Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 004266 21308954 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz [EBOOK] - ebook/pdf
Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz [EBOOK] - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3528-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi kompleksowe i wielopłaszczyznowe omówienie problematyki związanej z działalnością socjalna pracodawców, czyli zasad tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Autorki w praktyczny sposób omawiają stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wzbogacając opracowanie o liczne przykłady, wzory dokumentów związanych z prowadzeniem działalności socjalnej oraz orzecznictwo sadów. W publikacji uwzględniono wszystkie zmiany ustawy, w tym nowelizacje dotyczącą finansowania z zakładowych środków socjalnych działalności związanej z opieka nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Komentarz skierowany jest zarówno do pracodawców i pracowników działów kadr i plac, którym umożliwi prawidłowe i sprawne tworzenie funduszu świadczeń socjalnych, naliczanie odpisów na fundusz oraz rezygnacje z realizacji obowiązków socjalnych, jak i do pracowników oraz związków zawodowych, którym pozwoli zapoznać się z ich prawami i obowiązkami dotyczącymi tej problematyki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENTARZ Anna Martuszewicz Katarzyna Piecyk Warszawa 2011 Stan prawny na 1 października 2011 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Anna Łubińska-Bujak Łamanie JustLuk, Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Stanisław Drzewiecki © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN: 978-83-264-1612-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Art. 2 Rozdział 2 Tworzenie funduszu Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 6a Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 12a 7 9 11 11 19 32 32 48 55 73 77 78 88 105 108 108 109 112 5 Spis treści Rozdział 3 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 13–19 (pominięte). Art. 20 Art. 21 Art. 21a Art. 22 Art. 23 Załączniki   Przykładowy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wzory pism i przykłady do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Akty prawne 118 118 118 118 118 120 120 121 123 135 145 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 145 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 159 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (wyciąg) 191 193 Literatura   199 6 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW 1. Akty prawne Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. k.c. k.p. k.p.c. p.s.w. p.u.n. u.e.p. u.f.u.s. u.k.p. u.p.d.o.f. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto- wych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry- watyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) 7 Wykaz skrótów u.p.d.o.p. u.r.z. u.u.s.p. u.z.f.ś.s. u.z.z. ustawa o PIP M. Praw. OSA OSNC OSNP OSP OTK-A PiZS Prok. i Pr.-wkł. NSA SN 8 – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo- wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiąza- niach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.  (Dz. U. Nr 123, poz. 835 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335  z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst  jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pra- cy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) 2. Czasopisma – Monitor Prawniczy – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Prokuratura i Prawo – wkładka 3. Instytucje i organy orzekające – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146; z 2003 r. Nr 213, poz. 2081; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2007 r. Nr 69, poz. 467, Nr 89, poz. 589; z 2008 r. Nr 86, poz. 522, Nr 237, poz. 1654 i 1656; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 45, poz. 235) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 1. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakłado- wego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”,  i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego  na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób  uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie za- kładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłob- ków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania  przedszkolnego. 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu  z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku  do pracowników zatrudnionych w podległych mu jednostkach sfery  budżetowej, nie będących funkcjonariuszami lub żołnierzami zawo- dowymi, a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami  Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów w stosunku do pracowni- ków zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa,  nie będących funkcjonariuszami służby więziennej, określą w dro- dze rozporządzenia:   1)  sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu,   2)  wysokość odpisu na Fundusz, jednak nie wyższą od określonej  w ustawie. 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami  Pracy i Polityki Socjalnej oraz Finansów może określić, w drodze  Katarzyna Piecyk 11 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne rozporządzenia, sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu  oraz wysokość odpisu na Fundusz – jednak nie wyższą od określonej  w ustawie – w stosunku do pracowników cywilnych wojska. 1. Pracodawca powinien w miarę możliwości i warunków zaspo- kajać potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne pracowników. Obowiązek ten wynika z art. 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Ponadto ustawodawca w art. 94 pkt 8 k.p. nałożył na pracodawcę obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają jednak bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, gdyż przepisy kodeksu jedynie postu- lują prowadzenie takiej działalności. Stopień zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników zależy od kondycji gospodarczej pracodawcy, która podlega zmianom. Dlatego też zakres zaspokajania wspomnia- nych potrzeb pracowników zawsze będzie ograniczony wielkością po- siadanych przez pracodawcę środków. By nie dopuścić do zupełnej dowolności w omawianym zakre- sie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników został w sposób warunkowy ujęty w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakła- dowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Jednakże pracodawców uprawniono do modyfikacji w prawie wewnątrzzakładowym (w układach zbiorowych pracy) obowiązków wynikających z ustawy, aby umożliwić im uzależ- nienie działalności socjalnej od posiadanych warunków i możliwości. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nakła- dając na pracodawców obowiązek prowadzenia działalności socjal- nej w określonym rozmiarze (art. 3 u.z.f.ś.s.), wprowadza wyjątek od sformułowanej w kodeksie pracy zasady, stanowiącej, że prowadzenie zakładowej działalności socjalnej jest zależne od możliwości finanso- wych i organizacyjnych pracodawcy. Ustawa nie dotyczy tylko małych pracodawców, niebędących jednostkami organizacyjnymi państwowej i samorządowej sfery budżetowej i zatrudniających do dwudziestu pra- cowników. Wskazani pracodawcy mogą dobrowolnie, w miarę posia- 12 Katarzyna Piecyk Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 danych możliwości, utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych i prowadzić działalność socjalną określoną w ustawie. Ustawodawca wyłączył obowiązkowe zastosowanie komentowa- nej ustawy do pracodawców, którzy zatrudniają do dwudziestu pra- cowników, zmieniając omawianą ustawę ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146 z późn. zm.). Poprzednio ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych miała zastosowanie do wszystkich pracodawców. W art. 4 u.z.f.ś.s. ustawodawca dopuścił możliwość wyłączenia jej zastosowania w drodze postanowienia układu zbiorowego pracy, a po- nadto możliwość wyłączenia zastosowania ustawy w drodze postano- wienia zakładowego regulaminu wynagradzania, jeżeli pracodawca nie jest związany układem zbiorowym pracy. Postanowienie regula- minu wynagradzania, które wyłącza zastosowanie ustawy, musi zo- stać uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z pra- cownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem na poziomie zakładu pracy, którego podstawowym zadaniem jest sfinan- sowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej między innymi na rzecz pracowników i ich rodzin. Pojęcie „socjalny” utożsamiane jest z zaspokajaniem potrzeb by- towych, materialnych i kulturalnych osób, które są w trudnych warun- kach życiowych. Z kolei „zasady gospodarowania” oznaczają sposób podejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem środków finan- sowych, sposobem ich gromadzenia czy wydatkowania. Świadczenia socjalne nie są elementem stosunku pracy. Ze środ- ków funduszu finansuje się bowiem działalność socjalną, tj. świad- czenia niewynikające z warunków wynagradzania za pracę oraz nie- zależne od wyników i jakości wykonywanej przez pracownika pracy. W myśl art. 1 ust. 1 u.z.f.ś.s. fundusz socjalny może służyć dofinan- sowaniu będących w posiadaniu pracodawców obiektów socjalnych. Przepisy ustawy nie wyjaśniają pojęcia „dofinansowanie”, dlatego też należy skorzystać z interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Katarzyna Piecyk 13 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne Pracy i Polityki Socjalnej, które uznało, że „dofinansowanie” oznacza w praktyce „dotowanie”, czyli możliwość przeznaczania z funduszu socjalnego środków w określonej wysokości na zmniejszenie wydat- ków ogólnych związanych z utrzymaniem zakładowych obiektów so- cjalnych lub sfinansowanie konkretnego zakupu, np. zakupu klima- tyzatorów do pomieszczeń kuchennych w przedszkolu. 3. Przepisy art. 1 ust. 1 u.z.f.ś.s. dają możliwość przeznaczenia środków funduszu socjalnego na sfinansowanie przez zakład pracy różnorakich form tworzenia zakładowych żłobków, przedszkoli i in- nych form wychowania przedszkolnego (które określone są przepi- sami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm., a także ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Jak wynika z powyższych uregulo- wań, środki funduszu mogą być zainwestowane w utworzenie zakła- dowej placówki opieki nad dziećmi, a zatem można je przeznaczyć na wynajem lub dzierżawę budynku na ten cel bądź budowę no- wego obiektu przeznaczonego na ten cel. Jednakże wydatki zwią- zane z funkcjonowaniem tych placówek po ich utworzeniu, takie jak opłaty za energię elektryczną, gaz, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w powstałych placówkach, będą mogły być finansowane nie z zakładowego fundu- szu świadczeń socjalnych, lecz przez pracodawcę i będą wchodzić w koszty jego działalności. Z obowiązujących przepisów podatkowych wynika, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych w części niepokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznaje się za koszty uzyskania przychodu pra- codawcy. Dofinansowanie z funduszu socjalnego obiektu socjalnego takiego jak żłobek, przedszkole itd. może sprowadzić się jedynie do udzielenia dotacji socjalnej, która będzie miała na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez taką placówkę (zakup książek, zabawek, nowych mebli). Dofinansowując placówkę opiekuńczą z za- kładowego funduszu socjalnego, pracodawca może obniżyć wysokość opłat, które ponoszą pracownicy korzystający z jej usług. 14 Katarzyna Piecyk Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 4. Omawiana ustawa nie dotyczy tzw. służb mundurowych. Nie ma ona zatem zastosowania do żołnierzy zawodowych i funkcjona- riuszy służb zmilitaryzowanych (m.in. Policja, Agencja Bezpieczeń- stwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Służba Więzienna). Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych są zatrudnie- ni na podstawie administracyjnoprawnego stosunku służby, a nie na podstawie stosunku pracy. Państwo, a nie określona jednostka organi- zacyjna, jest podmiotem, z którym łączy ich stosunek służby. Ustawy kompetencyjne regulują zarówno stosunki służby żołnierzy zawodo- wych i funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, jak i przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom świadczenia socjalno-bytowe. Prawo funkcjonariusza lub żołnierza do otrzymywania tych świadczeń jest składnikiem treści stosunku służby. W jednostkach nie tworzy się funduszy socjalnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy, gdyż świadcze- nia socjalno-bytowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy są finansowane z budżetu państwa. Natomiast ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjal- nych odnosi się do pracowników cywilnych zatrudnionych w jednost- kach podległych resortom tzw. mundurowym. Przepisy art. 1 ust. 2 i 3 u.z.f.ś.s. zawierają delegacje dla ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz obrony narodowej do wydania rozporządzenia, które wprowadza odstępstwa od przepisów ustawy przy tworzeniu w jednostkach funduszy socjalnych dla pracowników tych resortów niebędących funkcjonariuszami. Nie oznacza to jednak zupełnej dowolności ministrów w kształtowaniu odpisu na fundusz dla pracowników cywilnych, gdyż ustawa jednoznacznie określa, że wysokość naliczanego odpisu na fundusz w tym przypadku nie może być większa od podanej w ustawie. Na podstawie tych odmiennych reguł (art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo- wych oraz ich rodzin, Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) Mi- nister Obrony Narodowej wydał przepisy o korzystaniu z funduszu w stosunku do osób pobierających emeryturę wojskową, rentę inwa- lidzką lub wojskową rentę rodzinną. Jest to rozporządzenie Ministra Katarzyna Piecyk 15 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu so- cjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami eme- rytalnymi (Dz. U. Nr 107, poz. 890). Przepisy ww. rozporządzenia określają rodzaje świadczeń socjalnych, tryb i szczególne warunki przyznawania tych świadczeń, wysokość oraz sposób wypłacania pomocy pieniężnej. Świadczenia socjalne dla tej grupy osób wy- płacane są w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, klęski ży- wiołowej, przewlekłej choroby czy też innej przyczyny wpływającej na pogorszenie warunków materialnych osoby uprawnionej do woj- skowego zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny. Or- ganem właściwym w sprawach tworzenia funduszu socjalnego oraz przyznawania świadczeń socjalnych tej grupie osób jest wojskowy organ emerytalny. Dyrektor wojskowego biura emerytalnego rów- nowartość dokonanego odpisu na dany rok przekazuje na rachunek bankowy funduszu socjalnego w dwóch ratach: do dnia 31 maja da- nego roku – co najmniej 75 , a resztę do dnia 30 września tego roku. Świadczeniobiorca określony w rozporządzeniu może korzystać z ta- kich świadczeń socjalnych, jak: zapomogi pieniężne (przyznawane nie częściej niż raz na kwartał), zwrot kosztów opieki paliatywno- -hospicyjnej, częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdro- wiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych (raz na 2 lata). Łączna wysokość przyznawanych świadczeń socjalnych (z wyjątkiem zwro- tu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej) nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć dziesięciokrotności najniższej emery- tury. Przepisy omawianego rozporządzenia przewidują też pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci pobierających wojsko- wą rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związ- ku z wykonywaniem zadań służbowych. Przyznawana jest ona dwa razy w roku kalendarzowym w wysokości kwoty stanowiącej trzy- krotność najniższej emerytury. Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek świadczeniobiorcy wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel. Natomiast pomoc pieniężną na kon- tynuowanie nauki dla dzieci pobierających wojskową rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem 16 Katarzyna Piecyk Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 zadań służbowych, przyznaje wojskowy organ emerytalny na pod- stawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwiet- nia 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków za- kładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników za- trudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Przepisy wskazanego rozporządzenia określają sposób tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wysokość odpisu na ten fundusz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfe- ry budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ad- ministracji, którzy nie są funkcjonariuszami ani żołnierzami zawo- dowymi. Co do zasady fundusz tworzy się na zasadach określonych w art. 5 u.z.f.ś.s., z tą różnicą, że kierownik jednostki budżetowej, na wniosek kierownika gospodarstwa pomocniczego, może zwięk- szyć dodatkowo środki funduszu z części zysku przeznaczonego na potrzeby własne gospodarstwa. Środki funduszu gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych jednostek tworzących fundusz. Przelewu środków na rzecz tworzonego funduszu dokonuje się – w jednostkach budżetowych – do dnia 30 września danego roku ka- lendarzowego, z tym że do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 równowartości kwoty przezna- czonej na fundusz, a w gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych – w miarę możliwości finansowych tych jednostek raz na miesiąc, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Środki funduszu zwiększa się o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 3) niewykorzystane środki zakładowego funduszu nagród w jednost- kach sfery budżetowej; 4) odsetki od środków funduszu; Katarzyna Piecyk 17 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne 5) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielanych na cele mieszka- niowe; i mieszkaniowego; 6) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy – socjalnego 7) inne środki określone w odrębnych przepisach. Natomiast odpisu podstawowego na nauczycieli objętych usta- wą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach nadzo- rowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz nauczycieli – byłych pracowników tych szkół, będących emerytami i rencistami dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków za- kładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników za- trudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz (Dz. U. Nr 37, poz. 182). Przepisy tego roz- porządzenia stanowią, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, niebędących funkcjonariuszami Służby Więziennej tworzy się na zasadach ogólnych określonych w art. 5 u.z.f.ś.s. we wszystkich jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, z tym że w rejonowych aresztach śledczych i rejonowych zakładach karnych fundusz może być tworzony – w uzgodnieniu z kierownikami podle- głych jednostek – dla pracowników zatrudnionych w rejonie i w tych jednostkach. Odrębność ta dotyczy również środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tworzonego na zasadach określonych w art. 53 Karty Nauczyciela dla: 1) nauczycieli zatrudnionych w szkołach działających przy rejonach, zakładach karnych i aresztach śledczych; 2) nauczycieli będących emerytami i rencistami. Fundusz zwiększa się o środki wymienione w art. 7 ust. 1 u.z.f.ś.s. (wskazane wyżej zwiększenia). Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 18 Katarzyna Piecyk Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2 Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają:   1)  działalność socjalna – usługi świadczone przez pracodawców na  rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświa- towej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klu- bach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowa- nia przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej  lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele  mieszkaniowe na warunkach określonych umową,   2)  coroczny odpis podstawowy – równowartość dokonanych odpisów  na rachunek bankowy Funduszu w wysokości określonej w art. 5,  na zasadach określonych w art. 6 ust. 2,   3)  (skreślony),   4)  zakładowe obiekty socjalne – ośrodki wczasowe i kolonijne, domy  wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo- -rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty  służące działalności kulturalnej,   5)  osoby uprawnione do korzystania z Funduszu – pracowników i ich  rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodzi- ny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie,  o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń  socjalnych finansowanych z Funduszu,  6)  przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną, a także jed- nostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, je- żeli przedmiot jej działania obejmuje prowadzenie działalności  gospodarczej. 1. Z funduszu mogą być finansowane tylko te rodzaje działalno- ści socjalnej, które są objęte ustawową definicją działalności socjal- nej. Nie jest zatem możliwe finansowanie świadczeń przyznanych pra- cownikom w związku z ich zatrudnieniem u określonego pracodawcy, takich jak dowóz pracowników do pracy, zakwaterowanie, wyżywie- nie, składki na ubezpieczenie społeczne czy polisy ubezpieczeniowe. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z fundu- Katarzyna Piecyk 19 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne szu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych (art. 1 ust. 1 u.z.f.ś.s.). Przepisy te w sposób ogólny określają przeznaczenie funduszu, a mianowicie służy on wyłącznie finansowaniu działalności socjalnej oraz dofinansowaniu obiektów socjalnych będących w posia- daniu pracodawców. W rozumieniu art. 2 pkt 1 u.z.f.ś.s. działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-re- kreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. 2. Sformułowanie „zakładowa działalność socjalna” jest węższe od pojęcia „zaspokajanie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników”, występującego w art. 16 i 94 pkt 8 k.p. Zaspokajanie przez pracodawcę bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pra- cowników to dwie grupy działań. Pierwsza grupa to działania służące zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników, które są podejmowane przede wszystkim w interesie pracowników, a nie pracodawcy. Druga grupa to również działania służące zaspokajaniu potrzeb socjalnych pracowników, ale są one podejmowane ze względu na interes praco- dawcy i wiążą się z prowadzoną przez pracodawcę działalnością pro- dukcyjną lub usługową, np. zbiorowe zakwaterowanie, wyżywienie, dowóz pracowników do pracy. Tylko pierwsza wskazana grupa dzia- łań mieści się w ustawowym pojęciu „zakładowa działalność socjal- na”. Działania określone w drugiej grupie, pomimo że mieszczą się w ramach szeroko pojętej działalności socjalnej, objęte są zakazem finansowania z funduszu. Definicja działalności socjalnej może więc obejmować wydatki na następujące cele: 1) usługi świadczone przez pracodawców na rzecz: a) różnych form wypoczynku (chodzi tu o wypoczynek zorganizowa- ny przez zakład czy przez inne podmioty, jak też przez pracownika we własnym zakresie – tzw. wczasy pod gruszą), które mogą obej- mować obozy oraz kolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży, wczasy pracownicze i profilaktyczne, wypoczynek weekendowy czy pobyty w sanatoriach, 20 Katarzyna Piecyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komentarz [EBOOK]
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: