Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00626 004228 22438617 na godz. na dobę w sumie
Dowiedz się, jak dokonać wstępnej analizy opłacalności współpracy z placówkami detalicznymi - ebook/pdf
Dowiedz się, jak dokonać wstępnej analizy opłacalności współpracy z placówkami detalicznymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5451-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprzedaż do sklepów detalicznych bardzo często odbywa się za pośrednictwem dystrybucji zewnętrznej niezwiązanej kapitałowo z producentem. W tym przypadku, aby kontrolować poziom kosztów, ale i rentowności, należy opracować proces, który pozwoli zbierać dane rozproszone w różnych miejscach i wspierać decyzje handlowe. Poznaj szczegóły

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dotacje i inne środki pomocowe Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Autor: Sławomir Liżewski ISBN: 978-83-269-5154-1 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. DOTACJE I INNE ŚRODKI POMOCOWE Jednym z istotniejszych źródeł finansowania działalności organizacji są dotacje. Tego rodzaju dofinansowanie wymaga jednak precyzyjnego rozliczenia przede wszystkim zgodnego z zawartą umową. Jak wynika z art. 126 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), dotacjami są podlegają- ce szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorzą- du terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W odniesieniu do organizacji pozarządowych będziemy mieli do czynienia przede wszystkim z dotacjami celowymi, czyli środkami prze- znaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie m.in. zadań zleconych do realizacji organi- zacjom pozarządowym. Powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Zadania publiczne Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: sfery społecznej, zdrowia i na rzecz określonych grup społecznych – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, – wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, – udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wyklucze- niem społecznym, niem z pracy – działalności charytatywnej, – działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, – promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnie- – działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, – działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, – działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, – działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, – ochrony i promocji zdrowia. 3 Dotacje i inne środki pomocowe Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: Sfery kulturowej – podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świado- mości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – działalności na rzecz integracji cudzoziemców – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Sfery rozwoju społeczno-gospodarczego – działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnia- nie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – rewitalizacji Sfery promocji niektórych działań – promocji i organizacji wolontariatu – promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – pomocy Polonii i Polakom za granicą – upowszechniania i ochrony praw konsumentów – działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeń- stwami niem z pracy – promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnie- Sfery oświaty, wychowania i ekologii – nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – turystyki i krajoznawstwa Sfery obronności i ratownictwa – porządku i bezpieczeństwa publicznego – obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspo- magających rozwój demokracji – ratownictwa i ochrony ludności – pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w zakresie określonym wyżej Poza organizacjami pozarządowymi chodzi tu także o następujące podmioty: – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków – wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują pro- wadzenie działalności pożytku publicznego – stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – spółdzielnie socjalne – spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), które nie działają w celu osią- gnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 4 Dotacje i inne środki pomocowe Działalność w sferze wymienionych w tabeli zadań publicznych prowadzą organy admini- stracji publicznej. Działalność ta jest prowadzona we współpracy z organizacjami pozarzą- dowymi oraz innymi wymienionymi wyżej podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca odbywa się odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej (art. 5 udpp). Współpraca organów publicznych z organizacjami odbywa się w szczególności w formach: zlecania wymienionym wyżej organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w udpp, `` `` `` `` `` `` wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, `` konsultowania z tymi organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących wspomnianej wyżej sfery zadań publicznych z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli wspomnianych wcześniej organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie fi- nansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146). Zasady współpracy Współpraca ta odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efek- tywności, uczciwej konkurencji i jawności. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organiza- cjom na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odręb- nych przepisach. Zlecenie realizacji zadań publicznych Organizacja może też prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie zlecenia re- alizacji zadań publicznych w zakresie określonym w art. 4 udpp przez organ administracji pu- blicznej. Organy te w tym przypadku: 5 Dotacje i inne środki pomocowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dowiedz się, jak dokonać wstępnej analizy opłacalności współpracy z placówkami detalicznymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: