadzają procedurę kontroli4, która zostaje udokumentowana protokołem kontroli (art. 290 o.p.). W tym miejscu warto zaznaczyć, że możliwość złożenia korekty de- klaracji (zeznania podatkowego) ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej. Oznacza to jednak, że po otrzymaniu zawiado- mienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej, a przed jej rozpoczęciem (formalnym wszczęciem), podatnikowi cały czas przy- sługuje prawo do ewentualnego skorygowania deklaracji (zeznania podatkowego). Pamiętać przy tym należy, że złożenie korekty deklaracji (zeznania podatkowego) wynika z  zasady samoobliczenia zobowiązania po- datkowego. Złożenie takiej korekty przed formalnym wszczęciem kontroli podatkowej nie musi skutkować brakiem zmaterializowa- nia zamiaru przeprowadzenia kontroli podatkowej. Innymi słowy, skorzystanie z prawa złożenia korekty przed formalnym wszczęciem kontroli podatkowej nie jest jednoznaczne z tym, że kontrola nie zo- stanie u podatnika przeprowadzona. 3 Zgodnie z treścią art. 282b § 2 i 3 o.p. „Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego”. Natomiast art. 282c o.p. normuje katalog przesłanek negatyw- nych zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej. 4 Co istotne, zgodnie z art. 287 § 3 o.p., kontrolowany ma obowiązek w wyznaczo- nym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostar- czać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe. Protokół kontroli
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: