Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003549 21345811 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-581-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces.
Zawarto w niej m.in.:
praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem,
przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem,
przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania lekiem stosowanych na poziomie
międzynarodowym, które mogą być zaadaptowane do polskich warunków,
obszerne rekomendacje optymalizacji gospodarki lekiem dostosowane do sytuacji podmiotów leczniczych w Polsce.
Opracowanie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej szpitali, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek. Zainteresuje także wykładowców i studentów kierunków medycznych, farmacji, zdrowia publicznego, ekonomii, zarządzania.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI LECZNICZYMI TEORIA I PRAKTYKA Urszula Religioni Warszawa 2016 Wydawca Izabella Małecka Redaktorzy prowadzący Joanna Maź Opracowanie redakcyjne Dagmara Wachna Łamanie Sławomir Sobczyk Projekt grafi czny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl P(cid:202)(cid:189)(cid:221)(cid:187)(cid:131) I(cid:254)(cid:144)(cid:131) K(cid:221)(cid:174)(cid:141)(cid:257)(cid:187)(cid:174) © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-8978-5 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl  SpiS treści Wykaz skrótów........................................................................................ 9 Wstęp......................................................................................................... 11 Rozdział 1 Zarządzanie farmakoterapią w podmiotach leczniczych.............. 17 1.1...Farmakoterapia.jako.komponent.zarządzania.chorobą........ 17 1.2...Standardy.akredytacyjne.z.zakresu.zarządzania. farmakoterapią............................................................................. 19 1.3...Metody.oceny.użytkowania.produktów.leczniczych............. 26 1.3.1...Analiza.VEN...................................................................... 26 1.3.2...Analiza.ABC.(Pareto)....................................................... 29 1.3.3...Przegląd.użytkowania.leków........................................... 35 1.3.4...Pozostałe.metody.oceny.zużycia.. produktów.leczniczych..................................................... 38 Rozdział 2 Znaczenie apteki szpitalnej i szpitalnej listy leków w racjonalnym gospodarowaniu produktami leczniczymi........... 42 2.1...Prawne.aspekty.funkcjonowania.aptek.szpitalnych.. w.Polsce......................................................................................... 42 2.2...Rola.farmaceuty.w.optymalizacji.wydatków.. na.produkty.lecznicze................................................................. 48 2.3...Receptariusz.szpitalny................................................................ 53  Spis treści 2.3.1..Definicja.i.rodzaje.receptariuszy..................................... 53 2.3.2..Zasady.tworzenia.receptariuszy.szpitalnych................ 55 2.3.3...Metody.wyboru.leków.do.szpitalnej.listy.leków.......... 59 2.3.4...Postrzeganie.receptariusza.szpitalnego.. przez.personel.szpitala.oraz.jego.rola.. w.optymalizacji.gospodarki.lekiem............................... 69 Rozdział 3 Zastosowanie analiz farmakoekonomicznych w gospodarce produktami leczniczymi............................................. 73 3.1...Rola.analiz.farmakoekonomicznych.w.racjonalizacji. gospodarki.lekiem....................................................................... 73 3.1.1...Analiza.efektywności.kosztów........................................ 76 3.1.2...Analiza.konsekwencji.kosztów....................................... 81 3.1.3...Analiza.użyteczności.kosztów........................................ 81 3.1.4...Analiza.wydajności.kosztów........................................... 85 3.1.5...Analiza.minimalizacji.kosztów...................................... 89 3.2...Zastosowanie.decyzji.Agencji.Oceny.Technologii.. Medycznych.i.Taryfikacji.w.gospodarce.lekami.. w.szpitalu...................................................................................... 90 Rozdział 4 Zarządzanie zmianą jako istotny element racjonalizacji gospodarki lekiem.................................................................................. 92 4.1...Specyfika.zarządzania.zmianą.w.racjonalizacji.. gospodarki.produktami.leczniczymi........................................ 92 4.2...Etapy.procesu.zarządzania.zmianą.. w.podmiotach.leczniczych......................................................... 94 4.3...Specyfika.zarządzania.personelem.. w.zarządzaniu.zmianą................................................................101 Rozdział  Międzynarodowe doświadczenia z zakresu gospodarki produktami leczniczymi..................................................109 5.1...Systemy.szkoleń.dla.lekarzy.jako.interwencje.. w.zakresie.decyzji.terapeutycznych.. –.przykład.fiński..........................................................................109 Spis treści  5.2...Zastosowanie.systemów.informatycznych.. w.gospodarce.produktami.leczniczymi...................................113 5.3...Rola.firm.zewnętrznych.w.zarządzaniu.. produktami.leczniczymi.–.na.podstawie.firm.PBM.. (pharmacy benefit management).funkcjonujących.. w.Stanach.Zjednoczonych..........................................................118 5.4...Funkcjonowanie.centralnych.pracowni.leków........................120 5.5...System.indywidualnych.dawek.leków.–.Unit.Dose................123 5.6...Rola.szpitalnych.centrów.oceny.technologii.medycznych. –.przykład.szwedzki....................................................................126 5.7...Szpitalna.opieka.farmaceutyczna.. –.przykład.australijski................................................................128 Rozdział  Rekomendacje optymalizacji gospodarki produktami leczniczymi dla podmiotów leczniczych.....................131 6.1...Zakup.i.wytwarzanie.produktów.leczniczych........................131 6.2...Magazynowanie.produktów.leczniczych.................................133 6.3...Zarządzanie.lekiem.na.poziomie.apteki.szpitalnej................134 6.4...Zarządzanie.produktami.leczniczymi.. na.oddziałach.szpitalnych..........................................................141 Podsumowanie........................................................................................147 Załączniki.................................................................................................151 Załącznik.1..Wniosek.o.wprowadzenie.leku.. na.szpitalną.listę.leków...............................................................153 Załącznik.2..Decyzja.zespołu.ds..farmakoterapii.. (komitetu.terapeutycznego).w.sprawie.wpisania.. leku.na.szpitalną.listę.leków.......................................................155 Załącznik.3..Wniosek.o.wykreślenie.leku.ze.szpitalnej.. listy.leków.....................................................................................156 Załącznik.4..Decyzja.zespołu.ds..farmakoterapii.. (komitetu.terapeutycznego).w.sprawie.wykreślenia.. leku.ze.szpitalnej.listy.leków......................................................157 Załącznik.5..Formularz.zgłoszenia.niepożądanego.. działania.produktu.leczniczego.................................................158  Spis treści Załącznik.6..Zgłoszenie.podejrzeniabraku.spełnienia.. wymagań.jakościowych.produktu.leczniczego.. lub.wyrobu.medycznego.............................................................160 Załącznik.7..Formularz.zgłoszenia.zapotrzebowania.. na.antybiotyk.rezerwowy.zastrzeżony.....................................162 Załącznik.8..Formularz.zamówienia.na.lek.rezerwowy. zastrzeżony.niebędący.antybiotykiem.....................................163 Załącznik.9..Formularz.zamówienia.na.lek.zarejestrowany. w.Polsce.nieznajdujący.się.na.szpitalnej.liście.leków.............165 Załącznik.10..Formularz.zapotrzebowania.. na.sprowadzenie.z.zagranicy.produktu.leczniczego. niezbędnego.dla.ratowania.życia.lub.zdrowia.pacjenta. dopuszczonego.do.obrotu.bez.konieczności.. uzyskania.pozwolenia.................................................................167 Spis rysunków i tabel.............................................................................171 Akty prawne.............................................................................................173 Bibliografia..............................................................................................175  Wykaz skrótóW –.. klasyfikacja.anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna –.. defined daily dose.(zdefiniowana.dawka.dobowa) –.. drug utilization review.(przegląd.użytkowania.leków). –.. evidence-based medicine. (medycyna. oparta. na. dowodach. –.. good manufacturing practice.(dobra.praktyka.wytwarzania) –.. health technology assessment. (ocena. technologii. medycz- –.. quality adjusted life years.(współczynnik.lat.życia.skorygo- naukowych). nych). wanych.jakością). –.. szpitalna.lista.leków –.. system objective judgment analysis.(analiza.oparta.na.obiek- –.. total quality management.(kompleksowe.zarządzanie.przez. tywnych.przesłankach) jakość). ATC. DDD. DUR. EBM. GMP. HTA. QALY. SLL. SOJA. TQM. 10 11 WStęp Farmakoterapia.jest.jednym.z.podstawowych.elementów.procesu.le- czenia..Liczba.leków.podawanych.pacjentom.zależy.od.przyczyny.ho- spitalizacji,.stanu.pacjenta.czy.też.istniejących.chorób.dodatkowych.. Jednak.im.większa.liczba.leków.ordynowana.jest.pacjentowi,.tym.więk- sze.ryzyko.popełnienia.błędu.medycznego.. Według.Światowej.Organizacji.Zdrowia.racjonalne.użycie.leku.ozna- cza,.że.pacjent.otrzyma.lek.właściwy.dla.jego.stanu.klinicznego,.w.od- powiedniej.dawce,.we.właściwym.czasie,.z.uwzględnieniem.globalnych. kosztów.terapii,.które.obejmują.zarówno.koszt.zakupu.leku,.jak.i.koszty. jego.magazynowania,.przygotowania,.podania,.a.także.koszty.ewentu- alnych.działań.niepożądanych..Jednocześnie.WHO.wskazuje,.iż.nawet. 50 .produktów.leczniczych.na.świecie.jest.przepisywane,.podawane. lub.sprzedawane.w.sposób.niewłaściwy1. Nieracjonalne.używanie.leków.przyczynia.się.nie.tylko.do.marnotra- wienia.pieniędzy.przeznaczanych.na.tę.grupę.produktów,.ale.również. niesie.ze.sobą.wysokie.ryzyko.zagrożenia.zdrowia,.a.nawet.życia.pa- cjentów,.w.tym.możliwość.powstania.wielu.niepożądanych.działań. związanych.z.terapią.lekową. Rynek.farmaceutyczny.w.Polsce.co.roku.systematycznie.się.zwiększa.. W.2015.r..zaobserwowano.wzrost.w.każdym.z.trzech.segmentów.tego. 1.. WHO,.WHO Policy perspectives on medicines –.promoting of rational use of medi- cines: core components,.World.Health.Organization,.Geneva.2002,.s..1. 12 Wstęp rynku.(sprzedaż.hurtowni.do.aptek,.sprzedaż.do.szpitali,.sprzedaż. apteczna)..Wartość.rynku.w.2015.r..w.cenach.detalicznych.wyniosła. 34,3.mld.zł,.co.oznacza.wzrost.o.7,3 .w.porównaniu.z.rokiem.20142.. Jednocześnie.wydatki.na.leki.w.Polsce.stanowią.23 .ogółu.wydatków. na.ochronę.zdrowia.i.choć.stopniowo.maleją,.są.jednymi.z.najwyższych. w.krajach.europejskich3..Wydatki.na.tę.grupę.produktów.ponoszone. przez.polskie.szpitale.sięgają.ok..10 .ogółu.wydatków.na.leki.w.Polsce4.. W.przypadku.podmiotów.leczniczych.leki.są.drugim.najbardziej.kosz- tochłonnym.segmentem.wydatków,.tuż.po.wynagrodzeniach..W.2013.r.. wartość.sprzedaży.leków.do.szpitali.wyniosła.3,7.mld.zł.i.była.o.12,3 . wyższa.niż.w.roku.20125. Największy.udział.wartościowy.wśród.nabywanych.przez.szpitale. produktów.leczniczych.posiadają.leki.przeciwnowotworowe.i.immu- nomodulujące.(kategoria.L.według.klasyfikacji.ATC)..Wysoki.udział. mają.również.leki.stosowane.w.zakażeniach.(kategoria.J),.leki.z.kate- gorii.krew.i.układ.krwiotwórczy.(kategoria.B).oraz.leki.hormonalne. do.stosowania.wewnętrznego.(bez.hormonów.płciowych).(kategoria. H)..Cztery.powyższe.kategorie.stanowią.corocznie.około.70 .wartości. wszystkich.nabywanych.przez.szpitale.produktów.leczniczych. Nieefektywne.gospodarowanie.lekiem.jest.problemem.występującym. na.każdym.poziomie.systemu.opieki.zdrowotnej,.zarówno.w.szpitalach,. jak.i.placówkach.podstawowej.opieki.zdrowotnej.czy.poradniach.spe- cjalistycznych..Czynniki.wpływające.na.nieracjonalne.stosowania.le- ków.są.zwykle.bardzo.złożone.i.mogą.dotyczyć.postaw.lekarzy.(osobiste. przekonania.co.do.efektywności.określonych.leków,.nieodpowiednie. postawienie.diagnozy,.nieefektywna.komunikacja.lekarz.–.pacjent),.at- mosfery.w.miejscu.pracy.(dużo.pacjentów,.zbyt.mała.liczba.personelu,. nacisk.pacjentów.na.wypisanie.recepty),.systemu.edukacji.(zbyt.niska. 2.. Według.danych.firmy.IMS.Health,.Poland. .Baltics. 3.. B..Wojtyniak,.P..Goryński,.B..Moskalewicz,.Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania,.Narodowy.Instytut.Zdrowia.Publicznego.–.Państwowy.Zakład. Higieny,.Warszawa.2012,.s..317. 4.. Komitet.Przeglądów.Gospodarki.i.Rozwoju.OECD, OECD economic surveys: Po- land 2012.(Polish.version),.OECD.2012,.s..70. 5.. Pelion.Healthcare.Group,.Podsumowanie 2013 roku,.Warszawa.2014. Wstęp 13 liczba.godzin.w.procesie.kształcenia.personelu.poświęcona.zagadnie- niom.z.zakresu.farmakoekonomiki),.systemu.dostaw.leków.(opóźnie- nia.w.dostawach.leków.dla.szpitala,.częste.dostawy.leków.z.krótkim. terminem.ważności).czy.braku.obiektywnej.informacji.o.lekach.. Stosując.nawet.proste.zasady.racjonalnego.gospodarowania.lekiem,. można.ograniczyć.straty.leków.do.minimum..Dzięki.wprowadzeniu. metod.oceny.użytkowania.leków.da.się.określić.typ.nieracjonalne- go.zastosowania.produktu.oraz.częstotliwość.tego.rodzaju.zdarzeń.. W.proces.gospodarki.lekiem.w.szpitalach.zaangażowane.są.różne. grupy.pracowników.(kierownik.i.pracownicy.apteki.szpitalnej.lub. działu.farmacji,.dyrekcja,.lekarze,.pielęgniarki,.pracownicy.admini- stracji,.pracownicy.transportu.wewnątrzszpitalnego),.a.każdy.z.nich. odpowiada.za.inny.aspekt.tego.procesu..Z.tego.powodu.opór.pracow- ników.i.nieumiejętne.zarządzanie.personelem.w.obliczu.zmian.mogą. być.największymi.trudnościami.przy.wprowadzaniu.racjonalnej.go- spodarki.lekowej. Celem.niniejszej.książki.jest.zaprezentowanie.zagadnień.związanych. z.zarządzaniem.produktami.leczniczymi.oraz.zaproponowanie.roz- wiązań,.które.przyczynią.się.do.optymalizacji.procesów.zarządzania. lekami.w.polskich.podmiotach.leczniczych..Wyróżniającą.cechą.tej. publikacji.jest.kompleksowe.ujęcie.problematyki.gospodarki.lekiem. oraz.połączenie.treści.teoretycznych.z.praktyką,.dzięki.czemu.stano- wić.może.ona.swego.rodzaju.podręcznik.zarządzania.szpitalną.go- spodarką.lekową.. Książka.podzielona.została.na.sześć.rozdziałów..W.pierwszym.z.nich. omówiono.rolę.farmakoterapii.w.procesie.leczenia.pacjentów,.zwraca- jąc.uwagę.na.wpływ,.jaki.wywiera.ona.na.koszty.związane.ze.świadcze- niem.usług.medycznych.przez.podmiot.leczniczy..W.rozdziale.zapre- zentowano.metody.oceny.zużycia.produktów.leczniczych,.pozwalają- ce.m.in..na.wyodrębnienie.leków,.które.przyczyniają.się.do.powstania. największych.kosztów..Przedstawiono.także.wskazówki.dotyczące.za- rządzania.poszczególnymi.kategoriami.leków. 14 Wstęp Rozdział.drugi.poświęcony.został.roli.apteki.szpitalnej.w.racjonalnym. gospodarowaniu.lekami..W.zaprezentowano.w.nim.aktualne.regulacje. prawne.dotyczące.funkcjonowania.aptek.szpitalnych,.a.także.zwróco- no.szczególną.uwagę.na.rolę.farmaceutów.w.racjonalizacji.szpitalnej. farmakoterapii..Znaczna.część.rozdziału.poświęcona.jest.roli.recepta- riusza.szpitalnego,.który.powinien.stać.się.podstawowym.narzędziem. optymalizacji.gospodarki.lekiem.w.każdym.podmiocie.leczniczym.. Poza.omówieniem.korzyści.płynących.z.właściwie.zaprojektowanych. receptariuszy.w.rozdziale.zaprezentowano.metody.tworzenia.recepta- riuszy.szpitalnych,.sposoby.wyboru.leków.do.szpitalnych.list.leków.oraz. zaproponowano.elementy.składowe.receptariuszy,.które.przyczynią.się. do.jak.największych.usprawnień.w.zarządzaniu.lekiem.. Rozdział.trzeci.prezentuje.podstawowe.rodzaje.analiz.farmakoekono- micznych,.których.wyniki.powinny.być.wykorzystywane.na.poziomie. szpitali.w.celu.zapewnienia.pacjentom.terapii.najbardziej.efektywnych. klinicznie.i.kosztowo..Zwrócono.również.uwagę.na.rolę.decyzji.Agen- cji.Oceny.Technologii.Medycznych.i.Taryfikacji.w.gospodarce.lekami. w.szpitalu. Czwarty.rozdział.dotyka.problematyki.zarządzania.zmianą.w.podmio- tach.leczniczych..Wprowadzanie.usprawnień.w.gospodarce.lekiem.wią- że.się.bowiem.z.różnego.rodzaju.zmianami,.które.mogą.wywołać.opór. pracowników..W.rozdziale.zaprezentowano.więc.etapy.efektywnego. wprowadzania.zmian.w.gospodarce.lekiem,.ze.zwróceniem.szczegól- nej.uwagi.na.specyfikę.zarządzania.personelem. W.piątym.rozdziale.przedstawiono.przykładowe.rozwiązania.przy- czyniające.się.do.optymalizacji.gospodarki.lekiem,.które.w.Polsce.nie. są.jeszcze.powszechne..Opisano.m.in..systemy.szkoleń.z.zakresu.ra- cjonalizacji.gospodarki.lekiem.prowadzone.w.Finlandii,.rolę.firm.ze- wnętrznych.zarządzających.szpitalną.gospodarką.lekową.w.Stanach. Zjednoczonych,.szpitalne.Centra.Oceny.Technologii.Medycznych.po- pularne.w.Szwecji..Omówiono.również.rolę.rozbudowanych.szpital- nych.systemów.informatycznych,.pracowni.leków.czy.systemów.au- tomatycznej.dystrybucji.leków.(unit-dose).w.racjonalizacji.szpitalnej. farmakoterapii.. Wstęp 1 Szósty.rozdział.obejmuje.autorskie.rekomendacje.optymalizacji.go- spodarki.produktami.leczniczymi.w.polskich.podmiotach.leczniczych,. które.mają.na.celu.zarówno.zmniejszenie.kosztów.leczenia.pacjentów,. jak.i.poprawę.jakości.udzielanych.świadczeń.(m.in..poprzez.stosowa- nie.leków.o.udowodnionej.efektywności.klinicznej.czy.monitorowanie. systemu.ordynacji.leków)..Wdrożenie.proponowanych.rekomendacji. w.podmiotach.leczniczych.z.pewnością.przyczyni.się.do.bardziej.ra- cjonalnego.stosowania.leków,.a.tym.samym.ułatwi.cały.proces.zarzą- dzania.produktami.leczniczymi..Zmniejszenie.ryzyka.popełnienia. błędów.medycznych.oraz.znaczne.ograniczenie.ryzyka.wystąpienia. niepożądanych.działań.produktów.leczniczych,.będące.konsekwen- cją.racjonalizacji.gospodarki.lekiem,.umożliwi.wielu.pacjentom.szyb- szy.powrót.do.zdrowia,.co.dodatkowo.znacznie.zmniejszy.społeczne. koszty.związane.z.chorobą.(koszty.rent,.zasiłków,.utraconej.produk- tywności.itp.).. Dodatkowo.należy.podkreślić,.iż.proponowane.rekomendacje.mogą. mieć.nie.tylko.dużą.wartość.praktyczną.dla.zarządzających.podmiota- mi.leczniczymi,.ale.również.być.podstawą.do.stworzenia.rekomendacji. w.makroskali,.co.z.pewnością.przyczyni.się.do.bardziej.racjonalnego. korzystania.z.leków.na.każdym.poziomie.opieki.zdrowotnej. Niniejsza.książka.przeznaczona.jest.dla.osób.zarządzających.podmio- tami.leczniczymi,.osób.biorących.udział.w.procesie.gospodarowania. lekiem,.lekarzy.i.pielęgniarek.zainteresowanych.tematyką.zarządzania. czy.praktyków.zajmujących.się.polityką.lekową.w.różnego.rodzaju.in- stytucjach.ochrony.zdrowia..Skierowana.jest.ona.również.do.pracow- ników.naukowych,.wykładowców.oraz.studentów.uczelni.medycznych. i.ekonomicznych,.którzy.w.przyszłości.zajmować.się.będą.zagadnienia- mi.efektywności.ekonomicznej.i.zarządzania.w.ochronie.zdrowia. Urszula Religioni 1 1 Rozdział 1 ZarZądZanie farmakoterapią W podmiotach lecZnicZych 1.1. farmakoterapia jako komponent zarządzania chorobą Zarządzanie.chorobą.definiowane.jest.jako.system.skoordynowanej. opieki.medycznej.skierowanej.do.populacji.z.określoną.jednostką. chorobową,.której.celem.jest.zmniejszenie.kosztów.opieki.medycznej. z.jednoczesną.poprawą.jakości.życia.chorych.poprzez.zapobieganie.lub. minimalizowanie.skutków.choroby.(definicja.organizacji.Disease.Ma- nagement.Association.of.America)6..Programy.zarządzania.chorobą. mają.na.celu.wspieranie.lekarzy.w.podejmowaniu.decyzji.oraz.plano- waniu.opieki.nad.pacjentem.w.oparciu.o.rzetelne.i.aktualne.dowody. naukowe7.(ang..evidence–based health care,.EBHC). Główną.ideą.zarządzania.chorobą.jest.zapewnienie.pacjentom.opieki. medycznej.o.odpowiedniej.jakości.i.jednocześnie.efektywnej.koszto- wo..Zarządzanie.chorobą.w.kontekście.farmakoterapii.jest.więc.pró- bą.obniżenia.kosztów.leczenia.pacjenta.(w.tym.kosztów.leków).bez. zmniejszania.jego.jakości. 6.. D.L..Huber,.Overview of disease management.(w:).D..Huber.(ed.),.Disease man- agement. A guide for case managers,.Saint.Louis.2005,.s..4. 7.. S.. Mattke, Is there a disease management backlash?,. The. American. Journal. of. Managed.Care.2008,.no..6.(14),.s..349. 1 Rozdział 1. Zarządzanie farmakoterapią w podmiotach leczniczych Programy.zarządzania.chorobą.opracowywane.są.zwykle.na.poziomie. krajowym.lub.międzynarodowym.i.obejmują.kompleksową.opiekę.nad. pacjentem.z.daną.jednostką.chorobową.(opiekę.medyczną.na.pozio- mie.podstawowym,.opiekę.szpitalną,.wysokospecjalistyczną,.a.także. edukację.pacjenta.i.jego.rodziny).. Wytyczne.oraz.standardy.tworzą.zbiór.zaleceń,.które.pomagają.leka- rzom.w.podejmowaniu.właściwych.decyzji.dotyczących.opieki.nad. pacjentem.w.konkretnych.warunkach.klinicznych8,.w.tym.właściwego. ordynowania.leków..Warto.podkreślić,.iż.nie.mają.one.na.celu.ogra- niczenia.decyzji.lekarskich,.ale.wskazanie.aktualnie.najlepszych.spo- sobów.postępowania.. Rekomendacje.dotyczące.postępowania.klinicznego.mogą.być.two- rzone.na.różnych.poziomach.opieki..Wytyczne.opracowywane.są.na. poziomie.krajowym.(m.in..przez.krajowe.towarzystwa.naukowe.przy. współpracy.z.Biurem.Standaryzacji.Centrum.Monitorowania.Jakości. w.Ochronie.Zdrowia),.standardy.natomiast.na.poziomie.lokalnym,. z.uwzględnieniem.specyfiki.lokalnej.społeczności.(struktury.pacjen- tów.oraz.ich.potrzeb.zdrowotnych).. Wytyczne.i.standardy.powinny.dotyczyć.powszechnie.występujących. problemów.chorobowych.lub.jednostek.chorobowych,.których.koszt. leczenia.jest.bardzo.wysoki.(np..nadciśnienie.tętnicze,.cukrzyca,.astma. oskrzelowa)..Zazwyczaj.zawierają.one.wskazówki.dotyczące.skutecznej. oraz.efektywnej.kosztowo.farmakoterapii,.a.zatem.przyczyniają.się.do. racjonalizacji.stosowania.produktów.leczniczych9.. Standardy,.tworzone.zwykle.dla.potrzeb.konkretnego.szpitala.czy.nawet. oddziału,.mają.zwykle.większą.skuteczność.i.są.częściej.przestrzegane. przez.lekarzy.niż.wytyczne.ogólnokrajowe,.publikowane.np..w.czasopis- mach,.z.uwagi.na.możliwość.włączenia.personelu.medycznego.w.bez- pośrednią.pracę.nad.rekomendacjami..W.kwestii.racjonalizacji.farma- 8.. A..Dziedzic,.Wytyczne i standardy postępowania klinicznego w stomatologii,.Ma- gazyn.Stomatologiczny.2008,.nr.7–8.(197),.s..34... 9.. WHO,.WHO policy perspectives…,..s..3. 1.2. Standardy akredytacyjne z zakresu zarządzania farmakoterapią 1 koterapii.warto.jest.więc.tworzyć.lokalne.standardy,.opierające.się.na. wiarygodnych.dowodach.naukowych..Uwzględniając.w.nich.produkty. lecznicze.nie.tylko.bezpieczne.dla.pacjenta,.ale.również.efektywne.kosz- towo,.uzyskać.można.znaczne.oszczędności.dla.placówki..Tego.rodza- ju.rekomendacje.powinny.zawierać.jasne.zalecenia.dotyczące.sposobu. postępowania.z.pacjentem,.pozwalając.jednocześnie.na.wybór.pomię- dzy.dostępnymi.możliwościami10..Wytyczne.opracowywane.lokalnie. powinny.być.bezwzględnie.przestrzegane.przez.lekarzy.(w.95–100 ),. a.odstępstwa.od.nich.powinny.być.zawsze.uzasadnione. 1.2. Standardy akredytacyjne z zakresu zarządzania farmakoterapią Właściwe.zarządzanie.farmakoterapią.w.szpitalu.jest.niezbędnym. elementem.ogólnego.zarządzania.placówką,.a.tym.samym.–.gwaran- cji.zapewnienia.pacjentom.wysokiej.jakości.świadczeń.medycznych.. Odpowiednia.gospodarka.produktami.leczniczymi.w.istotnym.stop- niu.wpływa.przede.wszystkim.na.poziom.bezpieczeństwa.udzielanych. świadczeń.oraz.efektywność.terapii. W.2009.r..powołane.przez.Ministra.Zdrowia.Centrum.Monitorowania. Jakości.w.Ochronie.Zdrowia.opracowało.Zestaw.standardów.akredy- tacyjnych.–.mierzalne.kryteria.oceny.podmiotów.udzielających.świad- czeń.zdrowotnych..Normy.akredytacyjne.mają.charakter.dynamiczny,. podlegają.okresowej.modyfikacji..Wymogi.standardów.określone.są. na.możliwie.wysokim,.ale.realnie.osiągalnym.poziomie11..Obejmują. one.221.wymagań,.uporządkowanych.w.15.grup: – ciągłość.opieki.(CO), – prawa.pacjenta.(PP), – ocena.stanu.pacjenta.(OS), 10.. M..Bała,.J..Pomadowski,.Jak powstają wytyczne postępowania klinicznego,..http:// www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=2929 art=3.(8.02.2015). 11.. J..Dziadkowiec,.Akredytacja szpitali – niezależne potwierdzenie jakości świadczo- nych usług. (w:). M.. Salerno-Kochan.(red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków. 2008,.s..61–66;.A..Czerw,.U..Religioni,.Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia,.Prob- lemy.Zarządzania.2012,.nr.2.(37),.s..195–210.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: