Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 003618 21725940 na godz. na dobę w sumie
Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar - ebook/pdf
Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-618-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar to pierwsza na rynku wydawniczym monografia, w której szeroko omówiono ustawę o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.
Autorzy oceniają w szczególności, czy ustawa ta w wystarczający sposób chroni pokrzywdzonego i czy nie powoduje jego wtórnej wiktymizacji. Nowe środki ochrony i pomocy teoretycznie miały bowiem służyć zarówno świadkom, jak i pokrzywdzonym. W praktyce okazuje się jednak, że ustawodawca miał na celu zapewnienie ochrony głównie tej pierwszej grupie, co nie jest zgodne ze standardami prawa unijnego.
Na końcu opracowania zamieszczono pełne teksty analizowanej ustawy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów oraz osób działających w organizacjach pozarządowych zajmujących się omawianą tematyką. Będzie też cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i aplikantów zawodów prawniczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów  / 7 Otwarcie konferencji – Andrzej Seremet  / 9 Ewa Bieńkowska Regulacje ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle wymogów dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw  / 13 Cezary Kulesza, Piotr Starzyński Ocena zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego  / 37 Katarzyna Dudka Zagrożenia dla praktycznego stosowania ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  / 51 Załączniki  / 65 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW  / 65 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka  / 107   Wykaz skrótów EKPC   –  europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i pod- stawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 li- stopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.k.   k.k.w.   k.p.k.   TFUE   u.o.p.p.ś.   –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko- nawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) –  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47) –  ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21)   Otwarcie konferencji Szanowni Państwo! Jest to ostatnia konferencja poświęcona prawom ofiar przestępstw, której przewodniczę. Dlatego też przypomnę dokonania Prokuratora Generalnego w tym zakresie z czasów mojej kadencji. W 2010 r. powołałem w Prokuraturach Apelacyjnych koordynatorów do spraw ofiar i mediacji, Zespół Doradców do spraw Ofiar Przestępstw, zaini- cjowałem serię wydawniczą „Prokurator Ofiarom Przestępstw” oraz wyda- łem wytyczne przestępstw z nienawiści, przestępstwa zgwałcenia, przemocy w rodzinie. Przed wejściem w życie ustawy, o której dzisiaj będziemy mówić, skiero- wałem do prokuratur pismo zwracające uwagę na konieczność korzystania w praktyce z rozwiązań wprowadzonych na jej mocy. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wydawnictwu Wolters Kluwer za umożliwienie uruchomienia pierwszej i jedynej w Polsce serii wydawni- czej „Prokurator Ofiarom Przestępstw” poświęconej wyłącznie problema- tyce wiktymologii, a także za objęcie patronatem medialnym wszystkich konferencji poświęconych tym kwestiom. W serii „Prokurator Ofiarom Przestępstw” dotychczas ukazało się 14 pub- likacji. Są to: 1. Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem; 2. Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej; 3. Wiktymizacja wtórna. Geneza, istota i rola w przekształcaniu polityki traktowania ofiar przestępstw;  Otwarcie konferencji 4. Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro; 5. Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce – teraźniejszość i przyszłość; 6. Ofiary przestępstw z nienawiści; 7. Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego; 8. Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie; 9. Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary; 10. Ofiary handlu ludźmi; 11. Dziecko uczestniczące w postępowaniu karnym; 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz; 13. Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej; 14. Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar prze- stępstw w zakresie ochrony; w przygotowaniu są: 1. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz; 2. Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar. Corocznie odbywały się konferencje z okazji Dnia Ofiar Przestępstw i Mię- dzynarodowego Dnia Mediacji. Tym ostatnim towarzyszyły konkursy na najlepsze opracowanie na temat wybranych aspektów mediacji. Przypomnę tematykę 13 konferencji poświęconych ofiarom. Były to: 1. Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej. 2. Wiktymizacja wtórna. 3. Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro. 4. Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. 5. Ofiary przestępstw z nienawiści. 6. Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego. 7. Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia. 8. Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa. 9. Ofiary handlu ludźmi. 10 Otwarcie konferencji 10. Prawa ofiar przestępstw. 11. Sprawiedliwość naprawcza w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. 12. Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar prze- stępstw w zakresie ochrony. 13. Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar. Nasza dzisiejsza konferencja z okazji Dnia Ofiar Przestępstw poświęcona jest omówieniu i dyskusji nad rozwiązaniami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Wprowadza ona liczne, nieznane wcześniej instytucje. Ustanawia autono- miczny system ochrony fizycznej pokrzywdzonych i świadków, nowelizuje i dodaje nowe unormowania zapewniające bezpieczeństwo pokrzywdzo- nym i świadkom do innych aktów prawnych, a w szczególności do kodeksu postępowania karnego. Implementuje w tym zakresie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a tak- że dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. Niektóre z wprowadzonych na jej mocy rozwiązań wywołują jednak kontro- wersje, a niektóre już proponuje się znowelizować. Dlatego wymagają one pogłębionego rozważenia i szerszej dyskusji. Pozwolą Państwo, że zanim otworzę dzisiejszą konferencję, podziękuję w specjalny sposób członkom Zespołu Doradców za ich wkład w rozwijanie działalności służącej wzmocnieniu pozycji pokrzywdzonego. Otwieram dzisiejszą konferencję i życzę udanych obrad. Andrzej Seremet 11 12 Ewa Bieńkowska* Regulacje ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle wymogów dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw 1. Wprowadzenie Mocą – obowiązującej od dnia 8 kwietnia 2015 r. – ustawy z dnia 28 listopa- da 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka1 dokonano implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramo- wą Rady 2001/220/WSiSW2, jak też dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony3. Jak wskazano4, ustawa stanowi także realizację Krajowego Progra- mu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013–20165 oraz Kra- jowego Programu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata * Prof. dr hab. Ewa Bieńkowska, wieloletni pracownik naukowy, specjalista w zakresie prawa kar- nego i wiktymologii. 1 Dz. U. z 2015 r. poz. 21 z późn. zm. 2 Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., s. 57. 3 Dz. Urz. UE L 338 z 21.12.2011 r., s. 2. 4 Rządowy projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Uzasadnienie, druk sejmowy nr 2653, s. 1 (dalej: Uzasadnienie). 5 Obowiązek jego opracowania przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania wprowadza art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.); Krajo- wy_program_dzialan_pelna_wersja_pdf.pl. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: